Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przegląd"

 

"przegląd" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-37 z 358

przegląd {rzeczownik}

przegląd {m.} (też: kontrola, redakcja, recenzja, rewizja)

review {rzecz.}

Ze wszystkich tych względów popieram przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa.

For all these reasons, I support the review of the European Neighbourhood Policy.

Dlatego wciąż bardzo ważny jest drugi strategiczny przegląd sytuacji energetycznej.

For this reason the second strategic energy review is still very important.

Dlatego bezwzględną koniecznością jest w przyszłości fundamentalny przegląd budżetu.

That is why a fundamental review of the budget in the future is absolutely essential.

Przegląd śródokresowy przyniósł nam wiele zmian, a czeka nas ich jeszcze więcej.

The mid-term review brought us many changes, and we are about to embark on even more.

Uważam, że naprawdę potrzebny nam zewnętrzny przegląd dotychczasowych działań.

I think that we really need an outside review of what has happened so far.

przegląd {m.} (też: podsumowanie)

overview {rzecz.}

Przegląd: raport zawierający ogólny przegląd aktywności związanej z E-commerce w witrynie.

Overview: The report provides an overview of ecommerce activity on your site.

Jednak przegląd praktyki jest przynajmniej tak samo ważny jak prawodawstwo.

The overview of the practice is at least as important as legislation.

Sprawozdanie zawiera przegląd działań podejmowanych przez rzecznika w ciągu ostatniego roku.

The report provides an overview of the Ombudsman's activities during the past year.

Kamery Axis mogą być łatwo zaktualizowane i utrzymanie systemu i przegląd są na poziomie kamery.

Axis cameras can easily be upgraded, and system maintenance and overview are on camera level.

Przegląd publikacji, sprawozdań i statystyk oraz bibliotek UE.

An overview of EU publications, reports, statistics and EU libraries.

przegląd {m.} (też: ankieta, sondaż, paszportyzacja)

survey {rzecz.}

Istnieje inny przegląd bardzo podobny do tego, nazywany Przeglądem Przesunięć ku Czerwieni Galaktyk na dwóch Stopniach Pola (2dFGRS)

There's another survey which is very similar to this, called the Two-degree Field of View Galaxy Redshift Survey.

Obecnie przeglądy statków dotyczą głównie jednostek dużych, ja natomiast chciałbym podkreślić problem dotyczących tych małych.

Now, ship surveys affect large ships in particular, and I would like to highlight a problem with small ships.

przegląd {m.} (też: remont, naprawa, remont kapitalny)

overhaul {rzecz.}

Głosowaliśmy za odrzuceniem całego sprawozdania i wnioskujemy o gruntowny przegląd całego wniosku legislacyjnego.

We have voted against the report as a whole and request a thorough overhaul of the entire legislative proposal.

Na tej podstawie Komisja i Rada muszą dalej naciskać na dogłębny przegląd lub uchylenie tej ustawy.

The Commission and the Council must continue to push for the complete overhaul or withdrawal of the law on this basis.

Ludzie zdali sobie sprawę, że ten kryzys nie ma cyklicznego charakteru i że bardzo potrzebny jest całościowy przegląd regulacji i nadzoru nad rynkami finansowymi.

People have realised that this crisis is not of a cyclical nature and that a thorough overhaul of the regulation and supervision of financial markets is badly needed.

(DE) Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu Barnier! Konieczny jest radykalny przegląd unijnych testów warunków skrajnych przeprowadzonych latem ubiegłego roku w sektorze bankowym.

(DE) Mr President, Mr Barnier, the EU stress test for banks conducted last summer is in need of a radical overhaul.

Komisja powinna poważnie wziąć pod uwagę oba sprawozdania podczas swoich prac mających na celu faktyczny przegląd, modernizację i aktualizację dorobku prawnego dotyczącego konsumentów .

The Commission should take both these reports seriously in its work to genuinely overhaul, modernise and update the consumer acquis.

przegląd {m.} [mot.]

servicing {rzecz.} [mot.]

przegląd (oprogramowania) {m.} [komp.] (też: kontrola ogólna)

walkthrough {rzecz.} [komp.]

przegląd {m.} [wojsk.]

muster {rzecz.} [wojsk.]

przegląd {m.}

general survey {rzecz.}

przegląd {m.} (też: sprzątanie, przejrzenie)

going-over {rzecz.}

przegląd {m.} (też: skrót, streszczenie)

digest {rzecz.}

przegląd {m.} (też: streszczenie, podsumowanie)

summary {rzecz.}

przegląd {m.} (też: analiza, streszczenie, podsumowanie, ograniczenie produkcji)

rundown {rzecz.}

przegląd {m.} (też: analiza)

run-down {rzecz.}

przegląd {m.} (też: badanie, analiza, sprawdzenie, skanowanie)

scan {rzecz.}

przegląd {m.} (też: analiza, sprawdzenie, skan, skanowanie)

check-up {rzecz.}

przegląd {m.} (też: rewizja, inspekcja, przeszukanie, obchód)

inspection {rzecz.}

Przegląd zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria kontroli w zakresie ochrony środowiska w państwach członkowskich (głosowanie)

Environmental inspection in Member States (vote)

Przegląd zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria dotyczące kontroli w zakresie ochrony środowiska w państwach członkowskich (debata)

Review of recommendation 2001/331/EC providing for minimum criteria for environmental inspection in the Member States (debate)

Komunikat dotyczy przeglądu zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria dotyczące kontroli w zakresie ochrony środowiska.

This communication reviewed Recommendation 2001/331/EC of the European Commission, providing minimum criteria for environmental inspections.

na piśmie. - Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie przeglądu zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria kontroli w zakresie ochrony środowiska w państwach członkowskich.

in writing. - I voted in favour of the resolution on the review of Recommendation 2001/331/EC providing for minimum criteria for environmental inspections in the Member States.

Ważne, godne uwagi obszary obejmują ochronę zasad przeglądu etycznego i udzielania pozwoleń, jak również koncepcje wzmożonych kontroli krajowych i większej przejrzystości w całym procesie.

Important areas of note are the safeguarding of the principles of ethical review and authorisation as well as the concepts of enhanced national inspections and increased transparency throughout.

przegląd (z regulacją) {m.}

tune-up {rzecz.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przegląd":

 

Podobne tłumaczenia

"przegląd" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przegląd" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wiem, że Parlament Europejski chciałby, aby przegląd ten odbył się jak najszybciej.

I know the European Parliament would like this revision to take place quite soon.

wiceprzewodniczący. - Lista ta jest oczywiście przedmiotem stałego przeglądu.

Member of the Commission. - This list is, of course, constantly being revised.

Bazylea II i przegląd dyrektywy dotyczącej wymogów kapitałowych (CRD 4) (debata)

Basel II and revision of the Capital Requirements Directive (CRD 4) (debate)

Dotyczy to również zbliżającego się przeglądu wielorocznych ram finansowych.

This is also true for the upcoming revision of the Multiannual Financial Framework.

Pozwolę sobie zilustrować to zagadnienie, dokonując krótkiego przeglądu treści Karty.

Let me illustrate this point by looking briefly at the content of the Charter.

Sprawozdanie w sprawie rocznego przeglądu sytuacji w strefie euro w 2009 r. (

Report on the 2009 Annual Statement on the Euro Area and Public Finances (

na piśmie. - Minęło dziesięć lat od przeglądu instrumentów ochrony handlu.

in writing. - It is ten years since the trade defence instuments were revised.

Zasugerowano, że te kwestie powinny być zawarte w sprawozdaniu z przeglądu.

It has been suggested that these questions should be included in the screening report.

W swoim wprowadzeniu wspomniał Pan o procesie przeglądu. Oczekujemy jego wyników.

You mentioned the screening process in your introduction; we are awaiting the results.

Przegląd dyrektywy uwzględniałby więc także zasady wypłacalności funduszy emerytalnych.

This revision of the directive would also include solvency rules for pension funds.

Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że nie jest konieczne dokonanie przeglądu wytycznych.

We do not agree that we do not need to revisit the guidelines and to revise them.

Fotografia została zrobiona z okazji 25-tej rocznicy w przeglądzie Internetu Newsweeka.

They are pictured here for their 25th anniversary Newsweek retrospective on the Internet.

Dlatego też wniosek w sprawie przeglądu tej dyrektywy złożono w najwłaściwszej chwili.

This is why the motion for revising this directive is more than timely.

Być może w kontekście przeglądu partnerstwa wschodniego sprawy będą miały lepszy obrót.

Perhaps, in the context of a revisiting of the Eastern Partnership, things would improve.

Dowiadujemy się, że zbliża się przegląd pierwszego pakietu kolejowego.

We hear that a revision of the first railway package is indeed on the way.

Ciekawa jestem, czy uda się państwu przeprowadzić przegląd tej dyrektywy.

I am also eager to see when you might be able to carry out this revision of the directive.

Przegląd dyrektywy, z politycznego punktu widzenia, wciąż pozostaje w planie działań.

From a political point of view, the revision of the directive still remains on the agenda.

Bazylea II i przegląd dyrektywy dotyczącej wymogów kapitałowych (CRD 4) (

Basel II and revision of the Capital Requirements Directive (CRD 4) (

Sprawozdanie posła Florenza również mówi o oczekiwaniu na przegląd tej dyrektywy.

The Florenz report also looks towards the revision of this Directive.

I dlatego przegląd jej postanowień stanowi wyczekiwany krok naprzód.

The revision of these provisions is therefore a very welcome step forward.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.