Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "rekompensata"

 

"rekompensata" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 28

rekompensata {rzeczownik}

rekompensata {f.} (też: odszkodowanie, zadośćuczynienie)

amends {tylko l.mn.}

rekompensata {f.} (też: odszkodowanie, ubezpieczenie, asekuracja)

indemnification {rzecz.}

rekompensata {f.} (też: odszkodowanie, ubezpieczenie, zwolnienie od odpowiedzialności, indemnizacja)

indemnity {rzecz.}

rekompensata {f.} (też: odszkodowanie, ubezpieczenie)

indemnization {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "rekompensata":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "rekompensata" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Musi być to rekompensatą za poniesienie wysokich kosztów wynikających z unijnych przepisów.

That has to be the quid pro quo for meeting the high costs imposed by EU regulation.

A więc najpierw usługa, a następnie rekompensata za usługi spóźnione.

So first the service and then compensation for delayed services.

Jednorazowa rekompensata nie załatwia problemu zatrudnienia.

It is also planned to deprive growers in the entire region of their livelihood.

Jest to dobro wspólne, za które należy się rekompensata.

This is a form of common good that ought to be recompensed in some way.

Rekompensata, jaka zostanie wypłacona tym rodzinom, ma być niższa niż cena rynkowa tych ziem.

The compensation that will be paid to the families is said to be lower than the market price of the land.

A jeśli tak, czy przewidziana będzie jakaś rekompensata?

And if it has, will any compensation be envisaged?

Rekompensata przyznana nowym państwom członkowskim nie zatrze do końca poczucia, że jesteśmy dyskryminowani.

The compensation granted to the new Member States cannot wholly remove our feeling that we have been discriminated against.

Komisarz Borg powiedział nam, jak ważna jest ta rekompensata, ponieważ stanowi ona około 15% rocznego budżetu Mauretanii.

Mr Borg has told us how important this contribution is, since it represents approximately 15% of Mauritania's annual budget.

Używa Pan słowa "rekompensata”.

You use the word 'compensation'.

Według nowego protokołu łączna roczna rekompensata finansowa UE wyniesie 1 845 750 euro na cały 3-letni okres.

Based on the new protocol, the overall annual financial contribution by the EU will be EUR 1 845 750 over the whole three-year period.

Rekompensata, której domagają się banki będzie ściśle kontrolowana i może zostać zakazana w stosunku do kredytów mniejszych niż 10.000 euro.

The compensation banks may demand will be strictly controlled and may be prohibited for credits of less than 10 000 euros.

Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską a Republiką Seszeli (

Fishing opportunities and financial contribution provided for by the EU-Seychelles Fisheries Partnership Agreement (

Ogólnie rzecz biorąc, doszło do ogromnego ograniczenia wielkości dopuszczalnych połowów, a rekompensata finansowa nie została dopasowana do tego cięcia.

In general, there is a huge reduction in fishing opportunities and financial compensation is not tailored to that reduction.

Jedyną rzeczą, jaka nie została należycie uporządkowana we wcześniejszym rozporządzeniu, była rekompensata dla pracowników producenta cukru.

The only thing not covered adequately in the earlier regulation was compensation to employees, I mean compensation to the employees of the sugar manufacturer.

Należy zauważyć, że celem funduszu nie jest rekompensata szkód prywatnych, ale naprawa infrastruktury oraz że jest on także narzędziem refinansowania.

It is important to note that the objective of the Fund is not the compensation for private damage but to repair infrastructure and it is a tool of refinancing.

Operacja ta jest również korzystna dla Mauretanii, ponieważ rekompensata pozostaje na mniej więcej tym samym poziomie, podczas gdy połowy, przeciwnie, spadają.

This operation is also advantageous for Mauritania because the contribution remains at more or less the same level whereas catches, by contrast, are declining.

W tym zrewidowanym protokole ustalone zostały na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r. wielkości dopuszczalne połowów i rekompensata finansowa.

This revised protocol has set the fishing possibilities and the financial contribution for the period 1 August 2010 to 31 July 2012.

Każda część otrzymuje swój numer i certyfikat, a browary i inne przedsiębiorstwa kupują je jako rekompensata za wodę którą pobrali z ekosystemu.

Each increment gets a serial number and a certificate, and then the brewers and others buy those certificates as a way to return water to these degraded ecosystems.

To również rozumiemy, a pan podjął się, w imieniu Komisji, zapewnienia, że rekompensata za te 40 mln. euro zostanie zapewniona w formie środków polityki rozwoju.

We understand this too, and you undertook, on behalf of the Commission, to ensure that there would be compensation for those EUR 40 million as part of development policy.

Zryczałtowana rekompensata, o którą apelowano i która ma być wypłacana od pierwszego dnia zwłoki w płatności, jest konkretnym sposobem zapobiegania tym opóźnieniom.

The flat-rate compensation that has been called for, which is to be paid from the first day on which the payment becomes late, represents a tangible method of preventing this.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.