polsko-angielskie tłumaczenie słowa "przekaze"


Wyniki dla "przekazać". "przekaze" nie jest obecnie dostępny w słowniku

PL przekaze polskie tłumaczenie

przekazać {czas. dk}

PL przekazać
play_circle_outline
{czasownik dokonany}

  1. ogólne
  2. Polityka
  3. Prawo

1. ogólne

przekazać (też: wręczyć, przekazywać, częstować, poświęcić)
Jeśli chciałaby pani przekazać jakieś informacje, to bardzo proszę przekazać mi je w formie pisemnej.
If you would like to give me some information about this, please give it to me in writing.
To wszystkie informacje, jakie chciałem przekazać Parlamentowi.
That concludes the information that I wished to give to Parliament.
Chcę przekazać następujący jasny komunikat: sama koordynacja nie wystarczy.
I want to give this clear message: coordination alone is not enough.
przekazać (też: minąć, mijać, zdać, podać)
To jedyne przesłanie, jakie pragnę przekazać w dniu dzisiejszym..
That is the only message that I should like to pass on today.
Będzie to wyjątkowa okazja, aby przekazać mu nasze przesłanie.
That will be a unique opportunity to pass on our message.
Chciałbym radośnie przekazać tę wiadomość, ale musi nas pan zrozumieć.
I shall gladly pass on that message, but you must understand us.
przekazać (też: złożyć, rozwieźć)
Taki przekaz powinniśmy zdecydowanie przekazać władzom Gruzji.
That is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.
Panie przewodniczący Pöttering, tę informacje musimy również przekazać europejskim podatnikom.
That is a message, President Pöttering, that we must also convey to European taxpayers.
Pragnę przekazać tu ich zaniepokojenie programem nuklearnym Iranu.
I should like to convey their concern about Iran's nuclear programme.
przekazać (też: posłać, słać, wypuścić, wypuszczać)
W ten sposób Parlament Europejski będzie mógł przekazać sygnał Komisji.
This will allow the European Parliament to send a clear signal to the Commission.
W tym momencie musimy przekazać trzy główne przesłanki:
At the present juncture, there are three main messages that we need to send:
Pragnę także przekazać nasze kondolencje ich rodzinom.
I would like also to send condolences to their families.
przekazać (też: powiadamiać, komunikować)
Albo gdy musi przekazać krewnemu diagnozę ciężkiej choroby?
Or when she has to communicate a diagnosis of a serious illness to a relative?
Parodią jest, że ktoś mając to wszystko w sobie nie może tego przekazać."
Because it's a travesty that someone who still has all of that in him isn't able to communicate it."
Musimy przekazać pozytywny sygnał światu zewnętrznemu, że wspólnie z Komisją osiągnęliśmy taki kompromis.
We must communicate this positive signal that we have arrived at together, with the Commission, to the outside world.
przekazać (też: przekazywać, wytłumaczyć, tłumaczyć, przesłać)
przekazać (też: oddać, dostarczyć, wręczać, przekazywać)
Czy nie oznacza to przekazania suwerennego prawa do zarządzania własnym skarbem?
Does this hand over the sovereign right to manage one's own treasury?
Ustępujący prezydent, Laurent Gbagbo, odmówił przekazania władzy.
The outgoing president, Mr Gbagbo, refused to hand over power.
Przekażę rzeczony dokument Radzie.
I will hand over the document to the Council.
przekazać (też: przekazywać)
przekazać (też: dostarczyć, wręczać, składać, złożyć)
Możesz ewentualnie osobiście przekazać swoje dokumenty − zarówno oryginały, jak i kopie − odpowiedniemu urzędowi.
Alternatively, you can hand in your application – with original documents – in person.
Teraz, kiedy Izba przegłosowała, że jest to broń palna, jestem gotowa przekazać ją odpowiednim władzom!
Now that the House has voted that it is a firearm, I am prepared to hand it over to the authorities!
Czasami wydruk dokumentu jest przydatny, na przykład w sytuacji, gdy musisz przekazać raport menedżerowi lub nauczycielowi.
Sometimes it's useful to have a hard copy of a Google document, like if you need to hand in a report to your manager or teacher.
przekazać (też: odesłać, sięgnąć, sięgać)
Przekażę sprawę odpowiednim organom i one udzielą panu informacji.
I will refer the matter to the relevant authorities and they will let you know.
Przekażę jednak pańską prośbę Konferencji Przewodniczących, która zbierze się późnym popołudniem.
I will, however, refer your request to the Conference of Presidents which will meet later this afternoon.
Musimy bardzo wyraźnie przekazać, że nasze oczekiwania wobec Chin odnoszą się do czegoś więcej niż jedynie rozwoju polityki energetycznej.
We have to transmit very clearly that our expectation is for China's involvement in Africa to refer not only to nations presenting interest from the point of view of the energy policy.
przekazać (też: przekazywać, przenieść, przenosić)
play_circle_outline
to devolve {czas. przech.} (sth to/on sb/sth)
Jeżeli szczerze wierzycie w ideę przekazania władzy ludziom, to powinniśmy przekazywać im uprawnienia i pytać, czego jeszcze chcą.
If you truly believe in power to the people, we should devolve power back to them and ask them what they want.
Odniesiemy sukces, jeżeli państwa członkowskie będą utożsamiały się z prowadzonymi przez siebie działaniami, a odpowiedzialność za nie zostanie przekazana władzom na odpowiednim szczeblu.
We will achieve success if the Member States identify with the work they undertake and responsibility for it is devolved to authorities at the appropriate level.
przekazać (też: dodawać, wywołać, rozbudzić, nadawać)
To jest wiadomość, którą chciałem przekazać i którą chciałem się podzielić z panią komisarz Fischer Boel.
This is the message which I wish to convey and which I wish to impart to Commissioner Boel.
przekazać
Możesz ewentualnie osobiście przekazać swoje dokumenty − zarówno oryginały, jak i kopie − odpowiedniemu urzędowi.
Alternatively, you can hand in your application – with original documents – in person.
Teraz, kiedy Izba przegłosowała, że jest to broń palna, jestem gotowa przekazać ją odpowiednim władzom!
Now that the House has voted that it is a firearm, I am prepared to hand it over to the authorities!
Czasami wydruk dokumentu jest przydatny, na przykład w sytuacji, gdy musisz przekazać raport menedżerowi lub nauczycielowi.
Sometimes it's useful to have a hard copy of a Google document, like if you need to hand in a report to your manager or teacher.
przekazać (też: przekazywać)
Przekażę także wysokiej przedstawiciel podobnie wyraźną i kompromisową opinię na temat eksportu broni, którą tutaj wyrażono.
Likewise, I will also relay to the High Representative the similarly clear and consensual opinion about arms exports that has been expressed here.
Jako wybrana przedstawicielka Estonii oczekuję odpowiedzi i przeprosin od państwa sprawującego prezydencję, żebym mogła przekazać je Estończykom.
As a representative elected from Estonia, I expect an answer and an apology from the country that holds the presidency, so that I may relay it to the Estonian people.
~~~ Ale także ich słyszą i mogą przekazać informacje żyjącym.
But these people, they tend to tell you that not only can they communicate with the dead -- "Hi, there" -- but they can hear the dead as well, and they can relay this information back to the living.
przekazać (też: przekazywać)
przekazać (też: przekazywać, przekierować, nasunąć, przesyłać)
Umożliwienie światowym mediom przekazania niezbędnych informacji jest właściwym krokiem.
Allowing the necessary information out to the world media is the correct step forward.
Ten zakład przekaże wniosek właściwym organom.
They will forward your request to the right authority.
Przekażę ten komunikat w przyszłym tygodniu w Australii.
I look forward to delivering that message next week in Australia.
przekazać (też: przewrócić, rozruszać)
Oczekujemy, że Chorwacja rozwieje wszelkie obawy dotyczące jej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze i przekaże wszystkie dokumenty, których żąda Trybunał.
We expect Croatia to dispel all concerns about their cooperation with the International Criminal Tribunal at The Hague, and to turn over all the documents which the tribunal requests.
przekazać
play_circle_outline
to pass sth on {czas.}

trending_flat
"coś komuś"

przekazać (też: przekazywać, wyjawiać, wyjawić)
play_circle_outline
to break to {czas.} (break sth to sb)
przekazać komuś nowe wiadomości

trending_flat
"komuś"

przekazać (też: podać, podawać, przekazywać)

2. Polityka

przekazać (też: przekazywać)
play_circle_outline
to demise {czas.} [polit.]

3. Prawo

trending_flat
"w spadku"

przekazać (też: zapisać, zapisywać, pozostawić, pozostawiać)
play_circle_outline
to bequeath {czas. przech.} [prawn.]
    Każda osoba ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazania w drodze spadku mienia nabytego zgodnie z prawem.
Everyone has the right to own, use, dispose of and bequeath his or her lawfully acquired possessions.

Przykłady użycia - "przekaze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPan wiceprzewodniczący Komisji Kallas przekaże wniosek kolegium w dniu 5 maja.
Commission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.
PolishZ przyjemnością przekażę pani te wszystkie dokumenty raz jeszcze, pani poseł Ţicău.
I would be happy, Mrs Ţicău, to provide you with all these documents once again.
PolishMyślę, że apel ten został w pełni zrozumiany, ale oczywiście przekażę go dalej.
I think that the message has been fully understood but I will of course pass it on.
PolishPrzekażę również komisarzowi Janowi Figlowi wiadomość dotyczącą Wolnego Uniwersytetu.
I will also pass the message about the Free University on to Commissioner Figeľ.
PolishPrzekażę pańskie słowa współczucia ofiarom katastrofy i mieszkańcom mojego kraju.
I will pass on your words of sympathy to the victims and to the people of my country.
PolishPrzyjąłem ten komunikat i przekażę go Radzie na posiedzeniu 9 października.
I have heard this and I will pass it on to the Council at our meeting on 9 October.
PolishPrzekażę pana prośbę i powiadomię pana o rezultatach.
I will pass on this request, then, Mr Cashman, and the results will be made known.
PolishPrzedstawię tam swoim kolegom relację z naszych dyskusji i przekażę im państwa uwagi.
I will give an account of our discussions and your comments to my colleagues.
PolishFirma przekaże także lekarzom przepisującym lek informacje na temat jego bezpieczeństwa.
It will also provide prescribers with information on the safety of the medicine.
PolishW związku z tym przyniosłam przedmiotowy dokument ze sobą i przekażę go panu oraz Radzie.
I therefore brought it with me and deliver it to you, as well as to the Council.
PolishRównież ja osobiście przekażę państwa dobitne przesłanie mojej koleżance, Cathy Ashton.
I will also personally pass on a clear message from you to my colleague Cathy Ashton.
PolishInstytucja ta przekaże Twój wniosek właściwym organom w innym kraju.
They'll pass on your request to the relevant authorities in the other country.
PolishWe wtorek przekażę relację w tej sprawie Komisji Spraw Zagranicznych.
I shall give your Committee on Foreign Affairs an account of them on Tuesday.
PolishPrzekaże również, w celach porządkowych, stosowne oświadczenie do Rady.
It will also give a corresponding statement to the Council for its records.
PolishPrzekażę sprawę odpowiednim organom i one udzielą panu informacji.
I will refer the matter to the relevant authorities and they will let you know.
PolishWszystko, co zostało dzisiaj tu powiedziane, przekażę mojemu koledze - panu Barrotowi.
I shall convey to my colleague Mr Barrot all that they have said today.
PolishPrzekażę pańską skargę. Może się pan spodziewać kontaktu w tej sprawie.
I will pass on your complaint, and then perhaps you will be contacted about the matter.
PolishOdnotowałam wszystkie państwa uwagi i przekażę je zainteresowanym komisarzom.
I have taken note of all your comments and I shall convey them to the Commissioners concerned.
PolishOczywiście przekażę wszystkie państwa uwagi przewodniczącemu Barrotowi.
Of course, I will pass on all of your comments to Vice-President Barrot.
PolishW ten sposób UE przekaże całemu światu sygnał jedności i siły.
In this way, the EU will give a signal of unity and strength to the entire world.