Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "sieci"

 

"sieci" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-36 z 310

sieci {rzeczownik}

sieci {niemęskoos.}

networks {l.mn.}

Głównym celem było zagwarantowanie skutecznego bezpieczeństwa unijnych sieci TIK.

The main objective was to guarantee effective security for the EU's IT networks.

Rozwój międzynarodowych sieci tranzytu kolejowego oczywiście jest priorytetem.

Development of international transit rail networks is understandably a priority.

Teraz zaufanie skupia się na łączeniu społeczności, tworzeniu sieci społecznych.

It's now about connecting to your communities, connecting to your social networks.

Bezpieczeństwo sieci informatycznych jest priorytetem dla wszystkich użytkowników.

The security of information networks is a priority for all those who use them.

Możemy także wykorzystać do tego celu istniejące już sieci i partnerów społecznych.

We can also make use of existing networks and the social partners for this purpose.

sieci {niemęskoos.} [med.]

omenta {l.mn.} [med.]

siec {czasownik}

siec {czas. ndk} (też: posiekać, rąbać, krajać, kroić)

siec {czas.}

to mow [mowed|mown] (hay) {czas.}

sieć {rzeczownik}

sieć {f.} [komp.]

network {rzecz.} [komp.]

Sama tylko belgijska sieć kolejowa, o długości 3 400 kilometrów, jest większa.

The Belgian rail network alone, with its 3 400 kilometres, is larger than that.

Stąd Pszczela Sieć opiera się na tych zasobach, w które biedni ludzie są bogaci.

So Honey Bee Network builds upon the resource in which poor people are rich.

I wykonać wizualizację tych danych w postaci sieci, takiej, jak sieć społeczna.

And then we can visualize this data like a network, like a social network.

Wraz z kilkoma współpracownikami byliśmy połączeni przez sieć komputerową.

We had -- quite a few our colleagues were connected by a computer network.

Galileo ma obejmować sieć 30 satelitów i naziemną infrastrukturę kontroli.

Galileo is to comprise a network of 30 satellites and a ground-control infrastructure.

sieć {f.}

network {rzecz.}

sieć {f.} (też: siatka)

net {rzecz.}

Rybacy przyczepiali sieć od cypla i rozmieszali ją wzdłuż kolejnej sieci.

And the fishermen would tie a net off the headland, string it out along the other net.

Zauważcie, że gdy grzybnia rośnie podbija terytorium i zaczyna tworzyć sieć.

And notice that as the mycelium grows, it conquers territory and then it begins the net.

A on im rzekł: Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie.

And he said unto them, Cast the net on the right side of the boat, and ye shall find.

Nie wiedzieliśmy co dalej robić, ale zdecydowaliśmy się zarzucić wielką sieć.

So we didn't know what to do, but we decided to cast a very wide net.

Człowiek, który pochlebia przyjacielowi swemu, rozciąga sieć przed nogami jego.

A man that flattereth his neighbor Spreadeth a net for his steps.

sieć {f.} [komp.] (też: Internet)

the Web {rzecz.} [komp.]

Oczywiście, Internet istnieje już dłużej jedynie Sieć ma tylko 5000 dni.

And of course, the Internet is longer than just 5,000 days; the Web is only 5,000 days.

Sieć łączy wszystko i bardzo szybko zacznie pośredniczyć w większości aktywności człowieka.

The Web links everything, and very soon it will mediate most human activity.

Sieć pająka doprowadzała mnie do furii, Nie mogłem jej przesunąć.

Because the web of the spider, it was sending me insane, because I couldn't get the web to move off.

Jak Sieć mogła wzrastać o 2300% rocznie w 1994 kiedy ludzie jeszcze tak naprawdę nie inwestowali w Sieć.

How could it grow at 2,300 percent a year in 1994 when people weren't really investing in the Web?

Sieć przedstawia informacje w postaci tekstu i obrazu.

The Web puts information in the form of text and images.

sieć {f.} (też: łańcuch, łańcuszek, ciąg)

chain {rzecz.}

Założył on największą sieć sprzedaży detalicznej, zwaną Big Bazaar.

You see, he has established the largest retail chain, called Big Bazaar.

W Hamburgu mamy na przykład sieć drogerii, w których pracownicy noszą wizytówki z nazwiskiem i flagą sygnalizującą: ze mną można rozmawiać po turecku.

In Hamburg, for instance, there’s a drugstore chain where the staff have little flags on their name-badges to signal: You can speak Turkish to me if you like.

Weźmy choćby kilka przykładów z Niemiec; czy Deutsche Telekom, Deutsche Bahn, czy też sieć aptek Schlecker powinny nadal przejmować się zbieraniem informacji o swoich pracownikach?

To give some examples in Germany, should Deutsche Telekom, Deutsche Bahn or the Schlecker drug store chain still be worried about collecting information on their employees?

Tipper i ja, Shoney's, tania sieć rodzinnych restauracji, wypowiedź tamtego faceta - roześmiali się Skończyłem przemowę, po czym wróciłem na lotnisko, żeby polecieć do domu.

I told it pretty much the same way I've just shared it with you: Tipper and I were driving ourselves, Shoney's, low-cost family restaurant chain, what the man said -- they laughed.

Są wszędzie i choć nie istnieje sieć chińskich restauracji, Są wszędzie i choć nie istnieje sieć chińskich restauracji, wszyscy wiedzą, czego się spodziewać, mimo niewielkich różnic.

There are Chinese restaurants everywhere, but there is no Chinese restaurant chain.

sieć {f.} (też: siatka)

netting {rzecz.}

sieć {f.} (też: ogniwo)

nexus {rzecz.}

sieć {f.} (też: włok)

dragnet {rzecz.}

sieć {f.} [med.]

omentum {rzecz.} [med.]

sieć {f.} (też: tkanina, błona pławna, błona pływna, płetwa skórna)

web {rzecz.}

Kiedy patrzymy na tą kulistą sieć, możemy właściwie dostrzec wiele rodzajów włókien.

When you look at this orb web, you're actually seeing many types of silk fibers.

Z jednej strony mamy złożoną sieć wspólnych działań i powiązanych interesów.

On the one hand, we see a complex web of joint activities and interwoven interests.

Oczywiście, Internet istnieje już dłużej jedynie Sieć ma tylko 5000 dni.

And of course, the Internet is longer than just 5,000 days; the Web is only 5,000 days.

Sieć łączy wszystko i bardzo szybko zacznie pośredniczyć w większości aktywności człowieka.

The Web links everything, and very soon it will mediate most human activity.

Sieć pająka doprowadzała mnie do furii, Nie mogłem jej przesunąć.

Because the web of the spider, it was sending me insane, because I couldn't get the web to move off.

sieć (wodociągowa, kanalizacyjna) {f.} (też: magistrala, główny kanał ściekowy, główny zawór, główny przewód)

main {rzecz.}

Lotniska fińskie tworzą spójną sieć, w której w przypadku większości lotnisk stosowane są jednolite ceny.

Airports in Finland form a coherent network, where standard pricing applies in the main.

Powodzie uszkodziły wiele domów, gospodarstw rolnych, dróg i sieci wodociągowych.

The flooding caused considerable damage to many homes, farms, roads and water mains.

To prawda, że układy te są tworzone głównie z myślą o ruchu na autostradach oraz ruchu w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

It is true that these systems address mainly the highway and TEN-T traffic.

Komisja, głównie do celów inspekcji, zamierza wdrożyć przepis dotyczący zasady jednej sieci, który miałby zastosowanie do większości europejskich połowów.

The Commission, mainly for inspection purposes, intends to implement the one-net-rule provision, which should be applicable to most European fisheries.

Pierwszym jest infrastruktura: na przykład na Sycylii, która jest wyspą, znaczne ilości wody - orientacyjnie około 30% - traci się z powodu niewłaściwej konserwacji sieci wodociągowej.

The first concerns infrastructure: on the island of Sicily, for example, a good deal of water - estimated to be as much as 30% - is lost owing to poor maintenance of the water mains.

sieć (wodociągowa, kanalizacyjna) {f.} (też: główny zawór, główny przewód)

mains {l.mn.}

Jeśli macie sieć elektryczną, naładuje baterie i tam.

But if you've got mains as well, it will charge the batteries in there.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "siec":

Synonimy (polski) dla "sieć":

 

Podobne tłumaczenia

"sieci" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sieci" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Innymi słowy, koszty dla operatora sieci elektroenergetycznej pozostaną takie same.

In other words, for the electricity grid operator, the costs will remain the same.

Te 1,4 miliona masztów sieci komórkowych lub stacji bazowych pochłania wiele energii.

These 1,:,4 million cellular radio masts, or base stations, consume a lot of energy.

Trzy firmy świadczące usługi z zakresu bezpieczeństwa sieci dla FBI zostały zhakowane.

I mean three companies providing cybersecurity services to the FBI have been hacked.

To filmik z sieci. ~~~ Zrobiony 6 lat temu przez paru miłośników grafiki.

I just want to show you one other thing that has nothing to do with anything.

Walczymy zatem o powszechną dostępność bezpiecznej wody pitnej i sieci kanalizacyjnych.

We are fighting for access to safe drinking water and sanitation for all.

Około trzech milardów ludzi, do końca tego roku,£ będzie podłączona do sieci komórkowej.

About three billion people, by the end of this year, will have cellular connectivity.

To był kiedyś mały market spożywczy sieci Food Lion, a teraz to jest biblioteka.

This was a little grocery store, a Food Lion grocery store, that is now a public library.

Bardzo istotne jest szkolenie młodych konsumentów, którzy są szczególnie aktywni w sieci.

Educating young consumers who are particularly active online is crucial.

Ukryto kilka balonów w różnych miejscach w USA i powiedziano: „Wykorzystajcie sieci.

Try and find these balloons fastest, and the winner will get $40,000."

Przykładem może być połów za pomocą sieci typu "thonaille” na obszarze śródziemnomorskim.

Take, for example, the case of thonaille fishing in the Mediterranean.

Poniżej dowiesz się, gdzie znaleźć raporty Ścieżki w sieci wyszukiwania i co one zawierają.

We'll tell you where to find Search Funnel reports and what they can tell you below.

Jest to połączenie wysiłku dotyczącego praw użytkowników i dyrektywy o prywatności w sieci.

It is a combination of work on users' rights and on the E-Privacy Directive.

Przyglądamy się sieci krystalicznej, aby zrozumieć procesy wiązania.

We're looking at crystal lattices to see the bonding process in this.

Postępują również prace z Grupą Roboczą Komisji ds. Inteligentnych Sieci.

Work with the Commission's Smart Grids Task Force is also advancing.

To było tak: Żenujące wideo scjentologów z T.Cruisem trafiło do sieci.

The story is, Scientology had this embarrassing video of Tom Cruise.

Wywiedź mię z sieci, którą zastawili na mię; boś ty jest mocą moją.

Into thy hand I commend my spirit: Thou hast redeemed me, O Jehovah, thou God of truth.

Ośrodki sieci znajdują się we wszystkich 27 krajach UE, a także w Islandii i Norwegii.

There are centres in all 27 EU countries and in Iceland and Norway.

Drugim jest bardzo słabe wykorzystanie sieci SOLVIT jako instrumentu o znaczeniu praktycznym.

Secondly is the very poor use made of SOLVIT as a practical instrument.

Pojawi się w sieci latem (2008) i rozpocznie swoją misję badawczą.

It comes online this summer, and it begins its journey of exploration.

Zaopatrzamy sklepy sieci Conran, i Donnę Karan i jest to cudowne.

And we supply the Conran shops, and Donna Karan, and so it's kind of great.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-angielski.