Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przerwa"

 

"przerwa" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 121

przerwa {rzeczownik}

przerwa {f.} (też: złamanie)

break {rzecz.}

Panie przewodniczący! Przed przerwą chciałbym tylko powiedzieć coś gwoli informacji.

Mr President, before we break, I would just like to give a point of information.

Przed tym, być może, będzie mała przerwa, jeśli wcześniej skończymy dyskusję.

Before that, there may be a short break, if we finish the discussion early.

Członkowie WTO mieli możliwość wstępnego ustosunkowania się do tych tekstów przed przerwą letnią.

The WTO membership had a chance to offer preliminary reactions to these texts before the summer break.

Według linii lotniczych można sobie poradzić z przerwą rzędu pięciu dni.

A five-day break, the airlines said, could be coped with.

Posiedzenie zostało wznowione i jest ostatnim posiedzeniem przed przerwą bożenarodzeniową i noworoczną.

The sitting is resumed and is the last sitting before the Christmas break and the New Year.

przerwa {f.} (też: odstęp, okres, przeciąg, interwał)

interval {rzecz.}

Po osiągnięciu stanu równowagi przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami wynosi od dwóch do czterech tygodni.

The dosage interval when steady state has been reached varies from two to four weeks.

Następnie zalecana jest maksymalnie dwuletnia przerwa.

Afterwards, a maximum interval of two years is recommended.

W takim przypadku przerwa między dawkami może być wydłużona o 1 - 2 tygodnie, lub możliwe jest zmniejszenie dawki (patrz punkt 4. 2).

In this case, the dose interval may be extended by 1 - 2 weeks or the dose reduced (see section 4.2).

Im dłuższa przerwa od ostatniej dawki, tym większą uwagę należy zwrócić na stopniowe zwiększanie dawki do dawki podtrzymującej.

The greater the interval of time since the previous dose, the more consideration should be given to escalation to the maintenance dose.

W żadnym przypadku nie wolno dopuścić, aby przerwa pomiędzy cyklami stosowania systemu transdermalnego, plastra wynosiła więcej niż 7 dni.

Under no circumstances should there be more than a 7-day patch-free interval between dosing cycles.

przerwa {f.} (też: luka)

hiatus {rzecz.}

Wtedy on ze swoim optymizmem powiedział, "Nie to tylko pauza, przerwa na leczenie, później wrócisz do tego co robisz najlepiej"

And he, the positive soul that he is, said, "No, this is just a hiatus, a hiatus during the treatment, and you'll get back to doing what you do best."

przerwa {f.} (też: antrakt)

intermission {rzecz.}

przerwa {f.} [sport.] (też: koniec pierwszej połowy)

half-time {rzecz.} [sport.]

przerwa {f.} (też: brak ciągłości)

discontinuity {rzecz.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przerwa":

 

Podobne tłumaczenia

"przerwa" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przerwa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

przysiadła na parapecie przy otwartym oknie rozmawiając na przerwie z koleżankami

perched on the ledge of an open window chatting with friends between classes;

Parę lat temu, w hrabstwie Broward na Florydzie zabroniono biegania podczas przerw.

A couple of years ago, Broward County, Florida, banned running at recess.

Nie byłem pewien, czy dobrze usłyszałem, więc odszukałem go na przerwie.

I wasn't sure I heard it right, so I found him in one of the inter-sessions.

Je eli podra nienie skóry nie ust puje, nale y przerwa leczenie i zasi gn porady lekarza.

If irritation continues, treatment should be discontinued and the physician consulted.

Jako przerwą szeroką napadają na mię, i na spustoszenie moje walą się.

As through a wide breach they come: In the midst of the ruin they roll themselves [upon me].

Niemniej zwrócono mi dzisiaj uwagę, że zaistniała jednak przerwa w tej komunikacji.

It was, however, brought to my attention today that there was a lapse in this communication.

To jednak nie na tej podstawie doszło do zdarzeń, które miały miejsce przed przerwą obiadową.

However, that is not the basis on which what happened before lunch time happened.

a następnie podania cyklofosfamidu w dawce 60 mg/ kg mc. / dzień przez 2 dni z zalecaną przerwą

followed by cyclophosphamide at 60 mg/ kg/ day over 2 days initiated for a least 24 hours

A więc możemy używać biomateriałów ale tylko do pokonania tych jednocentymetrowych przerw.

So, we can use these smart biomaterials but only for about one centimeter to bridge those gaps.

Jeśli pacjent przerwie leczenie lekiem Raptiva (odnosi się to szczególnie do pacjentów nie

If you discontinue Raptiva treatment (and this applies especially to patients not responding to

Nie nadążałem z pracą w firmie i skończyłem z 25-letnią przerwą.

I wasn't able to keep up with the business, and I ended up with a 25-year detour.

Przerwa jest maleńka, ale powiększyłem ją, żebyście mogli ją zobaczyć.

The gap is very tiny, and I've blown it up so you can see it.

Produkt podaje się raz w tygodniu przez 3 tygodnie, po czym następuje tygodniowa przerwa w leczeniu.

This should be repeated once weekly for 3 weeks, followed by a 1-week rest period.

Będziemy musieli więc przygotować komunikat przed letnią przerwą.

So, we will have the communication before the summer recess.

Przerwa w połowie meczu, ludzie wykonują szybki telefon i idą do łazienki.

Halftime, people make a quick call and go to the bathroom.

Dlatego nie zaleca się ponownego stosowania leku po przerwie wynoszącej więcej niż 16 tygodni.

Therefore, taking Remicade again after a Remicade-free period of more than 16 weeks is not recommended.

Zaleca się podawanie leków zobojętniających i preparatu Agenerase z przerwą przynajmniej jednej godziny.

It is recommended that antacids and Agenerase should be administered at least one hour apart.

Jeśli pies wymaga kąpieli, należy to wykonać, po co najmniej jednodniowej przerwie po wykonaniu zabiegu.

If you want to wash your dog, leave at least one day between treatment and shampooing.

Rapilysin podaje się w dwóch wstrzyknięciach, z 30- minutową przerwą.

Rapilysin is given as two injections, 30 minutes apart.

Przed przerwą obiadową powiedziano nam, że chodzi o 14 posłów.

Before lunch we were told that there were 14 Members.
 

Wyniki z forum

"przerwa" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.