Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pozbawiony"

 

"pozbawiony" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 87

pozbawiony {przymiotnik}

pozbawiony (czegoś) {przym. m.}

void (of sth) {przym.}

pozbawiony {przym. m.}

deprived of {przym.}

Od takiego czasu jest on przetrzymywany w nieznanych warunkach i pozbawiony praw osobistych.

Since then he has been kept in detention in unknown conditions and deprived of his personal rights.

Element ten nie sprawdza się w przypadku świadczeń alimentacyjnych i gdyby go zastosowano, omawiany akt prawny byłby pozbawiony wszelkiego sensu.

That does not work in the case of maintenance; were it the case, the measure would be deprived of any meaning.

W przypadku gdy kraj, w którym złożyłeś wniosek, przekazał go zbyt późno właściwemu organowi w innym kraju, nie zostaniesz pozbawiony prawa do świadczeń.

You can't be deprived of your entitlements if the country where you applied forwarded your files too late to the responsible authority in another country.

Prawo rzymskie w czasach Justyniana stanowiło, że lepiej aby winny pozostał bez kary, niż aby niewinny został pozbawiony życia.

Roman law at the time of Justinian stated that it was better for a guilty person to go unpunished than for an innocent person to be deprived of their life.

Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego.

No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.

pozbawiony {przym. m.} (też: wyprany z)

devoid of {przym.}

Aliskiren był pozbawiony działania mutagennego w badaniach mutagenności in vivo i in vitro.

Aliskiren was devoid of any mutagenic potential in the in vitro and in vivo mutagenicity studies.

W RPA najbardziej pozbawiony zaufania związek to ten pomiędzy białym policjantem a czarną społecznością.

In South Africa, the relationship most devoid of trust is that between a white policeman and the black community.

Naprawdę wierzę, że nadszedł już czas, by odłożyć na bok zwrot "nowe państwo członkowskie” jako anachronizm pozbawiony znaczenia.

Indeed, I believe it is time now to put aside the term 'new Member State' as an anachronism devoid of meaning.

Popieram pomysł uczynienia wspomnianych działań tematem przewodnim roku 2010 w Europie, choć wydaje mi się on zbyt niezobowiązujący i pozbawiony konsekwencji w zakresie polityki społecznej.

I support the initiative for a European Year, but I find it all too non-committal and too devoid of implications in the field of social policy.

pozbawiony {przym. m.} (też: osamotniony, ogołocony)

bereft {przym.}

pozbawiony (z czegoś) {przym. m.} (też: odarty, ogołocony)

denuded (of sth) {przym.}

pozbawiony {przym. m.}

devoid {przym.}

Aliskiren był pozbawiony działania mutagennego w badaniach mutagenności in vivo i in vitro.

Aliskiren was devoid of any mutagenic potential in the in vitro and in vivo mutagenicity studies.

W RPA najbardziej pozbawiony zaufania związek to ten pomiędzy białym policjantem a czarną społecznością.

In South Africa, the relationship most devoid of trust is that between a white policeman and the black community.

Naprawdę wierzę, że nadszedł już czas, by odłożyć na bok zwrot "nowe państwo członkowskie” jako anachronizm pozbawiony znaczenia.

Indeed, I believe it is time now to put aside the term 'new Member State' as an anachronism devoid of meaning.

Popieram pomysł uczynienia wspomnianych działań tematem przewodnim roku 2010 w Europie, choć wydaje mi się on zbyt niezobowiązujący i pozbawiony konsekwencji w zakresie polityki społecznej.

I support the initiative for a European Year, but I find it all too non-committal and too devoid of implications in the field of social policy.

pozbawiony {przym. m.}

lacking in {przym.}

pozbawić {czasownik}

pozbawić {czas.} (też: pozbawiać)

Jednak nie mamy zamiaru dać się pozbawić tej wspaniałej tradycji.

However, we have no intention of letting them deprive us of this wonderful tradition of ours.

W Rumunii ustawa językowa może pozbawić obywatelstwa setki tysięcy ludzi.

In Romania, the language law would deprive several hundreds of thousands of people of their nationality.

I nigdy nie chciałabym pozbawić was tego oświecenia.

And I would never want to deprive you of that epiphany.

Chcecie nałożyć tym ludziom kaganiec i pozbawić ich reprezentacji politycznej. Jesteście faryzeuszami demokracji!

You want to muzzle these people and deprive them of political representation: you are the Pharisees of democracy!

Musimy pozbawić terrorystów środków finansowych i inwestować więcej w badania i rozwój technologiczny.

We have to deprive terrorists of financial resources and to invest more in research and technological development.

pozbawić (kogoś czegoś) {czas.} (też: odbierać, odebrać, pozbawiać, rozdziać)

to divest [divested|divested] (sb of sth) {czas.} [form.]

pozbawić {czas. dk} (też: osierocić, pogrążać w smutku, pogrążać w żałobie)

Z Komisją, która - podobnie jak jej przewodniczący - jest zmęczona, pozbawiona wizji i politycznej odwagi.

A Commission which, like its President, is tired, lacking in vision and bereft of political courage.

Więc ludzie zamieszkujący środowisko półkuli północnej byli pozbawieni możliwości wytwarzania witaminy D w skórze przez większość roku.

So people inhabiting northern hemispheric environments were bereft of the potential to make vitamin D in their skin for most of the year.

Implikuje ono, że przynależność państwowa jest reliktem przeszłości i że wspaniały nowy świat składa się z nowych "odpaństwowionych” ludzi, pozbawionych korzeni, historii i kultury.

It implies that nationality is a thing of the past and that the brave new world consists of a new 'denationalised' man, bereft of his roots, his history and his culture.

pozbawić (pracy) {czas.} (też: wyrzucić, zwolnić, usunąć)

to outplace {czas.}

pozbawić {czas.}

Po pierwsze: zapewnienia opieki dzieciom, które pozbawione są możliwości leczenia.

One: provide care to children who are currently being deprived of treatment.

Są pozbawieni prawa do reprezentacji, nawet jeśli mieli prawo do głosowania.

They are deprived of the right of representation even if they had a right to vote.

Ale być może nie wiecie, że kociaki pozbawione możliwości zabawy nie potrafią nawiązywać relacji.

But what you may not know is that kittens deprived of play are unable to interact socially.

Uchodźcy są pozbawieni żywności, czystej wody oraz sanitariatów.

The refugees are deprived of food, clean water and sanitation.

Od takiego czasu jest on przetrzymywany w nieznanych warunkach i pozbawiony praw osobistych.

Since then he has been kept in detention in unknown conditions and deprived of his personal rights.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pozbawiony":

Synonimy (polski) dla "pozbawić":

 

Podobne tłumaczenia

"pozbawiony" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pozbawiony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Cel finansowy, ustanowiony przez samą Komisję Europejską, byłby pozbawiony znaczenia.

The financing goal set by the European Commission alone would be meaningless.

Czy oznacza to reformy na rynku pracy, model flexicurity pozbawiony bezpieczeństwa?

Does it mean labour market reforms, 'flexicurity', without security?

Ktoś pozbawiony poczucia humoru mógłby wręcz uznać to za obraźliwe.

Someone with no sense of humour might even think it was insulting.

ReFacto AF zawiera pozbawiony domeny B rekombinowany czynnik krzepnięcia VIII (moroktokog alfa).

ReFacto AF contains B-domain deleted recombinant coagulation factor VIII (moroctocog alfa).

ReFacto AF zawiera pozbawiony domeny B rekombinowany czynnik krzepnięcia VIII (moroktokog alfa).

ReFacto AF contains B-domain deleted recombinant coagulation factor VIII, (moroctocog alfa).

ReFacto AF zawiera pozbawiony domeny B, rekombinowany czynnik krzepnięcia VIII (moroktokog alfa).

ReFacto AF contains B-domain deleted recombinant coagulation factor VIII, (moroctocog alfa).

Dynepo zawiera poniżej 1 mmol sodu (23mg) na dawkę, tj. jest właściwie „ pozbawiony sodu ”.

Dynepo contains less than 1mmol of sodium (23 mg) per dose, i. e. it is essentially " sodium-free ".

& amp; #x201E; Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki.

& amp; amp; #x2018; No person shall be denied the right to education.

Rozpuszczony lek jest pozbawiony konserwantów i powinien zostać zużyty niezwłocznie po przygotowaniu..

The reconstituted product is preservative free and should be used immediately after preparation.

Uzyskany roztwór powinien być przezroczysty i bezbarwny, pozbawiony grudek, kłaczków i cząstek stałych.

The solution should be clear and colourless, with no lumps, flakes, or particles.

Droga jest długa, ale musimy ją przebyć, ponieważ kobiety zasługują na lepszy los pozbawiony uprzedzeń.

The road is long, but we must travel it, because women deserve better opportunities without prejudice.

Jestem zupełnie pozbawiony optymizmu co do odpowiedzi Rady.

I am not at all optimistic about the Council's response.

Roztwór powinien być przezroczysty i bezbarwny do jasnożółtego i praktycznie pozbawiony cząstek stałych.

The solution should be clear and colourless or pale yellow and practically free from visible particles.

Do momentu, kiedy zostałem jej pozbawiony, nigdy o niej nie pomyślałem.

Until it was stripped from me, I never thought about it.

Lek GONAL- f zawiera mniej niż 1mmol sodu (23 mg) w jednej dawce, czyli praktycznie jest pozbawiony sodu.

GONAL-f contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per dose, i. e. essentially “ sodium-free”.

Sporządzony roztwór powinien być bezbarwny do bladożółtego i pozbawiony nierozpuszczalnych zanieczyszczeń.

The reconstituted solution should be clear to pale yellow and free of particles.

Komisja niewątpliwie przeanalizuje tę kwestię w sposób konstruktywny, pragmatyczny i pozbawiony uprzedzeń.

The Commission will certainly look at that with a constructive, pragmatic and open mind.

Lek Pergoveris zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej dawce, czyli jest praktycznie pozbawiony sodu.

Pergoveris contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per dose, i. e. essentially “ sodium-free”.

Roztwór powinien być przezroczysty i bezbarwny lub bladożółty, pozbawiony grudek, kłaczków i cząstek stałych.

The solution should be clear, colourless or pale yellow, with no lumps or flakes or particles.

Wybór pozbawiony alternatywy nie jest żadnym wyborem.

Choice without an alternative is no choice at all.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik rosyjsko-polski.