polsko-angielskie tłumaczenie słowa "przekaze"


Wyniki dla "przekazać". Słowo "przekaze" nie jest obecnie dostępne w słowniku.

PL przekaze polskie tłumaczenie

przekazać {czas. dk}

PL przekazać
volume_up
{czasownik dokonany}

  1. ogólne
  2. Prawo
  3. Polityka

1. ogólne

przekazać (też: dostarczać, przekazywać, sprowadzać, złożyć)
Taki przekaz powinniśmy zdecydowanie przekazać władzom Gruzji.
That is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.
Panie przewodniczący Pöttering, tę informacje musimy również przekazać europejskim podatnikom.
That is a message, President Pöttering, that we must also convey to European taxpayers.
Starałam się to przekazać w tabeli załączonej do sprawozdania.
I have tried to convey this in the table appended to the report.
przekazać (też: wręczyć, przekazywać, częstować, poświęcić)
volume_up
to give {czas.}
Jeśli chciałaby pani przekazać jakieś informacje, to bardzo proszę przekazać mi je w formie pisemnej.
If you would like to give me some information about this, please give it to me in writing.
To wszystkie informacje, jakie chciałem przekazać Parlamentowi.
That concludes the information that I wished to give to Parliament.
Chcę przekazać następujący jasny komunikat: sama koordynacja nie wystarczy.
I want to give this clear message: coordination alone is not enough.
przekazać (też: minąć, mijać, zdać, podać)
volume_up
to pass {czas.}
To jedyne przesłanie, jakie pragnę przekazać w dniu dzisiejszym..
That is the only message that I should like to pass on today.
Będzie to wyjątkowa okazja, aby przekazać mu nasze przesłanie.
That will be a unique opportunity to pass on our message.
Chciałbym radośnie przekazać tę wiadomość, ale musi nas pan zrozumieć.
I shall gladly pass on that message, but you must understand us.
przekazać (też: posłać, słać, wypuścić, wypuszczać)
volume_up
to send {czas.}
W ten sposób Parlament Europejski będzie mógł przekazać sygnał Komisji.
This will allow the European Parliament to send a clear signal to the Commission.
W tym momencie musimy przekazać trzy główne przesłanki:
At the present juncture, there are three main messages that we need to send:
Pragnę także przekazać nasze kondolencje ich rodzinom.
I would like also to send condolences to their families.
przekazać (też: powiadamiać, komunikować)
Albo gdy musi przekazać krewnemu diagnozę ciężkiej choroby?
Or when she has to communicate a diagnosis of a serious illness to a relative?
Parodią jest, że ktoś mając to wszystko w sobie nie może tego przekazać."
Because it's a travesty that someone who still has all of that in him isn't able to communicate it."
Jak w związku z tym Komisja zamierza w pełni przekazać wyniki tej tabeli konsumentom i przemysłowi?
Accordingly, how does the Commission propose fully to communicate the results of this scoreboard to consumers and industry?
przekazać (też: przekazywać, przenieść, przenosić)
volume_up
to devolve {czas. przech.} (sth to/on sb/sth)
przekazać (też: przekazywać, wytłumaczyć, tłumaczyć, przesłać)
przekazać (też: przekazywać)
volume_up
to give over {czas.} (to sb)
przekazać (też: dostarczyć, wręczać, składać, złożyć)
volume_up
to hand {czas.}
Możesz ewentualnie osobiście przekazać swoje dokumenty − zarówno oryginały, jak i kopie − odpowiedniemu urzędowi.
Alternatively, you can hand in your application – with original documents – in person.
Teraz, kiedy Izba przegłosowała, że jest to broń palna, jestem gotowa przekazać ją odpowiednim władzom!
Now that the House has voted that it is a firearm, I am prepared to hand it over to the authorities!
Czasami wydruk dokumentu jest przydatny, na przykład w sytuacji, gdy musisz przekazać raport menedżerowi lub nauczycielowi.
Sometimes it's useful to have a hard copy of a Google document, like if you need to hand in a report to your manager or teacher.
przekazać (też: oddać, dostarczyć, wręczać, przekazywać)
W obliczu tych licznych kryzysów i zagrożeń nie możemy po prostu przekazać kluczy naszym amerykańskim przyjaciołom i sojusznikom bądź NATO.
Faced with these many crises and threats, we cannot just hand over the keys to our US friends and allies or to NATO.
Po pierwsze, jak zgodnie mówią wszyscy, musimy przekazać klucze w ręce samych Afgańczyków i zapewnić, by traktowali oni ten konflikt jako konflikt afgański.
Firstly, as everyone says, we must hand over the keys to the Afghans themselves; we must ensure that the conflict is an Afghan conflict.
Obywatele chcą sami podjąć decyzję, czy przekazać suwerenne prawa europejskiemu superpaństwu pozbawionemu demokratycznych lub historycznych ram.
The citizens want to decide themselves whether they will hand over their sovereign rights to a European super-state without a democratic or historical framework.
przekazać (też: dodawać, wywołać, rozbudzić, nadawać)
To jest wiadomość, którą chciałem przekazać i którą chciałem się podzielić z panią komisarz Fischer Boel.
This is the message which I wish to convey and which I wish to impart to Commissioner Boel.
przekazać (też: odesłać, sięgnąć, sięgać)
Musimy bardzo wyraźnie przekazać, że nasze oczekiwania wobec Chin odnoszą się do czegoś więcej niż jedynie rozwoju polityki energetycznej.
We have to transmit very clearly that our expectation is for China's involvement in Africa to refer not only to nations presenting interest from the point of view of the energy policy.
Jeżeli Komisja uważa, że warunki uczestnictwa nadal pozostają niespełnione, zainteresowane Państwo Członkowskie może przekazać sprawę Radzie, która podejmuje decyzję w sprawie wniosku.
If the Commission considers that the conditions of participation have still not been met, the Member State concerned may refer the matter to the Council, which shall decide on the request.
Jeżeli Sąd uzna, że sprawa wymaga orzeczenia co do zasady, które może mieć wpływ na jednolitość lub spójność prawa Unii, może on przekazać tę sprawę do rozpoznania Trybunałowi Sprawiedliwości.
Where the General Court considers that the case requires a decision of principle likely to affect the unity or consistency of Union law, it may refer the case to the Court of Justice for a ruling.
przekazać (też: przekazywać, przekierować, nasunąć, przesyłać)
Z niecierpliwością czekam, aż będę mogła przekazać swoim wyborcom - setki osób zwracały się do mnie z tą sprawą - informację o osiągnięciu postępu.
I look forward to reporting back to my constituents - the hundreds of them who have contacted me about this - and reporting on real progress here.
Te właśnie informacje chciałem państwu dziś przekazać i chętnie wysłucham państwa uwag na forum tej izby dotyczących podejmowanych, trudnych problemów.
That is the information I wanted to pass on to you today and I look forward to listening to the comments here in this House concerning these difficult problems.
Zobaczymy, co możemy zrobić, aby to przesłanie przekazać Radzie i z niecierpliwością oczekujemy na wnioski ze strony Komisji w późniejszym okresie w tym roku.
We will see what we can do to pass the message to Council, and we very much look forward to the proposals coming from the Commission later in the year.
przekazać
Możesz ewentualnie osobiście przekazać swoje dokumenty − zarówno oryginały, jak i kopie − odpowiedniemu urzędowi.
Alternatively, you can hand in your application – with original documents – in person.
Teraz, kiedy Izba przegłosowała, że jest to broń palna, jestem gotowa przekazać ją odpowiednim władzom!
Now that the House has voted that it is a firearm, I am prepared to hand it over to the authorities!
Czasami wydruk dokumentu jest przydatny, na przykład w sytuacji, gdy musisz przekazać raport menedżerowi lub nauczycielowi.
Sometimes it's useful to have a hard copy of a Google document, like if you need to hand in a report to your manager or teacher.
przekazać (też: przekazywać)
przekazać
przekazać (też: przekazywać)
Jako wybrana przedstawicielka Estonii oczekuję odpowiedzi i przeprosin od państwa sprawującego prezydencję, żebym mogła przekazać je Estończykom.
As a representative elected from Estonia, I expect an answer and an apology from the country that holds the presidency, so that I may relay it to the Estonian people.
~~~ Ale także ich słyszą i mogą przekazać informacje żyjącym.
But these people, they tend to tell you that not only can they communicate with the dead -- "Hi, there" -- but they can hear the dead as well, and they can relay this information back to the living.
przekazać (też: przewrócić, rozruszać)

trending_flat
"coś komuś"

przekazać (też: przekazywać, wyjawiać, wyjawić)
volume_up
to break to {czas.} (break sth to sb)
przekazać komuś nowe wiadomości

trending_flat
"komuś"

przekazać (też: podać, podawać, przekazywać)
volume_up
to hand down {czas.} (to sb)

trending_flat
"tradycje"

przekazać (też: spaść, schodzić, zejść, runąć)

2. Prawo

trending_flat
"w spadku"

przekazać (też: zapisać, zapisywać, pozostawić, pozostawiać)
volume_up
to bequeath {czas. przech.} [prawn.]

3. Polityka

przekazać (też: przekazywać)
volume_up
to demise {czas.} [polit.]

Przykłady użycia - "przekaze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPan wiceprzewodniczący Komisji Kallas przekaże wniosek kolegium w dniu 5 maja.
Commission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.
PolishZ przyjemnością przekażę pani te wszystkie dokumenty raz jeszcze, pani poseł Ţicău.
I would be happy, Mrs Ţicău, to provide you with all these documents once again.
PolishMyślę, że apel ten został w pełni zrozumiany, ale oczywiście przekażę go dalej.
I think that the message has been fully understood but I will of course pass it on.
PolishPrzekażę również komisarzowi Janowi Figlowi wiadomość dotyczącą Wolnego Uniwersytetu.
I will also pass the message about the Free University on to Commissioner Figeľ.
PolishPrzekażę pańskie słowa współczucia ofiarom katastrofy i mieszkańcom mojego kraju.
I will pass on your words of sympathy to the victims and to the people of my country.
PolishPrzyjąłem ten komunikat i przekażę go Radzie na posiedzeniu 9 października.
I have heard this and I will pass it on to the Council at our meeting on 9 October.
PolishPrzekażę pana prośbę i powiadomię pana o rezultatach.
I will pass on this request, then, Mr Cashman, and the results will be made known.
PolishPrzedstawię tam swoim kolegom relację z naszych dyskusji i przekażę im państwa uwagi.
I will give an account of our discussions and your comments to my colleagues.
PolishFirma przekaże także lekarzom przepisującym lek informacje na temat jego bezpieczeństwa.
It will also provide prescribers with information on the safety of the medicine.
PolishW związku z tym przyniosłam przedmiotowy dokument ze sobą i przekażę go panu oraz Radzie.
I therefore brought it with me and deliver it to you, as well as to the Council.
PolishRównież ja osobiście przekażę państwa dobitne przesłanie mojej koleżance, Cathy Ashton.
I will also personally pass on a clear message from you to my colleague Cathy Ashton.
PolishInstytucja ta przekaże Twój wniosek właściwym organom w innym kraju.
They'll pass on your request to the relevant authorities in the other country.
PolishWe wtorek przekażę relację w tej sprawie Komisji Spraw Zagranicznych.
I shall give your Committee on Foreign Affairs an account of them on Tuesday.
PolishPrzekaże również, w celach porządkowych, stosowne oświadczenie do Rady.
It will also give a corresponding statement to the Council for its records.
PolishPrzekażę sprawę odpowiednim organom i one udzielą panu informacji.
I will refer the matter to the relevant authorities and they will let you know.
PolishWszystko, co zostało dzisiaj tu powiedziane, przekażę mojemu koledze - panu Barrotowi.
I shall convey to my colleague Mr Barrot all that they have said today.
PolishPrzekażę pańską skargę. Może się pan spodziewać kontaktu w tej sprawie.
I will pass on your complaint, and then perhaps you will be contacted about the matter.
PolishOdnotowałam wszystkie państwa uwagi i przekażę je zainteresowanym komisarzom.
I have taken note of all your comments and I shall convey them to the Commissioners concerned.
PolishOczywiście przekażę wszystkie państwa uwagi przewodniczącemu Barrotowi.
Of course, I will pass on all of your comments to Vice-President Barrot.
PolishW ten sposób UE przekaże całemu światu sygnał jedności i siły.
In this way, the EU will give a signal of unity and strength to the entire world.