Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "przełożony"

 

"przełożony" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 86

przełożony {rzeczownik}

przełożony {m.} (też: szef, zwierzchnik)

boss {rzecz.}

przełożony {m.} (też: kierownik, nadzorca)

supervisor {rzecz.}
superordinate {rzecz.} [form.]

przełożony {m.} (też: zwierzchnik)

principal {rzecz.} [form.]

Gdzie jest twój przełożony?

Where is your principal?

przełożony {przymiotnik}

przełożony {przym. m.} (też: ponadprzeciętny, wyższy, nadrzędny)

superior {przym.}

W ponad 55% przypadków molestowania dopuszczał się bezpośredni przełożony ofiary.

In over 55% of the cases, the aggressor was the victim's professional superior.

Christopherowi Senyonjo, 70-letniemu biskupowi anglikańskiemu, jego przełożeni zabronili odprawiania nabożeństw, ponieważ był jednym z niewielu, którzy stanęli po stronie homoseksualistów.

Christopher Senyonjo, a 70-year-old Anglican bishop, was banned from officiating by his superiors for having been one of the few to have taken a stand in favour of homosexuals.

przełożyć {czasownik}

przełożyć {czas.} (też: odłożyć, odroczyć, wstrzymać się, wstrzymywać się)

Jak państwo wiedzą, z przyczyn wewnętrznych słowacki parlament postanowił przełożyć głosowanie na późniejszy termin.

For domestic reasons, as you know, the Slovakian Parliament decided yesterday to postpone its vote until a later date.

Powinniśmy przełożyć głosowanie na jutro.

We should postpone the vote until tomorrow.

Z tego względu powinniśmy ją przełożyć.

That is why we should postpone it.

Składam zatem wniosek, aby przełożyć to głosowanie do czasu posiedzenia w Strasburgu: nie poza tę datę, tylko do czasu posiedzenia w Strasburgu.

I therefore request that we vote to postpone this vote until Strasbourg: not beyond that, only until Strasbourg.

To oczywiste, że nie będziemy w stanie przełożyć tej daty i dopuścić dodatkowego okresu na przejście do systemu odpowiedzialnego pod względem dobrostanu zwierząt.

It is clear that we shall not be able to postpone this date and allow an additional period of time for the transition to a responsible system of animal welfare.

przełożyć {czas.} (też: przestawić się, przestawiać się, przesuwać)

przełożyć {czas.} (też: przekładać)

to rearrange [rearranged|rearranged] (match, engagement) {czas.}

przełożyć {czas. dk} (też: odraczać, ustąpić, odkładać, wstrzymać)

Tym większe moje zdziwienie budzi fakt, że ta decyzja po raz kolejny została przełożona i nie zostanie poddana pod głosowanie w dniu jutrzejszym.

I am even more surprised by the fact that this decision has once again been deferred and will not be voted on tomorrow.

Rok temu nie było powodów do świętowania, ponieważ Komisja Europejska zalecała przełożenie rozszerzenia strefy bez granic do 2009 r.

A year ago there was not much to celebrate, as the European Commission was advising at that time that the date of the enlargement of the borderless area be deferred to 2009.

Na początku dzisiejszego posiedzenia powiedziano, że jeden z punktów porządku dziennego musi zostać przełożony, ponieważ przedstawiciele Rady nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu.

Today it was said at the start of the sitting that one of the items on the agenda had been deferred because the Council was unable to attend.

przełożyć {czas.} (też: przetłumaczyć, tłumaczyć, przenieść, przenosić)

Nie wiadomo, czy powyższe rezultaty można przełożyć na długotrwałe korzyści kliniczne.

It is not known whether these findings translate into long-term clinical benefits.

Krótko mówiąc, musimy przełożyć ten impet na konkretne efekty w wymiarze globalnym.

In short, we have to translate this momentum into a truly global result.

Zasady te będą musiały się przełożyć na rygor budżetowy, prostotę i przejrzystość.

These principles will have to translate to budgetary rigour, simplicity and transparency.

Teraz to politycy powinni przełożyć tę debatę na konsensus i kompromis.

It is now up to the politicians to translate this debate into a consensus and a compromise.

Co się tyczy planu naprawy gospodarczej, musimy przełożyć porozumienie polityczne na konkretne działania.

On the economic recovery plan, we need to translate political agreement into concrete action.

przełożyć (termin, spotkanie) {czas.}

to put off (delay, defer) {czas.}

przełożyć {czas. dk} (też: przerwać, przesuwać, zawiesić, przekładać)

przełożyć {czas. dk} (też: odłożyć, przełożyć, odroczyć, wstrzymać się)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "przełożony":

Synonimy (polski) dla "przełożyć":

 

Podobne tłumaczenia

"przełożony" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "przełożony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Poszczególne cele reformy zostaną teraz przełożone na proste, bardziej wyważone zasady.

The various reform objectives will now be translated into simple, more balanced rules.

Sprawozdanie pana posła Zatloukala zostało przełożone na wieczorne posiedzenie na środę.

The report by Mr Zatloukal was postponed to the Wednesday night sitting.

Był Sebuel, syn Giersona, syna Mojżeszowego, przełożony nad skarbami.

and Shebuel the son of Gershom, the son of Moses, was ruler over the treasures.

Zaiste nie dobra, winować sprawiedliwego, albo żeby przełożeni kogo dla cnoty bić mieli.

Also to punish the righteous is not good, [Nor] to smite the noble for [their] uprightness.

W takim przypadku szczepienie zostanie przełożone do chwili wyzdrowienia.

If this applies to you then your vaccination will be postponed until you are feeling better.

(Głosowanie nad sprawozdaniem posła Anderssona zostaje przełożone na 22 października 2009 r.)

(The vote on the Andersson report is postponed until 22 October 2008)

na piśmie - Choć ostateczne głosowanie zostało przełożone, głosowaliśmy nad szeregiem poprawek.

in writing. - Although the final vote was postponed, we voted on several amendments.

A podle nich poprawiał Rafajasz, syn Churowy, przełożony nad połową powiatu Jeruzalemskiego.

And next unto them repaired Rephaiah the son of Hur, the ruler of half the district of Jerusalem.

A oto mąż, którego zwano imieniem Zacheusz, który był przełożony nad celnikami, a ten był bogaty.

And behold, a man called by name Zacchaeus; and he was a chief publican, and he was rich.

Kiedy dorastałem, tak wyglądało środowisko medialne z mojego dzieciństwa przełożone na jedzenie.

When I grew up, this was basically the media environment of my childhood as translated into food.

Głosowanie zostało przełożone o dwa tygodnie i odbędzie się podczas sesji plenarnej w Strasburgu.

The vote has been postponed by two weeks and will take place during the part-session in Strasbourg.

W takim przypadku szczepienie zwykle zostaje przełożone do chwili wyzdrowienia.

If this applies to you then your vaccination will usually be postponed until you are feeling better.

Ahisar zaś był przełożony nad domem, a Adoniram, syn Abdy, nad wybranym ludem.

and Ahishar was over the household; and Adoniram the son of Abda was over the men subject to taskwork.

A jako go wydali przedniejsi kapłani i przełożeni nasi, aby był skazany na śmierć; i ukrzyżowali go.

and how the chief priests and our rulers delivered him up to be condemned to death, and crucified him.

Za nim zasię poprawiali bracia ich, Bawaj, syn Chenadadowy, przełożony nad połową powiatu Ceile.

After him repaired their brethren, Bavvai the son of Henadad, the ruler of half the district of Keilah.

Przełożeni przestawali mówić, a ręką zatykali usta swoje.

The princes refrained from talking, And laid their hand on their mouth;

W związku z tym prezydium proponuje, aby głosowanie w tej sprawie zostało przełożone na następną sesję.

As such, the Presidency proposes that the vote on this issue be postponed until the next part-session.

Oto dźwięk wiązania O-H, przełożony na słyszalny zakres.

So this is the sound of the O-H stretch, translated into the audible range.

I postanowił znowu kapłan przełożone nad domem Pańskim.

And the priest appointed officers over the house of Jehovah.

Wspólne stanowisko zostało przełożone na plan działania.

The common position was translated into an action plan.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.