Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przepraszam"

 

"przepraszam" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-28 z 144

przepraszam

przepraszam (gdy chcemy przejść/przerywamy) (też: wybacz)

Przepraszam, Wielebny, ale twoje słowo jest coś warte, prawda?

Excuse me, Reverend, but your word don't mean shit, all right?

No i wiecie, "Przepraszam bardzo!" Mogłem poczuć iż ona pomyślała, że użyłem synekdochy

And, you know, "Excuse me!" ~~~ And I could sense that she thought I was speaking synecdochically.

Podchodzę i pytam: "Przepraszam, czy jest pan moim kierowcą?"

So I went over, "Excuse me, sir, are you my driver?"

Przepraszam, Wielebny, ale otworzyłam przez przypadek.

Excuse me, Reverend, but I opened this on accident.

(FR) Panie przewodniczący! Bardzo przepraszam, ale nie dał pan możliwości wypowiedzenia się stronie przeciwnej.

(FR) Mr President, excuse me, but you have not given the floor to the opposing side.
sorry {wykrz.}

Przepraszam, ale Republika Czeska nie jest małym krajem, nawet jak na miarę Europy.

I am sorry but the Czech Republic is not a small country, even in European terms.

Przepraszam, bardzo słabo znam angielski.

I am very sorry I only speak a little English.

I strasznie cię przepraszam, że przeze mnie poczułaś, że musisz zająć miejsce mamy.

And I'm so, so sorry if I ever made you feel...... like you had to take Mom's place.

Przepraszam, że mówiłam tak długo, ale uważam, że jest to bardzo ważna kwestia.

I am sorry to have been a little long, but I think this is such an important matter.

To jest Deonar, muchołówka polująca na ślimaki. ~~~ Przepraszam za ślimaka.

This is a Dionaea, a Venus fly trap hunting snails -- sorry for the snail.

przepraszam (też: Przykro mi.)

Niektórzy z was znają Paula Randa, najwspanialszego grafika - przepraszam - tam na górze.

Some of you guys know Paul Rand, the greatest graphic designer -- I'm sorry -- out there.

Przepraszam, jeśli nie możecie odczytać liczb, są bardzo małe.

And I'm sorry if you can't read the numbers, they're kind of small.

(Śmiech) "Przepraszam, dlaczego więc gapiłeś się na mnie?" A on: "Myślałem, że jesteś moim kierowcą."

(Laughter) I go, "I'm sorry. ~~~ Then why were you staring at me?"

przepraszam za spóźnienie

I’m sorry I’m late

Hej Alex, przepraszam, że tak cię trochę potarmosiłam.

Hey, Alex, I'm sorry I kneed you and roughed you up in there.

Przepraszam za to, ale to właśnie mnie nakręca.

And sorry about that, but this is what turns me on.

Bardzo za to przepraszam.

I am sorry about that.

Naprawdę przepraszam.

Sorry about that, pet.

Oh, przepraszam za to.

Ah, sorry about that.

Przepraszam za to.

I'm sorry about that.

przepraszać {czasownik}

Na początku, ten ktoś przeprasza, że przetłumaczył pytanie maszynowo.

This person starts apologizing for the fact that it's translated with a computer.

Przepraszamy za małe opóźnienie spowodowane korkami.

We apologise for the slight delay caused by the traffic.

Przepraszamy za ten tryb, ale dramatyczne wydarzenia w Libii powodują, że uważamy za ważne dodanie kilkunastu słów.

I apologise for this procedure, but the dramatic events in Libya have caused us to consider it important to add a few words.

Hej, czemu my ich przepraszamy?!

Wait, why are we apologizing?!

Czy muszę państwu przypominać o incydentach w Wielkiej Brytanii, które zobligowały samego premiera Gordona Browna do przepraszania obywateli?

Need I remind you of the incidents in the United Kingdom that obliged none other than the Prime Minister, Gordon Brown, to apologise to his citizens?

przepraszać {czas.}

to apologise {czas.} [Bryt.]

Także moje diety związane z personelem, utrzymaniem biura, delegacjami itp. w ramach reprezentowania moich wyborców są w pełni uzasadnione i nie muszę za nie przepraszać ani ich ukrywać.

Again, my allowances for staff, for office, for travel, etc. in order to represent my constituents are entirely legitimate, and I do not need to apologise for them and I do not need to conceal them.

Występuję w imieniu pana posła Karima, ponieważ ze względu na nieprzewidziane okoliczności nie może być tutaj dzisiaj, za co przeprasza.

I am speaking on his behalf as, owing to unforeseen circumstances, he cannot be here tonight, for which he apologises.

autor. - Pani przewodnicząca! Pan poseł Simpson przeprasza za nieobecność w trakcie dyskusji na temat kryzysu wywołanego chmurą pyłu wulkanicznego.

author. - Madam President, Mr Simpson apologises for not being present during the discussion on the ash cloud crisis.

Widzę, że odnotowała ona wzrost liczby spraw, w których Komisja przeprasza za przypadki nieprzestrzegania przez jej służby zasad najlepszej praktyki.

I note that she has recorded the increase in the number of cases where the Commission apologises for instances in which its services have not abided by best practice.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przepraszać":

 

Podobne tłumaczenia

"przepraszam" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przepraszam" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W moich notatkach miałem co innego. Jeszcze raz przepraszam, pani przewodnicząca.

That is not what I had on my sheet of paper, and I do apologise, Madam President.

Przepraszam, właśnie się dowiedziałem, że to pytanie zadał pan poseł Posselt.

Unfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.

(FR) Przepraszam cię Francis, że wracam do przeszłości! Nie było to moim zamiarem.

(FR) I apologise for bringing up the past, Francis; I did not mean to do so.

w imieniu grupy UEN. - Pani przewodnicząca, przepraszam że przerywam głosowanie.

on behalf of the UEN Group. - Madam President, I apologise for interrupting the vote.

Jeśli uraziłem cię porównaniem do francuskich socjalistów, to przepraszam.

My dear Martin, if I hurt you by comparing you to a French Socialist, I regret it.

Przepraszam za przedłużanie obrad, prosiłbym jednak o zbadanie tej kwestii.

I do apologise for delaying the House, but I would ask that you carry out that survey.

Wymagają one naprawy. Przepraszam, jeżeli już o tym pani mówiła, a ja to przegapiłem.

These you will need to redress, I do apologise if I missed you saying that earlier on.

(IT) Panie przewodniczący! Przepraszam, że ponownie poruszam temat Abruzzo.

(IT) Mr President, my apologies for going back to the subject of Abruzzo.

Przepraszam. Moje poprawki wyglądają w taki sposób z powodu usterki technicznej.

A technical problem caused my amendments to appear in such a special way.

Uświadomiłem sobie, że zapomniałem o czymś powiedzieć, za co przepraszam: chodzi o VAT.

I realise I have forgotten, and I apologise for this, to speak about something: VAT.

Przepraszam za tę niedogodność, ale chciałabym otrzymać jasną odpowiedź.

I do apologise for the inconvenience but I would like to have a straight answer.

Pani przewodnicząca! Przepraszam panią i tłumaczy za dalsze opóźnianie.

Madam President, I apologise to you, and to the interpreters for delaying them further.

(HU) Panie przewodniczący! Przepraszam, że się nie zapisałem; nie wiedziałem.

(HU) Mr President, I apologise that I did not sign up, I did not know.

Jeszcze raz przepraszam wszystkich, którym nie mogłam udzielić głosu.

Again, I apologise to all those to whom I could not give the opportunity to speak.

Panie przewodniczący! Dziękuję i jeszcze raz przepraszam za spóźnienie.

Thank you, Mr President, and once again I apologise for the lateness.

Wspomnę tylko jedną czy dwie kwestie, i przepraszam, jeśli mówię nieco za długo.

I am just going to mention one or two points, and I apologise if I go on a little too long.

Powiem krótko. Przepraszam, że nie było mnie tu od początku odpowiedzi pana komisarza.

I apologise that I did not get here in time for the Commissioner's answer at the beginning.

Dziękuję państwu i przepraszam tłumaczy, jeżeli mówiłam zbyt szybko.

Thank you and my apologies to the interpreters if I was speaking too quickly.

Panie przewodniczący! Przepraszam za spóźnienie na wcześniejszą debatę.

Mr President, my apologies for being late for the debate earlier on.

Krytyczny moment, przepraszam, jest wtedy, gdy szuler zbiera karty, tuż przed rozdaniem.

If a card shark gathers the cards together, immediately when he -- before he deals the card.
 

Wyniki z forum

"przepraszam" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje rosyjsko-polski słownik bab.la.