Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "słabszy"

 

"słabszy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 155

słabszy {przymiotnik}

słabszy {st. wyż.}

weaker {st. wyż.}

Poprzez przyznanie praw swoim mniejszościom kraj stanie się silniejszy, a nie słabszy.

A state will become stronger and not weaker by granting rights to its minorities.

Po pierwsze, czy terroryzm jest silniejszy, czy słabszy w rezultacie naszych inicjatyw legislacyjnych?

Firstly: is terrorism stronger or weaker as a result of our legislative initiatives?

Pierwszy, który odwróci wzrok jest słabszy.

The first one to look away is considered the weaker.

A jednak firmy zarejestrowane w EMAS nie osiągały lepszych wyników a system doskonałości środowiskowej był słabszy w porównaniu z ISO 14001.

Yet EMAS-registered companies were not performing better, and the system of environmental excellence was weaker as compared with the ISO 14001.

Jest to źródło bogactwa, choć nie oznacza to, że będąc kobietą lub mężczyzną człowiek jest w jakiś sposób gorszy czy też słabszy: zostaliśmy również stworzeni jako równi sobie.

That is a source of wealth, but it does not mean that if you are a man or a woman, you are somehow worse or weaker: we were also created equal.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "słabszy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie wolno nam zapominać, że w czasach kryzysu te grupy społeczne są najsłabsze.

We must not forget that these sectors are the most vulnerable in times of crisis.

Jest ona najmniej zrozumiałą i najsłabszą ze wszystkich czterech podstawowych sił.

It's the least understood of all the four fundamental forces, and the weakest.

Działanie lecznicze jest słabsze niż u pacjentów z 1- 3 zajętymi węzłami chłonnymi.

The effect appears to be less pronounced than in patients with 1-3 positive nodes.

Najsłabsi w Zimbabwe ucierpią na pierwszym miejscu, ale my to wiemy od dawna.

The weakest in Zimbabwe are the first to suffer, but we have known that for years.

Musimy znaleźć sposób ochrony pracowników, ale także chronić osoby słabsze.

We need to find a way to protect workers and to protect the vulnerable as well.

Jest bardzo ważne, abyśmy otoczyli opieką słabszych członków naszego społeczeństwa.

It is most important that we look after the more vulnerable in our society.

Wszystkie te środki oszczędnościowe dotykają pracowników i najsłabsze grupy społeczne.

All of these austerity measures hit wage-earners and the weakest sectors of society.

Jednocześnie musimy chronić słabsze grupy społeczne i ograniczać zasięg ubóstwa.

At the same time, we need to protect the vulnerable in our society and reduce poverty.

Głosowałem za bardziej skuteczną ochroną najsłabszych grup konsumentów.

I voted in favour of more effective protection for vulnerable consumers.

Najsłabszym jego punktem jest brak koordynacji ogromnej liczby działań.

The major weak point is the lack of coordination over the enormous number of activities.

Wykazano, że skojarzenie REYATAZ i sakwinawir jest słabsze niż lopinawir i rytonawir.

REYATAZ + saquinavir was shown to be inferior to lopinavir + ritonavir.

Nawet ludzie tuż poniżej najwyższego pułapu mają stan zdrowia słabszy niż ci z samej góry.

Even the people just below the top have less good health than the people at the top.

Młodzi ludzie ze słabszych grup społecznych są szczególnie zagrożeni.

Young people from vulnerable social groups are particularly at risk.

Wzrost cen żywności najbardziej dotknął najsłabsze grupy społeczne.

Food price rises have hit the most vulnerable sections of the population hardest.

Pamiętajmy, że łańcuch jest jedynie tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo.

Let us remember that a chain is only as strong as its weakest link.

Naszą główną troską musi być ochrona najsłabszych grup, takich jak dzieci i kobiety w ciąży.

Our central concern must be to protect vulnerable groups such as children and pregnant women.

Zaczniemy od najsłabszej znanej ludzkości formy dowodu. ~~~ Jest nią autorytet.

So we'll start with the absolute weakest form of evidence known to man, and that is authority.

Uderzył on potężnie we wszystkie systemy gospodarcze, zarówno te silne, jak i te słabsze.

The crisis indiscriminately hit all the economic systems, both the strong and the less strong.

I możecie jasno zobaczyć, że herbaty różnią się w swojej mocy od najsłabszej do najmocniejszej.

And you can see clearly that the teas vary in their potency from less potent to more potent.

Problem braku równości wynagrodzeń jest więc jednym z elementów dyskryminacji słabszych.

The problem of unequal remuneration is therefore an element of discrimination against the weak.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

słabe · słabeusz · słabnąć · słabnący · słabo · słabość · słabości · słabostka · słabowitość · słabowity · słabszy · słaby · słać · sława · Sławek · sławić · sławny · sławojka · sławy · słód · słodka

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.