Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "próba"

 

"próba" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-33 z 153

próba {rzeczownik}

próba {f.} (też: usiłowanie)

try {rzecz.}

Głównym celem była próba zapewnienia podaży proponowanej dawki 10 mg/ kg m. c.

The main object was to try to ensure intake of the proposed dose of 10 mg/ kg b. w.

Jakoś nie pasuje nam próba opatentowania -- (Brawa) -- wolności podwodnych lotów.

It just seems wrong to try and patent -- (Applause) -- the freedom for underwater flight.

Właśnie wróciliśmy z rozmów, które były próbą rozwiązania problemów.

We have just come from the discussions to try to tie up the problems.

Twierdzę, że to co tu robimy, to próba zmiany wszystkiego wokół.

And I want to argue that what we do is we try to change everything.

Próba budowania Europy w opozycji do narodów byłaby błędem o wymiarze historycznym.

It would be a mistake of historic proportions to try to build Europe in opposition to the nations.

próba {f.} (też: egzamin, konkurs, test, sprawdzian)

test {rzecz.}

Jest to druga próba procedury rocznej przewidzianej w traktacie lizbońskim.

This is now the second test of the annual procedure under the Treaty of Lisbon.

W sytuacji kryzysowej na rok przed wyborami stajemy przed wielką próbą.

One year prior to elections, in a crisis situation, we are facing a major test.

Pierwszą próbą będzie monitorowanie tanich bander należących do państw europejskich.

The first test will be to monitor the flags of convenience belonging to European countries.

Obecny kryzys jest swoistą próbą zdeterminowania Mołdawii w tym kierunku.

The current crisis is a test over Moldova's resolve in this regard.

Patrząc wstecz, wiosna była próbą dla relacji między UE a Chinami.

Looking back, this spring has been a test for EU-China relations.

próba {f.} (też: podejście, usiłowanie)

attempt {rzecz.}

Z jednej strony, istnieje ciągła próba ukrycia rzeczywistej sytuacji w Europie.

On the one hand, there is a constant attempt to hide the true situation in Europe.

Dźwięk jakim go znamy jest próbą bycia coraz bardziej perfekcyjnym linearnie.

All of audio as we know it is an attempt to be more and more perfectly linear.

Jest to bez wątpienia próba sparaliżowania Amnesty International w tym kraju.

This is clearly an attempt to cripple Amnesty International in that country.

Jest to próba wzmocnienia interwencji UE i jej znaczenia w tym kluczowym regionie.

This is an attempt to step up the EU's intervention and presence in this key region.

Jest to jeszcze jedna próba przeforsowania liberalizacji prawa zamówień publicznych.

This is yet another attempt to push through the liberalisation of public procurement.

próba {f.} [sport.]

attempt {rzecz.} [sport.]

próba {f.} (też: sprawdzian, rozprawa sądowa)

trial {rzecz.}

Uważam, że ubiegłoroczna próba generalna nowej dyscypliny budżetowej dała dobre wyniki.

I feel that last year's general trial of the new discipline had good results.

Moim zdaniem Södertälje musi zostać objęte próbą, do której odniósł się komisarz Barrot.

In my view Södertälje must be included in the kind of trial the Commissioner referred to.

Używamy wspaniałego eufemizmu, próba i błąd, który okazuje się bez znaczenia.

Well, we use that great euphemism, "trial and error," which is exposed to be meaningless.

Już od bardzo dawna ta walka była czymś więcej niż tylko próbą sił.

For a long time now, this fight has been more than simply a trial of strength.

Nieuchronnie każda próba będzie musiała być przeprowadzona na niezwykle ograniczonym obszarze.

Any trial will, inevitably, have to be confined to a very small area.

próba {f.} (też: stawka, oferta, oferowana cena, odzywka)

bid {rzecz.}

Podobnie jak wszystkie grupy polityczne głosowałem za przyjęciem projektu rezolucji w sprawie Tunezji, będącego próbą wysłania sygnału poparcia dla tego kraju.

I voted in favour of the motion for a resolution on Tunisia, as did all the political groups, in a bid to send a message of support to this country.

próba {f.} [teatr.]

rehearsal {rzecz.} [teatr.]

Oficer wkońcu myśli: „No cóż, ta próba musi się kiedyś skończyć”.

And the first mate thinks, "Well, I guess at some point the rehearsal has to end."

Myśli sobie: „Czy to ciągle próba, czy może powinienem go rozwiązać?”.

He's like, "Is this still the rehearsal, or should I untie him?"

Ta próba była dla mnie wielkim wyzwaniem.

Because the rehearsal meant a great challenge to me.

I walka o znalezienie współczucia w niektórych z tych trochę odstręczających tekstów jest dobrą próbą generalną przed robieniem tego samego w codziennym życiu.

And this struggle to find compassion in some of these rather rebarbative texts is a good dress rehearsal for doing the same in ordinary life.

Można by powiedzieć, że była to próba generalna współpracy instytucjonalnej w świetle nowej roli, jaką będzie odgrywać Parlament Europejski po przyjęciu traktatu reformującego.

It could be said to have been a rehearsal for institutional cooperation in light of the new role the European Parliament will play once the Reform Treaty has been adopted.

próba {f.}

assay {rzecz.}

Odsetek chorych z wartością HIV RNA poniżej zakresu wykrywalności próby (czuła i ultraczuła) w 48 tygodniu Próba

Proportion of patients with HIV RNA below LOQ (sensitive and ultrasensitive assays) at Week 48 Assay

Odsetek pacjentów z wartością HIV RNA poniżej zakresu wykrywalności próby (czuła i ultraczuła) w 48 tygodniu Próba

Proportion of patients with HIV RNA below LOQ (sensitive and ultrasensitive assays) at Week 48 Assay

Próba ta mierzy poziom przeciwciał w stosunku do pojedynczego epitopu neutralizującego dla każdego poszczególnego typu HPV.

This assay measures antibodies against a single neutralizing epitope for each individual HPV type.

próba {f.} (też: wysiłek, przedsięwzięcie, starania, zabiegi)

endeavour {rzecz.} [Bryt.]

Dlatego też uważam, że próba ta zasługuje na nasze szczere uznanie.

I believe, therefore, that this endeavour deserves our genuine recognition.

próba {f.} (też: audycja)

audition {rzecz.}

próba {f.} (też: precyzja, cienkość, delikatność)

fineness {rzecz.}

próba {f.}

dummy run {rzecz.}

próba {f.} (też: przykład, próbka, wycinek)

sample {rzecz.}

Wspomniane europejskie programy pilotażowe na rzecz ofiar ataków terrorystycznych stanowią pozytywną przykład jako próba zaleczenia ran, wciąż jednak trzeba uczynić bardzo wiele.

The European pilot programmes referred to for the victims of terrorist attacks are a positive sample in terms of relieving the wounds, but a great deal still needs to be done.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "próba":

 

Podobne tłumaczenia

"próba" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "próba" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jej próba przejścia po zaśmieconych schodach sieni, jeden bolesny krok po drugim.

Her making her way down the littered vestibule stairs, one agonized step at a time.

Oto, na swój sposób, próba sił, jak interpretować naprawdę dobrą koncepcję.

This, in a way, is one of the challenges of how to interpret a really good idea.

Projekt ten jest próbą zmierzenia się z tematem tabu, zatem jest on szczególnie ważny.

This project confronts a taboo subject, and this is particularly important.

Europejski Bank Centralny nie robi nic poza próbą powstrzymania inflacji.

The European Central Bank is doing nothing more than trying to keep a lid on inflation.

Nowe uregulowanie jest próbą opanowania tego problemu w sposób właściwy i z wyczuciem.

The new regulation attempts to deal with this problem in a sensitive and proper manner.

Próba zweryfikowania tego pliku nie powiodła się, ponieważ upłynął limit czasu serwera.

We were unable to verify your file because we received a server timeout.

Naszym celem jest próba przewidzenia przyszłości dostaw energii dla Unii Europejskiej.

The task is to predict the future of the European Union's energy supply.

Próba zaprezentowania parytetów dla kobiet jako wielkiego osiągnięcia to zwykły populizm.

in writing. - (DE) Trying to sell women's quotas as a milestone is simply populism.

Wykazano skuteczność w próbie prowokacji u kurcząt w około 3 tygodni od wylęgu.

Efficacy was demonstrated by challenge of chicks approximately three weeks after hatching.

Pacjenci uczestniczący w tej próbie uzyskali wynik z przedziału 10- 20 w badaniu MMSE (ang.

Patients involved in this study had an MMSE (Mini-Mental State Examination) score of 10– 20.

Myślę nawet, że próba wprowadzenia takich zmian wiąże się z wielkim ryzykiem.

I even think that we would be taking a huge risk in attempting this.

Więc to była pierwsza udana próba złamania kodu DNA i wszystko to wydarzyło się do roku 1966.

So that's the first cracking of the genetic code, and it was all over by 1966.

Jednakże to tylko bezczelna próba uprzedzenia decyzji politycznych.

However this is just an audacious way of pre-empting a political decision.

Jednakże błędem jest próba rozwiązania tych problemów za pomocą ogólnoeuropejskiej bazy danych.

To seek to address these problems by creating an EU-wide database is, however, a mistake.

To całkowicie nieudana próba komunikacji informacji medycznej.

This is a bankrupt effort at communicating health information.

To przedsięwzięcie jest próbą m.in. poszerzenia pola widzenia tej kwestii wśród obywateli.

This exercise attempts among other things to increase the visibility of this topic among citizens.

W pozostałych przypadkach zazwyczaj druga lub trzecia próba wskazywała prawidłową odpowiedź.

In the rest of the cases, typically the second best guess or third best guess was the right answer.

Krwotoki w próbie REPLACE- 2 określono wg kryteriów,, non- TIMI ’’.

Major bleeding in REPLACE-2 was defined by non-TIMI criteria.

Trwało to nadal w czasie drugiej wojny światowej, która była straszliwą próbą dla całej Europy.

This also continued during the Second World War, which was a terrible ordeal for Europe as a whole.

Sprawozdanie, które przygotowałam wraz z panem posłem Rivellinim, jest próbą odpowiedzi na te obawy.

The joint Rivellini-Gräßle report attempts to address these problems.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.