Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "produkty"

 

"produkty" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 203

produkty {rzeczownik}

produkty {niemęskoos.} (też: wyroby, wytwory)

products {l.mn.}

Produkty rolne Unii Europejskiej już obecnie spełniają normy wysokiej jakości.

The European Union's agricultural products already meet high quality standards.

Produkty, które Pakistan może eksportować, to etanol, tekstylia i wyroby skórzane.

The products that Pakistan may export are ethanol, textiles and leather goods.

Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy produkty są uznawane za "naturalne”.

This is particularly important where these products are also said to be 'natural'.

To bardzo udane produkty eksportowe z państw członkowskich Unii Europejskiej.

They are highly successful export products from European Union Member States.

Produkty nie powinny także zawierać substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia.

The products should not contain chemicals that could be harmful to health either.

produkt {rzeczownik}

produkt {m.} (też: wynik, towar, efekt, wytwór)

product {rzecz.}

Produkt leczniczy należy zużyć niezwłocznie po rozcieńczeniu, w ciągu 24 godzin.

After dilution, the medicinal product should be used immediately within 24 hours.

Wiemy, że każdy dopuszczony na rynek produkt musi spełniać minimalne standardy.

We know that every product allowed on to the market must meet minimum standards.

Stosować wyłącznie u zwierząt Produkt leczniczy weterynaryjny dostępny na receptę.

For animal treatment only Veterinary medicinal product subject to prescription.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien być zużyty natychmiast.

From a microbiological point of view, the product should be used immediately.

Niewykorzystany produkt należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Any unused product should be discarded in accordance with local requirements.

produkt {m.}

produce {rzecz.}

Dlatego oznaczenie "produkt górski” ma szczególne znaczenie.

The designation 'mountain produce' is therefore particularly important.

Rozpuścić produkt leczniczy Visudyne w 7, 0 ml wody do wstrzykiwań, aby uzyskać 7, 5 ml roztworu o stężeniu 2 mg/ ml.

Reconstitute Visudyne in 7.0 ml water for injections to produce 7.5 ml of a 2.0 mg/ ml solution.

Importowane mięso sprzedawane jest jako produkt krajowy, często do sprzedaży trafia zgniłe mięso, odnotowano też przypadki sprzedaży podrabianej szynki.

Imported meat is being sold as domestic produce, rotten meat is often on sale and then there is the case of the fake ham.

Jeśli producenci nie mogą stosować tego oznakowania do handlowania dobrym produktem, czemuż mieliby próbować wytwarzać najbardziej zrównoważony produkt w ramach konkretnej grupy produktów?

If producers cannot use the label to market a good product, why would they then attempt to produce the most sustainable product within a particular product group?

Ogólna użyteczność i wydajność wyprzedza standardy produktów masowej produkcji.

So it's overall performance and efficiency just exceeds standard mass produced products.

produkt {m.} (też: towar, wytwór)

merchandise {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "produkt":

 

Podobne tłumaczenia

"produkty" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "produkty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Produkty lecznicze według działania terapeutycznego Sakwinawir 600 mg PD (twarde

Saquinavir 600 mg SD (hard gel capsule formulation) (Indinavir 800 mg TID)

Wszystkie gatunki zwierząt, których tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia

Animal species All food animal species All food animal species All food animal species

W celu nauczenia dzieci jak pachną kwiaty i owoce lepiej jest kupić prawdziwe produkty.

To learn what flowers or fruit smell like it is better to buy the natural article.

Chodzi tu przede wszystkim o masło i inne produkty. Nie uważam żeby to było sprawiedliwe.

I am thinking of butter, for example, and this does not seem fair to me.

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści angiotensyny II, produkty proste; kod ATC C09CA04.

Pharmacotherapeutic group: angiotensin II antagonist, plain, ATC code:

Rolnictwo cechuje duża dynamika, a jego najsłynniejsze produkty to rośliny i kwiaty cięte.

It has a dynamic agricultural sector and is well known for its plants and cut flowers.

Ponadto, tworzą się różne produkty sprzęgania (glukuronidy i siarczany) tych metabolitów.

In addition various conjugates (glucuronides and sulfates) of these metabolites are formed.

Wbrew temu co słyszymy, istnieje ogromne ryzyko, że produkty najwyższej jakości znikną.

Contrary to the claims made, production of real quality is at serious risk of disappearing.

Każdy, kto kupuje produkty lecznicze w Internecie, może to robić niezależnie.

Everyone who buys medicines on the Internet can do so independently.

Produkty wytworzone zgodnie z tymi normami mogą być wprowadzane na każdy rynek krajowy w UE.

It is for manufacturers to turn these essential requirements into technical specifications.

W Europie nie mamy wpływu na produkty spożywcze z państw trzecich.

We in Europe have no influence on foodstuffs from third countries.

gdy pacjent stosuje inne produkty zawierające: azatioprynę lub inne leki immunosupresyjne

Are you taking any medicines containing: azathioprine or other immunosuppressive agents (which

Są też produkty z górnej półki, takie jak robot-zabawka Sony Aibo.

And then there's a higher price point sort of robot toys -- the Sony Aibo.

Każdego roku koreańscy klienci kupują produkty wspólnotowe o wartości około 25 miliardów euro.

Korean customers buy some EUR 25 billion worth of EU goods every year.

Ale gdy stosunek cena-wydajność sprawia, że nowe produkty są osiągalne pojawią się na rynku.

As the price performance makes new applications feasible, new applications come to the market.

59 999 mil żył dostarcza składników pokarmowych i odprowadza zbędne produkty przemiany materii.

59,999 miles that are basically bringing nutrients and taking waste away.

jeśli pacjent stosuje inne mielosupresyjne produkty lecznicze (zmniejszające wytwarzanie krwinek

if you are taking other myelosuppressive medicines (decrease production of red, white, or

Cóż, obecnie wiemy wszystko o tym, skąd pochodzą nasze produkty.

Well today, we know everything about where our objects come from.

Po drugie: oba produkty były silnie reklamowane, tworząc nienaturalną żądzę.

Two: both have been marketed heavily, creating unnatural demand.

Opisywano przypadki ostrej niewydolności nerek u pacjentów stosujących produkty lecznicze Ig iv.

Cases of acute renal failure have been reported in patients receiving IVIg therapy.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-niemiecki słownik bab.la.