Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przecież"

 

"przecież" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 528

przecież {spójnik}

przecież {spójn.} (też: jednak, ale, chociaż, zaś)

but {spójn.}

Otrzymałem prawdziwie zatrważającą odpowiedź: "To prawda, ale przecież trwa wojna”.

He gave me a truly terrible response: 'That is true, but this is a time of war'.

Ale przecież miał ropę i pieniądze, więc woleliście przymknąć oko, prawda?

But he has got oil and he has got money so you all turned a blind eye, didn't you?

Bo choć mówił Pan do Manasesa, i do ludu jego, przecież oni nie słuchali.

And Jehovah spake to Manasseh, and to his people; but they gave no heed.

Ale przecież dyskusje są przewidziane w traktacie, i to co najmniej w dwóch miejscach.

But discussions are in the treaty, and they are in at least two parts.

Wiemy, że problem ten dotyczy Włoch, ale przecież dotyczy on również Europy.

We know that this problem concerns Italy, but it also concerns Europe.

przecież {spójn.} (też: wszak)

rather {spójn.}

Można przecież uczyć się na błędach z przeszłości zamiast je powtarzać.

After all, it is possible to learn from the mistakes of the past, rather than repeating them.

Uważam, że partnerstwo powinno w znacznie większym stopniu skupiać się na tych kwestiach, a nie na sprawach, które przecież uznajemy za mniej ważne.

I think that the partnership must concentrate much, much more explicitly on this rather than on matters that we surely consider to be less important.

Nie rozwiążemy tego problemu, nie mając większego budżetu, bo przecież trudno zabierać tym, którzy mają więcej, raczej trzeba dołożyć tym, którzy mają mniej.

We will not resolve this problem without having a bigger budget, because it is difficult to take from those who have more; we should, rather, give to those who have less.

Przecież, biorąc pod uwagę doświadczenie posłów, zamiast szukać kandydatów w tym lub innym regionie, powinniśmy móc znaleźć dobrych kandydatów tu w Parlamencie Europejskim.

With so much expertise, it has to be possible to find good people in the European Parliament rather than gathering them from some province or other.

przecież {wykrzyknik}

przecież {wykrz.}

after all {wykrz.}

Przecież w krajach otrzymujących wsparcie nie obserwuje się widocznej poprawy.

After all, there are no visible improvements in the countries that receive support.

Przecież na mocy traktatu lizbońskiego pozycja Parlamentu zostanie wzmocniona.

After all, Parliament will be strengthened pursuant to the Treaty of Lisbon.

Przecież te osoby są także beneficjentami znaczących funduszy europejskich.

After all, these people are also beneficiaries of substantial European funds.

To przecież ministrowie uzgadniają 48-godzinny maksymalny tydzień pracy w UE.

After all, the ministers agree on a 48-hour maximum working week in the EU.

Jestem przecież jednym z "zielonych", Rodzice-hippisi wychowali mnie w chacie z bali.

After all, I'm one of the green guys: I grew up with hippie parents in a log cabin.

przecież {przysłówek}

przecież {przysł.} (też: na pewno, pewnie, z pewnością, wszak)

surely {przysł.}

Mamy przecież własną politykę konkurencji, żeby radzić sobie z kartelami i monopolami.

Surely we have our competition policy to deal with cartels and monopolies.

Na tym polega zasada pomocniczości, a przecież wszyscy ją popieramy, nieprawdaż?

This is what subsidiarity is, and surely we are all in favour of it?

Przecież prawa z pewnością nie są po to, by się wzajemnie blokować, przeszkadzać czy szantażować?

Surely laws are not there for us to block, disrupt or blackmail one another?

A przecież najważniejszy cel tej polityki to zrównoważony rozwój w różnych obszarach.

Surely, the most important objective of the policy is sustainable development in a variety of areas.

Przecież wszyscy obywatele Unii Europejskiej zasługują na równe i wolne od dyskryminacji traktowanie!

All EU citizens surely deserve equal and non-discriminatory treatment!

przecież {przysł.} (też: faktycznie, rzeczywiście, wszak, w rzeczy samej)

indeed {przysł.}

Przecież tutaj, w Unii Europejskiej, mówimy także, iż wszyscy są równi, a to oznacza też równość wobec prawa.

Indeed, here in the European Union, we also say that all are equal, and that includes equality before the law.

Przecież Rada jest tym drugim współustawodawcą.

The Council is indeed the other colegislator.

Przecież kraje takie jak Hiszpania dostarczają personelu do realizacji tej misji - to w duchu UE, w duchu Brukseli.

Indeed, a country like Spain is supplying personnel to the mission - this is very EU, very Brussels.

Przecież nie wymyśliliśmy właśnie lotów realizujących powroty przymusowe bez zapewnienia gwarancji poszanowania ludzi.

Indeed, we have not just thought up the idea of forced return flights without providing any guarantees that people will be respected.

To właśnie ta zasada, istniejąca przecież nie tylko na papierze, odróżnia Unię od innych organizacji międzynarodowych.

It is precisely this principle, which exists, indeed, not only on paper, that distinguishes the EU from other international organisations.

przecież {przysł.} (też: oczywiście, na pewno, wszak, z pewnością)

certainly {przysł.}

A przecież to nie to samo, co użycie podrobionych perfum.

Taking counterfeit medication is certainly not the same thing as using a fake perfume.

Przecież celem rozporządzenia z 2003 roku było zapewnienie swobodnego przemieszczania się psów i kotów.

Free movement for dogs and cats was certainly the goal of the 2003 regulation.

Bo przecież nie dlatego, że zmienił pan swoją politykę odnośnie do tego, co jest dopuszczalne, a co nie.

You certainly have not changed your policy on what is admissible and what is not.

Przecież dwujęzyczność na wiele innych sposobów wspiera rozwój dzieci i z pewnością zasługuje na poparcie.

After all, bilingualism promotes the development of children in many different ways and is certainly to be supported.

Z pewnością odnosi się to również do pilnego rozbrojenia Hezbollahu; przecież na horyzoncie pojawia się widmo powtórnej wojny domowej.

This certainly also applies to the urgent disarmament of Hezbollah; after all, the spectre of renewed civil war is looming.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przecież":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przecież" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To przecież ludzie zarabiają pieniądze i tracą pieniądze, a nie arkusze Excela.

It is actually people that make money and lose money, not Excel spreadsheets.

Nadal przecież istnieje szeroka gama spraw, które wymagają szczególnej uwagi.

However, there is still a wide range of matters that require particular attention.

A przecież Unia Europejska może zachować się inaczej; może postępować właściwie.

However, the European Union can behave differently; it can behave correctly.

komisarz. - No cóż. Mamy przecież Traktat, a Traktat wyraźnie rozstrzyga tę kwestię.

Member of the Commission. - Well, there is a Treaty and the Treaty is very clear.

Akceptuję istnienie odmiennych zdań, które są przecież normalne w parlamentach.

I accept that there are different opinions; that is normal for parliaments.

Przecież musi iść za rodziną ojców swych, a na wieki nie ogląda światłości.

Man that is in honor, and understandeth not, Is like the beasts that perish.

A przecież wolność jest najważniejszą rzeczą dla każdego człowieka na świecie.

However, freedom is the most important thing for every person in the world.

A przecież podstawowe znaczenie ma dla nas pytanie, ile to będzie kosztować?

However, the question of how much it will cost is of key importance for us.

Wszyscy przecież bywamy pacjentami i nigdy nie wiadomo, kiedy znów nimi będziemy.

We have all been patients at some point, and we never know when it will happen again.

A przecież około 80 % budżetu to środki na politykę spójności i rolnictwo.

However, about 80% of the budget is for the cohesion policy and agriculture.

A wszakże przecież kusili i draźnili Boga najwyższego, a świadectwa jego nie strzegli.

Yet they tempted and rebelled against the Most High God, And kept not his testimonies;

Przecież dzięki mnie ta świadomość nie wzrośnie, nieważne co bym osiągnął.

And actually I could never raise awareness by myself, no matter what I'd achieved.

A przecież przez wiele lat w tej instytucji Dania oddawała mandat Grenlandii.

Well, for many years in this institution Denmark gave a seat to Greenland.

A przecież jest to kontynent bogaty w zasoby naturalne, z których korzysta cały świat.

Africa is a continent with rich natural resources, which are used by the whole world.

Dlaczego nie sformułujemy tego problemu inaczej? Przecież to wcale nie jest problemem.

Why is it that we do not turn the problem around, and, moreover, it is not a problem.

Przecież są niewiarygodnie małe, musicie mieć mikroskop żeby je zobaczyć.

I mean they're incredibly small, you have to have a microscope to see one.

A przecież przyszłość Europy jest silnie uzależniona od losów krajów rozwijających się.

However, Europe's future is intimately linked to the fate of developing countries.

Nie chcemy przecież wapienia porzuconego bez ładu i składu w pięknych kanałach.

We don't just want limestone dumped everywhere in all the pretty canals.

A przecież nic nie zrobiłem. ~~~ Nie zabrałem go do Disneylandu, nie kupiłem PlayStation.

I hadn't done anything, hadn't taken him to Disney World or bought him a Playstation.

W tym przypadku robimy przecież coś pozytywnego dla działania na najniższym szczeblu.

Here, we are actually doing something positive for downstream activity.
 

Wyniki z forum

"przecież" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku rosyjsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.