"sądzić" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o sadzić
PL

"sądzić" po angielsku

volume_up
sądzić {czas. ndk}
volume_up
sądzić {czas. dk}
EN

PL sądzić
volume_up
[sądzę|sądziłbym] {czasownik}

sądzić (też: osądzać)
W dzień, gdy sądzić będzie Bóg skryte rzeczy ludzkie według Ewangielii mojej przez Jezusa Chrystusa.
in the day when God shall judge the secrets of men, according to my gospel, by Jesus Christ.
Azaż nie wiecie, iż Anioły sądzić będziemy?
Know ye not that we shall judge angels?
Can he judge through the thick darkness?
Muszą sądzić, że czegoś dokonali i że chcą się tym z wami podzielić.
They have to think that they did something and that they want to share it with you.
Niektórzy zgromadzeni mogą sądzić, że postępowanie było prowadzone w języku rosyjskim.
Some people in this hall might think that you were perhaps tried in Russian.
Niemądrze byłoby sądzić, że sprawy te można rozstrzygnąć w kilka minut.
It would be foolish to think that these matters can be resolved in a few minutes.
I na tym obszarze zaczęliśmy sadzić akacje, które widzieliście wcześniej.
And in that area we started growing some acacia trees that you just saw before.
That's why we grow homes.
Towary to wszystko, co sadzimy w ziemi, hodujemy lub wyciągamy z ziemi, nieważne, czy to zwierzęta, minerały, czy rosliny.
Commodities are things that you grow in the ground, raise on the ground or pull out of the ground: basically, animal, mineral, vegetable.
sądzić (też: mniemać)
Sądzicie, że potrzebujecie śpiewać przy herbacie?
Would you reckon you need to sing for your tea, I think?
Reporter: Zaprojektowałeś ten symulator i sądzisz, że imituje on zachowanie prawdziwego mostu?
Interviewer: You designed this, yes, this simulated bridge, and this, you reckon, mimics the action of the real bridge?
sądzić (też: sadzać, usadowić)
volume_up
to seat {czas.}
Sądzimy jednak, że biorąc pod uwagę klimat, środowisko naturalne i względy ekonomiczne, Parlament powinien mieć tylko jedną siedzibę: w Brukseli.
However, we think that, in the interests of our climate and environment and on economic grounds, the European Parliament should only have one seat: in Brussels.
A zamieszkawszy u nich nie więcej tylko dziesięć dni, jechał do Cezaryi, a nazajutrz usiadłszy na sądzie, kazał Pawła przywieść.
And when he had tarried among them not more than eight or ten days, he went down unto Caesarea; and on the morrow he sat on the judgment-seat, and commanded Paul to be brought.
Niech się ocucą i przyciągną te narody na dolinę Jozafat; bo tam siedzieć będę, abym sądził wszystkie narody okoliczne.
Let the nations bestir themselves, and come up to the valley of Jehoshaphat; for there will I sit to judge all the nations round about.
I będzie zgotowana stolica w miłosierdziu, a usiądzie na niej w prawdzie w przybytku Dawidowym ten, któryby sądził i szukał sądu, a czynił prędką sprawiedliwość.
And a throne shall be established in lovingkindness; and one shall sit thereon in truth, in the tent of David, judging, and seeking justice, and swift to do righteousness.
A zamieszkawszy u nich nie więcej tylko dziesięć dni, jechał do Cezaryi, a nazajutrz usiadłszy na sądzie, kazał Pawła przywieść.
And when he had tarried among them not more than eight or ten days, he went down unto Caesarea; and on the morrow he sat on the judgment-seat, and commanded Paul to be brought.

Przykłady użycia - "sądzić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polish"Dowody” nieprzestrzegania będzie dużo trudniej potwierdzić niż "powody, by sądzić”.
'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.
PolishBłędem jest sądzić, że w przeszłości mieliśmy mniej szkód wyrządzonych przez alkohol.
It is a mistake to believe that we saw less alcohol-related damage in the past.
PolishNie wiem, co sądzić o omawianej inicjatywie obywatelskiej.
(NL) Madam President, I am not sure what to make of this citizens' initiative.
PolishJak dotąd nie ma podstaw, by sądzić, że sytuacja zmieni się nagle w 2009 roku.
We still have no reason to hope that this will change very quickly in 2009.
PolishI na tym obszarze zaczęliśmy sadzić akacje, które widzieliście wcześniej.
And in that area we started growing some acacia trees that you just saw before.
PolishNiektórzy zgromadzeni mogą sądzić, że postępowanie było prowadzone w języku rosyjskim.
Some people in this hall might think that you were perhaps tried in Russian.
PolishNiemądrze byłoby sądzić, że sprawy te można rozstrzygnąć w kilka minut.
It would be foolish to think that these matters can be resolved in a few minutes.
PolishMam też powody, by sądzić, że z takim podejściem nie zgadza się coraz więcej osób.
I also have reason to believe that increasing numbers of people disagree with that approach.
PolishMamy więc wszelkie podstawy sądzić, że wszystkie trudne pytania doczekają się odpowiedzi.
So we have every reason to believe that all the difficult questions will be answered.
PolishMuszą sądzić, że czegoś dokonali i że chcą się tym z wami podzielić.
They have to think that they did something and that they want to share it with you.
PolishTo śmieszne sądzić, że możemy to zrekompensować przy pomocy jednego miliarda!
If we think we can offset this with one billion, that is ridiculous!
PolishChciałbym prosić pana komisarza Cioloşa o wyjaśnienie, co powinniśmy o tym sądzić.
I would like Mr Cioloş to explain what we should think about this.
PolishJak można sądzić, że w XXI wieku da się ograniczyć wolność wyrażania opinii?
How can you believe that, in the 21st century, one could restrict the free flow of opinions?
PolishW szczególności my, Niemcy, nie powinniśmy sądzić, że zawsze wiemy lepiej.
We Germans in particular should not think that we always know better.
PolishMożecie sądzić, że oszukuję, że krawędzie figury są bielsze, niż tło.
You may think that I've cheated, that I've put a little whiter-than-white boundary there.
PolishMam wszelkie powody, by sądzić, że znajdziemy potrzebny kompromis.
I have every reason to believe that we will find the necessary compromise.
PolishMożna sądzić, że Europa narzuciła tempo, a reszta świata podążyła za nią.
Europe, it seems, has set the pace and the world has followed.
PolishStąd mamy wszelkie podstawy, aby sądzić, że kraj ten jest niewątpliwie na właściwej drodze.
There is therefore every reason to conclude that the country is unquestionably on the right path.
PolishNaiwnością jednak byłoby sądzić, że tego rodzaju strategia sama się sfinansuje, czy zrealizuje.
However, it is naive to believe that such a strategy will finance itself or implement itself.
PolishGdy przyjdzie czas ułożony, ja sprawiedliwie sądzić będę.
The earth and all the inhabitants thereof are dissolved: I have set up the pillars of it.