Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "słabszy"

 

"słabszy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 36

słabszy {przymiotnik}

słabszy {st. wyż.}

weaker {st. wyż.}

Poprzez przyznanie praw swoim mniejszościom kraj stanie się silniejszy, a nie słabszy.

A state will become stronger and not weaker by granting rights to its minorities.

Po pierwsze, czy terroryzm jest silniejszy, czy słabszy w rezultacie naszych inicjatyw legislacyjnych?

Firstly: is terrorism stronger or weaker as a result of our legislative initiatives?

Pierwszy, który odwróci wzrok jest słabszy.

The first one to look away is considered the weaker.

A jednak firmy zarejestrowane w EMAS nie osiągały lepszych wyników a system doskonałości środowiskowej był słabszy w porównaniu z ISO 14001.

Yet EMAS-registered companies were not performing better, and the system of environmental excellence was weaker as compared with the ISO 14001.

Jest to źródło bogactwa, choć nie oznacza to, że będąc kobietą lub mężczyzną człowiek jest w jakiś sposób gorszy czy też słabszy: zostaliśmy również stworzeni jako równi sobie.

That is a source of wealth, but it does not mean that if you are a man or a woman, you are somehow worse or weaker: we were also created equal.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "słabszy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jest ona najmniej zrozumiałą i najsłabszą ze wszystkich czterech podstawowych sił.

It's the least understood of all the four fundamental forces, and the weakest.

Działanie lecznicze jest słabsze niż u pacjentów z 1- 3 zajętymi węzłami chłonnymi.

The effect appears to be less pronounced than in patients with 1-3 positive nodes.

Wykazano, że skojarzenie REYATAZ i sakwinawir jest słabsze niż lopinawir i rytonawir.

REYATAZ + saquinavir was shown to be inferior to lopinavir + ritonavir.

Nawet ludzie tuż poniżej najwyższego pułapu mają stan zdrowia słabszy niż ci z samej góry.

Even the people just below the top have less good health than the people at the top.

Zaczniemy od najsłabszej znanej ludzkości formy dowodu. ~~~ Jest nią autorytet.

So we'll start with the absolute weakest form of evidence known to man, and that is authority.

I możecie jasno zobaczyć, że herbaty różnią się w swojej mocy od najsłabszej do najmocniejszej.

And you can see clearly that the teas vary in their potency from less potent to more potent.

Zespół, który był najsłabszy, okazał się później najlepszym.

So the same team went from being the very worst to being among the very best.

Poziom pierwszy -- najsłabszy poziom obywatelskiej odpowiedzi przeciwko przemocy, to negowanie i apatia.

The first level, the weakest level of civil response against violence, is denial and apathy.

Kości się łamały -- i szczególnie u ludzi starych, słabszych nie można było stosować tej terapii.

Especially in old, fragile people, you couldn't use it.

Powiem o czterech różnych poziomach obywatelskiej odpowiedzi na przemoc: od najsłabszej do najmocniejszej.

I'm going to talk about four different levels of civil response against violence, from weakest to strongest.

Odbije się to, podobnie jak rosnący przyrost ludności, przede wszystkim na najbiedniejszych i najsłabszych.

It will disproportionately harm the poorest and the most vulnerable, as will the increasing rise of population.

Uttar Pradesh, największy ze stanów tutaj, jest biedniejszy i ma słabszy system opieki zdrowotnej niż reszta Indii.

Uttar Pradesh, the biggest of the states here, is poorer and has a lower health than the rest of India.

Wtedy zainstalowane były słabsze akumulatory.

And we had very small power plants in it at this time.

(Śmiech) Gracz, którego karty wyglądały tak dobrze na początku, numer 3, w rzeczywistości miał najsłabsze karty.

(Laughter) So the hand that looks so good from the beginning, number three, at the end was actually the lowest hand.

Słabszy popyt w pewnym stopniu złagodził ryzyko dalszego wzrostu inflacji, ale nie wyeliminował go całkowicie.

With the weakening of demand, upside risks to price stability have diminished somewhat, but they have not disappeared.

Jednakże w takim przypadku odpowiedź immunologiczna może być słabsza, a stopień ochrony klinicznej pozostaje nieznany.

However, a lower immune response may be observed and the level of clinical protection remains unknown.

Darwin zatrzymał te obszerne notatki,w których zapisał każdy najdrobniejszy pomysł jaki miał, każde najsłabsze przeczucie.

And Darwin kept these copious notebooks where he wrote down every little idea he had, every little hunch.

Jest ich więcej, ale są słabsze.

So this graph here, I'm going to show you now.

Doustne leki przeciwzakrzepowe: działanie leków przeciwzakrzepowych może być słabsze przy równoczesnym stosowaniu hydrochlorotiazydu.

Oral anticoagulants: anticoagulant effect may be decreased due to concomitant use of hydrochlorothiazide.

Pierwsze objawy wskazujące na hipoglikemię (“ objawy ostrzegawcze ”) mogą się zmienić, być słabsze Pr

– you have had diabetes for a long time – due to diabetes, you suffer from a certain type of nervous disease (autonomic neuropathy), ic
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

słabe · słabeusz · słabnąć · słabnący · słabo · słabość · słabości · słabostka · słabowitość · słabowity · słabszy · słaby · słać · sława · Sławek · sławić · sławny · sławojka · sławy · słód · słodka

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.