Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "produkty"

 

"produkty" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 188

produkty {rzeczownik}

produkty {niemęskoos.} (też: wyroby, wytwory)

products {l.mn.}

Produkty, które Pakistan może eksportować, to etanol, tekstylia i wyroby skórzane.

The products that Pakistan may export are ethanol, textiles and leather goods.

Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy produkty są uznawane za "naturalne”.

This is particularly important where these products are also said to be 'natural'.

To bardzo udane produkty eksportowe z państw członkowskich Unii Europejskiej.

They are highly successful export products from European Union Member States.

Pytania brzmią: czy przemysł agrochemiczny zareaguje i wyprodukuje nowe produkty?

The questions are: will the agrochemical industry respond and produce new products?

Wszystkie te produkty widoczne na ekranie zostały stworzone w ten sam sposób.

So all these products that you can see on the screen were made in the same way.

produkt {rzeczownik}

produkt {m.} (też: wynik, towar, efekt, wytwór)

product {rzecz.}

Wiemy, że każdy dopuszczony na rynek produkt musi spełniać minimalne standardy.

We know that every product allowed on to the market must meet minimum standards.

Stosować wyłącznie u zwierząt Produkt leczniczy weterynaryjny dostępny na receptę.

For animal treatment only Veterinary medicinal product subject to prescription.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien być zużyty natychmiast.

From a microbiological point of view, the product should be used immediately.

Niewykorzystany produkt należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Any unused product should be discarded in accordance with local requirements.

Produkt w sposób zaprezentowany umożliwia leczenie dwustronnych zapaleń ucha.

The product as presented allows treating a dog suffering from bilateral otitis.

produkt {m.}

produce {rzecz.}

Rozpuścić produkt leczniczy Visudyne w 7, 0 ml wody do wstrzykiwań, aby uzyskać 7, 5 ml roztworu o stężeniu 2 mg/ ml.

Reconstitute Visudyne in 7.0 ml water for injections to produce 7.5 ml of a 2.0 mg/ ml solution.

Importowane mięso sprzedawane jest jako produkt krajowy, często do sprzedaży trafia zgniłe mięso, odnotowano też przypadki sprzedaży podrabianej szynki.

Imported meat is being sold as domestic produce, rotten meat is often on sale and then there is the case of the fake ham.

Jeśli producenci nie mogą stosować tego oznakowania do handlowania dobrym produktem, czemuż mieliby próbować wytwarzać najbardziej zrównoważony produkt w ramach konkretnej grupy produktów?

If producers cannot use the label to market a good product, why would they then attempt to produce the most sustainable product within a particular product group?

Ogólna użyteczność i wydajność wyprzedza standardy produktów masowej produkcji.

So it's overall performance and efficiency just exceeds standard mass produced products.

Posiadamy szczegółowe przepisy dotyczące znakowania produktów wytwarzanych na obszarze UE.

We have detailed legislation on the marking of goods produced in the European Union.

produkt {m.} (też: towar, wytwór)

merchandise {rzecz.}

produkt {m.} (też: przedmiot, sztuka, rzecz, element)

item {rzecz.}

Unia Europejska stosuje środki kontroli wywozu produktów podwójnego przeznaczenia od 15 lat.

The European Union has been enforcing export control measures on dual-use items for nearly 15 years.

na piśmie - (DE) Wywóz produktów i technologii podwójnego zastosowania jest regulowany w sposób bardzo ścisły w UE.

in writing. - (DE) The export of dual-use items and technology is very carefully regulated within the EU.

Obecnie wymogi stosowane w odniesieniu do wywozu produktów podwójnego przeznaczenia różnią się pod względem surowości.

Currently, the requirements applied for the export of dual-use items and technology vary in stringency.

Termin ten dotyczy w szczególności produktów i technologii, które mogą być wykorzystane między innymi do celów wojskowych.

This term particularly relates to items and technology that can also be put to military use.

Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (

Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual use items (
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "produkt":

 

Podobne tłumaczenia

"produkty" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "produkty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Produkty lecznicze według działania terapeutycznego Sakwinawir 600 mg PD (twarde

Saquinavir 600 mg SD (hard gel capsule formulation) (Indinavir 800 mg TID)

Wszystkie gatunki zwierząt, których tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia

Animal species All food animal species All food animal species All food animal species

W celu nauczenia dzieci jak pachną kwiaty i owoce lepiej jest kupić prawdziwe produkty.

To learn what flowers or fruit smell like it is better to buy the natural article.

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści angiotensyny II, produkty proste; kod ATC C09CA04.

Pharmacotherapeutic group: angiotensin II antagonist, plain, ATC code:

Rolnictwo cechuje duża dynamika, a jego najsłynniejsze produkty to rośliny i kwiaty cięte.

It has a dynamic agricultural sector and is well known for its plants and cut flowers.

Ponadto, tworzą się różne produkty sprzęgania (glukuronidy i siarczany) tych metabolitów.

In addition various conjugates (glucuronides and sulfates) of these metabolites are formed.

Wbrew temu co słyszymy, istnieje ogromne ryzyko, że produkty najwyższej jakości znikną.

Contrary to the claims made, production of real quality is at serious risk of disappearing.

Każdy, kto kupuje produkty lecznicze w Internecie, może to robić niezależnie.

Everyone who buys medicines on the Internet can do so independently.

W Europie nie mamy wpływu na produkty spożywcze z państw trzecich.

We in Europe have no influence on foodstuffs from third countries.

gdy pacjent stosuje inne produkty zawierające: azatioprynę lub inne leki immunosupresyjne

Are you taking any medicines containing: azathioprine or other immunosuppressive agents (which

Są też produkty z górnej półki, takie jak robot-zabawka Sony Aibo.

And then there's a higher price point sort of robot toys -- the Sony Aibo.

Każdego roku koreańscy klienci kupują produkty wspólnotowe o wartości około 25 miliardów euro.

Korean customers buy some EUR 25 billion worth of EU goods every year.

Ale gdy stosunek cena-wydajność sprawia, że nowe produkty są osiągalne pojawią się na rynku.

As the price performance makes new applications feasible, new applications come to the market.

59 999 mil żył dostarcza składników pokarmowych i odprowadza zbędne produkty przemiany materii.

59,999 miles that are basically bringing nutrients and taking waste away.

jeśli pacjent stosuje inne mielosupresyjne produkty lecznicze (zmniejszające wytwarzanie krwinek

if you are taking other myelosuppressive medicines (decrease production of red, white, or

Cóż, obecnie wiemy wszystko o tym, skąd pochodzą nasze produkty.

Well today, we know everything about where our objects come from.

Po drugie: oba produkty były silnie reklamowane, tworząc nienaturalną żądzę.

Two: both have been marketed heavily, creating unnatural demand.

Opisywano przypadki ostrej niewydolności nerek u pacjentów stosujących produkty lecznicze Ig iv.

Cases of acute renal failure have been reported in patients receiving IVIg therapy.

A być może do roku 2020 będziemy już kupowali produkty z owadów, doskonale wiedząc czym są.

And maybe by 2020, you'll buy them just knowing that this is an insect that you're going to eat.

Produkty lecznicze będzie można śledzić na drodze od producenta do farmaceuty.

Medicines can be traced from the manufacturer to the pharmacist.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-niemiecki słownik bab.la.