Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przedstawienie"

 

"przedstawienie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-31 z 287

przedstawienie {rzeczownik}

przedstawienie {n.} (też: program, pokaz, spektakl, seans)

show {rzecz.}

To jest względnie nowe przedstawienie, z którym ruszamy w trasę.

So this is, relatively, a new show that we're now beginning to tour.

Jednak nie zawsze trzeba schodzić w głębiny oceanu, by zobaczyć podobne świetlne przedstawienie.

But you don't always have to go down to the depths of the ocean to see a light show like this.

(ET) Wczoraj w Parlamencie otwarto węgierskie przedstawienie marionetkowe.

(ET) Yesterday a Hungarian puppet show opened in Parliament.

przedstawienie musi trwać

show must go on

Obejżałabyś takie przedstawienie?

Who would watch such a show?

przedstawienie {n.} (też: spektakl, wydajność, seans, wykonanie)

performance {rzecz.}

Czas już zakończyć to iście teatralne przedstawienie.

It is time to stop this theatrical performance.

Było to więc przedstawienie trwające trzy miesiące, podczas którego ściana stawała się coraz mniej stabilnym elementem.

And so this was a three-month performance piece in which the wall was made into kind of an increasingly unstable element.

Wiem, że wiecie o czym mówię, bo wiem że wszyscy kiedyś widzieliście podobne przedstawienie.

And I know you know what I'm talking about, because I know you've all seen, at some point in your life, a performance like this.

Jest to więc po części przedstawienie, po części rzeźba, po części poczucie własnego ja, tak bliskiego z nim obcowania.

So there is an element of performance, and there is an element of sculpture, and there is an element of feeling one's self, so close to one's self.

Na chodnikach powstał korek co było problemem ponieważ policja ciągle próbowała rozpędzić tłumy. ~~~ Ale świetna zabawa - cudownie było zrobić przedstawienie.

It was a bit of a road stopper, which was problematic because the police kept on trying to clear away the crowds, but huge fun -- it was great for me to do a performance.

przedstawienie {n.} (też: prezentacja)

presentation {rzecz.}

Przedstawienie przez Radę projektu budżetu ogólnego - Rok budżetowy 2009 (debata)

Presentation by the Council of the draft general budget - Budget 2009 (debate)

Dziękuję więc bardzo, pani poseł Budreikaitza kompleksowe przedstawienie tej kwestii.

So I am very grateful to Mrs Budreikaitfor her complex presentation of the subject.

Ogólnie mówiąc było to przedstawienie stanowiska Parlamentu Europejskiego.

Generally, it was a presentation of the position of the European Parliament.

Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (krótkie przedstawienie)

Financing instrument for development cooperation (short presentation)

Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego - 2006 (debata)

Presentation of the Court of Auditors' annual report - 2006 (debate)

przedstawienie {n.} (też: opinia, złożenie, zgłoszenie, raport)

submission {rzecz.}

Pytania ustne i oświadczenia pisemne (przedstawienie): patrz protokół

Oral questions and written declarations (submission): see Minutes

Oświadczenia pisemne (przedstawienie): patrz protokół

Written declarations (submission): see Minutes

przedstawienie {n.} (też: wyobrażenie, opis)

depiction {rzecz.}

(DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Po pierwsze chciałbym podziękować sprawozdawcy za jasne przedstawienie sytuacji i zajmowanego stanowiska.

(DE) Madam President, Commissioner, first of all, I would like to thank the rapporteur for his clear depiction of the situation and the position taken.

przedstawienie (kogoś, czegoś) {n.} (też: obraz)

portrayal (of sb, sth) {rzecz.}

przedstawienie {n.} (też: pokaz, spektakl, widowisko)

spectacle {rzecz.}

przedstawienie {n.} [pej.] (też: melodramatyczne zachowanie)

dramatics (pl.) {rzecz.} [pej.]

przedstawienie {n.} (też: ogłoszenie, wyrażenie, wyłożenie, sformułowanie)

enunciation {rzecz.} [form.]

przedstawienie {n.} (też: przedstawicielstwo, reprezentacja, wystąpienie)

representation {rzecz.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przedstawienie":

 

Podobne tłumaczenia

"przedstawienie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przedstawienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pozwoli to Komisji na przedstawienie odpowiednich propozycji działań politycznych.

This will enable the Commission to make appropriate proposals on policy actions.

Ówczesna technologia nie pozwalała na przedstawienie młodniejącego człowieka.

It was beyond the technology of the day to depict a man aging backwards.

UE będzie nadal naciskać na przedstawienie odpowiednich propozycji w trakcie negocjacji.

The EU will continue to press for adequate measures to be tabled in the negotiations.

Nasza dzisiejsza wieczorna debata umożliwia właśnie przedstawienie ważnych wyjaśnień.

Our very debate tonight allows for important clarifications to be made.

Chciałbym podziękować państwu w imieniu Komisji za przedstawienie poglądów.

I would like to thank you on behalf of the Commission for those views.

(BG) I ja pragnę podziękować Komisji za przedstawienie tego dokumentu.

(BG) I, too, wish to thank the Commission for presenting this document.

(DA) Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować Komisji za przedstawienie tej dyrektywy.

(DA) Mr President, I should like to thank the Commission for presenting this Directive.

Powinna poprosić bank o przedstawienie pisemnego uzasadnienia odmowy.

She should ask the bank for a written statement explaining the reasons for their refusal.

Dlatego przedstawienie tego projektu przypada mnie, jako przewodniczącemu Komisji.

It therefore falls to me to present this draft as Committee chairman.

Przedstawienie interesujących zasad nie wystarcza, jeśli nie uwzględnia się rzeczywistości.

It is not enough to express interesting principles if you do not take reality into account.

Ponieważ przedstawienie wiarygodnego wyjaśnienia jest niemożliwe, wstrzymałem się od głosu.

As no plausible clarification can be given, I have abstained from the vote.

Dlatego też poprosił mnie o przejęcie i przedstawienie dziś jego pracy i jego sprawozdania.

He therefore asked me to take over and present his work and his report here today.

Poprosiłem państwa członkowskie o przedstawienie mi propozycji nazwisk, w tym także kobiet.

I have asked Member States to come forward with names, including women.

Proszę o szybkie zakończenie tych analiz i ich przedstawienie Parlamentowi.

I ask that they conclude them promptly and refer them to Parliament.

Każdy mówca ma minutę na przedstawienie wyjaśnienia dotyczącego sposobu głosowania.

Each speaker has one minute in which to give an explanation of vote.

Komisja odnotowała przedstawienie mapy drogowej przez premiera Abhisita Vejjajivę.

The Commission has taken note of the roadmap put forward by Prime Minister Abhisit Vejjajiva.

Myślę, że wszyscy troje są również odpowiedzialni za przedstawienie planów i propozycji.

And I think that all three have also been responsible in putting forward plans and proposals.

Przedstawienie propozycji i koncepcji rozwiązania tych trudności wymaga czasu.

It takes time to put forward proposals and ideas as to how these difficulties can be resolved.

Niezwykle istotne jest przedstawienie przez Komisję oceny skutków przedmiotowego porozumienia.

It is essential that the Commission provide an impact assessment on this agreement.

Wnioskodawcę poproszono o przedstawienie następujących informacji:

The applicant was requested to provide the following information:
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.