Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przekaze"

Wyniki dla "przekazać". "przekaze" nie jest obecnie dostępny w słowniku
 

"przekaze" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-42 z 137

przekazać {czasownik}

przekazać {czas. dk} (też: wręczyć, poświęcić, odznaczyć, użyczyć)

to give [gave|given] {czas.}

Dlaczego więc nie przekazać ich innym firmom, które mogą zapewnić realizację usług?

Why, then, do we not give them to other companies that can provide a service?

W związku z tym chciałbym życzyć Komisji odwagi i przekazać moje gorące podziękowania EBC.

Therefore, I would like to wish the Commission courage and give my warm thanks to the ECB.

Chcę przekazać następujący jasny komunikat: sama koordynacja nie wystarczy.

I want to give this clear message: coordination alone is not enough.

Pragnę przekazać głos mojej koleżance, pani Benicie Ferrero-Waldner.

I would now like to give the floor to my colleague, Mrs Ferrero-Waldner.

No cóż, mogę pani przekazać kopię jednego z protokołów ustaleń, w których wspomniane są PNR.

Well, I can give you a copy of one of the MOUs that mentions PNR.

przekazać {czas. dk} (też: płynąć, przejść, minąć, przepuścić)

W tym kontekście, jeżeli mogę, chciałbym przekazać pani pytanie, które często jest mi zadawane.

In this context, I would like, if I may, to pass on a question which is often put to me.

Chciałbym radośnie przekazać tę wiadomość, ale musi nas pan zrozumieć.

I shall gladly pass on that message, but you must understand us.

To jedyne przesłanie, jakie pragnę przekazać w dniu dzisiejszym..

That is the only message that I should like to pass on today.

Będzie to wyjątkowa okazja, aby przekazać mu nasze przesłanie.

That will be a unique opportunity to pass on our message.

Dlatego chciałbym przekazać nasze gratulacje z powodu osiągnięcia porozumienia w tej sprawie.

I would therefore also like to pass on our congratulations for having achieved an agreement in that area.

przekazać {czas. dk} (też: wyprawić, wypuścić, podrzucić, przysłać)

to send [sent|sent] {czas.}

W ten sposób Parlament Europejski będzie mógł przekazać sygnał Komisji.

This will allow the European Parliament to send a clear signal to the Commission.

Czy chcesz zatrzymać dla siebie wszystko, czy chcesz przekazać jakąś sumę z powrotem?

Do you want to keep it all, or do you want to send some amount back?

(EL) Pani przewodnicząca! Chciałbym przekazać obywatelom Węgier znak solidarności.

(EL) Madam President, I should like to send a message of solidarity to the citizens of Hungary.

Na zakończenie chciałabym przekazać jasny komunikat: musimy działać, i to natychmiast.

In conclusion, I wish to send out a clear message. We have to act and we have to do so immediately.

Myślę, że powinniśmy w tej chwili przekazać sektorowi rolnemu wiadomość o spokoju i stabilności.

I think that we should send a message of calm and stability to the agricultural sector at this time.

przekazać {czas. dk} (też: komunikować, powiadamiać)

Parodią jest, że ktoś mając to wszystko w sobie nie może tego przekazać."

Because it's a travesty that someone who still has all of that in him isn't able to communicate it."

Albo gdy musi przekazać krewnemu diagnozę ciężkiej choroby?

Or when she has to communicate a diagnosis of a serious illness to a relative?

Musimy przekazać pozytywny sygnał światu zewnętrznemu, że wspólnie z Komisją osiągnęliśmy taki kompromis.

We must communicate this positive signal that we have arrived at together, with the Commission, to the outside world.

Jak w związku z tym Komisja zamierza w pełni przekazać wyniki tej tabeli konsumentom i przemysłowi?

Accordingly, how does the Commission propose fully to communicate the results of this scoreboard to consumers and industry?

JS: Jeden typ remiksu polega na tym, że indywidualne osoby używają wspólnej kultury jako języka, którym można przekazać coś odbiorcom.

JS: One remix is about individuals using our shared culture as a kind of language to communicate something to an audience.

przekazać {czas. dk} (też: złożyć, rozwieźć)

Pragnę przekazać tu ich zaniepokojenie programem nuklearnym Iranu.

I should like to convey their concern about Iran's nuclear programme.

Panie przewodniczący Pöttering, tę informacje musimy również przekazać europejskim podatnikom.

That is a message, President Pöttering, that we must also convey to European taxpayers.

Taki przekaz powinniśmy zdecydowanie przekazać władzom Gruzji.

That is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.

Starałam się to przekazać w tabeli załączonej do sprawozdania.

I have tried to convey this in the table appended to the report.

Oto przesłanie, jakie chcemy przekazać poprzez tę rezolucję.

That is the message we want to convey through this resolution.

przekazać {czas. dk} (też: dostarczyć, złożyć, składać, podawać)

Teraz, kiedy Izba przegłosowała, że jest to broń palna, jestem gotowa przekazać ją odpowiednim władzom!

Now that the House has voted that it is a firearm, I am prepared to hand it over to the authorities!

Możesz ewentualnie osobiście przekazać swoje dokumenty − zarówno oryginały, jak i kopie − odpowiedniemu urzędowi.

Alternatively, you can hand in your application – with original documents – in person.

Czasami wydruk dokumentu jest przydatny, na przykład w sytuacji, gdy musisz przekazać raport menedżerowi lub nauczycielowi.

Sometimes it's useful to have a hard copy of a Google document, like if you need to hand in a report to your manager or teacher.

W obliczu tych licznych kryzysów i zagrożeń nie możemy po prostu przekazać kluczy naszym amerykańskim przyjaciołom i sojusznikom bądź NATO.

Faced with these many crises and threats, we cannot just hand over the keys to our US friends and allies or to NATO.

Udam się na Haiti w tym tygodniu, aby przekazać bezpośrednio pomoc na długofalową odbudowę infrastruktury i struktur rządowych.

I shall be going to Haiti this week to deliver first-hand concrete support to long-term reconstruction in the areas of infrastructure and governance.

przekazać {czas. dk} (też: odesłać, sięgnąć, sięgać)

Musimy bardzo wyraźnie przekazać, że nasze oczekiwania wobec Chin odnoszą się do czegoś więcej niż jedynie rozwoju polityki energetycznej.

We have to transmit very clearly that our expectation is for China's involvement in Africa to refer not only to nations presenting interest from the point of view of the energy policy.

Jeżeli Komisja uważa, że warunki uczestnictwa nadal pozostają niespełnione, zainteresowane Państwo Członkowskie może przekazać sprawę Radzie, która podejmuje decyzję w sprawie wniosku.

If the Commission considers that the conditions of participation have still not been met, the Member State concerned may refer the matter to the Council, which shall decide on the request.

Jeżeli Sąd uzna, że sprawa wymaga orzeczenia co do zasady, które może mieć wpływ na jednolitość lub spójność prawa Unii, może on przekazać tę sprawę do rozpoznania Trybunałowi Sprawiedliwości.

Where the General Court considers that the case requires a decision of principle likely to affect the unity or consistency of Union law, it may refer the case to the Court of Justice for a ruling.

(89. dnia) sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia przez Wielką Brytanię.

The issue was referred for arbitration by the UK on 1 November 2004 (day 89).

Przewodniczący przekazał ten wniosek Komisji Prawnej zgodnie z art. 6 ust.

The President referred the request to the Committee on Legal Affairs under Rule 6(2).

przekazać {czas. dk} (też: rozbudzić, wywołać, dodawać, nadawać)

To jest wiadomość, którą chciałem przekazać i którą chciałem się podzielić z panią komisarz Fischer Boel.

This is the message which I wish to convey and which I wish to impart to Commissioner Boel.

przekazać {czas. dk} (też: przenieść, przenosić, przekazywać)

to devolve [devolved|devolved] (sth to/on sb/sth) {czas. przech.}

Odniesiemy sukces, jeżeli państwa członkowskie będą utożsamiały się z prowadzonymi przez siebie działaniami, a odpowiedzialność za nie zostanie przekazana władzom na odpowiednim szczeblu.

We will achieve success if the Member States identify with the work they undertake and responsibility for it is devolved to authorities at the appropriate level.

przekazać (w spadku) {czas. dk} [prawn.] (też: pozostawiać, zapisać, zapisywać, pozostawić)

to bequeath [bequeathed|bequeathed] {czas. przech.} [prawn.]

przekazać {czas. dk} [polit.] (też: przekazywać)

to demise [demised|demised] {czas.} [polit.]

przekazać {czas. dk} (też: dostarczyć, doręczyć, wydawać, wydać)

to hand over {czas.}

W obliczu tych licznych kryzysów i zagrożeń nie możemy po prostu przekazać kluczy naszym amerykańskim przyjaciołom i sojusznikom bądź NATO.

Faced with these many crises and threats, we cannot just hand over the keys to our US friends and allies or to NATO.

W listopadzie zeszłego roku udałem się do Belgradu, by przekazać premierowi i wicepremierowi Serbii ds. integracji europejskiej szczegółowy kwestionariusz.

I was in Belgrade last November to hand over a detailed questionnaire to the Prime Minister and the Deputy Prime Minister for European integration.

Po pierwsze, jak zgodnie mówią wszyscy, musimy przekazać klucze w ręce samych Afgańczyków i zapewnić, by traktowali oni ten konflikt jako konflikt afgański.

Firstly, as everyone says, we must hand over the keys to the Afghans themselves; we must ensure that the conflict is an Afghan conflict.

Obywatele chcą sami podjąć decyzję, czy przekazać suwerenne prawa europejskiemu superpaństwu pozbawionemu demokratycznych lub historycznych ram.

The citizens want to decide themselves whether they will hand over their sovereign rights to a European super-state without a democratic or historical framework.

Wielokrotne argumentowano, że wiedza nie jest obszarem, w odniesieniu do którego państwo członkowskie może przekazać swe uprawnienia, jest to jego święty obszar.

It was repeatedly argued that knowledge is not an area for which the Member States should hand over responsibility, it is their own holy precinct.

przekazać {czas. dk}

to hand on {czas.}

przekazać {czas. dk} (też: przewrócić, rozruszać)

to turn over {czas.}

przekazać {czas. dk}

  to pass sth on {czas.}

przekazać (coś komuś) {czas. dk} (też: przekazywać, wyjawiać, wyjawić)

to break to (break sth to sb) {czas.}

przekazać (komuś) {czas. dk} (też: podać, podawać, przekazywać)

to hand down (to sb) {czas.}

przekazać {czas. dk} (też: wytłumaczyć, tłumaczyć, przenieść, przenosić)

przekazać {czas. dk} (też: przekazywać)

to give over (to sb) {czas.}

Jednakże nie mogę zgodzić się z tym, że rola, którą obecnie odgrywa Rada, powinna zostać w całości przekazana Komisji.

I cannot, however, accept the fact that the role currently played by the Council should be given over as a whole to the Commission.

przekazać {czas. dk} (też: przekazywać)

to pass down {czas.}

przekazać {czas. dk} (też: nasunąć, przekazywać, przekierować, przesyłać)

Z niecierpliwością czekam, aż będę mogła przekazać swoim wyborcom - setki osób zwracały się do mnie z tą sprawą - informację o osiągnięciu postępu.

I look forward to reporting back to my constituents - the hundreds of them who have contacted me about this - and reporting on real progress here.

Zobaczymy, co możemy zrobić, aby to przesłanie przekazać Radzie i z niecierpliwością oczekujemy na wnioski ze strony Komisji w późniejszym okresie w tym roku.

We will see what we can do to pass the message to Council, and we very much look forward to the proposals coming from the Commission later in the year.

Te właśnie informacje chciałem państwu dziś przekazać i chętnie wysłucham państwa uwag na forum tej izby dotyczących podejmowanych, trudnych problemów.

That is the information I wanted to pass on to you today and I look forward to listening to the comments here in this House concerning these difficult problems.

Innymi słowy, jeżeli moje dane są przechowywane gdzieś w kraju A i kraj A zdecyduje się przekazać dane, to czy moje dane zostaną również przekazane do kraju trzeciego?

In other words, if my data is stored somewhere in country A and country A decides to forward data, will my data also be forwarded to a third country?

Następnie instytucja ta przekazała jej wniosek do właściwych organów w Holandii.

This administration then forwarded her application to the Dutch authorities.

przekazać {czas. dk} (też: przekazywać)

Jako wybrana przedstawicielka Estonii oczekuję odpowiedzi i przeprosin od państwa sprawującego prezydencję, żebym mogła przekazać je Estończykom.

As a representative elected from Estonia, I expect an answer and an apology from the country that holds the presidency, so that I may relay it to the Estonian people.

Niemniej ci ludzie wmawiają nam, że porozumiewają się ze zmarłymi... ~~~ Jak się masz! ~~~ Ale także ich słyszą i mogą przekazać informacje żyjącym.

But these people, they tend to tell you that not only can they communicate with the dead -- "Hi, there" -- but they can hear the dead as well, and they can relay this information back to the living.

Zawsze tak twierdziliśmy, a jeśli panu tego nie przekazano, to nie nasz, lecz pański problem.

We have always said so and if this has not been relayed to you, it is not our problem, but yours.

Ponieważ pan Weber jest nieobecny na sali, mam nadzieję, że pani wezwanie zostanie mu przekazane przez jednego z jego kolegów, aby pan Weber mógł odpowiedzieć na pani obawy.

As Mr Weber is not in the room, I hope that your appeal will be relayed to him by one of his colleagues so that Mr Weber can answer your concerns.
Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "przekaze".
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przekazać":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przekaze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pan wiceprzewodniczący Komisji Kallas przekaże wniosek kolegium w dniu 5 maja.

Commission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.

Z przyjemnością przekażę pani te wszystkie dokumenty raz jeszcze, pani poseł Ţicău.

I would be happy, Mrs Ţicău, to provide you with all these documents once again.

Myślę, że apel ten został w pełni zrozumiany, ale oczywiście przekażę go dalej.

I think that the message has been fully understood but I will of course pass it on.

Przekażę również komisarzowi Janowi Figlowi wiadomość dotyczącą Wolnego Uniwersytetu.

I will also pass the message about the Free University on to Commissioner Figeľ.

Przekażę pańskie słowa współczucia ofiarom katastrofy i mieszkańcom mojego kraju.

I will pass on your words of sympathy to the victims and to the people of my country.

Przedstawię tam swoim kolegom relację z naszych dyskusji i przekażę im państwa uwagi.

I will give an account of our discussions and your comments to my colleagues.

Przyjąłem ten komunikat i przekażę go Radzie na posiedzeniu 9 października.

I have heard this and I will pass it on to the Council at our meeting on 9 October.

Panie pośle Cashman! Przekażę pana prośbę i powiadomię pana o rezultatach.

I will pass on this request, then, Mr Cashman, and the results will be made known.

Również ja osobiście przekażę państwa dobitne przesłanie mojej koleżance, Cathy Ashton.

I will also personally pass on a clear message from you to my colleague Cathy Ashton.

Firma przekaże także lekarzom przepisującym lek informacje na temat jego bezpieczeństwa.

It will also provide prescribers with information on the safety of the medicine.

Oczywiście przekażę wszystkie państwa uwagi przewodniczącemu Barrotowi.

Of course, I will pass on all of your comments to Vice-President Barrot.

Przekaże również, w celach porządkowych, stosowne oświadczenie do Rady.

It will also give a corresponding statement to the Council for its records.

W związku z tym przyniosłam przedmiotowy dokument ze sobą i przekażę go panu oraz Radzie.

I therefore brought it with me and deliver it to you, as well as to the Council.

Przekażę pańską skargę. Może się pan spodziewać kontaktu w tej sprawie.

I will pass on your complaint, and then perhaps you will be contacted about the matter.

Przyjrzymy jej się bliżej i przekażę nasze stanowisko pani poseł Benicie Ferrero-Waldner.

We will look into it and I will pass on the views of the Members to Benita Ferrero-Waldner.

Instytucja ta przekaże Twój wniosek właściwym organom w innym kraju.

They'll pass on your request to the relevant authorities in the other country.

Lekarz przekaże pacjentowi „ Kartę informacyjną dla pacjenta ” zawierającą ważne informacje o

Trudexa 40 mg solution for injection in pre-fill ed syringe with needleguard Adalimumab

Przekażę sprawę odpowiednim organom i one udzielą panu informacji.

I will refer the matter to the relevant authorities and they will let you know.

Na koniec pytam, czy prezydencja czeska przekaże to specjalne zadanie prezydencji szwedzkiej?”

Finally, will the Czech Presidency pass on its special task to the Swedish Presidency?'

Przekażę Pani odpowiedź Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci).

I will give you the response of the Group of the European People's Party (Christian Democrats).
 

Wyniki z forum

"przekaze" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.