Search for the most beautiful word
best girl
croon

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "sieci"

 

"sieci" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 1052

sieci {rzeczownik}

sieci {niemęskoos.}

networks {l.mn.}

Głównym celem było zagwarantowanie skutecznego bezpieczeństwa unijnych sieci TIK.

The main objective was to guarantee effective security for the EU's IT networks.

Rozwój międzynarodowych sieci tranzytu kolejowego oczywiście jest priorytetem.

Development of international transit rail networks is understandably a priority.

Teraz zaufanie skupia się na łączeniu społeczności, tworzeniu sieci społecznych.

It's now about connecting to your communities, connecting to your social networks.

Bezpieczeństwo sieci informatycznych jest priorytetem dla wszystkich użytkowników.

The security of information networks is a priority for all those who use them.

Konie trojańskie w naszej sieci komputerowej od razu ujawniają nasze słabe strony.

Trojan horses on our computer networks reveal all our Achilles' heels instantly.

sieci {niemęskoos.} [med.]

omenta {l.mn.} [med.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"sieci" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sieci" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dlatego też popieram pomysł stworzenia europejskiej sieci świadomości zdrowotnej.

I therefore support the idea of setting up a European health literacy network.

Jak wielu ludzi wie o XML? ~~~ O, wspaniale, to jest przyszłość sieci, prawda?

How many people know about XML? Oh, great, so it's the future of the web, right?

Dotyczy to też oczywiście sytuacji, w których ich prace są udostępniane w sieci.

This also applies, of course, when their works are made available on the internet.

Innymi słowy, koszty dla operatora sieci elektroenergetycznej pozostaną takie same.

In other words, for the electricity grid operator, the costs will remain the same.

Eliminacja sieci kompleksowej może więc przynieść skutki odwrotne do zamierzonych.

Elimination of the comprehensive network would therefore have some perverse effects.

Powodzie uszkodziły wiele domów, gospodarstw rolnych, dróg i sieci wodociągowych.

The flooding caused considerable damage to many homes, farms, roads and water mains.

Oczy moje ustawicznie patrzą na Pana; albowiem on wywodzi z sieci nogi moje.

Mine eyes are ever toward Jehovah; For he will pluck my feet out of the net.

Nie jest dobrze powiązana wieloma linkami z innymi witrynami w sieci.Została

Got a video site?Reach more people by making your videos discoverable on Google.

Myślę, że działania pośredników i dużych sieci sprzedaży detalicznej są niepokojące.

I think that the role of intermediaries and large food retail chains is concerning.

Popieramy również zaakcentowanie silniejszej współpracy regionalnej operatorów sieci.

The emphasis on stronger regional cooperation of network operators is also welcomed.

Komisja przyjęła moje sprawozdanie w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej jednogłośnie.

The Committee adopted my report on the European Judicial Network unanimously.

Te 1,4 miliona masztów sieci komórkowych lub stacji bazowych pochłania wiele energii.

These 1,:,4 million cellular radio masts, or base stations, consume a lot of energy.

W nieskończenie złożonej sieci zależności i połączeń, które składają się na życie.

In the infinitely complex network of relationships and connections that make up life.

Wolelibyście być raczej C czy D ? ~~~ Wolelibyście być D, na skraju sieci.

Would you rather be C or D? You'd rather be D, on the edge of the network.

I wykonać wizualizację tych danych w postaci sieci, takiej, jak sieć społeczna.

And then we can visualize this data like a network, like a social network.

Trzy firmy świadczące usługi z zakresu bezpieczeństwa sieci dla FBI zostały zhakowane.

I mean three companies providing cybersecurity services to the FBI have been hacked.

Trzecia część sieci popada w ruinę, bo nie ma pieniędzy na jej utrzymanie.

A third of the network is going to ruin through lack of resources to maintain it.

Nie możemy omawiać wspólnej polityki nie mając wspólnej sieci energetycznej.

We cannot discuss a common policy without having a common energy network.

korzystanie z jednej sieci łączności pozwoli uzyskać znaczne oszczędności;

Important savings will be made by using one single communication network;

Twoje reklamy tekstowe, graficzne i wideo mogą się pojawiać w sieci reklamowej Google.

Your text, image, and video ads can appear on the Google Display Network.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: połykacz ognia, bestiariusz, granulat, odurzyć, zemścić się

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-angielski.