Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "sądzić"

 

"sądzić" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-44 z 520

sądzić {czasownik}

sądzić {czas.} (też: uważać, rozważać, przypuszczać, myśleć)

To wystarczy, by sądzić, że nie był to przypadek, lecz zamierzone działanie.

There is reason enough to think that this was not by accident, but by design.

Niektórzy zgromadzeni mogą sądzić, że postępowanie było prowadzone w języku rosyjskim.

Some people in this hall might think that you were perhaps tried in Russian.

Niemądrze byłoby sądzić, że sprawy te można rozstrzygnąć w kilka minut.

It would be foolish to think that these matters can be resolved in a few minutes.

W szczególności my, Niemcy, nie powinniśmy sądzić, że zawsze wiemy lepiej.

We Germans in particular should not think that we always know better.

Możecie sądzić, że oszukuję, że krawędzie figury są bielsze, niż tło.

You may think that I've cheated, that I've put a little whiter-than-white boundary there.

sądzić {czas.} (też: uwierzyć, wierzyć)

Doprawdy nie rozumiem, jak ktokolwiek mógł sądzić, że chodziło tutaj o reklamę.

I really do not understand how anyone could believe that this was advertising.

"Dowody” nieprzestrzegania będzie dużo trudniej potwierdzić niż "powody, by sądzić”.

'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.

Błędem jest sądzić, że w przeszłości mieliśmy mniej szkód wyrządzonych przez alkohol.

It is a mistake to believe that we saw less alcohol-related damage in the past.

Mamy więc wszelkie podstawy sądzić, że wszystkie trudne pytania doczekają się odpowiedzi.

So we have every reason to believe that all the difficult questions will be answered.

Mam też powody, by sądzić, że z takim podejściem nie zgadza się coraz więcej osób.

I also have reason to believe that increasing numbers of people disagree with that approach.

sądzić {czas.} (też: osądzać)

Dokądże będziecie niesprawiedliwie sądzić, a osoby niezbożników przyjmować?

How long will ye judge unjustly, And respect the persons of the wicked?

Zaite Pan sądzić będzie lud swój, a nad sługami swymi zmiłuje się.

For Jehovah will judge his people, And repent himself concerning his servants.

Tedy się rozweselą drzewa leśne przed Panem; albowiem przyszedł sądzić ziemię.

Then shall the trees of the wood sing for joy before Jehovah; For he cometh to judge the earth.

W dzień, gdy sądzić będzie Bóg skryte rzeczy ludzkie według Ewangielii mojej przez Jezusa Chrystusa.

in the day when God shall judge the secrets of men, according to my gospel, by Jesus Christ.

A przetoż każdego z was według dróg jego sądzić będę, o domie Izraelski

Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his ways, saith the Lord Jehovah.

sądzić {czas.} (też: stawać się, dochować się, dojrzewać, uprawiać)

to grow [grew|grown] {czas.}

Możecie sadzić ziemniaki.

Because you can grow some potatoes.

Po co sadzić domy?

Why grow homes?

Sadziliśmy rośliny jak szaleni.

We were growing plants like crazy.

sądzić {czas.} (też: siadać, siedzieć, siadywać, zasiąść)

to sit [sat|sat] {czas.}

Gdy się tedy tu zeszli, bez wszelkiej odwłoki nazajutrz zasiadłszy na sądzie, kazałem przywieść tego męża.

When therefore they were come together here, I made no delay, but on the next day sat on the judgment-seat, and commanded the man to be brought.

A zamieszkawszy u nich nie więcej tylko dziesięć dni, jechał do Cezaryi, a nazajutrz usiadłszy na sądzie, kazał Pawła przywieść.

And when he had tarried among them not more than eight or ten days, he went down unto Caesarea; and on the morrow he sat on the judgment-seat, and commanded Paul to be brought.

sądzić {czas.} (też: obsadzać, obsadzić, uprawić, zasadzić)

Wiedzą, jak sadzić organiczny ryż, Wiedzą, jak o niego dbać, Wiedzą, jak zbierać plon i jak go gotować.

They know how to plant organic rice, they know how to look after it, they know how to harvest and they know how to cook it.

Są w stanie "sadzić” domy i inne budynki zdecydowanie szybciej, niż państwa członkowskie i ekosystemy naturalne są w stanie sadzić drzewa na spalonej ziemi.

They can 'plant' houses and other buildings more quickly than Member States and natural ecosystems can plant trees on burned land.

Bo majętność ich przyjdzie na rozchwycenie, i domy ich na spustoszenie; pobudują domy, lecz w nich mieszkać nie będą; i będą sadzić winnice, ale z nich wina pić nie będą.

And their wealth shall become a spoil, and their houses a desolation: yea, they shall build houses, but shall not inhabit them; and they shall plant vineyards, but shall not drink the wine thereof.

Nazywa się "Nasiona Przyszłości są sadzone Dzisiaj."

And it's called "Seeds of the Future are Planted Today."

Nie sadziliśmy więcej, aby utrzymać stałą liczbę miejsc pracy.

We could have planted many, many more, but we didn't want to because we wanted to keep the number of jobs stable.

sądzić {czas.} (też: wierzyć, mniemać)

sądzić {czas.} (też: sadzać, usadowić)

to seat {czas.}

Ale Paweł rzekł: Przed sądem cesarskim stoję, gdzie mię sądzić potrzeba: Żydówem w niczem nie krzywdził, jako i ty lepiej wiesz.

But Paul said, I am standing before Caesar's judgment-seat, where I ought to be judged: to the Jews have I done no wrong, as thou also very well knowest.

sądzić {czas.} (też: wierzyć, patrzeć, uznać, mniemać)

sądzić {czas.} (też: uważać, obliczać, obliczyć, szacować)

sądzić {czas.} (też: rozstrzygać, rozsądzać, być sędzią)

sądzić {czas.} (też: mniemać)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "sądzić":

 

Podobne tłumaczenia

"sądzić" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sądzić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Zawsze sądziłem, że powinien przyjechać do Południowej Kaliforni i coś wybudować.

And I always felt that he should come to Southern California and do a building.

I zapytałem studentów w Kuwejcie, gdzie sądzili, że te wydarzenia miały miejsce.

And I asked the students in Kuwait where they thought these incidents took place.

Doprawdy nie rozumiem, jak ktokolwiek mógł sądzić, że chodziło tutaj o reklamę.

I really do not understand how anyone could believe that this was advertising.

A po nim sądził Izraela Elon Zabulończyk, i sądził Izraela przez dziesięć lat.

And after him Elon the Zebulunite judged Israel; and he judged Israel ten years.

To się naprawdę nie spodobało ludziom, sądzili, że powinniśmy mieć ich więcej.

And that was really -- people didn't like that, we've got more genes than that.

Otwórz usta swe, sądź sprawiedliwie, a podejmij się sprawy ubogiego i nędznego.

Open thy mouth, judge righteously, And minister justice to the poor and needy.

Opowieść jest o tym, dokąd zmierzasz albo o tym, dokąd sądzisz, że zmierzasz.

The story is about where you're arriving, or thinking about where you're arriving.

Oto król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą.

Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in justice.

(NL) Pani Przewodnicząca! Nie wiem, co sądzić o omawianej inicjatywie obywatelskiej.

(NL) Madam President, I am not sure what to make of this citizens' initiative.

A po nim powstał Jair Galaadczyk, który sądził Izraela przez dwadzieścia i dwa lata.

And after him arose Jair, the Gileadite; and he judged Israel twenty and two years.

Jak dotąd nie ma podstaw, by sądzić, że sytuacja zmieni się nagle w 2009 roku.

We still have no reason to hope that this will change very quickly in 2009.

To, Wysoki Sądzie, może być tylko dokonane w oparciu o metafizyczną wiarę, i religie.

This, Your Honor, can only be done based on metaphysical beliefs, or religions

Jadnak naukowcy przez długi czas sądzili, że to po prostu będzie niemożliwe.

But scientists have for a long time thought this just was never going to be possible.

Dla pojęcia ćwiczenia w rozumie, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości;

To receive instruction in wise dealing, In righteousness and justice and equity;

Niektórzy zgromadzeni mogą sądzić, że postępowanie było prowadzone w języku rosyjskim.

Some people in this hall might think that you were perhaps tried in Russian.

On będzie sądził okrąg ziemi w sprawiedliwości, i osądzi narody w prawości.

Jehovah also will be a high tower for the oppressed, A high tower in times of trouble;

I sądził Izraela przez dwadzieścia i trzy lata, potem umarł, i pogrzbion jest w Samir.

And he judged Israel twenty and three years, and died, and was buried in Shamir.

Sądzimy, że to wszystko powstało podczas Wielkiego Wybuchu, gorącego i gęstego stanu.

We believe that all of this emerged from a Big Bang -- a hot, dense state.

I na tym obszarze zaczęliśmy sadzić akacje, które widzieliście wcześniej.

And in that area we started growing some acacia trees that you just saw before.

To coś pośredniego i sądzimy, że jest to zmiana możliwości wykorzystania informacji.

It's in between, and we think it changes the way information can be used.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

sadyba · sadysta · sadyzm · sadź · sadza · sadzać · sadzarka · sadzawka · sądzę · sądzenie · sądzić · sadzonka · sadzony · sadło · safanduła · safari · safian · Safona · saga · sagan · sago

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.