Językowy Mundial bab.la 2016

IT
VS
SL
Ti amo ljubim te 

Głosuj na swój ulubiony język!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "potwierdzenie"

 

"potwierdzenie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 121

potwierdzenie {rzeczownik}

potwierdzenie {n.} (też: zatwierdzenie, bierzmowanie)

confirmation {rzecz.}

Cieszy mnie również fakt, iż udało nam się zagwarantować potwierdzenie budżetu Galileo.

I am also delighted that we have managed to guarantee confirmation of the Galileo budget.

Wręcz przeciwnie, postrzegam ją raczej jako potwierdzenie ciągłości europejskiej polityki.

On the contrary, I see it rather as a confirmation of continuity in European politics.

Kliknięcia stanowią dźwiękowe potwierdzenie przesunięcia czarnego pokrętła nastawiania dawki.

The clicks are only audible confirmation that the black dose knob has been moved.

Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.

We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.

Możemy zobaczyć ten unikalny "odcisk palca." I mamy potwierdzenie.

We can see this unique fingerprint. ~~~ And we get confirmation.

potwierdzenie (czegoś) {n.}

corroboration (of sth) {rzecz.}

potwierdzenie {n.} (też: usprawiedliwienie)

vindication {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "potwierdzenie":

 

Podobne tłumaczenia

"potwierdzenie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "potwierdzenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Przedstawiono jedno badanie terenowe na potwierdzenie skuteczności preparatu.

A single field study was submitted in support of the efficacy of the product.

kolor na zielony, co stanowi potwierdzenie podania pełnej dawki leku. zy

is or th If you experience difficulties choose a more firm injection site.

Chciałbym poinformować Wysoką Izbę, że ten projekt posiada potwierdzenie ethical review.

I would like to inform the House that this project has been endorsed by an ethical review.

Po prostu chcę uzyskać od pana przewodniczącego potwierdzenie, że Rada została zaproszona.

I just want the President to guarantee that the Council has been invited.

Kryteria odpowiedzi hematologicznej (potwierdzenie wszystkich odpowiedzi po ≥ 4 tygodniach):

Haematological response criteria (all responses to be confirmed after ≥ 4 weeks):

Byłbym wdzięczny panu komisarzowi za potwierdzenie tego wobec Izby.

I would be grateful if the Commissioner would confirm that to the House.

Kiedy się to uda, to potwierdzenie bycia żywym, dociera do ciebie niemal na poziomie komórek.

When it's tapped, the affirmation of being alive, it reaches you almost to a cellular level.

Okienko kontrolne zmieni kolor na zielony, co stanowi potwierdzenie podania pełnej dawki leku.

The inspection window will be green, confirming the injection is complete.

Drugą podstawową kwestią jest potwierdzenie, że Parlament ma tu ważną rolę do odegrania.

The second key point, to conclude, is to affirm that Parliament has an important role to play.

Sytuacja w Czechach stanowi potwierdzenie faktu, że rzeczywiście mamy problem.

The situation in the Czech Republic provides evidence of the fact that there is a real problem.

Nie istnieją usługi publiczne w Kosowie, a Komisja może się tam udać i znaleźć tego potwierdzenie.

There are no public services in Kosovo, and the Commission only needs to go there to see as much.

W badaniach oceniano liczbę przypadków grypy mających swoje potwierdzenie w testach laboratoryjnych.

The studies measured the number of cases of flu, proven by laboratory tests.

Nowy cykl badań odbywa się w Instytucie Karolinska w Szwecji; ma na celu potwierdzenie tej hipotezy.

There's now a new research project underway at the Karolinska in Sweden to prove that hypothesis.

Jest to dramatyczne potwierdzenie zapotrzebowania na odpowiedzialne i moralne zarządzanie finansowe.

This is a dramatic statement of the need for responsible and moral financial management.

Bank zażądał dowodu na potwierdzenie tego, że przebywa w Wielkiej Brytanii od co najmniej trzech lat.

The bank she contacted required proof that she had been resident in the UK for at least three years.

Wniosek taki znajduje potwierdzenie w ustaleniach OBWE-ODIHR.

The assessment by the OSCE-ODIHR supports this conclusion.

Należy dostarczyć potwierdzenie równoważności testów oraz wyników z różnych miejsc wytwarzania.

Reassurances should be provided on the equivalence of tests and test results from the different sites.

Odpowiedni charakter usług świadczonych na czas umożliwia potwierdzenie prawa: prawa do zdrowia.

The timely and appropriate nature of services make it possible to affirm a right: the right to health.

Te oczekiwania znajdują potwierdzenie w badaniach opinii publicznej.

Those expectations are confirmed by public opinion polls.

Celem dobrej dyrektywy, stanowiącej potwierdzenie naszych zasad, musi być równość wszystkich pracowników.

Equality among workers must be the objective of a single positive directive, affirming this principle.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: zmyślasz, odkładać, ogryzek, szachy na lodzie, osoba która płynnie przechodzi z jednej identyfikacji płciowej w inną

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.