Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przegląd"

 

"przegląd" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-30 z 182

przegląd {rzeczownik}

przegląd {m.} (też: kontrola, redakcja, recenzja, wydanie krytyczne)

review {rzecz.}

Ze wszystkich tych względów popieram przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa.

For all these reasons, I support the review of the European Neighbourhood Policy.

Moim zdaniem przegląd siódmego programu ramowego zdecydowanie jest bardzo ważny.

I think that the review of this Seventh Framework Programme is absolutely crucial.

Przegląd zaplanowany na rok 2013 pozwoli nam ocenić, czy zostaną one spełnione.

The review planned for 2013 will allow us to judge if these steps have been taken.

Dlatego wciąż bardzo ważny jest drugi strategiczny przegląd sytuacji energetycznej.

For this reason the second strategic energy review is still very important.

Dlatego bezwzględną koniecznością jest w przyszłości fundamentalny przegląd budżetu.

That is why a fundamental review of the budget in the future is absolutely essential.

przegląd {m.}

overview {rzecz.}

Potrzebny nam jest zatem przegląd zadań i personelu zatrudnionego w ESDZ.

We need a detailed overview of the tasks and of the staff employed in the EEAS.

Przegląd: raport zawierający ogólny przegląd aktywności związanej z E-commerce w witrynie.

Overview: The report provides an overview of ecommerce activity on your site.

Jednak przegląd praktyki jest przynajmniej tak samo ważny jak prawodawstwo.

The overview of the practice is at least as important as legislation.

Sprawozdanie zawiera przegląd działań podejmowanych przez rzecznika w ciągu ostatniego roku.

The report provides an overview of the Ombudsman's activities during the past year.

Kamery Axis mogą być łatwo zaktualizowane i utrzymanie systemu i przegląd są na poziomie kamery.

Axis cameras can easily be upgraded, and system maintenance and overview are on camera level.

przegląd {m.} (też: ankieta, sondaż)

survey {rzecz.}

To Cyfrowy Przegląd Nieba Sloan'a (SDSS) pokazujący położenie miliona galaktyk.

So here is the Sloan Digital Sky Survey showing the location of a million galaxies.

Istnieje inny przegląd bardzo podobny do tego, nazywany Przeglądem Przesunięć ku Czerwieni Galaktyk na dwóch Stopniach Pola (2dFGRS)

There's another survey which is very similar to this, called the Two-degree Field of View Galaxy Redshift Survey.

przegląd {m.} (też: remont, naprawa, remont kapitalny)

overhaul {rzecz.}

Głosowaliśmy za odrzuceniem całego sprawozdania i wnioskujemy o gruntowny przegląd całego wniosku legislacyjnego.

We have voted against the report as a whole and request a thorough overhaul of the entire legislative proposal.

Na tej podstawie Komisja i Rada muszą dalej naciskać na dogłębny przegląd lub uchylenie tej ustawy.

The Commission and the Council must continue to push for the complete overhaul or withdrawal of the law on this basis.

Ludzie zdali sobie sprawę, że ten kryzys nie ma cyklicznego charakteru i że bardzo potrzebny jest całościowy przegląd regulacji i nadzoru nad rynkami finansowymi.

People have realised that this crisis is not of a cyclical nature and that a thorough overhaul of the regulation and supervision of financial markets is badly needed.

(DE) Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu Barnier! Konieczny jest radykalny przegląd unijnych testów warunków skrajnych przeprowadzonych latem ubiegłego roku w sektorze bankowym.

(DE) Mr President, Mr Barnier, the EU stress test for banks conducted last summer is in need of a radical overhaul.

Komisja powinna poważnie wziąć pod uwagę oba sprawozdania podczas swoich prac mających na celu faktyczny przegląd, modernizację i aktualizację dorobku prawnego dotyczącego konsumentów .

The Commission should take both these reports seriously in its work to genuinely overhaul, modernise and update the consumer acquis.

przegląd {m.} [wojsk.]

muster {rzecz.} [wojsk.]

przegląd (oprogramowania) {m.} [komp.] (też: kontrola ogólna)

walkthrough {rzecz.} [komp.]

przegląd {m.} [mot.]

servicing {rzecz.} [mot.]

przegląd {m.}

general survey {rzecz.}

przegląd (z regulacją) {m.}

tune-up {rzecz.}

przegląd {m.} (też: sprzątanie, przejrzenie)

going-over {rzecz.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przegląd":

 

Podobne tłumaczenia

"przegląd" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przegląd" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Równie ważny jest jednak przegląd zasad dotyczących działania samych funduszy.

However, reviewing the rules regulating the funds themselves is equally important.

Przegląd i porównanie najważniejszych dotacji i stypendiów w krajach UE (i poza UE)

Find and compare the main grants and scholarships in EU countries (and beyond).

Wiem, że Parlament Europejski chciałby, aby przegląd ten odbył się jak najszybciej.

I know the European Parliament would like this revision to take place quite soon.

Bazylea II i przegląd dyrektywy dotyczącej wymogów kapitałowych (CRD 4) (debata)

Basel II and revision of the Capital Requirements Directive (CRD 4) (debate)

Przegląd dyrektywy uwzględniałby więc także zasady wypłacalności funduszy emerytalnych.

This revision of the directive would also include solvency rules for pension funds.

Fotografia została zrobiona z okazji 25-tej rocznicy w przeglądzie Internetu Newsweeka.

They are pictured here for their 25th anniversary Newsweek retrospective on the Internet.

Ciekawa jestem, czy uda się państwu przeprowadzić przegląd tej dyrektywy.

I am also eager to see when you might be able to carry out this revision of the directive.

Przykładowo, poprzez przegląd organu monitorującego media, o czym już mówiłem.

For instance, by reviewing the monitoring authority, as I said before.

Dowiadujemy się, że zbliża się przegląd pierwszego pakietu kolejowego.

We hear that a revision of the first railway package is indeed on the way.

Przegląd dyrektywy, z politycznego punktu widzenia, wciąż pozostaje w planie działań.

From a political point of view, the revision of the directive still remains on the agenda.

Bazylea II i przegląd dyrektywy dotyczącej wymogów kapitałowych (CRD 4) (

Basel II and revision of the Capital Requirements Directive (CRD 4) (

Przegląd dyrektywy powinien dostarczyć instrumentów potrzebnych do zwalczenia tych praktyk.

Revising the directive would provide the instruments needed to combat this practice.

Sprawozdanie posła Florenza również mówi o oczekiwaniu na przegląd tej dyrektywy.

The Florenz report also looks towards the revision of this Directive.

I dlatego przegląd jej postanowień stanowi wyczekiwany krok naprzód.

The revision of these provisions is therefore a very welcome step forward.

Cieszę się, że omawiamy teraz przegląd programu Small Business Act.

I am pleased that we will now have a revision of the Small Business Act.

Wiemy, że przegląd ten zostanie przeprowadzony po nastaniu nowego Parlamentu Europejskiego.

We know that this revision will be carried out once the next European Parliament is in place.

Wiemy, że przegląd obecnego porozumienia będzie gotowy w maju tego roku.

We know the current agreement will be revised for May of this year.

Branża ta z niecierpliwością oczekuje na przegląd dyrektywy UCITS.

The sector is impatiently awaiting revision of the UCITS Directive.

Panie przewodniczący! Każdy przegląd polityki wymaga pomiaru i oceny.

Mr President, any health check needs measurement and assessment.

Kolejną zaletą tego sprawozdania jest to, że przewiduje przegląd prawodawstwa Unii Europejskiej.

Another positive point is that the report stipulates the reviewal of European Union legislation.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.