Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przerwa"

 

"przerwa" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 137

przerwa {rzeczownik}

przerwa {f.} (też: złamanie)

break {rzecz.}

Przed tym, być może, będzie mała przerwa, jeśli wcześniej skończymy dyskusję.

Before that, there may be a short break, if we finish the discussion early.

Członkowie WTO mieli możliwość wstępnego ustosunkowania się do tych tekstów przed przerwą letnią.

The WTO membership had a chance to offer preliminary reactions to these texts before the summer break.

Według linii lotniczych można sobie poradzić z przerwą rzędu pięciu dni.

A five-day break, the airlines said, could be coped with.

Posiedzenie zostało wznowione i jest ostatnim posiedzeniem przed przerwą bożenarodzeniową i noworoczną.

The sitting is resumed and is the last sitting before the Christmas break and the New Year.

Jednakże przerwa trwająca 20 dni mogłaby spowodować długotrwałe załamanie całego sektora.

A 20-day break, however, could perhaps have caused a collapse of the entire industry lasting quite some time.

przerwa {f.} (też: odstęp, okres, przeciąg, interwał)

interval {rzecz.}

Po osiągnięciu stanu równowagi przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami wynosi od dwóch do czterech tygodni.

The dosage interval when steady state has been reached varies from two to four weeks.

Następnie zalecana jest maksymalnie dwuletnia przerwa.

Afterwards, a maximum interval of two years is recommended.

W takim przypadku przerwa między dawkami może być wydłużona o 1 - 2 tygodnie, lub możliwe jest zmniejszenie dawki (patrz punkt 4. 2).

In this case, the dose interval may be extended by 1 - 2 weeks or the dose reduced (see section 4.2).

Im dłuższa przerwa od ostatniej dawki, tym większą uwagę należy zwrócić na stopniowe zwiększanie dawki do dawki podtrzymującej.

The greater the interval of time since the previous dose, the more consideration should be given to escalation to the maintenance dose.

W żadnym przypadku nie wolno dopuścić, aby przerwa pomiędzy cyklami stosowania systemu transdermalnego, plastra wynosiła więcej niż 7 dni.

Under no circumstances should there be more than a 7-day patch-free interval between dosing cycles.

przerwa {f.} (też: luka)

hiatus {rzecz.}

Wtedy on ze swoim optymizmem powiedział, "Nie to tylko pauza, przerwa na leczenie, później wrócisz do tego co robisz najlepiej"

And he, the positive soul that he is, said, "No, this is just a hiatus, a hiatus during the treatment, and you'll get back to doing what you do best."

przerwa {f.} (też: antrakt)

intermission {rzecz.}

przerwa {f.} (też: brak ciągłości)

discontinuity {rzecz.}

przerwa {f.} [sport.] (też: koniec pierwszej połowy)

half-time {rzecz.} [sport.]

przerwa {f.}

lapse (of inactivity) {rzecz.}

Niemniej zwrócono mi dzisiaj uwagę, że zaistniała jednak przerwa w tej komunikacji.

It was, however, brought to my attention today that there was a lapse in this communication.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przerwa":

 

Podobne tłumaczenia

"przerwa" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przerwa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

przysiadła na parapecie przy otwartym oknie rozmawiając na przerwie z koleżankami

perched on the ledge of an open window chatting with friends between classes;

Parę lat temu, w hrabstwie Broward na Florydzie zabroniono biegania podczas przerw.

A couple of years ago, Broward County, Florida, banned running at recess.

Nie byłem pewien, czy dobrze usłyszałem, więc odszukałem go na przerwie.

I wasn't sure I heard it right, so I found him in one of the inter-sessions.

Je eli podra nienie skóry nie ust puje, nale y przerwa leczenie i zasi gn porady lekarza.

If irritation continues, treatment should be discontinued and the physician consulted.

Jako przerwą szeroką napadają na mię, i na spustoszenie moje walą się.

As through a wide breach they come: In the midst of the ruin they roll themselves [upon me].

To jednak nie na tej podstawie doszło do zdarzeń, które miały miejsce przed przerwą obiadową.

However, that is not the basis on which what happened before lunch time happened.

a następnie podania cyklofosfamidu w dawce 60 mg/ kg mc. / dzień przez 2 dni z zalecaną przerwą

followed by cyclophosphamide at 60 mg/ kg/ day over 2 days initiated for a least 24 hours

Jeśli pacjent przerwie leczenie lekiem Raptiva (odnosi się to szczególnie do pacjentów nie

If you discontinue Raptiva treatment (and this applies especially to patients not responding to

A więc możemy używać biomateriałów ale tylko do pokonania tych jednocentymetrowych przerw.

So, we can use these smart biomaterials but only for about one centimeter to bridge those gaps.

Nie nadążałem z pracą w firmie i skończyłem z 25-letnią przerwą.

I wasn't able to keep up with the business, and I ended up with a 25-year detour.

I wreszcie należy uwzględnić okresy przerw w pracach Parlamentu.

The last point is that Parliament's recess periods must be taken into account.

Działania związane z rozmieszczaniem sił misji pokojowej zostały wznowione po chwilowej przerwie.

Activities surrounding the deployment of the EUFOR mission resumed after a temporary interruption.

Przerwa jest maleńka, ale powiększyłem ją, żebyście mogli ją zobaczyć.

The gap is very tiny, and I've blown it up so you can see it.

Tolerowanie przerw w dostawach w tym obszarze jest nie do przyjęcia.

Putting up with interruptions in this area is not acceptable.

Prawdopodobieństwo awarii i przerw w dopływie energii rośnie wraz z geograficzną złożonością sieci.

The likelihood of breakdowns and outages grows with the geographical complexity of the network.

Będziemy musieli więc przygotować komunikat przed letnią przerwą.

So, we will have the communication before the summer recess.

Produkt podaje się raz w tygodniu przez 3 tygodnie, po czym następuje tygodniowa przerwa w leczeniu.

This should be repeated once weekly for 3 weeks, followed by a 1-week rest period.

Przerwa w połowie meczu, ludzie wykonują szybki telefon i idą do łazienki.

Halftime, people make a quick call and go to the bathroom.

Dlatego nie zaleca się ponownego stosowania leku po przerwie wynoszącej więcej niż 16 tygodni.

Therefore, taking Remicade again after a Remicade-free period of more than 16 weeks is not recommended.

Wniosek zaleca, by anulować odstępstwa dotyczące okresów przerw w połowach i minimalnych wielkości.

It recommends no derogations on seasons or minimum sizes.
 

Wyniki z forum

"przerwa" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: służyć za przyzwoitkę, strzelić karpia, oryginał, ekscentryk, czubek

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.