Search for the most beautiful word
to howl
scurf

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przypadki"

 

"przypadki" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-38 z 440

przypadki {rzeczownik}

przypadki {niemęskoos.} (też: sprawy, wypadki, futerały)

cases {l.mn.}

U pacjentów leczonych pemetreksedem niezbyt często zgłaszano przypadki obrzęków.

Uncommon cases of oedema have been reported in patients treated with pemetrexed.

Zdarzają się przypadki pracy niewolniczej, w warunkach wyzysku i pracy nieletnich.

Cases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.

Odnotowano przypadki przedawkowania (niektóre z objawami toksyczności układowej).

Cases of overdose (some with signs of systemic toxicity) have been reported.

Zgłaszano przypadki samoistnych poronień u pacjentek przyjmujących CellCept.

Cases of spontaneous abortions have been reported in patients exposed to CellCept.

Rzadko występowały przypadki omdleń związanych z ortostatycznym niedociśnieniem.

Rare cases of syncope in association with orthostatic hypotension have been observed.

przypadki {niemęskoos.} (też: przykłady)

instances {l.mn.}

Niemniej jednak w dalszym ciągu zdarzają się przypadki dyskryminacji.

Nevertheless, instances of discrimination remain.

W kilku krajach ujawniono przypadki przestępczego traktowania polskich robotników, zmuszania ich do niewolniczej pracy.

In some countries instances of criminal treatment of Polish workers have come to light, forcing them into slave labour.

Stwierdziła ona, że skuteczność nakazu aresztowania usprawiedliwia przypadki naruszeń praw. Pani Przewodnicząca!

What she actually said was that the effectiveness of the arrest warrant has justified the instances of rights violations.

Po drugie, mamy udokumentowane przypadki firm z UE dostarczających broni do Chin, Kolumbii, Etiopii i Erytrei.

Secondly, we have documented instances of companies from EU states supplying arms to China, Colombia, Ethiopia and Eritrea.

Z coraz większym zaniepokojeniem obserwujemy kolejne przypadki ataków na wolność prasy i niezależnych dziennikarzy.

With increasing anxiety, we are observing successive instances of attacks on freedom of the press and independent journalists.

przypadek {rzeczownik}

przypadek {m.} (też: skrzynia, afera, proces, sprawa)

case {rzecz.}

Szwajcaria stanowi odrębnym przypadek, jako że nie ratyfikowała Porozumienia o EOG.

Switzerland is a different case, because it has not ratified the EEA Agreement.

Podczas całego okresu obserwacji zanotowano jeden przypadek oporności na didanozynę.

Over the entire period of observation, one case of didanosine resistance was seen.

(RO) Panie Przewodniczący! Przypadek prawniczki Nasrin Sotudeh jest bardzo poważny.

(RO) Mr President, the case of the lawyer, Nasrin Sotoudeh, is very serious.

Obejmuje to wszystkie nieuregulowane kwestie bilateralne, takie jak przypadek...

This includes solving all outstanding bilateral issues, such as the case with the...

Niedawno mieszkańców Malty i wyspy Gozo poruszył przypadek Jamiego Zammita.

Recently the Maltese and Gozitan people were moved by the case of Jamie Zammit.

przypadek {m.} (też: okazja, wydarzenie, impreza, zdarzenie)

event {rzecz.}

Odnotowano pojedynczy przypadek ciężkiego obrzęku naczynioruchowego.

A single event of angioneurotic edema of severe intensity has been reported.

Zgłoszono jeden przypadek 10 - minutowego światłowstrętu.

A single adverse event of photophobia of 10 minutes duration was reported.

W przypadku gdyby końcówka aplikatora przez przypadek dostała się do tubki, szczepionkę należy wyrzucić.

In the event that the tip seal is accidentally pushed into the tube, discard the vaccine.

W badaniach z dawkowaniem 5 razy w tygodniu u 58 % pacjentów wystąpił co najmniej jeden przypadek zdarzenia niepożądanego.

In trials with 5 times per week dosing 58% of patients experienced at least one adverse event.

Działanie niepożądane/ przypadek

Adverse Reaction/ Event

przypadek {m.} (też: okazja, szansa, zdarzenie, los)

chance {rzecz.}

To nie przypadek, sąsiednie kraje zawsze lepiej znają sytuację.

This is not by chance; the neighbouring countries always know the situation better.

W przeciwieństwie do pana komisarza nie uważam, aby to był odosobniony incydent czy zwykły przypadek.

In contrast to the Commissioner, I do not believe that it was an accident or mere chance.

Dzieci nie rozumieją, że reklama tego rodzaju nie jest tylko reklamą wysyłaną do nich przez przypadek.

These children do not understand that this advertising is not just advertising that is sent to them by chance.

To nie przypadek, że to właśnie przywódcy Francji i Niemiec mieli wizję przyszłości Europy.

It is not by chance that it was precisely the leaders of France and Germany who had a vision for Europe's future.

To nie przypadek. ~~~ To wszystko zamierzone.

That's not by chance, that's by design.

przypadek {m.} (też: wypadek, katastrofa)

accident {rzecz.}

To nie przypadek, że rozwój rolnictwa i urbanizacja miast są ze soba powiazane.

This is no accident, because agriculture and cities are bound together.

Nie mam wątpliwości, że to nie był przypadek, przeoczenie i uważam to za godne ubolewania.

I have no doubt that this was no accident, no oversight and I find it deeply regrettable.

Sądzę, że to nie przypadek, że nie można znaleźć tego pomysłu w samych początkach islamu.

And I think it's not an accident that you don't find this idea in the very origin of Islam.

To nie przypadek, że sprawa ubóstwa w Europie dotyczy znacznie częściej kobiet w starszym wieku.

It is no accident that the issue of European poverty applies more often to older women.

To nie przypadek, że dzieci z dysleksją i dysgrafią są także poddawane terapii ruchem.

It is no accident that dyslexic and dysgraphic children are also treated using movement therapy.

przypadek {m.} (też: okazja, możliwość, zdarzenie, sposobność)

opportunity {rzecz.}

Każdy, nawet drobny przypadek takiej komunikacji w skali mikro stanowi okazję do budowania zaufania pomiędzy obywatelami i instytucjami.

Each one of these 'microcommunications' constitutes an opportunity to build trust between citizens and the institutions.

Chciałbym skorzystać z tej okazji, aby przywołać przypadek dr. Yekty Uzunoglu, który od 14 lat walczy o sprawiedliwość i odszkodowanie.

I should like to take this opportunity to mention the case of Dr Yekta Uzunoglu, who has spent 14 years fighting for justice and compensation.

Tak samo musi być w przypadku możliwości promocji i poziomu płac.

The same must apply to promotion opportunities and pay levels.

Dostępność możliwości zatrudnienia jest w ich przypadku mniejsza niż w okresie dobrej koniunktury.

The availability of employment opportunities is worse for them than in times of prosperity.

W tym przypadku procedura budżetowa także przewiduje możliwości.

The budgetary procedure also provides opportunities for this.

przypadek {m.} (też: przykład, instancja, kazus)

instance {rzecz.}

Jest to ostatni przypadek kolonializmu w Afryce i społeczność międzynarodowa nie może wciąż milczeć.

This is the last instance of colonialism in Africa, and the international community cannot continue to remain silent.

Ten przypadek wymagał zareagowania na wniosek w sprawie pomocy złożony przez Niemcy w związku ze zwolnieniami w przemyśle samochodowym, w firmie Karmann Group.

This instance involved responding to a request for assistance by Germany as a result of redundancies in the car industry, within the Karmann Group.

Omawiany przypadek dotyczył odpowiedzi na wniosek w sprawie pomocy złożony przez Litwę w związku ze zwolnieniami mającymi miejsce w 128 firmach działających w sektorze budownictwa cywilnego.

This instance involved responding to a request for assistance by Lithuania as a result of the redundancies that have occurred at 128 firms active in the civil construction sector.

W wielu przypadkach przyjęte środki służą interesom i względom narodowym.

In many instances, the measures adopted pursue national interests and considerations.

Jak wiele przypadków zewnętrznej interwencji i agresji on odzwierciedla?

How many instances of external interference and aggression does that reflect?

przypadek {m.} (też: okazja, wypadek, zdarzenie, zajście)

occurrence {rzecz.}

To częsty przypadek.

This is a common occurrence.

W przypadku, gdy ciężkie zmiany skórne wystąpią po raz drugi i trzeci, leczenie cetuksymabem musi być przerwane.

With the second and third occurrences of severe skin reactions, cetuximab therapy must again be interrupted.

Równoczesne stosowanie może powodować zwiększenie stężenia tych leków w osoczu prowadząc do wydłużenia odstępu QTc i rzadkich przypadków torsade des pointes (patrz punkt 4. 3).

Co-administration may result in increased plasma concentrations of these medicinal products, leading to QTc prolongation and rare occurrences of torsades de pointes (see section 4.3).

Jest to tym bardziej zdumiewające w przypadku kraju śródziemnomorskiego, w którym pożary i susza są częste i w którym panowała trzecia fala upałów od początku roku.

This is all the more staggering in the case of a Mediterranean country where fires and drought are common occurrences, and which was going through its third heat wave since the beginning of the year.

przypadek {m.} (też: zbieg okoliczności, zgodność, zbieżność, koincydencja)

coincidence {rzecz.}

Są dwie kluczowe odstające cechy w jednym ciele, to nie przypadek.

When you have two outliers in one organism, it's not a coincidence.

Sądzę, że to nie przypadek sprawił, że wielu prezydentów i ministrów wyszło z tych właśnie ław.

I think it is no coincidence that many presidents and ministers have emerged from these benches.

To nie przypadek, że w tym samym dniu obchodzony jest w Bułgarii Dzień Wolności Słowa.

It is no coincidence that the same date is also celebrated as Freedom of Speech Day in Bulgaria.

Nie przez przypadek wszystkie są takie same w tym zakresie.

It is no coincidence that all are the same in this respect.

To nie przypadek, że 95% obywateli europejskich wierzy w doniosłość ochrony środowiska naturalnego.

It is no coincidence that 95% of European citizens believe in the importance of protecting our environment.

przypadek {m.} (też: niebezpieczeństwo, ryzyko, zagrożenie, hazard)

hazard {rzecz.}

Zagrożenie może stwarzać bardzo wiele środków w przypadku ignorowania instrukcji ich użycia lub obchodzenia się z nimi.

A wide range of common products can be hazardous if the handling and usage instructions are ignored.

Dalszym celem jest wprowadzenie podobnego znakowania w przypadku robót drogowych, aby kierowcy mogli zawczasu dostrzec te niebezpieczeństwa w ciągu dnia oraz w nocy.

A further aim is to introduce similar signage at road works, for example, so that drivers spot these hazards in plenty of time during the day and at night.

Jeśli topotekan jest stosowany w czasie ciąży, lub w przypadku zajścia w ciążę w czasie leczenia topotekanem, pacjentka musi zostać poinformowana o możliwym zagrożeniu dla płodu.

If topotecan is used during pregnancy, or if the patient becomes pregnant during therapy with topotecan, the patient must be warned of the potential hazards to the foetus.

Pacjentów należy poinformować, że w przypadku występowania zawrotów głowy powinni unikać wykonywania potencjalnie niebezpiecznych zadań, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługa maszyn.

Patients should be instructed that if they experience dizziness they should avoid potentially hazardous tasks such as driving or operating machinery.

przypadek {m.} (też: przygoda, wydarzenie, wypadek)

adventure {rzecz.}

Ponadto, oczywiście, jak to zazwyczaj jest w przypadku takich przygód, niezależnie od tego czy ktoś pomaga uciekinierowi, kradną one część skarbu.

In addition, of course, as is simply the case with such adventures, whenever anyone helped the fugitive, they ripped off part of the treasure.

przypadek {m.} (też: przykład)

instantiation {rzecz.}

przypadek {m.} (też: traf)

hap {rzecz.}

przypadek {m.}

accidence {rzecz.}

przypadek {m.} (też: los)

potluck {rzecz.}

przypadek {m.} (też: los)

pot luck {rzecz.}

przypadek {m.} (też: przypadkowość)

fortuity {rzecz.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przypadek":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przypadki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Obserwowano przypadki czynnej gruźlicy u pacjentów przyjmujących preparat Remicade.

There have been reports of active tuberculosis in patients receiving Remicade.

Odnotowano przypadki zaostrzenia zastoinowej niewydolności serca (patrz punkt 4. 4)

There have been reports of worsening of congestive heart failure (see section 4.4).

Odnotowano także nowe przypadki nerczycy (zespołu nerczycowego) (patrz punkt 4. 8).

New onset nephrosis (nephrotic syndrome) was also reported (see section 4.8).

Cięższe reakcje ze strony wątroby, w tym przypadki zgonów występowały rzadko.

Rarely, more severe hepatic reactions with fatal outcomes have been reported.

Poważny niepokój budzą także przypadki śmiertelne z powodu zatrucia dichlorometanem.

It also alarming that there have been deaths linked to dichloromethane poisoning.

Pojedyncze przypadki wysypki należy uważnie obserwować (patrz punkt 4. 4).

The isolated rash should be closely monitored (please refer to section 4.4).

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki niewydolności wątroby (częstość cz

During post-marketing experience, liver failure has been reported (frequency unknown).

Zgłaszano przypadki bliznowacenia nerek, które mogą upośledzać czynność nerek.

Scarring in the kidney that may reduce kidney function has been reported.

W zależności od dawki zaobserwowano jednak częstsze przypadki poronienia.

However, dependent on the dose, an increased incidence of abortion was observed.

Musimy być tego świadomi i pewni, że takie przypadki nie będą miały miejsca.

We have to be aware of this danger and make sure that it does not happen.

Zgłaszano jednak przypadki ciężkiego pogorszenia, w tym przypadki śmiertelne.

However, severe exacerbations, including fatalities, have been reported.

Zgłaszano przypadki nadczynności tarczycy, nieprawidłowy rozwój drugorzędowych cech

Overactive thyroid gland has been reported, abnormal development of secondary male sexual

Widzieliśmy już przypadki traktowania liczb jako ważniejszych od ludzi.

We have seen a climate where numbers have been regarded as more important than life.

Wszelkie przypadki naruszenia przepisów muszą być ścigane sądownie i bezwarunkowo karane.

Any infringement must be prosecuted and punished without qualification.

Odnotowano przypadki występowania zapalenia nerek i kamieni nerkowych.

There have been reports of inflammation of the kidneys and kidney stones.

Podczas leczenia somatropiną opisywano przypadki wystąpienia łagodnego nadciśnienia

Benign intracranial hypertension (high pressure within the brain) has been reported during

u pacjenta występują poważne przypadki podwyższonego ciśnienia krwi, które nie poddaje się

severe high blood pressure which cannot be controlled by blood pressure medicines; or a

Zanotowano przypadki reakcji alergicznych (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka).

Allergic reactions (anaphylaxis, angioedema and urticaria) have been reported.

Coraz powszechniejsze stają się przypadki łamania międzynarodowego prawa humanitarnego.

Violations of international humanitarian law are increasingly common.

Jednak przypadki dyskinezy późnej opisywano także w okresie pierwszych 3 miesięcy leczenia.

dyskinesia have also been reported within the first 3 months of treatment.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-angielskim.