Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "powołanie"

 

"powołanie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 142

powołanie {rzeczownik}

calling {rzecz.}

Proszę was tedy ja więzień w Panu, abyście chodzili tak, jako przystoi na powołanie, którem jesteście powołani;

I therefore, the prisoner in the Lord, beseech you to walk worthily of the calling wherewith ye were called,

Widzicie zaiste powołanie wasze, bracia

For behold your calling, brethren, that not many wise after the flesh, not many mighty, not many noble, [are called]:

Jesteśmy unią krajów demokratycznych - mamy powołanie demokratyczne, więc w kreatywny i zdecydowany sposób ten proces zmian wesprzemy.

We are a union of democracies - we have a democratic calling, so we will back this process of change with creativity and with determination.

A najwyższe ludzkie powołanie to odnaleźć to światło, dostrzec je, zebrać odłamki, i robiąc to, naprawić świat.

And that the highest human calling is to look for this light, to point at it when we see it, to gather it up, and in so doing, to repair the world.
vocation {rzecz.}

Swoje wystąpienie zakończę tym hasłem w języku greckim, który najlepiej wyraża nasze wspólne powołanie: Το ευρώ είναι το κοινό μας μέλλον.

I will finish by saying it in Greek, which is the language that best expresses our universal vocation: Το ευρώ είναι το κοινό μας μέλλον.

Pani przewodnicząca! Chorwacja ma powołanie europejskie: dowodzą tego niedawne zaproszenie do NATO oraz trwające negocjacje w celu przystąpienia do UE.

Madam President, Croatia has a European vocation: the recent invitation to join NATO and the current negotiations to join the EU are a testimony to that.

Co najmniej jeden z ważnych przywódców europejskich powiedział - w kontekście mającej niedawno miejsce wojny z Rosją - że powołanie Gruzji do wstąpienia do NATO zostanie spełnione,

At least one important European leader has said - in the context of the recent war with Russia - that Georgia's vocation for NATO would be fulfilled,

powołanie {n.} (też: profesja)

métier {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "powołanie":

 

Podobne tłumaczenia

"powołanie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "powołanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Powołanie grupy zadaniowej byłoby słuszne, ale jeszcze lepiej będzie bez niej.

It would be good to have a task force but it would be even better without it.

Powołanie tej agencji to kolejny krok ku centralizacji polityki azylowej UE.

Establishing this agency is another step towards centralising EU asylum policy.

Uważam, że powołanie europejskiego rzecznika praw konsumenta jest dosyć wątpliwe.

I think the proposal to appoint an EU consumer ombudsman is highly dubious.

Powołanie na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Harald Wögerbauer - AT) (

Appointment of a Member of the European Court of Auditors (Mr Harald Wögerbauer - AT) (

Podobnie jak pani poseł Andrikienė, popieramy również powołanie koordynatora ds. Tybetu.

We are also supporting - as is Mrs Andrikien- the creation of a coordinator for Tibet.

Jej powołanie przyczynia się do promowania równości płci w Służbie Działań Zewnętrznych.

Her appointment contributes to advancing gender equality in the External Action Service.

W pełni popierałem powołanie tej kandydatury; zatwierdziłem ją podczas Rady Europejskiej.

It is an appointment that I very much supported and approved during the European Council.

Tym większe znaczenie ma w tej sytuacji powołanie europejskich sił szybkiego reagowania.

The establishment of a European Rapid Reaction Force is therefore particularly necessary.

W zakresie kształtowania kadr proponuje się powołanie Europejskiej Akademii Dyplomatycznej.

As concerns training personnel, it is proposed to create a European diplomatic college.

Powołanie w pełni operacyjnego organu parlamentarnego jest w tym przypadku bardzo wskazane.

A fully functional parliamentary body is highly desirable for this purpose.

Dlatego chciałabym wnioskować o powołanie Europejskiego Wysłannika ds. Ochrony Praw Kobiet.

Therefore, I should like to put the case for a European Envoy for Women's Rights.

Wydaje mi się, że uzgodniono powołanie komisarza odpowiedzialnego za tę sferę.

I believe that it was agreed that there would be a commissioner responsible for this subject.

Kioto: początki starań o powołanie pokojowej organizacji. ~~~ G20.

Kyoto: the beginnings of struggling to create a treaty-based organization.

Jednakże nie uważam, by powołanie rzecznika praw konsumenta było w jakikolwiek sposób pomocne.

However, I do not think that a European Consumer Ombudsman will help us a great deal.

Powołanie nowego przewodniczącego Rady Europejskiej zapewni kontynuację.

The new President of the European Council will ensure continuity.

Powołanie rumuńskiego członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)

Nomination of the Romanian Member of the Court of Auditors (vote)

Procedura przewidziana w treści tych poprawek znacznie opóźni powołanie dyrektora.

The procedure proposed by these amendments could considerably delay the director's appointment.

Powołanie przewodniczącego europejskiego organu nadzoru (Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego)

Appointment of the Chairperson of the European Supervisory Authority (European Banking Authority)

W Brukseli odbywa się posiedzenie mające na celu powołanie KES.

A meeting is held in Brussels, Belgium, to constitute the ESC.

UE powinna rozważyć powołanie się na postanowienia Porozumienia z Kotonu w odniesieniu do sankcji.

The EU should consider invoking the provisions of the Cotonou Agreement relating to sanctions.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.