Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przypadki"

 

"przypadki" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-37 z 460

przypadki {rzeczownik}

przypadki {niemęskoos.} (też: sprawy, wypadki, futerały)

cases {l.mn.}

Zgłaszano powiększenie śledziony i bardzo rzadkie przypadki pęknięcia śledziony.

Increased spleen size and very rare cases of spleen ruptures have been reported.

U pacjentów leczonych pemetreksedem niezbyt często zgłaszano przypadki obrzęków.

Uncommon cases of oedema have been reported in patients treated with pemetrexed.

cukrzycy sporadycznie związane z kwasicą ketonową lub śpiączką, w tym przypadki

Seizures where in most cases a history of seizures or risk factors for seizures

W praktyce klinicznej zgłaszano także pojedyncze przypadki opóźnienia wzrostu.

Isolated cases of growth retardation have also been reported from clinical use.

Pojedyncze przypadki wskazujące na NMS były związane z terapią preparatem Tasmar.

Isolated cases consistent with NMS have been associated with Tasmar treatment.

przypadki {niemęskoos.} (też: przykłady)

instances {l.mn.}

Firma Google bardzo poważnie traktuje spam i zawsze bada zgłoszone przypadki.

Google takes spam extremely seriously, and investigates reported instances.

Niemniej jednak w dalszym ciągu zdarzają się przypadki dyskryminacji.

Nevertheless, instances of discrimination remain.

W kilku krajach ujawniono przypadki przestępczego traktowania polskich robotników, zmuszania ich do niewolniczej pracy.

In some countries instances of criminal treatment of Polish workers have come to light, forcing them into slave labour.

Stwierdziła ona, że skuteczność nakazu aresztowania usprawiedliwia przypadki naruszeń praw. Pani Przewodnicząca!

What she actually said was that the effectiveness of the arrest warrant has justified the instances of rights violations.

Po drugie, mamy udokumentowane przypadki firm z UE dostarczających broni do Chin, Kolumbii, Etiopii i Erytrei.

Secondly, we have documented instances of companies from EU states supplying arms to China, Colombia, Ethiopia and Eritrea.

przypadek {rzeczownik}

przypadek {m.} (też: skrzynia, afera, proces, sprawa)

case {rzecz.}

Nie jest to sprawa pilna, nie jest to nawet przypadek "naruszenia praworządności”.

It is not an urgent case and it is not even a 'breach of the Rule of Law' case.

A więc szukaliśmy, szukaliśmy, aż znaleźliśmy każdy przypadek ospy w Indiach.

So, we searched and we searched, and we found every case of smallpox in India.

Szwajcaria stanowi odrębnym przypadek, jako że nie ratyfikowała Porozumienia o EOG.

Switzerland is a different case, because it has not ratified the EEA Agreement.

Podczas całego okresu obserwacji zanotowano jeden przypadek oporności na didanozynę.

Over the entire period of observation, one case of didanosine resistance was seen.

(RO) Panie Przewodniczący! Przypadek prawniczki Nasrin Sotudeh jest bardzo poważny.

(RO) Mr President, the case of the lawyer, Nasrin Sotoudeh, is very serious.

przypadek {m.} (też: okazja, wydarzenie, impreza, zdarzenie)

event {rzecz.}

Odnotowano pojedynczy przypadek ciężkiego obrzęku naczynioruchowego.

A single event of angioneurotic edema of severe intensity has been reported.

Zgłoszono jeden przypadek 10 - minutowego światłowstrętu.

A single adverse event of photophobia of 10 minutes duration was reported.

W przypadku gdyby końcówka aplikatora przez przypadek dostała się do tubki, szczepionkę należy wyrzucić.

In the event that the tip seal is accidentally pushed into the tube, discard the vaccine.

W badaniach z dawkowaniem 5 razy w tygodniu u 58 % pacjentów wystąpił co najmniej jeden przypadek zdarzenia niepożądanego.

In trials with 5 times per week dosing 58% of patients experienced at least one adverse event.

Działanie niepożądane/ przypadek

Adverse Reaction/ Event

przypadek {m.} (też: okazja, szansa, zdarzenie, los)

chance {rzecz.}

To nie przypadek, sąsiednie kraje zawsze lepiej znają sytuację.

This is not by chance; the neighbouring countries always know the situation better.

Te podobieństwa to nie przypadek. ~~~ Często to wręcz ci sami ludzie.

And indeed, it's not just by chance that they're like them.

W przeciwieństwie do pana komisarza nie uważam, aby to był odosobniony incydent czy zwykły przypadek.

In contrast to the Commissioner, I do not believe that it was an accident or mere chance.

Dzieci nie rozumieją, że reklama tego rodzaju nie jest tylko reklamą wysyłaną do nich przez przypadek.

These children do not understand that this advertising is not just advertising that is sent to them by chance.

To nie przypadek, że to właśnie przywódcy Francji i Niemiec mieli wizję przyszłości Europy.

It is not by chance that it was precisely the leaders of France and Germany who had a vision for Europe's future.

przypadek {m.} (też: wypadek, katastrofa)

accident {rzecz.}

To wystarczy, by sądzić, że nie był to przypadek, lecz zamierzone działanie.

There is reason enough to think that this was not by accident, but by design.

To również nie przypadek, że od czasu pierwszej wizyty obaj wracaliśmy tu kilkukrotnie.

It is no accident that we have already returned several times since then.

To nie przypadek, że rozwój rolnictwa i urbanizacja miast są ze soba powiazane.

This is no accident, because agriculture and cities are bound together.

Nie mam wątpliwości, że to nie był przypadek, przeoczenie i uważam to za godne ubolewania.

I have no doubt that this was no accident, no oversight and I find it deeply regrettable.

Sądzę, że to nie przypadek, że nie można znaleźć tego pomysłu w samych początkach islamu.

And I think it's not an accident that you don't find this idea in the very origin of Islam.

przypadek {m.} (też: okazja, możliwość, zdarzenie, sposobność)

opportunity {rzecz.}

Każdy, nawet drobny przypadek takiej komunikacji w skali mikro stanowi okazję do budowania zaufania pomiędzy obywatelami i instytucjami.

Each one of these 'microcommunications' constitutes an opportunity to build trust between citizens and the institutions.

Chciałbym skorzystać z tej okazji, aby przywołać przypadek dr. Yekty Uzunoglu, który od 14 lat walczy o sprawiedliwość i odszkodowanie.

I should like to take this opportunity to mention the case of Dr Yekta Uzunoglu, who has spent 14 years fighting for justice and compensation.

Inne kontakty Jabra  W przypadku pytań dotyczących pracy, firmy Jabra, relacji z inwestorami lub innych zagadnień, można skontaktować się z następującymi działami firmy.

Other Jabra contact  If you have questions regarding job opportunities, Jabra as a company, investor relations or other, you can contact one of the following business areas.

przypadek {m.} (też: przykład, instancja, kazus)

instance {rzecz.}

Jest to ostatni przypadek kolonializmu w Afryce i społeczność międzynarodowa nie może wciąż milczeć.

This is the last instance of colonialism in Africa, and the international community cannot continue to remain silent.

Ten przypadek wymagał zareagowania na wniosek w sprawie pomocy złożony przez Niemcy w związku ze zwolnieniami w przemyśle samochodowym, w firmie Karmann Group.

This instance involved responding to a request for assistance by Germany as a result of redundancies in the car industry, within the Karmann Group.

To naprawdę nie jest przypadek, że na skutek wylesiania w atmosferze gromadzi się większa ilość szkodliwych gazów, niż można przypisać na przykład transportowi.

It is no coincidence, in fact, that more harmful gases accumulate in the air as a result of deforestation than can be attributed to transport, for instance.

Omawiany przypadek dotyczył odpowiedzi na wniosek w sprawie pomocy złożony przez Litwę w związku ze zwolnieniami mającymi miejsce w 128 firmach działających w sektorze budownictwa cywilnego.

This instance involved responding to a request for assistance by Lithuania as a result of the redundancies that have occurred at 128 firms active in the civil construction sector.

We wszystkich przypadkach zalecano częstsze kontrole czynności wątroby.

More frequent monitoring of hepatic function was recommended in all instances.

przypadek {m.} (też: okazja, wypadek, zdarzenie, zajście)

occurrence {rzecz.}

To częsty przypadek.

This is a common occurrence.

W przypadku, gdy ciężkie zmiany skórne wystąpią po raz drugi i trzeci, leczenie cetuksymabem musi być przerwane.

With the second and third occurrences of severe skin reactions, cetuximab therapy must again be interrupted.

Równoczesne stosowanie może powodować zwiększenie stężenia tych leków w osoczu prowadząc do wydłużenia odstępu QTc i rzadkich przypadków torsade des pointes (patrz punkt 4. 3).

Co-administration may result in increased plasma concentrations of these medicinal products, leading to QTc prolongation and rare occurrences of torsades de pointes (see section 4.3).

przypadek {m.} (też: zbieg okoliczności, zbieżność)

coincidence {rzecz.}

To nie przypadek, że porozumienie w sprawie jego mianowania było tak jednomyślne.

It is no coincidence that the consensus on his appointment has been so unanimous.

To nie przypadek, że w rodzinie krajów europejskich Mołdawia jest ubogim krewnym.

It is no coincidence that Moldova is the poor relation in the European family.

To nie przypadek, że sprawa ta nabiera rangi kluczowego tematu w bieżącej kampanii wyborczej.

It is no coincidence that this is also turning into the key issue in the current campaign.

Są dwie kluczowe odstające cechy w jednym ciele, to nie przypadek.

When you have two outliers in one organism, it's not a coincidence.

Sądzę, że to nie przypadek sprawił, że wielu prezydentów i ministrów wyszło z tych właśnie ław.

I think it is no coincidence that many presidents and ministers have emerged from these benches.

przypadek {m.} (też: niebezpieczeństwo, ryzyko)

hazard {rzecz.}

Jeśli topotekan jest stosowany w czasie ciąży, lub w przypadku zajścia w ciążę w czasie leczenia topotekanem, pacjentka musi zostać poinformowana o możliwym zagrożeniu dla płodu.

If topotecan is used during pregnancy, or if the patient becomes pregnant during therapy with topotecan, the patient must be warned of the potential hazards to the foetus.

Pacjentów należy poinformować, że w przypadku występowania zawrotów głowy powinni unikać wykonywania potencjalnie niebezpiecznych zadań, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługa maszyn.

Patients should be instructed that if they experience dizziness they should avoid potentially hazardous tasks such as driving or operating machinery.

przypadek {m.} (też: przygoda, wydarzenie, wypadek)

adventure {rzecz.}

przypadek {m.} (też: przykład)

instantiation {rzecz.}

przypadek {m.} (też: traf)

hap {rzecz.}

przypadek {m.}

accidence {rzecz.}

przypadek {m.} (też: los)

potluck {rzecz.}

przypadek {m.} (też: los)

pot luck {rzecz.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przypadek":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przypadki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Odnotowano przypadki zespołu Cushinga i zahamowania czynności kory nadnerczy.

Both salmeterol and fluticasone propionate are excreted into breast milk in rats.

Obserwowano przypadki czynnej gruźlicy u pacjentów przyjmujących preparat Remicade.

There have been reports of active tuberculosis in patients receiving Remicade.

Odnotowano przypadki zaostrzenia zastoinowej niewydolności serca (patrz punkt 4. 4)

There have been reports of worsening of congestive heart failure (see section 4.4).

Odnotowano także nowe przypadki nerczycy (zespołu nerczycowego) (patrz punkt 4. 8).

New onset nephrosis (nephrotic syndrome) was also reported (see section 4.8).

Cięższe reakcje ze strony wątroby, w tym przypadki zgonów występowały rzadko.

Rarely, more severe hepatic reactions with fatal outcomes have been reported.

Poważny niepokój budzą także przypadki śmiertelne z powodu zatrucia dichlorometanem.

It also alarming that there have been deaths linked to dichloromethane poisoning.

Pojedyncze przypadki wysypki należy uważnie obserwować (patrz punkt 4. 4).

The isolated rash should be closely monitored (please refer to section 4.4).

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki niewydolności wątroby (częstość cz

During post-marketing experience, liver failure has been reported (frequency unknown).

Zgłaszano przypadki bliznowacenia nerek, które mogą upośledzać czynność nerek.

Scarring in the kidney that may reduce kidney function has been reported.

W zależności od dawki zaobserwowano jednak częstsze przypadki poronienia.

However, dependent on the dose, an increased incidence of abortion was observed.

Stąd w rzeczywistości zdarzają się przypadki, kiedy znajdujemy składniki, które są złe.

And so indeed, there are times when we can find ingredients that [are] bad.

Musimy być tego świadomi i pewni, że takie przypadki nie będą miały miejsca.

We have to be aware of this danger and make sure that it does not happen.

Zgłaszano jednak przypadki ciężkiego pogorszenia, w tym przypadki śmiertelne.

However, severe exacerbations, including fatalities, have been reported.

alfa opisywano przypadki występowania aplazji układu czerwonokrwinkowego wywołanej ec

th PRCA, testing for anti-erythropoietin antibodies should be performed.

alfa opisywano przypadki występowania aplazji układu czerwonokrwinkowego wywołanej icz

th PRCA, testing for anti-erythropoietin antibodies should be performed.

Zgłaszano przypadki nadczynności tarczycy, nieprawidłowy rozwój drugorzędowych cech

Overactive thyroid gland has been reported, abnormal development of secondary male sexual

Widzieliśmy już przypadki traktowania liczb jako ważniejszych od ludzi.

We have seen a climate where numbers have been regarded as more important than life.

Wszelkie przypadki naruszenia przepisów muszą być ścigane sądownie i bezwarunkowo karane.

Any infringement must be prosecuted and punished without qualification.

Odnotowano przypadki występowania zapalenia nerek i kamieni nerkowych.

There have been reports of inflammation of the kidneys and kidney stones.

Podczas leczenia somatropiną opisywano przypadki wystąpienia łagodnego nadciśnienia

Benign intracranial hypertension (high pressure within the brain) has been reported during
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-angielskim.