Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "sieci"

 

"sieci" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 1068

sieci {rzeczownik}

sieci {niemęskoos.}

networks {l.mn.}

Głównym celem było zagwarantowanie skutecznego bezpieczeństwa unijnych sieci TIK.

The main objective was to guarantee effective security for the EU's IT networks.

Rozwój międzynarodowych sieci tranzytu kolejowego oczywiście jest priorytetem.

Development of international transit rail networks is understandably a priority.

Teraz zaufanie skupia się na łączeniu społeczności, tworzeniu sieci społecznych.

It's now about connecting to your communities, connecting to your social networks.

Bezpieczeństwo sieci informatycznych jest priorytetem dla wszystkich użytkowników.

The security of information networks is a priority for all those who use them.

Sieci europejskie umożliwią solidarność między państwami członkowskimi w kryzysie.

Solidarity between Member States in crises will be enabled by European networks.

sieci {niemęskoos.} [med.]

omenta {l.mn.} [med.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"sieci" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sieci" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A więc da sie umieszczać nagrania w sieci, ale kwestie prawne są dość drażliwe.

So audio is possible to put up, but the rights issues are really pretty thorny.

Jak wielu ludzi wie o XML? ~~~ O, wspaniale, to jest przyszłość sieci, prawda?

How many people know about XML? Oh, great, so it's the future of the web, right?

Dlatego też popieram pomysł stworzenia europejskiej sieci świadomości zdrowotnej.

I therefore support the idea of setting up a European health literacy network.

Dotyczy to też oczywiście sytuacji, w których ich prace są udostępniane w sieci.

This also applies, of course, when their works are made available on the internet.

Innymi słowy, koszty dla operatora sieci elektroenergetycznej pozostaną takie same.

In other words, for the electricity grid operator, the costs will remain the same.

Nie jest dobrze powiązana wieloma linkami z innymi witrynami w sieci.Została

Got a video site?Reach more people by making your videos discoverable on Google.

Oczy moje ustawicznie patrzą na Pana; albowiem on wywodzi z sieci nogi moje.

Mine eyes are ever toward Jehovah; For he will pluck my feet out of the net.

Eliminacja sieci kompleksowej może więc przynieść skutki odwrotne do zamierzonych.

Elimination of the comprehensive network would therefore have some perverse effects.

Powodzie uszkodziły wiele domów, gospodarstw rolnych, dróg i sieci wodociągowych.

The flooding caused considerable damage to many homes, farms, roads and water mains.

Myślę, że działania pośredników i dużych sieci sprzedaży detalicznej są niepokojące.

I think that the role of intermediaries and large food retail chains is concerning.

Te 1,4 miliona masztów sieci komórkowych lub stacji bazowych pochłania wiele energii.

These 1,:,4 million cellular radio masts, or base stations, consume a lot of energy.

W nieskończenie złożonej sieci zależności i połączeń, które składają się na życie.

In the infinitely complex network of relationships and connections that make up life.

Dla reklam w sieci reklamowej możesz też brać pod uwagę inne dane, np. konwersje.

You may want to consider other measurements like conversions for Display Network ads.

Komisja przyjęła moje sprawozdanie w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej jednogłośnie.

The Committee adopted my report on the European Judicial Network unanimously.

Popieramy również zaakcentowanie silniejszej współpracy regionalnej operatorów sieci.

The emphasis on stronger regional cooperation of network operators is also welcomed.

Wolelibyście być raczej C czy D ? ~~~ Wolelibyście być D, na skraju sieci.

Would you rather be C or D? You'd rather be D, on the edge of the network.

I wykonać wizualizację tych danych w postaci sieci, takiej, jak sieć społeczna.

And then we can visualize this data like a network, like a social network.

Wyobraźcie sobie, gdyby każdy z tych autobusów w Lagos był częścią sieci mesh.

Imagine if every one of these buses in Lagos was part of the mesh network.

Trzy firmy świadczące usługi z zakresu bezpieczeństwa sieci dla FBI zostały zhakowane.

I mean three companies providing cybersecurity services to the FBI have been hacked.

Trzecia część sieci popada w ruinę, bo nie ma pieniędzy na jej utrzymanie.

A third of the network is going to ruin through lack of resources to maintain it.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-angielski.