Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "próbować"

 

"próbować" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 725

próbować {czasownik}

próbować {czas.} (też: postarać się, skosztować)

to try [tried|tried] {czas.}

(Tłumacz) AW: Chcę powiedzieć, że musimy próbować zrozumieć innych ludzi, inaczej.

(Translator) AW: I wanted to say that we have to try to know other people, the other.

Możemy i powinniśmy próbować zmienić tę sytuację przez dywersyfikację i solidarność.

We could and should try to change the situation through diversification and solidarity.

Należy próbować przyjmować codzienną dawkę leku o tej samej porze każdego dnia.

You should try to take your daily dose at about the same time each day.

Musimy próbować zarządzać nią na krótką metę, ale też na dłuższą metę.

We need to try to handle it in the short term, but also in the long term.

Wiem, że trudno jest próbować wskazać jedno odpowiedzialne za to państwo.

I know it is difficult to try and pinpoint any one individual state.

próbować {czas.} (też: starać się, usiłować, spróbować, porwać się na)

Proszę nie próbować poprawić jakości komunikowania tego, czego pan nie robi.

Please do not attempt to improve communication about what you are not doing!

NIE należy próbować wycisnąć tabletki przez blister, ponieważ może ona ulec uszkodzeniu.

Do NOT attempt to push the tablet through the blister, because this can damage the tablet.

NIE próbować odblokować ampułko- strzykawki przed wstrzyknięciem.

DO NOT attempt to unlock the pre-filled syringe prior to injection.

W innym przypadku wiele osób mogłoby próbować unikać tego wyzwania.

Otherwise, many people could attempt to evade this challenge.

Pacjent nie powinien próbować wykonywać wstrzyknięcia zanim nie upewni się, że rozumie jak wykonać zastrzyk.

Do not attempt to administer an injection until you are sure that you understand how to give the injection.

próbować {czas.} (też: przeegzaminować, zrobić test)

Dzień po tym funkcjonowała już tak dobrze, że próbowano zrobić jej testy.

The next day, she was doing so well, they wanted to run tests on her.

A tutaj widać mnie, gdy próbuję uniknąć zmoknięcia podczas testowania czujników, które wypuszczają wodę.

And here was myself trying not to get wet, testing the sensors that open the water.

Zaczyna od wyjaśnienia, jak nauka testuje hipotezy, które próbuje się obalić, a potem kontynuuje.

He begins by explaining how science works through the testing of hypotheses that are framed to be vulnerable to disproof, and then he goes on.

Poprzez proces udoskonalania, prób, błędów i wielu testów próbowałem przetworzyć ten skomplikowany koncept miasta statutowego na coś znacznie łatwiejszego.

Through a process of refinement, trial and error, a lot of user testing, I tried to boil this complicated concept of charter city down to the bare essentials.

próbować {czas.} (też: przygotowywać się, powtarzać sobie)

próbować {czas.} (też: kosztować, spróbować, skosztować, degustować)

próbować {czas.}

to try out {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "próbować":

 

Podobne tłumaczenia

"próbować" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "próbować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Kiedy chłopak rozmawia z dziewczyną taką jak ona, próbuje się tylko przypodobać.

When you're a guy talking to a girl like her, you're going for all the marbles.

Moja żona ma mnie już dosyć, bo cały czas próbuję wsadzić emisję w jej agendę".

My wife gets fed up with me constantly trying to push emissions up her agenda."

Próbujemy utrzymać temperaturę ciała na poziomie 37 stopni, spalając więcej tlenu.

We try to keep our core temperature at 37 degrees by actually burning more oxygen.

Jeśli robię ci krzywdę, czuję wynikający z tego ból, więc próbuję tego unikać.

So if I do something that hurts you, I feel that pain. ~~~ So I tend to avoid that.

Rozumiejąc to, w jaki sposób komary latają, możemy próbować sprawić, aby przestały.

By understanding how mosquitoes fly, we hope to understand how to make them not fly.

Proszę nie próbować poprawić jakości komunikowania tego, czego pan nie robi.

Please do not attempt to improve communication about what you are not doing!

Musimy wciąż próbować poprawić nasze stosunki z tak ważnym państwem, jakim jest Iran.

We have to keep trying to improve relations with such an important country as Iran.

I w przeciwieństwie do wszystkich innych zwierząt, obsesyjnie próbujemy to zrozumieć.

And unlike all of the other animals, we are obsessed with trying to figure it out.

Próbowali przeprojektować bakterie tak, by zachowywały się jak Wasze nerki.

They tried to engineer bacterias in such a way that they would act as your kidneys.

Nie próbuję powiedzieć, "Oh, to będzie wspaniały obiekt", albo coś takiego.

I don't try to say, "Oh, that will be a beautiful object," or something like that.

Próbowano tego sześć razy w poprzednim wieku i zakończyło się sukcesem tylko raz.

It's been tried six times in the last century, and it's been successful exactly once.

A więc patrzyłem, próbowałem jak tysiące ludzi przede mną, i nie zobaczyłem nic.

So I looked, and like the thousands of people that had tried before, I found nothing.

W zasadzie próbowaliśmy stworzyć jak największą konkurencję dla naszego laboratorium.

We basically tried to create the most competitive environment for our lab as possible.

W ramach konkurencji z innymi sklepami próbuje się tu zmobilizować ostatnie rezerwy.

This is an attempt to muster every last resource in the competition with other stores.

Próbuję zrozumieć dwie proste rzeczy: jak żyć i jak umrzeć, koniec kropka.

I'm trying to figure out two very simple things: how to live and how to die, period.

Zdzwońcie do Orrina Spence' a i powiedz mu, że Brad próbuje podkopać moją koalicję.

Call Orrin Spence and tell him that Brad is trying to hijack my coalition.

Możemy i powinniśmy próbować zmienić tę sytuację przez dywersyfikację i solidarność.

We could and should try to change the situation through diversification and solidarity.

Próbowałem wypłynąć i zaczerpnąć powietrza, lecz zawadziłem o spód dętki.

And I tried to come up for air, and my lower back hit the bottom of the inner tube.

Widzimy dwie komórki w górnej części ekranu, które próbują się podzielić.

We'll see two cells in the upper part of the screen attempting to divide.

Za nim stało dziecko, jego syn, czerwony na twarzy próbował przepchnąć wózek z ojcem.

Behind him there was a child, his son, red in the face in an effort to push the father.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.