polsko-angielskie tłumaczenie słowa "radosny"

PL radosny polskie tłumaczenie

radosny {przym. m.}

PL radosny
play_circle_outline
{przymiotnik rodzaju męskiego}

  1. ogólne
  2. staromodne

1. ogólne

radosny (też: promieniejący, rozpromieniony)
play_circle_outline
beamish {przym.} [poet.]
radosny (też: uroczysty)
radosny (też: wesoły)
radosny (też: wesoły)
play_circle_outline
chipper {przym.} [pot.]
radosny (też: w doskonałym nastroju)
radosny (też: rozradowany)
radosny (też: szczęśliwy, wesoły, zachwycony, rad)
Istotnie to radosny dzień, zwłaszcza dla obywateli Unii Europejskiej.
This is indeed a happy day, particularly for the citizens of the European Union.
Dane bazowały wyłącznie na radosnym wyglądzie. ~~~ na radosnym wyglądzie.
The data were based entirely on whether people looked happy in these early pictures.
Ale wiecie, nawet trzymanie jednego balona jest, w pewien sposób, radosne.
But you know, even holding one balloon is like, kind of happy.
radosny (też: szczęśliwy, uradowany, krotochwilny)
Obchody w Kosowie miały charakter radosny, ale i odpowiedzialny.
Celebrations in Kosovo took place in a joyful but responsible manner.
Nie chciałbym niszczyć tej radosnej atmosfery.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I do not want to break up this joyful atmosphere.
Nie dysponujemy na zewnątrz hordą dziennikarzy, gotowych do przekazania tych radosnych wieści, ale uważam, że warto o tym wspomnieć.
We don't have hordes of media folk standing outside to report this joyful news, but I think it bears mentioning.
radosny (też: wesoły, uradowany, wesołe, wesoła)
Tego radosnego dnia, 8 maja 1945 r., kontynent europejski był zrujnowany, dwukrotnie w okresie krótszym niż 30 lat zdewastowany przez olbrzymie wojny.
On that joyous day, 8 May 1945, this continent lay in ruins, ravaged twice by total wars in less than 30 years.
Parlament chciałby - i to odróżnia nas od Rady - zakończyć to radosne koleżeństwo między rządami oraz zastąpić sędziego stronniczego bezstronnym.
What this Parliament wants - and this is what distinguishes it from the Council - is to put an end to this joyous camaraderie between governments, and replace a biased referee with an impartial one.
radosny (też: beztroski, żartobliwy, niefrasobliwy)
radosny (też: beztroski, żartobliwy, niefrasobliwy)
radosny (też: wesoły, wesołe, wesoła)
Mimo że nigdy nie odbył podróży po Europie, bywał z królami Szekspira w radosnej Anglii, pojechał wraz z poezją Lorda Byrona do Hiszpanii i Portugalii.
Though he never would travel to Europe, he went with Shakespeare's kings to merry England, he went with Lord Byron's poetry to Spain and Portugal.
radosny (też: wesoły, rozbawiony)
play_circle_outline
mirthful {przym.} [form.]
radosny (też: żwawy, dziarski, zuchwały)
radosny
play_circle_outline
sportive {przym.} [arch.]
radosny (też: szelmowski, figlarny)
play_circle_outline
tricksy {przym.} [pot.] (sportive)
radosny (też: żywy, pełen życia)
play_circle_outline
bubbly {przym.} (person)
radosny (też: beztroski, żwawy)
play_circle_outline
chirpy {przym.} [pot.]
radosny (też: jowialny, pogodny)
radosny (też: szczęśliwy, posiadający szczęście, cieszący się szczęściem, cieszący się fartem)
radosny (też: rozkoszny, błogi, niebiański, wniebowzięty)
Radosna produktywność.
radosny (też: żywotny, żywiołowy)
play_circle_outline
frolic {przym.} [arch.]

2. staromodne

radosny (też: gejowski, wesoły, homoseksualny)
robić coś w radosnym uniesieniu

Przykłady użycia - "radosny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSpotykając Dalai Lamę, ku ich zdziwieniu, okazuje się on być całkiem radosny.
They think Buddha was so boring, and they're so surprised when they meet Dalai Lama and he's fairly jolly.
PolishA mimo to jest bardzo radosny.
PolishZ kolei pierwszoosobowy narrator, zdradzony haniebnie przez „niewypłacalną historię”, żyje moralnie bez zarzutu jako bezrobotny; co prawda wewnętrznie pusty, ale zadowolony i radosny.
The ‘I’ narrator, on the other hand, shamefully betrayed by a ‘bankrupt history’, lives on, morally unimpeachable, as one of the unemployed; innerly liquidated, yet cheerful and content.