Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przekaze"

Wyniki dla "przekazać". Nie znaleziono wyników dla"przekaze".
 

"przekaze" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-37 z 138

przekazać {czasownik}

przekazać {czas.} (też: dać, dawać, wręczyć, częstować)

to give [gave|given] {czas.}

Odpowiedź w tej kwestii będziemy mogli przekazać po wykonaniu ocen technicznych.

After the technical assessments, we will be able to give a response on that point.

Dlaczego więc nie przekazać ich innym firmom, które mogą zapewnić realizację usług?

Why, then, do we not give them to other companies that can provide a service?

W związku z tym chciałbym życzyć Komisji odwagi i przekazać moje gorące podziękowania EBC.

Therefore, I would like to wish the Commission courage and give my warm thanks to the ECB.

Chcę przekazać następujący jasny komunikat: sama koordynacja nie wystarczy.

I want to give this clear message: coordination alone is not enough.

Pragnę przekazać głos mojej koleżance, pani Benicie Ferrero-Waldner.

I would now like to give the floor to my colleague, Mrs Ferrero-Waldner.

przekazać {czas.} (też: wysyłać, wysłać, posłać, posyłać)

to send [sent|sent] {czas.}

Pragę przekazać pozdrowienia dla Andreja Sannikowa i innych uwięzionych.

I would like to send greetings to Andrei Sannikov and the others who are in prison.

W ten sposób Parlament Europejski będzie mógł przekazać sygnał Komisji.

This will allow the European Parliament to send a clear signal to the Commission.

Czy chcesz zatrzymać dla siebie wszystko, czy chcesz przekazać jakąś sumę z powrotem?

Do you want to keep it all, or do you want to send some amount back?

(EL) Pani przewodnicząca! Chciałbym przekazać obywatelom Węgier znak solidarności.

(EL) Madam President, I should like to send a message of solidarity to the citizens of Hungary.

Na zakończenie chciałabym przekazać jasny komunikat: musimy działać, i to natychmiast.

In conclusion, I wish to send out a clear message. We have to act and we have to do so immediately.

przekazać {czas.} (też: pasować, płynąć, spędzać, przepuścić)

Jestem również bardzo wdzięczny pańskim zespołom - proszę przekazać im podziękowania.

I am also very grateful to your teams, Minister; please pass on my thanks.

Oto informacje, jakie chciałem państwu przekazać w imieniu pani komisarz Ferrero-Waldner.

That is the information I wanted to pass on to you on behalf of Mrs Ferrero-Waldner.

Panie ministrze! Proszę przekazać podziękowania wszystkim instytucjom.

Minister, please would you pass these thanks on to all the institutions?

W tym kontekście, jeżeli mogę, chciałbym przekazać pani pytanie, które często jest mi zadawane.

In this context, I would like, if I may, to pass on a question which is often put to me.

Chciałbym radośnie przekazać tę wiadomość, ale musi nas pan zrozumieć.

I shall gladly pass on that message, but you must understand us.

przekazać {czas.} (też: powiadamiać, komunikować)

Parodią jest, że ktoś mając to wszystko w sobie nie może tego przekazać."

Because it's a travesty that someone who still has all of that in him isn't able to communicate it."

Albo gdy musi przekazać krewnemu diagnozę ciężkiej choroby?

Or when she has to communicate a diagnosis of a serious illness to a relative?

Musimy przekazać pozytywny sygnał światu zewnętrznemu, że wspólnie z Komisją osiągnęliśmy taki kompromis.

We must communicate this positive signal that we have arrived at together, with the Commission, to the outside world.

Jak w związku z tym Komisja zamierza w pełni przekazać wyniki tej tabeli konsumentom i przemysłowi?

Accordingly, how does the Commission propose fully to communicate the results of this scoreboard to consumers and industry?

JS: Jeden typ remiksu polega na tym, że indywidualne osoby używają wspólnej kultury jako języka, którym można przekazać coś odbiorcom.

JS: One remix is about individuals using our shared culture as a kind of language to communicate something to an audience.

przekazać {czas.} (też: złożyć, rozwieźć)

Takie przesłanie nasi przywódcy powinni przekazać Moskwie głośno i wyraźnie.

That is the message our leaders should convey to Moscow loudly and clearly.

Pragnę przekazać tu ich zaniepokojenie programem nuklearnym Iranu.

I should like to convey their concern about Iran's nuclear programme.

Panie przewodniczący Pöttering, tę informacje musimy również przekazać europejskim podatnikom.

That is a message, President Pöttering, that we must also convey to European taxpayers.

Taki przekaz powinniśmy zdecydowanie przekazać władzom Gruzji.

That is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.

Starałam się to przekazać w tabeli załączonej do sprawozdania.

I have tried to convey this in the table appended to the report.

przekazać {czas.} (też: odesłać, sięgać, sięgnąć)

Komisja zdecydowała się przekazać te dwa państwa członkowskie Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości.

The Commission has decided to refer those two Member States to the European Court of Justice.

W razie wątpliwości odnośnie do stosowania prawa europejskiego, jak państwo doskonale wiedzą, sądy krajowe są zobowiązane przekazać sprawę Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości.

In case of doubt on the application of European law, as you know perfectly well, national courts are obliged to refer the issue to the European Court of Justice.

Musimy bardzo wyraźnie przekazać, że nasze oczekiwania wobec Chin odnoszą się do czegoś więcej niż jedynie rozwoju polityki energetycznej.

We have to transmit very clearly that our expectation is for China's involvement in Africa to refer not only to nations presenting interest from the point of view of the energy policy.

Jeżeli Komisja uważa, że warunki uczestnictwa nadal pozostają niespełnione, zainteresowane Państwo Członkowskie może przekazać sprawę Radzie, która podejmuje decyzję w sprawie wniosku.

If the Commission considers that the conditions of participation have still not been met, the Member State concerned may refer the matter to the Council, which shall decide on the request.

Jeżeli Sąd uzna, że sprawa wymaga orzeczenia co do zasady, które może mieć wpływ na jednolitość lub spójność prawa Unii, może on przekazać tę sprawę do rozpoznania Trybunałowi Sprawiedliwości.

Where the General Court considers that the case requires a decision of principle likely to affect the unity or consistency of Union law, it may refer the case to the Court of Justice for a ruling.

przekazać {czas.} (też: wręczać, dostarczyć, podać, podawać)

Pani Komisarz! Chciałbym przekazać Pani 30-stronicową krytykę Komisji Weneckiej.

Commissioner, I would like to hand over to you the 30-page criticism of the Venice Commission.

Teraz, kiedy Izba przegłosowała, że jest to broń palna, jestem gotowa przekazać ją odpowiednim władzom!

Now that the House has voted that it is a firearm, I am prepared to hand it over to the authorities!

Możesz ewentualnie osobiście przekazać swoje dokumenty − zarówno oryginały, jak i kopie − odpowiedniemu urzędowi.

Alternatively, you can hand in your application – with original documents – in person.

Czasami wydruk dokumentu jest przydatny, na przykład w sytuacji, gdy musisz przekazać raport menedżerowi lub nauczycielowi.

Sometimes it's useful to have a hard copy of a Google document, like if you need to hand in a report to your manager or teacher.

W obliczu tych licznych kryzysów i zagrożeń nie możemy po prostu przekazać kluczy naszym amerykańskim przyjaciołom i sojusznikom bądź NATO.

Faced with these many crises and threats, we cannot just hand over the keys to our US friends and allies or to NATO.

przekazać {czas.} (też: przekazywać, przenieść, przenosić)

to devolve [devolved|devolved] (sth to/on sb/sth) {czas. przech.}

Każdy, kto myśli, że Unia Europejska zmierza w kierunku ograniczenia swoich wpływów i przekazania władzy powinien jedynie przyjrzeć się wynikom dzisiejszego głosowania.

Anyone who thinks that the European Union is going in the direction of doing less and devolving power need only look at today's vote.

Odniesiemy sukces, jeżeli państwa członkowskie będą utożsamiały się z prowadzonymi przez siebie działaniami, a odpowiedzialność za nie zostanie przekazana władzom na odpowiednim szczeblu.

We will achieve success if the Member States identify with the work they undertake and responsibility for it is devolved to authorities at the appropriate level.

przekazać {czas.} (też: dodawać, wywołać, nadać, rozbudzić)

To jest wiadomość, którą chciałem przekazać i którą chciałem się podzielić z panią komisarz Fischer Boel.

This is the message which I wish to convey and which I wish to impart to Commissioner Boel.

przekazać (w spadku) {czas. przech.} [prawn.] (też: zapisać, zapisywać, pozostawić, pozostawiać)

to bequeath [bequeathed|bequeathed] {czas. przech.} [prawn.]

przekazać {czas.} [polit.] (też: przekazywać)

to demise [demised|demised] {czas.} [polit.]

przekazać {czas.} (też: oddać, wręczać, dostarczyć, podawać)

to hand over {czas.}

Pani Komisarz! Chciałbym przekazać Pani 30-stronicową krytykę Komisji Weneckiej.

Commissioner, I would like to hand over to you the 30-page criticism of the Venice Commission.

W obliczu tych licznych kryzysów i zagrożeń nie możemy po prostu przekazać kluczy naszym amerykańskim przyjaciołom i sojusznikom bądź NATO.

Faced with these many crises and threats, we cannot just hand over the keys to our US friends and allies or to NATO.

W listopadzie zeszłego roku udałem się do Belgradu, by przekazać premierowi i wicepremierowi Serbii ds. integracji europejskiej szczegółowy kwestionariusz.

I was in Belgrade last November to hand over a detailed questionnaire to the Prime Minister and the Deputy Prime Minister for European integration.

Po pierwsze, jak zgodnie mówią wszyscy, musimy przekazać klucze w ręce samych Afgańczyków i zapewnić, by traktowali oni ten konflikt jako konflikt afgański.

Firstly, as everyone says, we must hand over the keys to the Afghans themselves; we must ensure that the conflict is an Afghan conflict.

Obywatele chcą sami podjąć decyzję, czy przekazać suwerenne prawa europejskiemu superpaństwu pozbawionemu demokratycznych lub historycznych ram.

The citizens want to decide themselves whether they will hand over their sovereign rights to a European super-state without a democratic or historical framework.

przekazać {czas.} (też: przekazywać)

to give over (to sb) {czas.}

Jednakże nie mogę zgodzić się z tym, że rola, którą obecnie odgrywa Rada, powinna zostać w całości przekazana Komisji.

I cannot, however, accept the fact that the role currently played by the Council should be given over as a whole to the Commission.

przekazać {czas.} (też: wytłumaczyć, przesłać, przesyłać, przekazywać)

przekazać (komuś) {czas.} (też: przekazywać, podać, podawać)

to hand down (to sb) {czas.}

przekazać (coś komuś) {czas.} (też: przekazywać, wyjawić, wyjawiać)

to break to (break sth to sb) {czas.}

przekazać {czas.} (też: przekazywać)

to pass down {czas.}
Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "przekaze".
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przekazać":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przekaze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pan wiceprzewodniczący Komisji Kallas przekaże wniosek kolegium w dniu 5 maja.

Commission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.

Na koniec przekażę wam jedną refleksję. i wyzwanie, jeśli zechcecie je podjąć.

So I'd like to leave you with one final thought and a challenge, if you will.

Z przyjemnością przekażę pani te wszystkie dokumenty raz jeszcze, pani poseł Ţicău.

I would be happy, Mrs Ţicău, to provide you with all these documents once again.

Myślę, że apel ten został w pełni zrozumiany, ale oczywiście przekażę go dalej.

I think that the message has been fully understood but I will of course pass it on.

Przekażę również komisarzowi Janowi Figlowi wiadomość dotyczącą Wolnego Uniwersytetu.

I will also pass the message about the Free University on to Commissioner Figeľ.

Przekażę pańskie słowa współczucia ofiarom katastrofy i mieszkańcom mojego kraju.

I will pass on your words of sympathy to the victims and to the people of my country.

Przedstawię tam swoim kolegom relację z naszych dyskusji i przekażę im państwa uwagi.

I will give an account of our discussions and your comments to my colleagues.

Przyjąłem ten komunikat i przekażę go Radzie na posiedzeniu 9 października.

I have heard this and I will pass it on to the Council at our meeting on 9 October.

Panie pośle Cashman! Przekażę pana prośbę i powiadomię pana o rezultatach.

I will pass on this request, then, Mr Cashman, and the results will be made known.

Również ja osobiście przekażę państwa dobitne przesłanie mojej koleżance, Cathy Ashton.

I will also personally pass on a clear message from you to my colleague Cathy Ashton.

Komisja przekaże teraz wniosek do Rady Ministrów celem podjęcia decyzji.

The Commission will now transmit the proposal to the Council of Ministers to decide.

Firma przekaże także lekarzom przepisującym lek informacje na temat jego bezpieczeństwa.

It will also provide prescribers with information on the safety of the medicine.

Oczywiście przekażę wszystkie państwa uwagi przewodniczącemu Barrotowi.

Of course, I will pass on all of your comments to Vice-President Barrot.

Przekaże również, w celach porządkowych, stosowne oświadczenie do Rady.

It will also give a corresponding statement to the Council for its records.

W związku z tym przyniosłam przedmiotowy dokument ze sobą i przekażę go panu oraz Radzie.

I therefore brought it with me and deliver it to you, as well as to the Council.

Przekażę pańską skargę. Może się pan spodziewać kontaktu w tej sprawie.

I will pass on your complaint, and then perhaps you will be contacted about the matter.

Dokładne informacje o ilości leku, czasie i częstości wstrzyknięć przekaże lekarz.

But your doctor will have told you exactly how much to use, when to use it, and how often.

Z przyjemnością przekażę później egzemplarz tego dokumentu panu komisarzowi McCreevy.

I shall be pleased to let Commissioner McCreevy have a copy later on.

Przyjrzymy jej się bliżej i przekażę nasze stanowisko pani poseł Benicie Ferrero-Waldner.

We will look into it and I will pass on the views of the Members to Benita Ferrero-Waldner.

Instytucja ta przekaże Twój wniosek właściwym organom w innym kraju.

They'll pass on your request to the relevant authorities in the other country.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.