Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "rekompensata"

 

"rekompensata" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 56

rekompensata {rzeczownik}

rekompensata {f.} (też: odszkodowanie, ubezpieczenie, zwolnienie od odpowiedzialności, indemnizacja)

indemnity {rzecz.}

rekompensata {f.} (też: odszkodowanie, ubezpieczenie, asekuracja)

indemnification {rzecz.}

rekompensata {f.} (też: odszkodowanie, zadośćuczynienie)

amends {tylko l.mn.}

rekompensata {f.} (też: odszkodowanie, ubezpieczenie)

indemnization {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "rekompensata":

 

Podobne tłumaczenia

"rekompensata" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "rekompensata" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Musi być to rekompensatą za poniesienie wysokich kosztów wynikających z unijnych przepisów.

That has to be the quid pro quo for meeting the high costs imposed by EU regulation.

Otrzymują oni nędzną rekompensatę, której celem jest zdławienie ich sprzeciwu i protestów.

They receive paltry compensation which is intended to stifle their opposition and protests.

Celem wsparcia UE był raczej wkład w rekompensatę za wcześniejsze etapy zamknięcia.

EU support was aimed merely at contributing to compensation for the early stages of closure.

Rekompensaty dla państw, które nie wykorzystały w pełni swoich kwot wypłacane będą od 2008 r.

Compensation with regard to states underfishing will take place with effect from 2008.

A więc najpierw usługa, a następnie rekompensata za usługi spóźnione.

So first the service and then compensation for delayed services.

Jednorazowa rekompensata nie załatwia problemu zatrudnienia.

It is also planned to deprive growers in the entire region of their livelihood.

Wszystko to ma stanowić rekompensatę dla Niemiec za utrzymywanie funduszu stabilizacji finansowej.

All of this is granted as compensation to Germany for perpetuating the financial stabilisation fund.

Rolnicy nadal czekają na rekompensatę, na którą zasługują.

Still, farmers are waiting for the compensation they deserve.

Jest to dobro wspólne, za które należy się rekompensata.

This is a form of common good that ought to be recompensed in some way.

Rekompensata, jaka zostanie wypłacona tym rodzinom, ma być niższa niż cena rynkowa tych ziem.

The compensation that will be paid to the families is said to be lower than the market price of the land.

A jeśli tak, czy przewidziana będzie jakaś rekompensata?

And if it has, will any compensation be envisaged?

Porozumienie to nie tylko zapewnia rekompensatę finansową strat z przeszłości, ale zapobiega im w przyszłości.

This agreement not only compensates financially for past losses but also covers their future prevention.

Rekompensata przyznana nowym państwom członkowskim nie zatrze do końca poczucia, że jesteśmy dyskryminowani.

The compensation granted to the new Member States cannot wholly remove our feeling that we have been discriminated against.

Komisarz Borg powiedział nam, jak ważna jest ta rekompensata, ponieważ stanowi ona około 15% rocznego budżetu Mauretanii.

Mr Borg has told us how important this contribution is, since it represents approximately 15% of Mauritania's annual budget.

Używa Pan słowa "rekompensata”.

You use the word 'compensation'.

Sprawy trzeba wyjaśnić, a odpowiedzialni za wczesne ostrzeganie powinni też wypłacać rekompensatę.

Things should therefore be set straight, and those responsible for an early warning should also be the ones who pay compensation.

W sierpniu pracownicy przemysłu odzieżowego na Litwie otrzymali rekompensatę z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.

Textile workers in Lithuania received compensation from the EGF in August.

Można zaryzykować stwierdzenie, że nie chodzi tu wyłącznie o ochronę, ale również o zapobieganie i przede wszystkim o rekompensatę.

It goes as far as to say that not only protection, but also prevention and, above all, compensation, should play a part.

Jakie są zatem te konkretne prawa, jeśli chodzi na przykład o dostęp, poprawianie, usuwanie, rekompensatę i środki odwoławcze?

What are these specific rights in that case in relation to, for example, access, rectification, deletion, compensation and redress?

Według nowego protokołu łączna roczna rekompensata finansowa UE wyniesie 1 845 750 euro na cały 3-letni okres.

Based on the new protocol, the overall annual financial contribution by the EU will be EUR 1 845 750 over the whole three-year period.
 

Wyniki z forum

"rekompensata" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.