PL potwierdzenie
play_circle_outline
{nijaki}

potwierdzenie (też: zatwierdzenie, bierzmowanie)
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Kliknięcia stanowią dźwiękowe potwierdzenie przesunięcia czarnego pokrętła nastawiania dawki.
The clicks are only audible confirmation that the black dose knob has been moved.
Wręcz przeciwnie, postrzegam ją raczej jako potwierdzenie ciągłości europejskiej polityki.
On the contrary, I see it rather as a confirmation of continuity in European politics.
potwierdzenie (też: usprawiedliwienie)
potwierdzenie (też: afirmacja, twierdzenie, oświadczenie)
Kiedy się to uda, to potwierdzenie bycia żywym, dociera do ciebie niemal na poziomie komórek.
When it's tapped, the affirmation of being alive, it reaches you almost to a cellular level.
Można uznać, że priorytetami Parlamentu w odniesieniu do przedmiotowego budżetu są potwierdzenie i wzmocnienie środków na kształcenie i innowacje.
Parliament's priorities for this budget may be considered to be the affirmation and strengthening of funding for education and innovation.
Obecnie mamy szansę wzmocnić partnerstwo między Tunezją a Unią Europejską w oparciu o potwierdzenie demokracji oraz reformy gospodarcze i społeczne.
We now have an opportunity to strengthen the partnership between Tunisia and the European Union on the basis of an affirmation of democracy and economic and social reform.

trending_flat
"czegoś"

potwierdzenie

Przykłady użycia - "potwierdzenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzedstawiono jedno badanie terenowe na potwierdzenie skuteczności preparatu.
A single field study was submitted in support of the efficacy of the product.
PolishKryteria odpowiedzi hematologicznej (potwierdzenie wszystkich odpowiedzi po ≥ 4 tygodniach):
Haematological response criteria (all responses to be confirmed after ≥ 4 weeks):
Polishkolor na zielony, co stanowi potwierdzenie podania pełnej dawki leku. zy
is or th If you experience difficulties choose a more firm injection site.
PolishPo prostu chcę uzyskać od pana przewodniczącego potwierdzenie, że Rada została zaproszona.
I just want the President to guarantee that the Council has been invited.
PolishSytuacja w Czechach stanowi potwierdzenie faktu, że rzeczywiście mamy problem.
The situation in the Czech Republic provides evidence of the fact that there is a real problem.
PolishChciałbym poinformować Wysoką Izbę, że ten projekt posiada potwierdzenie ethical review.
I would like to inform the House that this project has been endorsed by an ethical review.
PolishOkienko kontrolne zmieni kolor na zielony, co stanowi potwierdzenie podania pełnej dawki leku.
The inspection window will be green, confirming the injection is complete.
PolishByłbym wdzięczny panu komisarzowi za potwierdzenie tego wobec Izby.
I would be grateful if the Commissioner would confirm that to the House.
PolishDrugą podstawową kwestią jest potwierdzenie, że Parlament ma tu ważną rolę do odegrania.
The second key point, to conclude, is to affirm that Parliament has an important role to play.
PolishW badaniach oceniano liczbę przypadków grypy mających swoje potwierdzenie w testach laboratoryjnych.
The studies measured the number of cases of flu, proven by laboratory tests.
PolishJest to dramatyczne potwierdzenie zapotrzebowania na odpowiedzialne i moralne zarządzanie finansowe.
This is a dramatic statement of the need for responsible and moral financial management.
PolishTe oczekiwania znajdują potwierdzenie w badaniach opinii publicznej.
Those expectations are confirmed by public opinion polls.
PolishNie istnieją usługi publiczne w Kosowie, a Komisja może się tam udać i znaleźć tego potwierdzenie.
There are no public services in Kosovo, and the Commission only needs to go there to see as much.
PolishNowy cykl badań odbywa się w Instytucie Karolinska w Szwecji; ma na celu potwierdzenie tej hipotezy.
There's now a new research project underway at the Karolinska in Sweden to prove that hypothesis.
PolishNależy dostarczyć potwierdzenie równoważności testów oraz wyników z różnych miejsc wytwarzania.
Reassurances should be provided on the equivalence of tests and test results from the different sites.
PolishOdpowiedni charakter usług świadczonych na czas umożliwia potwierdzenie prawa: prawa do zdrowia.
The timely and appropriate nature of services make it possible to affirm a right: the right to health.
PolishWniosek taki znajduje potwierdzenie w ustaleniach OBWE-ODIHR.
The assessment by the OSCE-ODIHR supports this conclusion.
PolishPotwierdzenie informuje o tym, że wiadomość została wyświetlona i podaje godzinę, o której miało to miejsce.
The receipt confirms that you saw the message and records the time.
PolishFirma wykorzystała trzy badania na potwierdzenie skuteczności stosowania preparatu Tandemact w tym samym wskazaniu.
The company used three studies to support the use of Tandemact in the same indication.
PolishBank zażądał dowodu na potwierdzenie tego, że przebywa w Wielkiej Brytanii od co najmniej trzech lat.
The bank she contacted required proof that she had been resident in the UK for at least three years.