Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przerwa"

 

"przerwa" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-38 z 131

przerwa {rzeczownik}

przerwa {f.} (też: złamanie)

break {rzecz.}

Członkowie WTO mieli możliwość wstępnego ustosunkowania się do tych tekstów przed przerwą letnią.

The WTO membership had a chance to offer preliminary reactions to these texts before the summer break.

Według linii lotniczych można sobie poradzić z przerwą rzędu pięciu dni.

A five-day break, the airlines said, could be coped with.

Jednakże przerwa trwająca 20 dni mogłaby spowodować długotrwałe załamanie całego sektora.

A 20-day break, however, could perhaps have caused a collapse of the entire industry lasting quite some time.

Zachęcamy Komisję przede wszystkim do przedstawienia tzw. pakietu PNR przed przerwą letnią.

We urge the Commission in particular to submit the PNR package, as it is now dubbed, before the summer break.

Dlatego powiedziałem, że to będzie przerwa na reklamy.

That's why I said that this is a commercial break.

przerwa {f.} (też: odstęp, przedział, okres, przeciąg)

interval {rzecz.}

Po osiągnięciu stanu równowagi przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami wynosi od dwóch do czterech tygodni.

The dosage interval when steady state has been reached varies from two to four weeks.

Następnie zalecana jest maksymalnie dwuletnia przerwa.

Afterwards, a maximum interval of two years is recommended.

W takim przypadku przerwa między dawkami może być wydłużona o 1 - 2 tygodnie, lub możliwe jest zmniejszenie dawki (patrz punkt 4. 2).

In this case, the dose interval may be extended by 1 - 2 weeks or the dose reduced (see section 4.2).

Im dłuższa przerwa od ostatniej dawki, tym większą uwagę należy zwrócić na stopniowe zwiększanie dawki do dawki podtrzymującej.

The greater the interval of time since the previous dose, the more consideration should be given to escalation to the maintenance dose.

W żadnym przypadku nie wolno dopuścić, aby przerwa pomiędzy cyklami stosowania systemu transdermalnego, plastra wynosiła więcej niż 7 dni.

Under no circumstances should there be more than a 7-day patch-free interval between dosing cycles.

przerwa {f.} (też: luka)

hiatus {rzecz.}

Wtedy on ze swoim optymizmem powiedział, "Nie to tylko pauza, przerwa na leczenie, później wrócisz do tego co robisz najlepiej"

And he, the positive soul that he is, said, "No, this is just a hiatus, a hiatus during the treatment, and you'll get back to doing what you do best."

przerwa {f.} (też: antrakt)

intermission {rzecz.}

przerwa {f.} (też: brak ciągłości)

discontinuity {rzecz.}

przerwa {f.}

lapse (of inactivity) {rzecz.}

Niemniej zwrócono mi dzisiaj uwagę, że zaistniała jednak przerwa w tej komunikacji.

It was, however, brought to my attention today that there was a lapse in this communication.

przerwa {f.} (też: odpoczynek)

let-up {rzecz.}

przerwa {f.} (też: pauza)

pause {rzecz.}

Przerwa na efekt.

Pause for effect.

Przedstawiciele organizacji Human Rights Watch i Islamic Relief powiedzieli mi, że codzienna trzygodzinna przerwa jest po prostu żałośnie niewystarczająca na dotarcie z pomocą.

Human Rights Watch and Islamic Relief have told me that the three-hour daily pause is simply woefully inadequate to get in and to distribute aid.

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek jeśli preparat PROCOMVAX zostanie podany wcześniakom, istnieje ryzyko wystąpienia bezdechu (krótkich przerw w oddychaniu).

As for all vaccines, if PROCOMVAX is used in very premature babies, there is a risk of the babies experiencing apnoea (brief pauses in breathing).

Jak w przypadku wszystkich szczepionek, zastosowanie preparatu Prevenar w przypadku wcześniaków może powodować ryzyko wystąpienia u dzieci bezdechu (krótkich przerw w oddechu).

As for all vaccines, if Prevenar is used in very premature babies, there is a risk of the babies experiencing apnoea (brief pauses in breathing).

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek, istnieje ryzyko wystąpienia bezdechu (krótkich przerw w oddychaniu) po podaniu preparatu Tritanrix HepB bardzo niedojrzałym wcześniakom.

As for all vaccines, if Tritanrix HepB is used in very premature babies, there is a risk of the babies experiencing apnoea (brief pauses in breathing).

przerwa {f.} [sport.] (też: koniec pierwszej połowy)

half-time {rzecz.} [sport.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przerwa":

 

Podobne tłumaczenia

"przerwa" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przerwa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Je eli podra nienie skóry nie ust puje, nale y przerwa leczenie i zasi gn porady lekarza.

If irritation continues, treatment should be discontinued and the physician consulted.

Jako przerwą szeroką napadają na mię, i na spustoszenie moje walą się.

As through a wide breach they come: In the midst of the ruin they roll themselves [upon me].

To jednak nie na tej podstawie doszło do zdarzeń, które miały miejsce przed przerwą obiadową.

However, that is not the basis on which what happened before lunch time happened.

a następnie podania cyklofosfamidu w dawce 60 mg/ kg mc. / dzień przez 2 dni z zalecaną przerwą

followed by cyclophosphamide at 60 mg/ kg/ day over 2 days initiated for a least 24 hours

Jeśli pacjent przerwie leczenie lekiem Raptiva (odnosi się to szczególnie do pacjentów nie

If you discontinue Raptiva treatment (and this applies especially to patients not responding to

A więc możemy używać biomateriałów ale tylko do pokonania tych jednocentymetrowych przerw.

So, we can use these smart biomaterials but only for about one centimeter to bridge those gaps.

Nie nadążałem z pracą w firmie i skończyłem z 25-letnią przerwą.

I wasn't able to keep up with the business, and I ended up with a 25-year detour.

I wreszcie należy uwzględnić okresy przerw w pracach Parlamentu.

The last point is that Parliament's recess periods must be taken into account.

Działania związane z rozmieszczaniem sił misji pokojowej zostały wznowione po chwilowej przerwie.

Activities surrounding the deployment of the EUFOR mission resumed after a temporary interruption.

Przerwa jest maleńka, ale powiększyłem ją, żebyście mogli ją zobaczyć.

The gap is very tiny, and I've blown it up so you can see it.

Tolerowanie przerw w dostawach w tym obszarze jest nie do przyjęcia.

Putting up with interruptions in this area is not acceptable.

Prawdopodobieństwo awarii i przerw w dopływie energii rośnie wraz z geograficzną złożonością sieci.

The likelihood of breakdowns and outages grows with the geographical complexity of the network.

Będziemy musieli więc przygotować komunikat przed letnią przerwą.

So, we will have the communication before the summer recess.

Produkt podaje się raz w tygodniu przez 3 tygodnie, po czym następuje tygodniowa przerwa w leczeniu.

This should be repeated once weekly for 3 weeks, followed by a 1-week rest period.

Przerwa w połowie meczu, ludzie wykonują szybki telefon i idą do łazienki.

Halftime, people make a quick call and go to the bathroom.

Dlatego nie zaleca się ponownego stosowania leku po przerwie wynoszącej więcej niż 16 tygodni.

Therefore, taking Remicade again after a Remicade-free period of more than 16 weeks is not recommended.

Wniosek zaleca, by anulować odstępstwa dotyczące okresów przerw w połowach i minimalnych wielkości.

It recommends no derogations on seasons or minimum sizes.

Zaleca się podawanie leków zobojętniających i preparatu Agenerase z przerwą przynajmniej jednej godziny.

It is recommended that antacids and Agenerase should be administered at least one hour apart.

Sprawozdanie podkreśla negatywny wpływ przerw w zatrudnieniu na kariery kobiet naukowców.

The report underlines the negative impact of an interruption in employment on women scientists' careers.

Jeśli pies wymaga kąpieli, należy to wykonać, po co najmniej jednodniowej przerwie po wykonaniu zabiegu.

If you want to wash your dog, leave at least one day between treatment and shampooing.
 

Wyniki z forum

"przerwa" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.