polsko-angielskie tłumaczenie słowa "przełożony"

PL przełożony polskie tłumaczenie

przełożony {przym. m.}
przełożyć {czas.}
przełożyć {czas. dk}

PL przełożony
volume_up
{męski}

przełożony (też: szef, zwierzchnik)
volume_up
boss {rzecz.}
przełożony
volume_up
superordinate {rzecz.} [form.]
przełożony (też: nadzorca, kierownik)
przełożony (też: zwierzchnik)
volume_up
principal {rzecz.} [form.]
Gdzie jest twój przełożony?
przełożony (też: przełożona)
volume_up
higher-up {rzecz.} [pot.]

Przykłady użycia - "przełożony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishBył Sebuel, syn Giersona, syna Mojżeszowego, przełożony nad skarbami.
and Shebuel the son of Gershom, the son of Moses, was ruler over the treasures.
PolishAhisar zaś był przełożony nad domem, a Adoniram, syn Abdy, nad wybranym ludem.
and Ahishar was over the household; and Adoniram the son of Abda was over the men subject to taskwork.
PolishA oto mąż, którego zwano imieniem Zacheusz, który był przełożony nad celnikami, a ten był bogaty.
And behold, a man called by name Zacchaeus; and he was a chief publican, and he was rich.
PolishOto dźwięk wiązania O-H, przełożony na słyszalny zakres.
So this is the sound of the O-H stretch, translated into the audible range.
PolishA podle nich poprawiał Rafajasz, syn Churowy, przełożony nad połową powiatu Jeruzalemskiego.
And next unto them repaired Rephaiah the son of Hur, the ruler of half the district of Jerusalem.
PolishZa nim zasię poprawiali bracia ich, Bawaj, syn Chenadadowy, przełożony nad połową powiatu Ceile.
After him repaired their brethren, Bavvai the son of Henadad, the ruler of half the district of Keilah.
PolishA braci ich, mężów dużych, sta dwadzieścia i ośm, i przełożony nad nimi Zabdyjel, syn Giedolima.
and their brethren, mighty men of valor, a hundred twenty and eight; and their overseer was Zabdiel, the son of Haggedolim.
PolishTeraz musi być przełożony na konkretne działania.
It now needs to be translated into concrete action.
PolishTo, czy przedmiotowy program pozostanie zapisem na papierze, czy też zostanie przełożony na działania u podstaw, zależy od nas.
Whether this programme remains on paper or is translated into action on the ground depends on us.
PolishAle się przedtem Elijasyb kapłan, przełożony nad skarbnicą domu Boga naszego, spowinowacił z Tobijaszem;
Now before this, Eliashib the priest, who was appointed over the chambers of the house of our God, being allied unto Tobiah,
PolishA podle niego poprawiał Sallum, syn Hallochesowy, przełożony nad połową powiatu Jeruzalemskiego, sam i córki jego.
And next unto him repaired Shallum the son of Hallohesh, the ruler of half the district of Jerusalem, he and his daughters.
PolishZa nim poprawiali Lewitowie Rehum, syn Bani; podle niego poprawiał Hasabijasz, przełożony nad połową powiatu Ceile z powiatem swoim.
After him repaired the Levites, Rehum the son of Bani.
PolishI Maazyjasz, i Semejasz, i Eleazar, i Uzy, i Jochanan, i Malchyjasz, i Elam, i Ezer; a śpiewacy głośno śpiewali, i Izrachyjasz, przełożony ich.
and Maaseiah, and Shemaiah, and Eleazar, and Uzzi, and Jehohanan, and Malchijah, and Elam, and Ezer.
PolishI rzekł Danijel do sługi, którego był postanowił przełożony nad komornikami nad Danijelem, Ananijaszem, Misaelem i Azaryjaszem:
Then said Daniel to the steward whom the prince of the eunuchs had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah:
PolishSerajasz, syn Helkijasza, syna Mesullamowego, syna Sadokowego, syna Merajotowego, syna Achytobowego, przełożony w domu Bożym.
Seraiah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, the ruler of the house of God,
PolishTedy wyszedł do niego Elijakim, syn Helkijaszowy, przełożony nad domem, i Sobna pisarz, i Joach, syn Asafowy, kanclerz.
Then came forth unto him Eliakim the son of Hilkiah, who was over the household, and Shebna the scribe, and Joah, the son of Asaph, the recorder.
PolishA gdy wyszły dni, po których ich król przyprowadzić rozkazał, przywiódł ich przełożony nad komornikami przed twarz Nabuchodonozora.
And at the end of the days which the king had appointed for bringing them in, the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar.
PolishLecz Kryspus, przełożony bóżnicy, uwierzył Panu ze wszystkim domem swoim, i wiele z Koryntczyków słuchając, uwierzyli i ochrzczeni są.
And Crispus, the ruler of the synagogue, believed in the Lord with all his house; and many of the Corinthians hearing believed, and were baptized.
PolishProblem polega jednak na tym, że zawiera ona pełno ograniczeń, a ogromny ciężar zapewnienia dowodów przełożony jest na państwa członkowskie.
However, the problem is that this is full of restrictions, and a huge burden of proof is placed on Member States in order for them to provide this.
PolishPrzełożony trzeci wojska miesiąca trzeciego był Banajas, syn Jojady kapłana, przedniejszym, a w podziale jego dwadzieścia i cztery tysiące.
The third captain of the host for the third month was Benaiah, the son of Jehoiada the priest, chief: and in his course were twenty and four thousand.