Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "rozliczyć się"

 

"rozliczyć się" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 27

rozliczyć się {czasownik}

rozliczyć się {czas. zwr.} (też: zapłacić, płacić, rozliczać się)

to settle up {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "rozliczyć się":

 

Podobne tłumaczenia

"rozliczyć się" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "rozliczyć się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Po pierwsze, co się tyczy rozliczeń, powiedziano, że jest to opinia bez zastrzeżeń.

First, as regards the accounts, I am told that this is an unqualified opinion.

Pewnego dnia będziemy musieli rozliczyć się z własnych celów, w których ustanawianiu UE przoduje.

One day, we will have to account for the own goals in which the EU excels.

Musimy upraszczać przyszłość, ale również rozliczyć się z przeszłością.

We must simplify the future, but also settle the past.

Autor wyśmiewa najważniejsze mity przełomu i rozlicza się z państwowym systemem literackim.

Presenting the key myths surrounding 1989 in ironic form, it is a reckoning with the state’s literary system.

Po trzecie, kiedy gdzieś podróżujemy, musimy się rozliczyć, a ostatnio bardzo się to zbiurokratyzowało.

Thirdly, when we travel somewhere, we then have all the accounting to do, which has recently become very bureaucratic.

Trzy instytucje będą musiały rozliczyć się z przeprowadzonej procedury i wyjaśnić, dlaczego ostrzeżenia zostały zignorowane.

The three institutions will have to give an account of the procedure followed and of why the warnings were ignored.

Audytorzy Komisji nie powinni byli stosować surowszych zasad niż obowiązujące, i to właśnie dlatego, panie komisarzu, musimy rozliczyć się z przeszłością.

The Commission's auditors should never have applied rules that were stricter than those already approved, and that is why we must settle the past, Commissioner.

Wiem, że to było dawno temu, lecz każdy naród musi rozliczyć się ze swoją historią, a Turcja nie rozliczyła się z tą krwawą plamą na karcie dziejów.

I know it was a long time ago, but a nation must come to terms with its history and so far Turkey has failed to come to terms with this bloody stain on its record.

A zatem znany nam jest potencjał takich trybunałów w zakresie pomocy rozdartym wojną regionom poprzez zerwanie z atmosferą bezkarności i pozostawienie rozliczeń za sobą.

We therefore know the potential of such courts to help war-torn regions by ending a climate of impunity and moving on.

Podjęto bardzo poważną próbę osiągnięcia maksymalnego poziomu zobowiązań i rozliczeń, jednocześnie trzymając się ściśle limitów wieloletnich ram finansowych.

A very serious attempt was made to attain the maximum level of commitments and settlements, while keeping close to the ceilings allowed by the multiannual financial framework.

Są to wszystko usługi, które wykraczają poza motywację w postaci zysku i dostarczają wartości społecznych, których nie da się rozliczyć w rachunku zysków i strat, czy bilansie.

These are all services which reach beyond the profit motive and deliver social value, which cannot be accounted for by a profit-and-loss balance sheet.

Będziemy musieli rozliczyć się przed społeczeństwem z wydatkowania pieniędzy podatników, na ile były one zgodne z celami i potrzebami Europy i jej mieszkańców.

We shall have to give account for the disbursement of taxpayers' money and for the extent to which this disbursement is in line with the aims and needs of Europe and its citizens.

O tym powinni decydować sami posłowie do Parlamentu, ponieważ jest sprawą oczywistą i niezmiernie ważną, abyśmy byli w stanie skutecznie rozliczyć się z dodatków.

This should remain something that the Members of this House should decide for themselves, because it is naturally also extremely important that we should explain the benefits effectively.

Jeżeli jednak przyjrzymy się dokładniej poprawie w zakresie rozliczeń, to jest ona nieznaczna.

If we look more closely at the improvements in the accounts, though, they are only minor.

Tragedii z przeszłości też się nie rozlicza.

The tragedies of the past are not accounted for either.

Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, lecz prosimy, aby również Ukraina rozliczyła się ze swoimi czarnymi kartami historii.

Let us show solidarity with the Ukrainian people, but let us also ask Ukraine to come to terms with the dark pages in its history.

Tych, którzy dopuścili się tego terrorystycznego zamachu trzeba doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości i rozliczyć za tę straszliwą zbrodnię.

Those who perpetrated these terrorist acts must be brought to justice and made to account for their horrific crimes.

Dyrektywy w sprawie zamknięcia rozliczeń i uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych funkcjonują dobrze i cieszą się szerokim poparciem na rynku.

The directives on settlement finality and financial collateral are working well and enjoy wide support in the market.

Wiążą się z tym ważne następstwa, ponieważ po przeprowadzeniu w lipcu 2010 roku pogłębionego audytu rozliczeń CEPOL dokonano pewnych korekt rozliczeń.

This has important consequences, because, after an in-depth audit of CEPOL's accounts in July 2010, corrections were made to the accounts.

Rocznica ta, szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń w Japonii, staje się tragicznym pretekstem do rozliczeń oraz refleksji nad bezpieczeństwem nuklearnym.

Particularly in the light of recent events in Japan, this anniversary has become a tragic reason for assessments and considerations regarding nuclear safety.
 

Wyniki z forum

"rozliczyć się" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-niemiecki.