polsko-angielskie tłumaczenie słowa "przecież"

PL przecież polskie tłumaczenie

volume_up
przecież {przysł.}
EN

PL przecież
volume_up
{przysłówek}

przecież (też: na pewno, z pewnością, oczywiście, owszem)
volume_up
certainly {przysł.}
A przecież to nie to samo, co użycie podrobionych perfum.
Taking counterfeit medication is certainly not the same thing as using a fake perfume.
Przecież celem rozporządzenia z 2003 roku było zapewnienie swobodnego przemieszczania się psów i kotów.
Free movement for dogs and cats was certainly the goal of the 2003 regulation.
Bo przecież nie dlatego, że zmienił pan swoją politykę odnośnie do tego, co jest dopuszczalne, a co nie.
You certainly have not changed your policy on what is admissible and what is not.
przecież (też: rzeczywiście, faktycznie, wszak, w rzeczy samej)
volume_up
indeed {przysł.}
Przecież Rada jest tym drugim współustawodawcą.
The Council is indeed the other colegislator.
Przecież kraje takie jak Hiszpania dostarczają personelu do realizacji tej misji - to w duchu UE, w duchu Brukseli.
Indeed, a country like Spain is supplying personnel to the mission - this is very EU, very Brussels.
Przecież tutaj, w Unii Europejskiej, mówimy także, iż wszyscy są równi, a to oznacza też równość wobec prawa.
Indeed, here in the European Union, we also say that all are equal, and that includes equality before the law.
przecież (też: na pewno, z pewnością, pewnie, wszak)
volume_up
surely {przysł.}
Mamy przecież własną politykę konkurencji, żeby radzić sobie z kartelami i monopolami.
Surely we have our competition policy to deal with cartels and monopolies.
Na tym polega zasada pomocniczości, a przecież wszyscy ją popieramy, nieprawdaż?
This is what subsidiarity is, and surely we are all in favour of it?
Przecież prawa z pewnością nie są po to, by się wzajemnie blokować, przeszkadzać czy szantażować?
Surely laws are not there for us to block, disrupt or blackmail one another?

Przykłady użycia - "przecież" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo przecież ludzie zarabiają pieniądze i tracą pieniądze, a nie arkusze Excela.
It is actually people that make money and lose money, not Excel spreadsheets.
PolishA przecież Unia Europejska może zachować się inaczej; może postępować właściwie.
However, the European Union can behave differently; it can behave correctly.
PolishPrzecież w krajach otrzymujących wsparcie nie obserwuje się widocznej poprawy.
After all, there are no visible improvements in the countries that receive support.
PolishMamy przecież Traktat, a Traktat wyraźnie rozstrzyga tę kwestię.
Member of the Commission. - Well, there is a Treaty and the Treaty is very clear.
PolishNadal przecież istnieje szeroka gama spraw, które wymagają szczególnej uwagi.
However, there is still a wide range of matters that require particular attention.
PolishWszyscy przecież bywamy pacjentami i nigdy nie wiadomo, kiedy znów nimi będziemy.
We have all been patients at some point, and we never know when it will happen again.
PolishPrzecież na mocy traktatu lizbońskiego pozycja Parlamentu zostanie wzmocniona.
After all, Parliament will be strengthened pursuant to the Treaty of Lisbon.
PolishAkceptuję istnienie odmiennych zdań, które są przecież normalne w parlamentach.
I accept that there are different opinions; that is normal for parliaments.
PolishA przecież wolność jest najważniejszą rzeczą dla każdego człowieka na świecie.
However, freedom is the most important thing for every person in the world.
PolishPrzecież Traktat jest martwy - odrzuciła go Irlandia w referendum ogólnonarodowym.
After all, the Treaty of Lisbon is dead. Ireland rejected it in a national referendum.
PolishPrzecież zależy nam na stosunkach handlowych i umowie handlowej z Ukrainą.
We do, after all, want to have trade relations and a trade agreement with Ukraine.
PolishPrzecież po przystąpieniu do UE Chorwacja otrzyma około 4 miliardów euro.
After all, Croatia will receive some EUR 4 billion euros after it joins the EU.
PolishPrzecież dzięki mnie ta świadomość nie wzrośnie, nieważne co bym osiągnął.
And actually I could never raise awareness by myself, no matter what I'd achieved.
PolishJestem przecież jednym z "zielonych", Rodzice-hippisi wychowali mnie w chacie z bali.
After all, I'm one of the green guys: I grew up with hippie parents in a log cabin.
PolishPrzecież te osoby są także beneficjentami znaczących funduszy europejskich.
After all, these people are also beneficiaries of substantial European funds.
PolishTo przecież ministrowie uzgadniają 48-godzinny maksymalny tydzień pracy w UE.
After all, the ministers agree on a 48-hour maximum working week in the EU.
PolishNa miłość boską, żyjemy przecież w trzecim tysiącleciu po narodzeniu Chrystusa!
For goodness' sake, we are, after all, living in the third millennium AD!
PolishA przecież przyszłość Europy jest silnie uzależniona od losów krajów rozwijających się.
However, Europe's future is intimately linked to the fate of developing countries.
PolishPrzecież musi iść za rodziną ojców swych, a na wieki nie ogląda światłości.
Man that is in honor, and understandeth not, Is like the beasts that perish.
PolishNie chcemy przecież wapienia porzuconego bez ładu i składu w pięknych kanałach.
We don't just want limestone dumped everywhere in all the pretty canals.