Search for the most beautiful word
sixty-three
hypergamy

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przeszkadzać"

 

"przeszkadzać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-36 z 132

przeszkadzać {czasownik}

przeszkadzać {czas.} (też: przeszkodzić, fatygować, dokuczyć, krępować)

Proszę nie sądzić, że ta presja mi przeszkadza. Wręcz przeciwnie, umacnia mnie w moich działaniach.

Please do not think that this bothers me; quite the reverse, I feel strengthened by it.

Ludzie naprawdę pracują kiedy nikt im nie przeszkadza.

This is when people actually get stuff done, is when no one's bothering them, when no one's interrupting them.

Zajmijcie się jedną sprawą, czymś, co wam przeszkadza. ~~~ Wybierzcie tydzień i odmieńcie życia miliarda ludzi.

We said, take one idea, anything that bothers you, choose one week, and change a billion lives. ~~~ And they did.

Naprawdę mi to przeszkadza.

Which really bothers me.

Byłam o jakieś 10 lat młodsza od pozostałych, ale jakimś cudem poetom z Klubu Poetyckiego Bowery nie przeszkadzała wałęsająca się tam 14-latka, właściwie to bardzo mile mnie przyjęli.

I was the youngest by at least a decade, but somehow the poets at the Bowery Poetry Club didn't seem bothered by the 14-year-old wandering about -- if fact, they welcomed me.

przeszkadzać {czas.} (też: niepokoić, mącić, zamącić, krępować)

Jeżeli niektórzy koledzy uważali, że takie opóźnienie jest wskazane, aby nie przeszkadzać zbytnio ukraińskiej administracji, to bez wątpienia jest to polityka krótkowzroczna.

If such a delay was meant by some colleagues as an attempt not to disturb too much the new Ukrainian administration, it is certainly a short-sighted policy.

Na co dzień nieustannie przeszkadzają nam agresywne dźwięki.

In our daily life we are continuously disturbed by aggressive sounds.

Nie przeszkadzają mu już inne, agresywne dźwięki.

And do not be disturbed any more by the other aggressive sound.

Proszę wybaczyć, że panu przeszkadzam.

I would like to apologise, sir, for disturbing you.

przeszkadzać {czas.} (też: zaniepokoić, krępować, kłopotać, biedzić)

A tak lud onej krainy wątlił ręce ludu Judzkiego, i przeszkadzał im, aby nie budowali.

Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah, and troubled them in building,

przeszkadzać {czas.} (też: przeszkodzić, hamować, utrudniać, utrudnić)

Ważne jest także stwierdzenie, że partnerstwo wschodnie nie powinno przeszkadzać w uzyskaniu członkostwa UE zainteresowanym krajom sąsiadującym.

It is important to note that the Eastern Partnership should not hinder neighbouring countries wishing to apply for membership of the EU.

W praktykowaniu przeszkadza się również innym grupom religijnym, w tym buddystom; grupy te są też prześladowane.

Moreover, Buddhists and other religious groups are also hindered and persecuted in the practice of their religion.

W pełnym rozwinięciu potencjału Europy przeszkadzają bariery wewnętrzne, które powinniśmy próbować usunąć.

The full development of Europe's potential is hindered by a number of internal barriers that we should try to remove.

przeszkadzać (komuś) {czas.}

to intrude [intruded|intruded] (on sb) {czas. nieprzech.}

Nie wspomniano, skąd miałyby pochodzić te środki; rzeczywistość nie może przecież przeszkadzać w snuciu fantazji.

Where this money would come from is not mentioned; the reality is not allowed to intrude on fantasy.

przeszkadzać {czas.} (też: czochrać, przeszkodzić komuś, zakrzyczeć kogos, wywołać zamieszanie)

to heckle {czas.}

przeszkadzać (komuś) {czas.} (też: wadzić)

przeszkadzać {czas.} (też: niepokoić)

to bebother {czas.} [rzadk.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przeszkadzać":

 

Podobne tłumaczenia

"przeszkadzać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przeszkadzać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie ma Pani teraz głosu i nie może Pani w ten sposób przeszkadzać innym mówcom.

You do not have the floor and you may not disrupt other speakers in this way.

Tym osobom mówię, że nie powinni pozwalać, aby przeszkadzały im kwestie techniczne.

To these people I would say that they should not let technicalities stand in the way.

Ale mi to nie przeszkadza, bo pomożemy Shoopowi i nie pomyślisz, że jestem szmaciarzem.

And that's OK with me, because we'll be helping Shoop and you won't think I'm a shit.

Mieliśmy podwójne wyzwanie: zaprojektować interfejs tak, żeby w niczym nie przeszkadzał.

One, to design the interface so that the interface doesn't get in your way.

To jest bardzo niewygodne, i przeszkadza w działaniu rynku wewnętrznego.

This is extremely inconvenient, and inhibits the operation of the internal market.

Dlatego nie ma podstaw prawnych, by Grecja przeszkadzała w procesie akcesji tego kraju.

Therefore, there is no legal basis for Greece to obstruct the country's accession process.

A może jakiś kraj przeszkadza w zbiorowym rozwiązaniu tego problemu?

Is any country standing in the way of a collective resolution to this problem?

Jeżeli ma istnieć WPR, niech pomaga rolnikom i niech im nie przeszkadza.

If there has to be a CAP, let it assist farmers and not hinder them.

Ci, którzy nie chcą pracować, nie powinni przeszkadzać w pracy tym, którzy chcą i muszą pracować.

Those who do not want to work should not prevent those who want and have to work from doing so.

Przecież prawa z pewnością nie są po to, by się wzajemnie blokować, przeszkadzać czy szantażować?

Surely laws are not there for us to block, disrupt or blackmail one another?

Managerowie to ogólnie ludzie których pracą jest przeszkadzać.

So these are the things that you don't find elsewhere, but you do find at the office.

Dlaczego oczekujemy, że ludzie będą dobrze pracowali jeśli w biurze cały dzień coś im przeszkadza?

Why do we expect people to work well if they're being interrupted all day at the office?

Nie mam wielu zdjęć ludzi, ponieważ przeszkadzają w studiowaniu czystej formy.

I don't have very many shots of people, because they kind of get in the way of studying pure form.

Przeszkadza to, zatem odnieść ważność tych badań na zewnątrz do populacji ogólnej.

This hampers the external validity to the general population.

Proszę nie sądzić, że ta presja mi przeszkadza. Wręcz przeciwnie, umacnia mnie w moich działaniach.

Please do not think that this bothers me; quite the reverse, I feel strengthened by it.

Na co dzień nieustannie przeszkadzają nam agresywne dźwięki.

In our daily life we are continuously disturbed by aggressive sounds.

Historia sukcesu podatku VAT nie może i nie ma prawa przeszkadzać w dostosowaniu go do nowych czasów.

The success story of VAT cannot and must not prevent it from adapting to new times.

Więc co takiego przeszkadza nam w biurze i nigdzie indziej?

So what are these interruptions that happen at the office that don't happen at other places?

A tak lud onej krainy wątlił ręce ludu Judzkiego, i przeszkadzał im, aby nie budowali.

Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah, and troubled them in building,

Bo robi to niegrzecznie, niekulturalnie, przeszkadza w debacie, wchodzi poza kolejnością.

He does this job without politeness, without manners, he interferes in debates and speaks out of turn.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik rosyjsko-polski.