Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przepis"

 

"przepis" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 482

przepis {rzeczownik}

przepis {m.} (też: receptura)

recipe {rzecz.}

Na ścianie nawet był przepis, do czasu aż dowiedzieli się, że to nielegalne.

They even put a recipe up on the wall, until they were told this was illegal.

Samuel Pierpont Langley miał to, co uznajemy za przepis na sukces.

And Samuel Pierpont Langley had, what we assume, to be the recipe for success.

Gdzieś tam w dole, proszę pana, jakieś kobiety omawiają przepis.

Down there somewhere, sir, some women are going on about a recipe.

Myślimy, że mamy na nie przepis, to świadomość własnych zalet.

And we think there's a recipe for it, and it's knowing what your highest strengths are.

To jest przepis na katastrofę, a nawet na konflikt zbrojny.

That is a recipe for disaster and even a recipe for armed conflict.

przepis {m.} (też: recepta)

prescription {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przepis":

 

Podobne tłumaczenia

"przepis" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przepis" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Przepis ten odnosi się jednoznacznie wyłącznie do skarg wnoszonych do Trybunału.

This provision refers explicitly and exclusively to complaints before the Court.

Każdy przyjęty przepis jest efektem kompromisu oraz ochrony różnych interesów.

Every rule adopted is the product of compromise, of protecting different interests.

Niewykorzystany produkt należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Any unused product should be discarded in accordance with local requirements.

Jest to jednak bardzo interesująca kwestia i powinniśmy sprawdzić odpowiedni przepis.

It is, however, a very interesting point and we shall check the relevant rule.

Zmiany przepisów prawa dotyczących ponownego wprowadzania banknotów euro do obiegu

Amendments to the legal framework for the recirculation of euro banknotes

Jedność ma zasadnicze znaczenie i dlatego ten przepis należy radykalnie zmienić.

Unity is fundamental and, for this reason, the provision should be radically overhauled.

Niezużyty roztwór należy usunąć zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Any unused solution should be discarded according to local regulations.

Zużyte strzykawki należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

The used syringes should be disposed of in accordance with local requirements.

Opinia EBC w sprawie przepisów regulujących sytuację osób nadmiernie zadłużonych w Grecji

ECB Opinion on debt arrangements for over-indebted individuals in Greece

W przypadku parlamentu polskiego przepis ten nie znajduje zastosowania.

For Members of the Polish Parliament this provision is not applicable.

Ten przepis prawny stosuje się zarówno wobec władz, jak i dostawców Internetu.

This legal provision applies to both the authorities and to internet providers themselves.

Niestety, taki przepis nie jest zawarty w nowej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych.

Unfortunately, there is no provision for such consultation in the new disability strategy.

Przepis ten powoduje nadmierne obciążenie biurokratyczne, w szczególności małych projektów.

This regulation imposes an excessive bureaucratic burden on small projects in particular.

W przeszłości austriacki przepis prawny nie był doprawdy zadowalający.

The Austrian legal provision was not really satisfactory in the past.

Oczekuje się, że przepis ten stanie się ważnym narzędziem w walce z spamem w Europie.

This provision is expected to become an important tool in the fight against spam in Europe.

Przepis ten wyraźnie osłabia prawo oskarżonego do uczciwego procesu.

This regulation crucially undermines the accused's right to a fair trial.

291, jeśli jest przyjęty taki przepis. Rozporządzenie obejmuje jedynie procedurę dla art.

The regulation only covers the procedure in the case of Article 291.

Przeprowadziliśmy badanie wszystkich przepisów dotyczących jednej szkoły w Nowym Jorku.

We did a study of all the rules that affect one school in New York.

To pochodzi z ich zestawu przepisów - Międzynarodowy Związek Astronomiczny.

This is from their rule book, the International Astronomical Union.

EBC przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

The ECB processes personal data in accordance with this Regulation.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.