Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "sądzić"

Czy chodziło Ci o sadzić?
 

"sądzić" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-43 z 851

sądzić {czasownik}

sądzić [sądzę|sądził] {czas.} (też: zamyślić, uważać, że, zapatrywać się, mniemać)

Niektórzy zgromadzeni mogą sądzić, że postępowanie było prowadzone w języku rosyjskim.

Some people in this hall might think that you were perhaps tried in Russian.

Niemądrze byłoby sądzić, że sprawy te można rozstrzygnąć w kilka minut.

It would be foolish to think that these matters can be resolved in a few minutes.

W szczególności my, Niemcy, nie powinniśmy sądzić, że zawsze wiemy lepiej.

We Germans in particular should not think that we always know better.

Możecie sądzić, że oszukuję, że krawędzie figury są bielsze, niż tło.

You may think that I've cheated, that I've put a little whiter-than-white boundary there.

To śmieszne sądzić, że możemy to zrekompensować przy pomocy jednego miliarda!

If we think we can offset this with one billion, that is ridiculous!

sądzić [sądzę|sądził] {czas. ndk} (też: wierzyć, uwierzyć, być wierzącym)

Doprawdy nie rozumiem, jak ktokolwiek mógł sądzić, że chodziło tutaj o reklamę.

I really do not understand how anyone could believe that this was advertising.

"Dowody” nieprzestrzegania będzie dużo trudniej potwierdzić niż "powody, by sądzić”.

'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.

Błędem jest sądzić, że w przeszłości mieliśmy mniej szkód wyrządzonych przez alkohol.

It is a mistake to believe that we saw less alcohol-related damage in the past.

Mamy więc wszelkie podstawy sądzić, że wszystkie trudne pytania doczekają się odpowiedzi.

So we have every reason to believe that all the difficult questions will be answered.

Mam też powody, by sądzić, że z takim podejściem nie zgadza się coraz więcej osób.

I also have reason to believe that increasing numbers of people disagree with that approach.

sądzić [sądzę|sądził] {czas.} (też: osądzać)

Zaite Pan sądzić będzie lud swój, a nad sługami swymi zmiłuje się.

For Jehovah will judge his people, And repent himself concerning his servants.

W dzień, gdy sądzić będzie Bóg skryte rzeczy ludzkie według Ewangielii mojej przez Jezusa Chrystusa.

in the day when God shall judge the secrets of men, according to my gospel, by Jesus Christ.

Azaż nie wiecie, iż Anioły sądzić będziemy?

Know ye not that we shall judge angels?

Gdy kto zgrzeszy przeciw człowiekowi, sądzić go będzie sędzia, ale jeźli przeciw Panu kto zgrzeszy, któż się za nim ujmie?

If one man sin against another, God shall judge him; but if a man sin against Jehovah, who shall entreat for him?

Przed Panem, bo idzie sądzić ziemię.

Before Jehovah; for he cometh to judge the earth: He will judge the world with righteousness, And the peoples with equity.

sądzić [sądzę|sądził] {czas.} (też: stawać się, dochować się, rosnąć, uprawić)

to grow [grew|grown] {czas.}

Po co sadzić domy?

Why grow homes?

Sadziliśmy rośliny jak szaleni.

We were growing plants like crazy.

sądzić [sądzę|sądził] {czas.} (też: zasiąść, siedzieć, siadać, siadywać)

to sit [sat|sat] {czas.}

A zamieszkawszy u nich nie więcej tylko dziesięć dni, jechał do Cezaryi, a nazajutrz usiadłszy na sądzie, kazał Pawła przywieść.

And when he had tarried among them not more than eight or ten days, he went down unto Caesarea; and on the morrow he sat on the judgment-seat, and commanded Paul to be brought.

sądzić [sądzę|sądził] {czas. ndk} (też: wierzyć, mniemać)

sądzić [sądzę|sądził] {czas.} (też: usadowić, sadzać)

to seat {czas.}

sądzić [sądzę|sądził] {czas.} (też: obliczyć, zliczyć, obliczać, uważać)

sądzić [sądzę|sądził] {czas. dk} (też: wierzyć, uznać, mniemać, patrzeć)

sądzić [sądzę|sądził] {czas. ndk} (też: rozstrzygać, rozsądzać, być sędzią)

sądzić [sądzę|sądził] {czas.} (też: mniemać)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "sądzić":

 

Podobne tłumaczenia

"sądzić" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sądzić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W Niemczech aresztowano Sylvię Stolz za obronę poglądów swojego klienta w sądzie.

In Germany, Sylvia Stolz was arrested for defending her client's views in court.

Doprawdy nie rozumiem, jak ktokolwiek mógł sądzić, że chodziło tutaj o reklamę.

I really do not understand how anyone could believe that this was advertising.

To się naprawdę nie spodobało ludziom, sądzili, że powinniśmy mieć ich więcej.

And that was really -- people didn't like that, we've got more genes than that.

Czy naprawdę sądzi pan, że w obecnej sytuacji jest to wkład w proces pokojowy?

Do you really think that in the current situation it is a contribution to peace.

Oto król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą.

Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in justice.

Opieranie się wyłącznie na raporcie sędziego Goldstone'a nie przyczyni się do tego.

Reliance on the report of Justice Goldstone alone will not contribute to this.

Chcemy zapewnić, by dochodzenia prowadzone przez OLAF znalazły swój finał w sądzie.

We want to ensure that the results of OLAF investigations will stand up in court.

(NL) Pani Przewodnicząca! Nie wiem, co sądzić o omawianej inicjatywie obywatelskiej.

(NL) Madam President, I am not sure what to make of this citizens' initiative.

Czy naprawdę sądzicie, że nowe miejsca pracy można stworzyć poprzez deregulację?

Do you really believe that new jobs can be created by means of deregulation?

Sądzicie, że jeżeli stworzycie fundusz opiewający na jakiś miliard euro, to starczy.

You think that, if you have a fund of say a billion euros, all will be well.

Jak dotąd nie ma podstaw, by sądzić, że sytuacja zmieni się nagle w 2009 roku.

We still have no reason to hope that this will change very quickly in 2009.

To, Wysoki Sądzie, może być tylko dokonane w oparciu o metafizyczną wiarę, i religie.

This, Your Honor, can only be done based on metaphysical beliefs, or religions

Podjęte w ciągu kilku ostatnich dni decyzje są - jak sądzimy - bardzo ważne.

The decisions taken over the last few days are - we think - very important.

Chciałabym także usłyszeć, co pani minister Malmström sądzi o tej sytuacji.

I would also like to hear what Minister Malmström thinks about this situation.

Sądzimy, że to nie jest właściwy czas, by wysyłać Turcji pozytywne sygnały.

It is our belief that this is not the time to be sending Turkey positive signals.

Wielu z nas nie sądziło, że jeszcze za naszego życia upadnie mur berliński.

Many of us did not believe we would see the Berlin Wall come down in our lifetime.

Sądziłem, że Komisja stwierdzi, iż nie jest w stanie zgodzić się na wszystkie punkty.

I expected the Commission to say that it is not able to agree on all of the points.

Niektórzy zgromadzeni mogą sądzić, że postępowanie było prowadzone w języku rosyjskim.

Some people in this hall might think that you were perhaps tried in Russian.

Dla pojęcia ćwiczenia w rozumie, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości;

To receive instruction in wise dealing, In righteousness and justice and equity;

On będzie sądził okrąg ziemi w sprawiedliwości, i osądzi narody w prawości.

Jehovah also will be a high tower for the oppressed, A high tower in times of trouble;
 

Wyniki z forum

"sądzić" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

sadyba · sadysta · sadyzm · sadź · sadza · sadzać · sadzarka · sadzawka · sądzę · sądzenie · sądzić · sadzonka · sadzony · sadło · safanduła · safari · safian · Safona · saga · sagan · sago

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.