polsko-angielskie tłumaczenie słowa "sądzić"


Czy chodziło Ci o sadzić

PL sądzić polskie tłumaczenie

volume_up
sądzić {czas. ndk}
volume_up
sądzić {czas. dk}
EN

PL sądzić
volume_up
[sądzę|sądziłbym] {czasownik}

sądzić (też: osądzać)
Zaite Pan sądzić będzie lud swój, a nad sługami swymi zmiłuje się.
For Jehovah will judge his people, And repent himself concerning his servants.
W dzień, gdy sądzić będzie Bóg skryte rzeczy ludzkie według Ewangielii mojej przez Jezusa Chrystusa.
in the day when God shall judge the secrets of men, according to my gospel, by Jesus Christ.
Azaż nie wiecie, iż Anioły sądzić będziemy?
sądzić (też: uważać, rozważać, przypuszczać, przemyśleć)
Muszą sądzić, że czegoś dokonali i że chcą się tym z wami podzielić.
They have to think that they did something and that they want to share it with you.
Niemądrze byłoby sądzić, że sprawy te można rozstrzygnąć w kilka minut.
It would be foolish to think that these matters can be resolved in a few minutes.
Niektórzy zgromadzeni mogą sądzić, że postępowanie było prowadzone w języku rosyjskim.
Some people in this hall might think that you were perhaps tried in Russian.
sądzić (też: uprawiać, kultywować, wzrastać, rozrastać się)
I na tym obszarze zaczęliśmy sadzić akacje, które widzieliście wcześniej.
And in that area we started growing some acacia trees that you just saw before.
Dlatego właśnie sadzimy domy.
sądzić (też: mniemać)
sądzić (też: uważać, obliczyć, obliczać, szacować)
Sądzicie, że potrzebujecie śpiewać przy herbacie?
Would you reckon you need to sing for your tea, I think?
Reporter: Zaprojektowałeś ten symulator i sądzisz, że imituje on zachowanie prawdziwego mostu?
Interviewer: You designed this, yes, this simulated bridge, and this, you reckon, mimics the action of the real bridge?
sądzić (też: sadzać, usadowić)
volume_up
to seat {czas.}
Sądzimy jednak, że biorąc pod uwagę klimat, środowisko naturalne i względy ekonomiczne, Parlament powinien mieć tylko jedną siedzibę: w Brukseli.
However, we think that, in the interests of our climate and environment and on economic grounds, the European Parliament should only have one seat: in Brussels.
A zamieszkawszy u nich nie więcej tylko dziesięć dni, jechał do Cezaryi, a nazajutrz usiadłszy na sądzie, kazał Pawła przywieść.
And when he had tarried among them not more than eight or ten days, he went down unto Caesarea; and on the morrow he sat on the judgment-seat, and commanded Paul to be brought.
sądzić (też: zasiąść, zasiadać, siedzieć, siadać)
Niech się ocucą i przyciągną te narody na dolinę Jozafat; bo tam siedzieć będę, abym sądził wszystkie narody okoliczne.
Let the nations bestir themselves, and come up to the valley of Jehoshaphat; for there will I sit to judge all the nations round about.
I będzie zgotowana stolica w miłosierdziu, a usiądzie na niej w prawdzie w przybytku Dawidowym ten, któryby sądził i szukał sądu, a czynił prędką sprawiedliwość.
And a throne shall be established in lovingkindness; and one shall sit thereon in truth, in the tent of David, judging, and seeking justice, and swift to do righteousness.
A zamieszkawszy u nich nie więcej tylko dziesięć dni, jechał do Cezaryi, a nazajutrz usiadłszy na sądzie, kazał Pawła przywieść.
And when he had tarried among them not more than eight or ten days, he went down unto Caesarea; and on the morrow he sat on the judgment-seat, and commanded Paul to be brought.

Przykłady użycia - "sądzić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishsądzić, że ktoś jest inteligentny
Polishsądzić kogoś po pozorach
PolishDoprawdy nie rozumiem, jak ktokolwiek mógł sądzić, że chodziło tutaj o reklamę.
I really do not understand how anyone could believe that this was advertising.
Polish"Dowody” nieprzestrzegania będzie dużo trudniej potwierdzić niż "powody, by sądzić”.
'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.
PolishBłędem jest sądzić, że w przeszłości mieliśmy mniej szkód wyrządzonych przez alkohol.
It is a mistake to believe that we saw less alcohol-related damage in the past.
PolishNie wiem, co sądzić o omawianej inicjatywie obywatelskiej.
(NL) Madam President, I am not sure what to make of this citizens' initiative.
PolishJak dotąd nie ma podstaw, by sądzić, że sytuacja zmieni się nagle w 2009 roku.
We still have no reason to hope that this will change very quickly in 2009.
PolishI na tym obszarze zaczęliśmy sadzić akacje, które widzieliście wcześniej.
And in that area we started growing some acacia trees that you just saw before.
PolishNiemądrze byłoby sądzić, że sprawy te można rozstrzygnąć w kilka minut.
It would be foolish to think that these matters can be resolved in a few minutes.
PolishNiektórzy zgromadzeni mogą sądzić, że postępowanie było prowadzone w języku rosyjskim.
Some people in this hall might think that you were perhaps tried in Russian.
PolishMam też powody, by sądzić, że z takim podejściem nie zgadza się coraz więcej osób.
I also have reason to believe that increasing numbers of people disagree with that approach.
PolishMamy więc wszelkie podstawy sądzić, że wszystkie trudne pytania doczekają się odpowiedzi.
So we have every reason to believe that all the difficult questions will be answered.
PolishMuszą sądzić, że czegoś dokonali i że chcą się tym z wami podzielić.
They have to think that they did something and that they want to share it with you.
PolishTo śmieszne sądzić, że możemy to zrekompensować przy pomocy jednego miliarda!
If we think we can offset this with one billion, that is ridiculous!
PolishJak można sądzić, że w XXI wieku da się ograniczyć wolność wyrażania opinii?
How can you believe that, in the 21st century, one could restrict the free flow of opinions?
PolishZaite Pan sądzić będzie lud swój, a nad sługami swymi zmiłuje się.
For Jehovah will judge his people, And repent himself concerning his servants.
PolishChciałbym prosić pana komisarza Cioloşa o wyjaśnienie, co powinniśmy o tym sądzić.
I would like Mr Cioloş to explain what we should think about this.
PolishW szczególności my, Niemcy, nie powinniśmy sądzić, że zawsze wiemy lepiej.
We Germans in particular should not think that we always know better.