polsko-angielskie tłumaczenie słowa "pozbawiony"

PL pozbawiony polskie tłumaczenie

pozbawiony {przym. m.}
pozbawić {czas.}
pozbawić {czas. dk}

PL pozbawiony
play_circle_outline
{przymiotnik rodzaju męskiego}

pozbawiony
Od takiego czasu jest on przetrzymywany w nieznanych warunkach i pozbawiony praw osobistych.
Since then he has been kept in detention in unknown conditions and deprived of his personal rights.
Element ten nie sprawdza się w przypadku świadczeń alimentacyjnych i gdyby go zastosowano, omawiany akt prawny byłby pozbawiony wszelkiego sensu.
That does not work in the case of maintenance; were it the case, the measure would be deprived of any meaning.
Prawo rzymskie w czasach Justyniana stanowiło, że lepiej aby winny pozostał bez kary, niż aby niewinny został pozbawiony życia.
Roman law at the time of Justinian stated that it was better for a guilty person to go unpunished than for an innocent person to be deprived of their life.
pozbawiony (też: wyprany z)
Aliskiren był pozbawiony działania mutagennego w badaniach mutagenności in vivo i in vitro.
Aliskiren was devoid of any mutagenic potential in the in vitro and in vivo mutagenicity studies.
W RPA najbardziej pozbawiony zaufania związek to ten pomiędzy białym policjantem a czarną społecznością.
In South Africa, the relationship most devoid of trust is that between a white policeman and the black community.
Naprawdę wierzę, że nadszedł już czas, by odłożyć na bok zwrot "nowe państwo członkowskie” jako anachronizm pozbawiony znaczenia.
Indeed, I believe it is time now to put aside the term 'new Member State' as an anachronism devoid of meaning.
pozbawiony (też: osamotniony, ogołocony)
pozbawiony
Aliskiren był pozbawiony działania mutagennego w badaniach mutagenności in vivo i in vitro.
Aliskiren was devoid of any mutagenic potential in the in vitro and in vivo mutagenicity studies.
W RPA najbardziej pozbawiony zaufania związek to ten pomiędzy białym policjantem a czarną społecznością.
In South Africa, the relationship most devoid of trust is that between a white policeman and the black community.
Naprawdę wierzę, że nadszedł już czas, by odłożyć na bok zwrot "nowe państwo członkowskie” jako anachronizm pozbawiony znaczenia.
Indeed, I believe it is time now to put aside the term 'new Member State' as an anachronism devoid of meaning.
pozbawiony

trending_flat
"czegoś"

pozbawiony
play_circle_outline
void {przym.} (of sth)

trending_flat
"z czegoś"

pozbawiony (też: odarty, ogołocony)
play_circle_outline
denuded {przym.} (of sth)

Przykłady użycia - "pozbawiony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishw sposób niekontrolowany, pozbawiony orientacji, celu
PolishCel finansowy, ustanowiony przez samą Komisję Europejską, byłby pozbawiony znaczenia.
The financing goal set by the European Commission alone would be meaningless.
PolishCzy oznacza to reformy na rynku pracy, model flexicurity pozbawiony bezpieczeństwa?
Does it mean labour market reforms, 'flexicurity', without security?
PolishUzyskany roztwór powinien być przezroczysty i bezbarwny, pozbawiony grudek, kłaczków i cząstek stałych.
The solution should be clear and colourless, with no lumps, flakes, or particles.
PolishSporządzony roztwór powinien być bezbarwny do bladożółtego i pozbawiony nierozpuszczalnych zanieczyszczeń.
The reconstituted solution should be clear to pale yellow and free of particles.
PolishKtoś pozbawiony poczucia humoru mógłby wręcz uznać to za obraźliwe.
Someone with no sense of humour might even think it was insulting.
PolishReFacto AF zawiera pozbawiony domeny B rekombinowany czynnik krzepnięcia VIII (moroktokog alfa).
ReFacto AF contains B-domain deleted recombinant coagulation factor VIII (moroctocog alfa).
Polish& amp; #x201E; Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki.
& amp; amp; #x2018; No person shall be denied the right to education.
PolishReFacto AF zawiera pozbawiony domeny B rekombinowany czynnik krzepnięcia VIII (moroktokog alfa).
ReFacto AF contains B-domain deleted recombinant coagulation factor VIII, (moroctocog alfa).
PolishReFacto AF zawiera pozbawiony domeny B, rekombinowany czynnik krzepnięcia VIII (moroktokog alfa).
ReFacto AF contains B-domain deleted recombinant coagulation factor VIII, (moroctocog alfa).
PolishDynepo zawiera poniżej 1 mmol sodu (23mg) na dawkę, tj. jest właściwie „ pozbawiony sodu ”.
Dynepo contains less than 1mmol of sodium (23 mg) per dose, i. e. it is essentially " sodium-free ".
PolishOd takiego czasu jest on przetrzymywany w nieznanych warunkach i pozbawiony praw osobistych.
Since then he has been kept in detention in unknown conditions and deprived of his personal rights.
PolishDo momentu, kiedy zostałem jej pozbawiony, nigdy o niej nie pomyślałem.
Until it was stripped from me, I never thought about it.
PolishKomisja niewątpliwie przeanalizuje tę kwestię w sposób konstruktywny, pragmatyczny i pozbawiony uprzedzeń.
The Commission will certainly look at that with a constructive, pragmatic and open mind.
PolishLek GONAL- f zawiera mniej niż 1mmol sodu (23 mg) w jednej dawce, czyli praktycznie jest pozbawiony sodu.
GONAL-f contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per dose, i. e. essentially “ sodium-free”.
PolishRozpuszczony lek jest pozbawiony konserwantów i powinien zostać zużyty niezwłocznie po przygotowaniu..
The reconstituted product is preservative free and should be used immediately after preparation.
PolishZostał pozbawiony prawa wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii, ale obecnie kontynuuje praktykę lekarską w Niemczech.
He was struck off in Britain yet he continues to practise in Germany today.
PolishPreparat GONAL- f zawiera mniej niż 1mmol sodu (23 mg) w jednej dawce, czyli praktycznie jest pozbawiony sodu.
GONAL-f contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per dose, i. e. essentially “ sodium-free”.
PolishLek Pergoveris zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej dawce, czyli jest praktycznie pozbawiony sodu.
Pergoveris contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per dose, i. e. essentially “ sodium-free”.
PolishRoztwór powinien być przezroczysty i bezbarwny lub bladożółty, pozbawiony grudek, kłaczków i cząstek stałych.
The solution should be clear, colourless or pale yellow, with no lumps or flakes or particles.