Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "poziom podstawowy"

 

"poziom podstawowy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 40

poziom podstawowy {rzeczownik}

poziom podstawowy {m.} [eduk.]

basic level {rzecz.} [eduk.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"poziom podstawowy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "poziom podstawowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ale na podstawowym poziomie, skalowalność dotyczy nas wszystkich na tej sali.

But you know, at a local level, you scale; everybody in this room is scaled.

Na podstawowym poziomie, wszyscy wyczuwaliśmy tę duchowość przy narodzinach dziecka.

On an elemental level, we have all felt that spirituality at the time of childbirth.

Ale jednak, nawet na tak podstawowym poziomie, kontekst jest najważniejszy.

And yet, even at this most fundamental level, context is everything.

Sesje informacyjne są dostępne na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym.

We also offer guided tours (in English and German) of the construction site for the new ECB premises.

Kategoria - jest to główny poziom śledzenia zdarzeń i podstawowy poziom ich sortowania.

Category: A category is the root level of event tracking and is the base level for sorting your events.

Od czasu, gdy sformułowano cele milenijne 29 milionów dzieci mogło otrzymać wykształcenie na poziomie podstawowym.

Since the Millennium Goals were formulated, 29 million children have been able to benefit from primary schooling.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący Cię do podstawowego zasiłku.

National authorities cannot require your income to be above the level that would qualify you for basic income support.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący Cię do podstawowego zasiłku.

National authorities may not require your income to be above the level that would qualify you for basic income support.

Walka z terroryzmem nigdy nie może być wykorzystywana do obniżenia poziomu ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.

The fight against terrorism can never be used to diminish the level of protection of human rights and fundamental freedoms.

Pragnę zauważyć, że na poziomie edukacji podstawowej przedwczesna kategoryzacja uczniów ma szkodliwe skutki.

I would like to point out that at the level of primary education premature categorisation of pupils has a detrimental effect.

Globalnie zaprojektowana skala używana w tym celu ma trzy podstawowe poziomy oceny (A, B i C), które są podzielone na sześć stopni.

The Common European Framework divides learners into three broad divisions (A, B and C) which are divided into six levels.

Są one wielkim sukcesem na poziomie podstawowym i dlatego przypuszczam, że możemy uznać, że należy uczynić więcej w celu ich upowszechniania.

They are a great success at a fundamental level, and therefore I presume we can only agree that more should be done to promote them.

Poziom podstawowy

Elementary use of language

Dostęp do opieki zdrowotnej i kształcenia na poziomie podstawowym pozostaje jedynie w sferze marzeń dla milionów ludzi, w tym dla wielu kobiet.

Access to healthcare and basic education is just a dream for millions of people, many of whom are women.

Podsumowując, obecny poziom podstawowych stóp procentowych EBC jest nadal odpowiedni, w związku z czym Rada postanowiła pozostawić je bez zmian.

To sum up, the current key ECB interest rates remain appropriate. The Governing Council therefore decided to leave them unchanged.

To ważny i znaczący krok, który pozwoli na wypracowanie jednolitego minimalnego poziomu ochrony praw podstawowych w Europie.

This is an important and significant step, which will allow us to develop a uniform, minimum level of protection of fundamental rights in Europe.

Kiedy ten nadmiar naczyń nie jest już potrzebny ciało przycina je do poziomu podstawowego używając naturalnie występujących inhibitorów angiogenezy.

And when those excess vessels are no longer needed, the body prunes them back to baseline using naturally occurring inhibitors of angiogenesis.

Przed chwilą się do nich odniosłem: zapewnienie opieki zdrowotnej i szkolnictwa na poziomie podstawowym, żeby ludzie mogli dalej uczyć się w domach.

I have just referred to them: provision of health care and basic education so that people are able to earn something themselves at home.

Martwi nas również to, że w wyniku walki z terroryzmem obniżył się poziom ochrony podstawowych wolności.

We are also concerned because in the fight against terrorism, international cooperation has reduced the level of protection of fundamental freedoms.

Na pierwszym poziomie mamy podstawowe potrzeby -

On the bott
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

pożegnanie · pożenić · pozer · pożerać · pożerający · pozerala · pozerstwo · pozew · pozielenieć · poziom · poziom-podstawowy · poziomica · poziomka · poziomnica · poziomy · pozlepiany · pozmieniać · pozmywać · poznać · Poznań · poznanie

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-niemiecki.