Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "słaby"

 

"słaby" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-38 z 350

słaby {przymiotnik}

słaby {przym. m.} (też: marny, chuderlawy, słabe, słaba)

weak {przym.}

Narzekamy, że Białoruś ma słaby, marionetkowy parlament, lecz rozejrzyjmy się dokoła.

We complain that Belarus has a weak rubber-stamp parliament, but look around you.

Podczas jednoczesnego stosowania cymetydyny (słaby inhibitor CYP1A2, CYP2D6 i CYP3A4)

When cimetidine (weak inhibitor of CYP1A2, CYP2D6 and CYP3A4) is administered with

Oprócz tego system sądownictwa jest w dalszym ciągu słaby i podlega wpływom politycznym.

In addition, the judiciary remains weak and subject to political influence.

Boć jeden wierzy, iż może jeść wszystko, a drugi będąc słaby, jarzynę jada.

One man hath faith to eat all things: but he that is weak eateth herbs.

System w Irlandii jest tak silny - lub tak słaby - jak silne lub słabe są ramy prawne UE.

The system in Ireland is as strong, or as weak, as that EU framework.

słaby {przym. m.} (też: jasny, lekki, pulchny, zwiewny)

light {przym.}

słaby {przym. m.} (też: ograniczony, upośledzony, nadwątlony, osłabiony)

impaired {przym.}

U tych które nie poroniły, atrazyna powoduje słaby rozwój klatki piersiowej i gruczołów sutkowych u urodzonych samic, ich piersi nie rozwiną się odpowiednio.

Of those that don't abort, atrazine causes impaired mammary, or breast, development in the exposed daughters in utero, so that their breast don't develop properly.

słaby {przym. m.} (też: marny, nikły, wątły, nieudolny)

feeble {przym.}

Króliki, twór słaby, którzy jednak budują w skale dom swój;

The conies are but a feeble folk, Yet make they their houses in the rocks;

Tedy ich wywiódł ze srebrem i ze złotem, a nie był nikt słaby między pokoleniem ich.

And he brought them forth with silver and gold; And there was not one feeble person among his tribes.

Ten słaby kompromis to prezent dla przemysłu.

This feeble compromise is a gift to the industry.

słaby {przym. m.} (też: lekki, nikły, ulotny)

faint {przym.}

Sygnał docierający z tak ogromnej odległości jest bardzo słaby.

And over those long distances, its signal is very faint when it reaches us.

Po lewej stronie mammogram, widać na nim słaby zarys guza, jego brzegi są zamazane przez gęstą tkankę.

You can see, on the right, a mammogram showing a faint tumor, the edges of which are blurred by the dense tissue.

słaby {przym. m.} (też: bezwładny, wiotki, zwiotczały, przywiędły)

limp {przym.}

słaby {przym. m.} (też: luźny)

tenuous (connection) {przym.}

słaby {przym. m.}

brittle (nerves) {przym.} [przen.]

słaby {przym. m.} (też: niespełniający oczekiwań)

disappointing {przym.}

Mając na uwadze słaby wynik szczytu klimatycznego ONZ w Kopenhadze, Unia Europejska musi teraz być bardziej słyszalna, zjednoczona i skuteczna.

As the outcome of the UN climate summit in Copenhagen was a disappointing agreement, the European Union must now be more audible, united and effective.

słaby {przym. m.} (też: wątły, mizerny, żałosny, rachityczny)

puny {przym.}

słaby {przym. m.} (też: kiepski, lichy)

lame {przym.} [pot.]

słaby (argument) {przym. m.} (też: wątły)

tenuous (unconvincing) {przym.}

słaby {przym. m.} (też: chuderlawy, cherlawy, rachityczny)

weedy {przym.} [pej.]

słaby {przym. m.} (też: wątły, niesolidny, oparty na błędnych przesłankach)

unsound {przym.}

słaby {przym. m.} (też: jałowy, niemrawy, apatyczny, ogarnięty bezwładem)

effete {przym.} [pej.]

słaby {przym. m.} (też: mdły, blady, bez sił, bez energii)

nerveless {przym.}

słaby {przym. m.}

thready {przym.} [przen.]

słaby {przym. m.} (też: niepewny, kiepski)

dicky {przym.} [Bryt.] [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "słaby":

 

Podobne tłumaczenia

"słaby" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "słaby" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Konie trojańskie w naszej sieci komputerowej od razu ujawniają nasze słabe strony.

Trojan horses on our computer networks reveal all our Achilles' heels instantly.

Spironolakton jest lekiem natriuretycznym (w historii opisywany jako słaby diuretyk).

Spironolactone is a natriuretic drug (historically described as a soft diuretic).

Aby ożywić regiony słabiej rozwinięte, musimy skupić się na kapitale ludzkim.

In order to revitalise the less developed regions, we need to focus on human capital.

Pomoc żywnościowa przychodząca co roku, kiedy ludzie głodują podczas słabego urodzaju.

Food aid coming in every year when people are starving during the lean seasons.

Jakim sygnałem jest to dla krajów rozwijających się i krajów słabiej rozwiniętych?

What kind of a signal is this for developing and less developed countries?

Jej jedyną słabą stroną jest fakt, że jakby pomija kwestię produkcji energii jądrowej.

Its only drawback is that the production of nuclear energy has somehow crept in.

Tak jak się spodziewano, reakcja Unii Afrykańskiej na ten przewrót była żałośnie słaba.

Predictably, the African Union's response to the coup has been lamentably lacklustre.

Jest to szczególnie ważne u osób, które słabiej odczuwają wczesne objawy

The advisability of driving should be considered in these circumstances.

Badania in vitro wykazują, że typranawir jest substratem, a także słabym inhibitorem Pgp

In vitro studies show that tipranavir is a substrate and also an inhibitor of Pgp.

Wysokie kary są narzędziem skutecznym, ale jako pojedynczy instrument mogą być za słabe.

High fines are an effective tool but, as a single instrument, they may be too blunt.

Przyczynił się do powstania licznych nierówności i presji, zwłaszcza wśród grup słabych.

It has caused numerous inequalities and pressures, especially among vulnerable groups.

Najlepiej rozwiązać problem słabych zasobów wdrażając plan odnowy ICCAT.

The best way of addressing the poor stock status is to implement the ICCAT recovery plan.

Kwas benzoesowy wykazuje słabe działanie drażniące na skórę, oczy i błony śluzowe.

Benzoic acid is a mild irritant to the skin, eyes and mucous membranes.

I oba kraje miały lepszą służbę zdrowie, jednak wciąż bardzo słabą gospodarkę.

And both countries had the better health, but still a very low economy.

To okazja dla tego kraju, by poprawić słabe notowania w tej dziedzinie.

It is an opportunity for the country to improve its poor record in this area.

Słaba jest wiedza na temat tego, że traktat lizboński wzmacnia demokrację partycypacyjną.

It is little known that the Lisbon Treaty strengthens participatory democracy.

Kwas benzoesowy wykazuje słabe działanie drażniące na skórę, oczy i błony śluzowe.

Benzoic acid is a mild irritant to the skin, eyes and mucous membrane.

W takim przypadku zamiast stanu jakości „Słaba” nie przyznajemy żadnego wyniku.

Rather than giving you a "Poor" landing page quality status, you won't get a score at all.

Przyjrzyjmy się jednak słabym stronom i lukom nowej agendy społecznej!

But just look at the shortcomings, the gaps in this new social agenda!

Po uzyskaniu niepodległości Filipiny stały się znane ze słabych rządów.

As an independent state, the country has since developed a reputation for poor government.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: pijaczek, inteligent, warsztat powroźniczy, placek z owocami, ekscentryk

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.