polsko-angielskie tłumaczenie słowa "próbować"

PL próbować polskie tłumaczenie

volume_up
próbować {czas. ndk}

PL próbować
volume_up
[próbuję|próbowałbym] {czasownik niedokonany}

próbować (też: postarać się, skosztować, starać się, wystawić na próbę)
Nie powinniśmy wtrącać się czy próbować ingerować w indywidualne przypadki.
We should not barge in and try to influence an individual case.
Można próbować je kontrolować bez zrozumienia każdego składnika.
You can try to control them without that fundamental understanding of every component.
Możemy i powinniśmy próbować zmienić tę sytuację przez dywersyfikację i solidarność.
We could and should try to change the situation through diversification and solidarity.
próbować (też: spróbować, usiłować, starać się, pokusić)
NIE próbować odblokować ampułko- strzykawki przed wstrzyknięciem.
DO NOT attempt to unlock the pre-filled syringe prior to injection.
W innym przypadku wiele osób mogłoby próbować unikać tego wyzwania.
Otherwise, many people could attempt to evade this challenge.
Proszę nie próbować poprawić jakości komunikowania tego, czego pan nie robi.
Please do not attempt to improve communication about what you are not doing!
próbować (też: testować, przeegzaminować, zrobić test)
Myszy-gracze stopniowo zaczynają badać otoczenie, i próbują na nowo starych rzeczy.
The players slowly explore the environment, and begin again to test things out.
Sprawdzamy i próbujemy, a jeśli zajdzie taka potrzeba - działamy lub reagujemy.
We check and test and, if needed, we act or react.
Dzień po tym funkcjonowała już tak dobrze, że próbowano zrobić jej testy.
The next day, she was doing so well, they wanted to run tests on her.
próbować (też: przygotowywać się, powtarzać sobie, przeprowadzać próbę)
próbować
Ale to właśnie jeden z przykładów – próbujemy czegoś dla frajdy, patrzymy, co się stanie, I ...
But it's just the kind of thing that we just try out for fun and see where it goes.
próbować (też: spróbować, wypróbować)
próbować (też: spróbować)
volume_up
to give it a shot {czas.} [pot.]
próbować (też: spróbować)
volume_up
to give it a whirl {czas.} [pot.]
próbować (też: spróbować, degustować, kosztować, skosztować)
Rozpoczęliśmy Ekspedycję Sorcerer II, gdzie, jak w przypadku wielkich wypraw oceanograficznych, próbowaliśmy pobierać próbki wód oceanicznych co 200 mil.
And we started the Sorcerer II Expedition, where we were, as with great oceanographic expeditions, trying to sample the ocean every 200 miles.
próbować (też: wypróbować, testować, przetestować)
Jednak wczoraj sam w ramach testu próbowałem wysłać skargę za pośrednictwem strony internetowej rzecznika.
However, I myself made a trial attempt to post a complaint on your website yesterday.
UE próbowała obserwować proces. Wyrażamy głębokie ubolewanie, że nasi obserwatorzy zostali wydaleni z sali sądowej.
The EU attempted to observe the trial, and we deeply regret that our observers were barred from the courtroom.
Poprzez proces udoskonalania, prób, błędów i wielu testów próbowałem przetworzyć ten skomplikowany koncept miasta statutowego na coś znacznie łatwiejszego.
Through a process of refinement, trial and error, a lot of user testing, I tried to boil this complicated concept of charter city down to the bare essentials.

Przykłady użycia - "próbować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishpróbować kogoś poderwać
Polishpróbować wycisnąć łzy z kamienia
Polishpróbować wycisnąć wodę z kamienia
Polishpróbować wycisnąć łzy z kamienia
Polishpróbować wycisnąć wodę z kamienia
PolishMusimy wciąż próbować poprawić nasze stosunki z tak ważnym państwem, jakim jest Iran.
We have to keep trying to improve relations with such an important country as Iran.
PolishProszę nie próbować poprawić jakości komunikowania tego, czego pan nie robi.
Please do not attempt to improve communication about what you are not doing!
PolishNależy próbować przyjmować codzienną dawkę leku o tej samej porze każdego dnia.
You should try to take your daily dose at about the same time each day.
PolishMożemy i powinniśmy próbować zmienić tę sytuację przez dywersyfikację i solidarność.
We could and should try to change the situation through diversification and solidarity.
PolishMożemy próbować pracować nad podobnymi rozwiązaniami wespół z Chinami, Brazylią i innymi krajami.
We can also try to develop similar things with China, Brazil or other countries.
PolishMusimy próbować zarządzać nią na krótką metę, ale też na dłuższą metę.
We need to try to handle it in the short term, but also in the long term.
PolishPodobnie jak wszyscy politycy mamy za zadanie próbować znaleźć odpowiedź na obawy obywateli.
Like all politicians, our task is to try to respond to citizens' concerns.
PolishPo pierwsze, nie ma sensu próbować rozwiązywać wczorajszych problemów.
First of all, there is no point in trying to solve yesterday's problems.
PolishNIE należy próbować wycisnąć tabletki przez blister, ponieważ może ona ulec uszkodzeniu.
Do NOT attempt to push the tablet through the blister, because this can damage the tablet.
PolishNie ma co nawet próbować." Pracownicy charytatywni nazywają to zmęczeniem współczuciem.
And there are some charity workers who call this compassion fatigue.
PolishJuż dawno temu nauczyłem się, że nie warto próbować przerywać wystąpień pani posłanki Lulling.
I long ago learnt it is not worth trying to stop Mrs Lulling from speaking.
PolishWiem, że trudno jest próbować wskazać jedno odpowiedzialne za to państwo.
I know it is difficult to try and pinpoint any one individual state.
PolishNależy próbować zrozumieć wzajemne problemy, ale też szanować wzajemne różnice.
This is a time to try to understand each other's problems but also respect each other's differences.
PolishMożna próbować je kontrolować bez zrozumienia każdego składnika.
You can try to control them without that fundamental understanding of every component.
PolishNie powinniśmy wtrącać się czy próbować ingerować w indywidualne przypadki.
We should not barge in and try to influence an individual case.