Search for the most beautiful word
winningly
predestinate

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "próbować"

 

"próbować" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-40 z 1365

próbować {czasownik}

próbować [próbuję|próbował] {czas. ndk} (też: postarać się, skosztować, wystawić na próbę)

to try [tried|tried] {czas.}

Możemy i powinniśmy próbować zmienić tę sytuację przez dywersyfikację i solidarność.

We could and should try to change the situation through diversification and solidarity.

próbować wycisnąć wodę z kamienia

to try to get blood from a turnip

Należy próbować przyjmować codzienną dawkę leku o tej samej porze każdego dnia.

You should try to take your daily dose at about the same time each day.

próbować wycisnąć łzy z kamienia

to try to get blood from a stone

próbować wycisnąć wodę z kamienia

to try to get blood from a stone

próbować [próbuję|próbował] {czas. ndk} (też: zrobić test, testować, przeegzaminować)

Dzień po tym funkcjonowała już tak dobrze, że próbowano zrobić jej testy.

The next day, she was doing so well, they wanted to run tests on her.

A tutaj widać mnie, gdy próbuję uniknąć zmoknięcia podczas testowania czujników, które wypuszczają wodę.

And here was myself trying not to get wet, testing the sensors that open the water.

Zaczyna od wyjaśnienia, jak nauka testuje hipotezy, które próbuje się obalić, a potem kontynuuje.

He begins by explaining how science works through the testing of hypotheses that are framed to be vulnerable to disproof, and then he goes on.

Poprzez proces udoskonalania, prób, błędów i wielu testów próbowałem przetworzyć ten skomplikowany koncept miasta statutowego na coś znacznie łatwiejszego.

Through a process of refinement, trial and error, a lot of user testing, I tried to boil this complicated concept of charter city down to the bare essentials.

próbować [próbuję|próbował] {czas. ndk} (też: spróbować, starać się, usiłować, pokusić)

Proszę nie próbować poprawić jakości komunikowania tego, czego pan nie robi.

Please do not attempt to improve communication about what you are not doing!

NIE należy próbować wycisnąć tabletki przez blister, ponieważ może ona ulec uszkodzeniu.

Do NOT attempt to push the tablet through the blister, because this can damage the tablet.

NIE próbować odblokować ampułko- strzykawki przed wstrzyknięciem.

DO NOT attempt to unlock the pre-filled syringe prior to injection.

W innym przypadku wiele osób mogłoby próbować unikać tego wyzwania.

Otherwise, many people could attempt to evade this challenge.

Pacjent nie powinien próbować wykonywać wstrzyknięcia zanim nie upewni się, że rozumie jak wykonać zastrzyk.

Do not attempt to administer an injection until you are sure that you understand how to give the injection.

próbować [próbuję|próbował] {czas. ndk} (też: przygotowywać się, powtarzać sobie)

Próbujemy różnych sposobów nawiązywania kontaktów z obywatelami.

We are trying out different methods of how to engage with citizens.

próbować [próbuję|próbował] {czas. ndk} (też: kosztować, spróbować, skosztować, zakosztować)

próbować [próbuję|próbował] {czas. ndk} (też: spróbować)

to give it a shot {czas.} [pot.]

próbować [próbuję|próbował] {czas. ndk} (też: spróbować)

to give it a whirl {czas.} [pot.]

próbować [próbuję|próbował] {czas. ndk} (też: spróbować, wypróbować)

to give a try {czas.}

próbować [próbuję|próbował] {czas. ndk} (też: wypróbować, testować, przetestować)

to trial {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "próbować":

 

Podobne tłumaczenia

"próbować" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "próbować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Proszę nie próbować poprawić jakości komunikowania tego, czego pan nie robi.

Please do not attempt to improve communication about what you are not doing!

wiceprzewodnicząca Komisji - Oczywiście próbujemy zrobić wszystko, co w naszej mocy.

Vice-President of the Commission. - Of course we are trying to do our utmost.

Ci, którzy próbują uporządkować kapitalizm mają jeszcze przed sobą dużo pracy.

Those seeking to clean up capitalism have their work well and truly cut out.

Jednak czy separatyzmem jest, jeżeli dom stoi w ogniu a ja próbuję z niego uciec?

However, is it separatism if a house is on fire and I try to escape from this house?

Na podstawie tego prawnego fundamentu będą próbowali stworzyć korzyści dla ludzi.

They will try to create advantages for people on the basis of this legal foundation.

Dziś odbyły się rozmowy trójstronne, a partnerzy próbowali dojść do porozumienia.

Today, the trialogue has taken place. The partners have tried to reach an agreement.

Musimy wciąż próbować poprawić nasze stosunki z tak ważnym państwem, jakim jest Iran.

We have to keep trying to improve relations with such an important country as Iran.

I w przeciwieństwie do wszystkich innych zwierząt, obsesyjnie próbujemy to zrozumieć.

And unlike all of the other animals, we are obsessed with trying to figure it out.

Przez trzydzieści lat próbowaliśmy kontrolować i regulować kwestię polowań.

For thirty years we have attempted to control and to regulate this hunting.

Kapitalizm zawsze jednak próbuje wykorzystać propagandę do swoich własnych celów.

However, capitalism always tries to use propaganda to further its own aims.

Próbowaliśmy wprowadzić dalsze ulepszenia poprzez zaproponowane przez nas poprawki.

We have tried to make further improvements through our proposed amendments.

Próbowaliśmy zamieścić w tym sprawozdaniu wszystko, co wzmacnia demokrację.

We have tried to include everything that strengthens democracy in this report.

Próbowali przeprojektować bakterie tak, by zachowywały się jak Wasze nerki.

They tried to engineer bacterias in such a way that they would act as your kidneys.

Próbowano tego sześć razy w poprzednim wieku i zakończyło się sukcesem tylko raz.

It's been tried six times in the last century, and it's been successful exactly once.

I zwracałam na to uwagę, próbowałam zabrać głos, ale nie byłam dopuszczona.

I realised this and tried to ask for the floor but was not permitted to speak.

Moje pytanie pozostaje takie: jaki problem tak naprawdę Rada próbuje tutaj rozwiązać?

My question remains: what problem is the Council actually trying to solve here?

Czy Europa próbuje sięgnąć po coś, czego nie potrzebuje, bo już to posiada?

Is Europe grasping for something that it does not need because it already has it?

A więc patrzyłem, próbowałem jak tysiące ludzi przede mną, i nie zobaczyłem nic.

So I looked, and like the thousands of people that had tried before, I found nothing.

W ramach konkurencji z innymi sklepami próbuje się tu zmobilizować ostatnie rezerwy.

This is an attempt to muster every last resource in the competition with other stores.

Zdzwońcie do Orrina Spence' a i powiedz mu, że Brad próbuje podkopać moją koalicję.

Call Orrin Spence and tell him that Brad is trying to hijack my coalition.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.