Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przepis"

 

"przepis" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 2631

przepis {rzeczownik}

przepis {m.} (też: receptura, przepis kulinarny)

recipe {rzecz.}

Samuel Pierpont Langley miał to, co uznajemy za przepis na sukces.

And Samuel Pierpont Langley had, what we assume, to be the recipe for success.

Gdzieś tam w dole, proszę pana, jakieś kobiety omawiają przepis.

Down there somewhere, sir, some women are going on about a recipe.

Myślimy, że mamy na nie przepis, to świadomość własnych zalet.

And we think there's a recipe for it, and it's knowing what your highest strengths are.

To jest przepis na katastrofę, a nawet na konflikt zbrojny.

That is a recipe for disaster and even a recipe for armed conflict.

Czy nie był to gotowy przepis na katastrofę skoro całemu procesowi nie towarzyszyło żadne przywództwo?

Was it not a recipe for disaster, when there was no leadership?

przepis {m.} (też: recepta)

prescription {rzecz.}

przepis {m.} [prawn.] (też: zapis)

law {rzecz.} [prawn.]

Nie ma on kompetencji, chyba że stwierdzono, iż dany przepis narusza europejskie prawo.

That is, unless is it specifically established that some provision is in breach of European law.

Istnieje nawet przepis chroniący męskie prawo do seksualnej satysfakcji, bez słowa wzmianki o kobietach.

There is now even a law that protects the right of men to sexual gratification without any say from the women involved.

Różnorodność kulturowa i światopoglądowa jest źródłem wzbogacania ludzkiej cywilizacji i żaden przepis nie może usprawiedliwiać stosowania kary śmierci.

Cultural diversity and different world views are a source of enrichment for human civilisation, and no law can justify the practice of the death penalty.

Nawet jeśli obywatele Unii Europejskiej sprawdzają dany przepis prawny, często nie mają pojęcia, że istnieją inne akty prawne UE bezpośrednio z nim związane.

Even if citizens of the European Union look up a given law, they often have no idea that there are other EU acts fundamentally linked to it.

Nie jesteśmy na przykład do końca zadowoleni ze skomplikowanego załącznika, który zawiera długą, wyczerpującą listę dyrektyw, do których ma odnosić się ten nowy przepis.

For example, we are not very happy with the complicated annex which gives a long, albeit exhaustive, list of the directives to which this new law is to apply.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przepis":

 

Podobne tłumaczenia

"przepis" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przepis" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Obydwa państwa spełniły kryteria stosowania wszystkich przepisów dorobku Schengen.

Both States have met the criteria for the full application of the Schengen acquis.

W tym zakresie chcemy przepisów, które obejmą wszystkie 27 państw członkowskich.

In this regard, we would like to see a wording that includes all 27 Member States.

Zmiana przepisów regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (debata)

The petitions process (amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) (debate)

Powinniśmy jednak skupić się nie tylko na przepisach, ale także na przyszłości.

Not just rules though, but also an insight into the future may be in our interest.

Każdy przyjęty przepis jest efektem kompromisu oraz ochrony różnych interesów.

Every rule adopted is the product of compromise, of protecting different interests.

Niewykorzystany produkt należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Any unused product should be discarded in accordance with local requirements.

Wciąż brakuje jednak innych przepisów, chociażby dotyczących żeglugi morskiej.

However, other rules, for maritime navigation for example, are still lacking.

Powtarzam: domagamy się przejrzystości oraz czytelnych i rygorystycznych przepisów.

I repeat: we demand transparency, and we want clear and rigorous legislation.

Niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów w odniesieniu do ścisłości przepisów.

This, unfortunately, has done nothing at all for the rigour of the provisions.

Dlatego mam zamiar głosować za przyjęciem wszystkich przedmiotowych przepisów.

For these reasons, I am minded to vote in favour of the provision as a whole.

Chodzi o całe stosy przepisów, którym towarzyszy drobiazgowa procedura kontrolna.

There are reams of pages of rules, accompanied by an extensive inspection procedure.

Skąd zatem tak drastyczna zmiana przepisów w sprawie tworzenia grup politycznych?

Why, then, this drastic amendment of the rules on the formation of political groups?

Jest to zawsze odpowiedzialnością lekarzy i nie powinniśmy tu wkraczać z przepisami.

It is always the doctors' responsibility and we should not regulate it here.

Kary będą egzekwowane i powstrzyma to kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów.

A penalty will be applied and it will stop drivers who do not comply with the rules.

Jest to jednak bardzo interesująca kwestia i powinniśmy sprawdzić odpowiedni przepis.

It is, however, a very interesting point and we shall check the relevant rule.

W tym zakresie nie musimy domagać się nowego pakietu oraz nowych przepisów.

In this regard, we do not need to call for a new package and new legislation.

Z pewnością celem tego działania jest uproszczenie i wyjaśnienie przepisów.

Surely, the whole object of this exercise is simplification and clarification.

Sankcje za poważne naruszenia przepisów socjalnych w transporcie drogowym (

Penalties for serious infringements against the social rules in road transport (

Kategorie 1 i 2 do przepisów prawnych i innych będą należeć do przeszłości.

Categories 1 and 2 for regulatory and other purposes will be a thing of the past.

Należy to zrobić w ramach rozporządzenia REACH oraz przepisów dotyczących pestycydów.

They should be made in REACH and in the framework of pesticides legislation.
 

Wyniki z forum

"przepis" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.