Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "rzeczowy"

 

"rzeczowy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 47

rzeczowy {przymiotnik}

rzeczowy {przym. m.} (też: oparty na faktach, faktograficzny, merytoryczny)

factual {przym.}

'Świat' jest obiektywny, logiczny, uniwersalny, rzeczowy, naukowy.

'The world' is objective, logical, universal, factual, scientific.

W przypadku Grecji procent odmów udzielenia wizy wynosi faktycznie tylko 1%, więc poprawiamy błąd rzeczowy i prosiłabym państwa o poparcie tej poprawki.

In the case of Greece the rejection rate is, in fact, only 1%, so we are correcting a factual error and I would ask you to support this amendment.

rzeczowy {przym. m.} (też: jasny, bystry, chrupki)

crisp {przym.}

rzeczowy {przym. m.} (też: przemyślany, lubiący dyskutować, kłótliwy, swarliwy)

argumentative {przym.}

rzeczowy {przym. m.} (też: poważny)

businesslike {przym.}

rzeczowy {przym. m.}

matter-of-fact {przym.}

rzeczowy {przym. m.}

down to earth {przym.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "rzeczowy":

 

Podobne tłumaczenia

"rzeczowy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "rzeczowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Powinniśmy także zaapelować do państw członkowskich o udzielenie pomocy rzeczowej.

We also have to call on the Member States to provide in-kind assistance.

Mamy nadzieję, że przyczyni się to do wznowienia rzeczowych negocjacji.

We hope this will contribute towards a resumption of meaningful negotiations.

Pragnę podziękować Panu Posłowi Lesse Lehtinen za opracowanie rzeczowego sprawozdania.

I should like to thank Mr Lehtinen for a well-prepared report.

Dobrze by było, gdyby sama Turcja odpowiedziała w podobnie rzeczowy sposób, bez stawiania warunków.

If only Turkey itself would respond in a similarly constructive manner without preconditions.

komisarz - Pani Przewodnicząca! Bardzo dziękuję za niezmiernie rzeczową i odpowiedzialną debatę.

Member of the Commission. - Madam President, many thanks for a very substantive and responsible debate.

To jest dowód rzeczowy z muzeum o Rewolucji Francuskiej.

It's in the museum's exhibit on the French Revolution.

Od 2005 roku staje się on coraz bardziej konkretny i rzeczowy, a Chiny zrobiły kilka kroków naprzód.

Since 2005, it has become more and more concrete, more and more to the point and China has made some steps.

Nasza dyskusja na ten temat byłaby o wiele bardziej rzeczowa, gdybyśmy mieli więcej konkretnych informacji.

Our debate on this issue would be much more to the point if we had more specific information.

Trudno było o tym dyskutować rzeczowo w Parlamencie.

It has been difficult to discuss this sensibly in Parliament.

Muszę przyznać, że część z nich była bardzo rzeczowa.

I must say that some of them were very substantial.

Dziękuję sprawozdawczymi za rzeczowe sprawozdanie.

I would like to thank the rapporteur for an excellent report.

Nasi obywatele chcą jasnej i rzeczowej odpowiedzi.

Our citizens want a clear and substantive answer.

Należy zatem coś wymyślić, jakąś wymianę rzeczową, coś twórczego, co będzie respektować postanowienia traktatu.

Therefore, something had to be found, an exchange in kind, something creative that respects the Treaty.

Sprawozdanie jest jasne, zwięzłe i rzeczowe.

The report is clear, concise and to the point.

Ale aby faktycznie odnieść korzyści, takie prawodawstwo musi być rzeczowe i skutecznie realizowane w odpowiednim czasie.

But to be truly beneficial such legislatures must be substantive and be implemented effectively and in good time.

Znak dziedzictwa europejskiego pomoże też zwiększyć natężenie turystyki kulturowej i przyniesie korzyści rzeczowe i finansowe.

The European Heritage Label will also help to increase cultural tourism and will bring physical and financial benefits.

komisarz - Panie Przewodniczący! Bardzo dziękuję szanownym posłom za bardzo poważną i rzeczową dyskusję.

Member of the Commission. - Mr President, many thanks to the honourable Members for a very serious and substantive discussion.

Odbyliśmy tu kilka rzeczowych debat.

We have had real debates here.

Potrzebna jest również rzeczowa konfrontacja z narodem irlandzkim, aby odbudować zrozumienie oraz poparcie dla procesu europejskiego.

There must also be a meaningful engagement with the Irish people, to rebuild understanding of and support for the European process.

Rada Spraw Zagranicznych przyjęła z zadowoleniem tę decyzję i mamy nadzieję, że przyczyni się ona do wznowienia rzeczowych negocjacji.

The Foreign Affairs Council welcomes this decision and we hope that it will contribute to a resumption of meaningful negotiations.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.