Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "próba"

 

"próba" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-36 z 123

próba {rzeczownik}

próba {f.} (też: usiłowanie)

try {rzecz.}

Głównym celem była próba zapewnienia podaży proponowanej dawki 10 mg/ kg m. c.

The main object was to try to ensure intake of the proposed dose of 10 mg/ kg b. w.

Właśnie wróciliśmy z rozmów, które były próbą rozwiązania problemów.

We have just come from the discussions to try to tie up the problems.

Twierdzę, że to co tu robimy, to próba zmiany wszystkiego wokół.

And I want to argue that what we do is we try to change everything.

Próba budowania Europy w opozycji do narodów byłaby błędem o wymiarze historycznym.

It would be a mistake of historic proportions to try to build Europe in opposition to the nations.

Myślę, że obraża ich próba ponownego wprowadzenia lub nadania urzędowego charakteru tym symbolom.

I think it is an affront to them to try and introduce, or give official character to, these symbols.

próba {f.} (też: egzamin, konkurs, test, sprawdzian)

test {rzecz.}

Jest to druga próba procedury rocznej przewidzianej w traktacie lizbońskim.

This is now the second test of the annual procedure under the Treaty of Lisbon.

W sytuacji kryzysowej na rok przed wyborami stajemy przed wielką próbą.

One year prior to elections, in a crisis situation, we are facing a major test.

Pierwszą próbą będzie monitorowanie tanich bander należących do państw europejskich.

The first test will be to monitor the flags of convenience belonging to European countries.

Obecny kryzys jest swoistą próbą zdeterminowania Mołdawii w tym kierunku.

The current crisis is a test over Moldova's resolve in this regard.

Patrząc wstecz, wiosna była próbą dla relacji między UE a Chinami.

Looking back, this spring has been a test for EU-China relations.

próba {f.} [sport.]

attempt {rzecz.} [sport.]

Jest to jeszcze jedna próba przeforsowania liberalizacji prawa zamówień publicznych.

This is yet another attempt to push through the liberalisation of public procurement.

Nie mogę zgodzić się z retoryką, że jest to próba pisania historii na nowo.

I cannot agree with the rhetoric that this is an attempt to rewrite history.

Próba zepchnięcia nadawców na pozycję obronną się nie udała, pani komisarz.

Your attempt to force broadcasting onto the defensive has failed, Commissioner.

Była to oczywista, celowa próba ponownej destabilizacji mojego regionu.

It was a clear and deliberate attempt to once again destabilise my region.

Nie ma żadnych głosów sprzeciwu, jedynie próba zamiecenia tej nowej informacji pod dywan.

There is no outcry, just an attempt to brush this new information under the carpet.

próba {f.} (też: podejście, usiłowanie)

attempt {rzecz.}

próba {f.} (też: sprawdzian, rozprawa sądowa)

trial {rzecz.}

Moim zdaniem Södertälje musi zostać objęte próbą, do której odniósł się komisarz Barrot.

In my view Södertälje must be included in the kind of trial the Commissioner referred to.

Już od bardzo dawna ta walka była czymś więcej niż tylko próbą sił.

For a long time now, this fight has been more than simply a trial of strength.

Nieuchronnie każda próba będzie musiała być przeprowadzona na niezwykle ograniczonym obszarze.

Any trial will, inevitably, have to be confined to a very small area.

To pierwsza próba, i... wideo: Gol!

This was our very first trial, and... Spectators (Video): Goal!

Przeprowadzone badanie było podwójnie ślepą próbą, co znaczy, że ani lekarz ani pacjent nie byli świadomi co otrzymuje pacjent.

The study was a double-blind trial, which means that neither the doctor nor the patient knew what treatment the patient was receiving.

próba {f.} (też: stawka, oferta, oferowana cena, odzywka)

bid {rzecz.}

Podobnie jak wszystkie grupy polityczne głosowałem za przyjęciem projektu rezolucji w sprawie Tunezji, będącego próbą wysłania sygnału poparcia dla tego kraju.

I voted in favour of the motion for a resolution on Tunisia, as did all the political groups, in a bid to send a message of support to this country.

próba {f.} [teatr.]

rehearsal {rzecz.} [teatr.]

Oficer wkońcu myśli: „No cóż, ta próba musi się kiedyś skończyć”.

And the first mate thinks, "Well, I guess at some point the rehearsal has to end."

Myśli sobie: „Czy to ciągle próba, czy może powinienem go rozwiązać?”.

He's like, "Is this still the rehearsal, or should I untie him?"

Ta próba była dla mnie wielkim wyzwaniem.

Because the rehearsal meant a great challenge to me.

I walka o znalezienie współczucia w niektórych z tych trochę odstręczających tekstów jest dobrą próbą generalną przed robieniem tego samego w codziennym życiu.

And this struggle to find compassion in some of these rather rebarbative texts is a good dress rehearsal for doing the same in ordinary life.

Można by powiedzieć, że była to próba generalna współpracy instytucjonalnej w świetle nowej roli, jaką będzie odgrywać Parlament Europejski po przyjęciu traktatu reformującego.

It could be said to have been a rehearsal for institutional cooperation in light of the new role the European Parliament will play once the Reform Treaty has been adopted.

próba {f.}

assay {rzecz.}

Odsetek pacjentów z wartością HIV RNA poniżej zakresu wykrywalności próby (czuła i ultraczuła) w 48 tygodniu Próba

Proportion of patients with HIV RNA below LOQ (sensitive and ultrasensitive assays) at Week 48 Assay

Próba ta mierzy poziom przeciwciał w stosunku do pojedynczego epitopu neutralizującego dla każdego poszczególnego typu HPV.

This assay measures antibodies against a single neutralizing epitope for each individual HPV type.

próba {f.} (też: audycja)

audition {rzecz.}

próba {f.} (też: wysiłek, przedsięwzięcie, starania, zabiegi)

endeavour {rzecz.} [Bryt.]

Dlatego też uważam, że próba ta zasługuje na nasze szczere uznanie.

I believe, therefore, that this endeavour deserves our genuine recognition.

próba {f.} (też: precyzja, cienkość, delikatność)

fineness {rzecz.}

próba {f.}

dummy run {rzecz.}

próba {f.} (też: wgniecenie, balanga, ubaw, walnięcie)

bash {rzecz.} [pot.]

próba {f.}

run-through {rzecz.}

próba {f.} (też: kontrola, ocena, test, sprawdzenie)

evaluation {rzecz.}

próba {f.} (też: przykład, próbka, wycinek)

sample {rzecz.}

Wspomniane europejskie programy pilotażowe na rzecz ofiar ataków terrorystycznych stanowią pozytywną przykład jako próba zaleczenia ran, wciąż jednak trzeba uczynić bardzo wiele.

The European pilot programmes referred to for the victims of terrorist attacks are a positive sample in terms of relieving the wounds, but a great deal still needs to be done.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "próba":

 

Podobne tłumaczenia

"próba" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "próba" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jej próba przejścia po zaśmieconych schodach sieni, jeden bolesny krok po drugim.

Her making her way down the littered vestibule stairs, one agonized step at a time.

Projekt ten jest próbą zmierzenia się z tematem tabu, zatem jest on szczególnie ważny.

This project confronts a taboo subject, and this is particularly important.

Zgadzam się z tym, że UE powinna aktywnie pomagać Chinom w próbie odbudowy.

I also agree that the EU should be actively helping China with reconstruction efforts.

Próba zweryfikowania tego pliku nie powiodła się, ponieważ upłynął limit czasu serwera.

We were unable to verify your file because we received a server timeout.

Naszym celem jest próba przewidzenia przyszłości dostaw energii dla Unii Europejskiej.

The task is to predict the future of the European Union's energy supply.

Wykazano skuteczność w próbie prowokacji u kurcząt w około 3 tygodni od wylęgu.

Efficacy was demonstrated by challenge of chicks approximately three weeks after hatching.

Pacjenci uczestniczący w tej próbie uzyskali wynik z przedziału 10- 20 w badaniu MMSE (ang.

Patients involved in this study had an MMSE (Mini-Mental State Examination) score of 10– 20.

Jednakże to tylko bezczelna próba uprzedzenia decyzji politycznych.

However this is just an audacious way of pre-empting a political decision.

Więc to była pierwsza udana próba złamania kodu DNA i wszystko to wydarzyło się do roku 1966.

So that's the first cracking of the genetic code, and it was all over by 1966.

Jednakże błędem jest próba rozwiązania tych problemów za pomocą ogólnoeuropejskiej bazy danych.

To seek to address these problems by creating an EU-wide database is, however, a mistake.

Głosowaliśmy przeciwko podziałowi Kosowa oraz jakiejkolwiek próbie powrotu rządów Belgradu.

We voted against plans for the division of Kosovo and against any reversion to rule by Belgrade.

To całkowicie nieudana próba komunikacji informacji medycznej.

This is a bankrupt effort at communicating health information.

W pozostałych przypadkach zazwyczaj druga lub trzecia próba wskazywała prawidłową odpowiedź.

In the rest of the cases, typically the second best guess or third best guess was the right answer.

Trwało to nadal w czasie drugiej wojny światowej, która była straszliwą próbą dla całej Europy.

This also continued during the Second World War, which was a terrible ordeal for Europe as a whole.

Krwotoki w próbie REPLACE- 2 określono wg kryteriów,, non- TIMI ’’.

Major bleeding in REPLACE-2 was defined by non-TIMI criteria.

W lutym 2007 roku w Monachium miała miejsce prapremiera sztuki „Die Probe” („Próba”) Lukasa Bärfussa.

This was followed in February 2007 by the world premiere of Lukas Bärfuss's "The Proof" at Munich.

Skupianie się na nim jest próbą ucieczki od odpowiedzialności.

Focussing on this is a way of escaping our responsibility.

Pacjenci, dla których zidentyfikowano dawkę skuteczną wchodzili w fazę badania z podwójnie ślepą próbą.

Patients who identified an effective dose entered the double-blind phase of the study.

Desperacka próba przywrócenia porządku i normalności.

They did not want to do this, it just happened -- they lost control.

Wprawdzie nie jest to łatwa próba pogodzenia interesów, ale dla ludzi chorych może to być kwestią przeżycia.

Admittedly it is not an easy balancing act, but for people who are ill it may be a matter of survival.
 

Wyniki z forum

"próba" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.