Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przekaz"

Czy chodziło Ci o przekaż?
 

"przekaz" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 207

przekaz {rzeczownik}

przekaz (blankiet) {m.} (też: figura, kształt, forma, formularz)

form {rzecz.}

przekaz {m.} (też: przesiadka, przeniesienie, przekazanie, przenieść)

transfer {rzecz.}

Tak, europejski organ powinien sprawować faktyczną kontrolę nad przekazem danych.

Yes, a European authority should be able to have actual control over the data that will be transferred.

Wydaje się jednak, że wielu nie będzie w pełni usatysfakcjonowanych, dopóki nie przekażemy całości naszych krajowych budżetów UE.

However, it seems that many people will not be completely satisfied until all of the national budgets are transferred to the EU.

Zgodnie z informacjami podanymi w szwedzkich środkach masowego przekazu obywatel Szwecji Dawit Isaak, więziony w Erytrei od 2001 roku, został przeniesiony do nowego więzienia w Erytrei.

According to reports in the Swedish media, Swedish citizen Dawit Isaak, imprisoned in Eritrea since 2001, has been transferred to a new prison in Eritrea.

przekaz {m.} (też: medium, pożywka)

medium {rzecz.}

Zwłaszcza rola środków masowego przekazu powinna być bardziej konstruktywna.

The role of the media in particular should be more constructive.

Rozpowszechniana przez środki masowego przekazu tyrania seksualizacji agresji oddziaływuje na ...

The tyranny of sexual aggression spread by the mass media influences ...

Dziennikarstwo i nowe środki przekazu - tworzenie sfery publicznej w Europie (

Journalism and new media - creating a public sphere in Europe (

Wszystko to z wielkim entuzjazmem śledziły środki masowego przekazu.

All this has been devoured by the media with great enthusiasm.

Środki masowego przekazu mają w dzisiejszych czasach ogromną, coraz to większą siłę oddziaływania.

In today's world, the mass media have an enormous and ever-increasing influence.

przekaz {m.} [biz.] (też: przelew)

remittance {rzecz.} [biz.]

przekaz {m.}

money order {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przekaz":

 

Podobne tłumaczenia

"przekaz" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przekaz" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To jest przekaz, który przyjmiemy do siebie - Europa pomaga w tej wspólnej polityce.

This is the message that we are going to take, Europe helping with this common policy.

Jednak chcemy, żeby ten przekaz usłyszało i zrozumiało także Europejskie społeczeństwo.

However, we also want the European public to hear and understand this message.

Taka jest intencja Parlamentu i mam nadzieję, że ten przekaz został zrozumiany.

This is Parliament's intention, and I hope that this message came across.

One są ważne dla przekazu wiadomości, aby docierały one do białoruskich obywateli.

They are important for spreading information so that it reaches the citizens of Belarus.

(Śmiech) Niektóre z nich mają pomóc w przekazie przeżytych doświadczeń.

(Laughter) And some of these are actually meant to mediate experiences.

sprawozdawczyni. - (NL) Uważam, że przekaz płynący z tego Parlamentu jest jasny i donośny.

rapporteur. - (NL) The message from this Parliament was, to my mind, loud and clear.

Ustalimy kluczowe wyzwania na przyszłość i przekażemy naszą odpowiedź.

We will identify the key challenges for the future and set out our response.

(DE) Panie przewodniczący! Przekaz dla Komisji Europejskiej był wystarczająco wyraźny.

(DE) Mr President, that was a clear enough message to the Commission.

Uważam, że wysyłamy komunikat zawierający przekaz mocnej i konsekwentnej polityki.

I believe we are sending the message of a firm and consistent policy.

Rebecca MacKinnon: Przekaz leżący u podstaw tego nagrania nawet dzisiaj jest bardzo silny.

Rebecca MacKinnon: So the underlying message of this video remains very powerful even today.

W tym przypadku, przekazy z zaświatów kryją się ponoć w elektronice.

In this case, supposedly, these messages are hidden in electronic phenomena.

Do niedawna wiele z nich łączyło informacje o lekach z własnym przekazem reklamowym.

Until recently many of them combined information on the medicine with their own advertising.

Bez względu na to, jaki jest temat filmu, musi on zawierać przekaz.

So if you're making a movie, no matter what your topic is, put in a message in there.

Podstawę przekazu informacji stanowi zasada aktywnego poszukiwania.

The provision of information is based on the principles of active research.

Odnotowujemy zatem ten wniosek i przekażemy go odpowiednim organom.

We take note of this request and will pass it on to the relevant bodies.

Zmniejszając zakres kompetencji Komisji w tym obszarze, nie przekażemy właściwego przesłania.

We will not send out the right message by reducing the Commission's competence in this area.

Przekażemy Pańskie spostrzeżenia kwestorom, tak aby mogli przyjąć niezbędne środki.

We will pass your observations to the Quaestors so that they may take the necessary measures.

Mamy tu bardzo dużo do przekazania i uważam, że powinniśmy się skupić właśnie na tym przekazie.

Here we have an awful lot to deliver and I think we should focus on that delivery.

Parlament wysyła teraz jasny przekaz polityczny w tym względzie.

Parliament is now sending a clear political signal in this regard.

Jest to w rzeczy samej przekaz wynikający z przedmiotowego kompromisu.

Indeed, I think this is the message sent out by this compromise.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.