Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "precyzyjny"

 

"precyzyjny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 80

precyzyjny {przymiotnik}

precyzyjny {przym. m.} (też: dokładny, konkretny, ścisły, gruntowny)

precise {przym.}

W kwestii podatku VAT będę precyzyjny.

Concerning VAT, I would like to be precise.

Decyzje w sprawie konkretnych limitów odnośnie pakietu klimatycznego nie zostały w sposób precyzyjny i szczegółowy podjęte.

The decisions on specific limits in the climate package were not made in a precise and detailed way.

Jest precyzyjny.

Language is very precise.

Rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich i z tego względu tekst musi być precyzyjny.

A regulation is mandatory in all its elements and directly applicable in all Member States and, for this reason, the text must be precise.

Potrzebny jest precyzyjny, konkretny plan finansowy i gospodarczy, w przeciwnym razie Europa będzie dusić się pod naciskiem fali nielegalnej migracji.

A precise and specific financial economic plan is necessary. Otherwise, Europe will choke as a result of the wave of illegal migration.

precyzyjny {przym. m.} (też: dokładny, punktualny, gruntowny, trafny)

accurate {przym.}

Dlatego też głosowałem za użyciem terminu "podżeganie” zamiast "nawoływanie”, ponieważ jest on bardziej precyzyjny i pozostawia mniej miejsca na swobodną interpretację.

I therefore voted for the use of the term 'incitement' rather than 'provocation', since this is more accurate and gives less leeway.

precyzyjny {przym. m.} (też: akuratny, niezwykle dokładny)

clocklike {przym.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "precyzyjny":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "precyzyjny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Niestety wysuwane wnioski, podejmowane decyzje są mało precyzyjne i niewystarczające.

The conclusions put forward and the decisions taken are, sadly, woolly and inadequate.

Precyzyjne i starannie opracowane prawodawstwo leży w interesie wszystkich stron.

Legislation that is precisely and carefully drafted is in the interests of all parties.

Nie mogę podać państwu precyzyjnej liczby, ale będziemy ją dokładnie znać za miesiąc.

I could not tell you the exact figure, but we will find out exactly one month from now.

Jej struktura zawiera coraz bardziej precyzyjną strukturę wszystkiego.

Its structure contains, with ever-increasing precision, the structure of everything.

Jest niewiarygodnym sposobem koordynowania, w bardzo precyzyjny sposób, przepływu informacji.

It's an incredible means of coordinating, in a very fine-grained way, information flows.

Do wykonania takich czynności potrzebne są precyzyjne ruchy dłoni.

Subtle maneuvering of the hands is required to perform delicate tasks like this.

Dlatego pochwalam poprawkę 120, dzięki której wniosek Komisji jest o wiele bardziej precyzyjny.

That is why I welcome Amendment 120, which makes the Commission's proposal much less ambiguous.

Sankcje muszą być precyzyjne i dotknąć przedstawicieli reżimu, a nie obywateli.

Sanctions must be well-targeted and affect the regime's representatives, not ordinary citizens.

Instrukcje sterujące działaniem muszą być absolutnie precyzyjne.

The instructions which govern this operation must be given in absolutely exhaustive detail.

Pani przewodnicząca! Dziękuję panu komisarzowi Piebalgsowi za precyzyjną wypowiedź.

Madam President, thank you Mr Piebalgs for your focussed speech.

Największym wyzwaniem będzie precyzyjne ustalenie tej równowagi.

The most difficult challenge will be to strike precisely this balance.

Potrzebne jest precyzyjne wyznaczenie celów, które pragniemy osiągnąć.

We need to specify precisely the aims we are hoping to achieve.

Bez precyzyjnej strategii pieniądze wykorzystuje się bez konkretnego planu i w niekonstruktywny sposób.

Without a clear strategy, money is being used with no specific plan and in an unconstructive way.

W związku z tym podczas obecnej debaty na temat budżetu musimy wypowiadać się w sposób bardzo precyzyjny.

In this context, we must be very clear about this debate on the budget.

W swojej pierwotnej wersji sprawozdanie było może, co jest zrozumiałe, mało precyzyjne i zbyt ogólnikowe.

The initial report was perhaps understandably vague and general.

Precyzyjny atak o minimalnym oddziaływaniu na cywilów może być jedynym sposobem działania w warunkach wojny.

Targeted attacks with a minimum effect on civilians can be the only way to act in a war situation.

Niech więc Europa interweniuje, ustali precyzyjne zasady!

So, Europe, intervene, lay down some definite rules!

Druga mówi, że należy zadbać o precyzyjne cele polityczne, w tym cele dotyczące redukcji emisji.

The second is that strict political targets need to be guaranteed, including targets for reducing emissions.

Wniosek Komisji nie jest wystarczająco precyzyjny.

The Commission proposal does not provide the required clarity.

Być może mógłby pan być bardziej precyzyjny w swojej odpowiedzi.

Perhaps you could be more specific in your answer.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.