Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "POST"

 

"POST" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-55 z 55

POST {rzeczownik}

POST {m.} [komp.] [zł.] (też: automatyczny test po włączeniu)

POST {rzecz.} [komp.] [zł.]

Dane ze wspomnianych analiz post- hoc (po fakcie) podsumowano w poniższej tabeli:

The data from this additional post-hoc analysis are summarised in the table below:

European Medicines Agency Post- authorisation Evaluation of Medicines for Human Use

European Medicines Agency Post-authorisation Evaluation of Medicines for Human Use

Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE- 10435 Sztokholm Szwecja

Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm Sweden

Merck Sharp & Dohme B. V Waarderweg 39 Post Bus 581 2003 PC Haarlem Holandia

Merck Sharp & Dohme B. V Waarderweg 39 Post Bus 581 2003 PC Haarlem The Netherlands

W Unii Europejskiej tworzymy wspólnotę nowoczesnych państw post-narodowych.

In the European Union, we are building a community of modern post-national states.

POST {m.} [komp.] [zł.] (też: automatyczny test po włączeniu)

Power-On Self-Test {rzecz.} [komp.] [zł.]

post {rzeczownik}

post {m.}

fast {rzecz.}

Zapowiedzieli post, i posadzili Nabota między przedniejszymi z ludu.

They proclaimed a fast, and set Naboth on high among the people.

I uląkł się, a obrócił Jozafat twarz swoję, aby szukał Pana, i zapowiedział post wszystkiemu ludowi Judzkiemu.

And Jehoshaphat feared, and set himself to seek unto Jehovah; and he proclaimed a fast throughout all Judah.

Izali to jest takowy post, jakim obrał, a dzień, w któryby trapił człowiek duszę swoję?

Is such the fast that I have chosen?

A gdy czas niemały wyszedł, i już było niebezpieczne żeglowanie, przeto iż już był i post przeminął, napominał je Paweł,

And when much time was spent, and the voyage was now dangerous, because the Fast was now already gone by, Paul admonished them,

I uwierzyli Niniwczycy Bogu; a zapowiedziawszy post oblekli się w wory, od największego z nich aż do najmniejszego z nich.

And the people of Nineveh believed God; and they proclaimed a fast, and put on sackcloth, from the greatest of them even to the least of them.

post {m.}

fasting {rzecz.}

Jeśli niektóre z tych osób mają zamiar praktykować post, to bardzo dobrze.

If some of those people are going to practise fasting, that is very good.

Ale ten rodzaj nie wychodzi, tylko przez modlitwę i przez post.

[But this kind goeth not out save by prayer and fasting.

A zatem rozpocząłem post dziś rano po śniadaniu.

So this morning I started my fasting after my breakfast.

POST {rzeczownik}

POST {m.} [komp.] [zł.]

POST {rzecz.} [komp.] [zł.] (też: Power-On Self-Test)

Dane ze wspomnianych analiz post- hoc (po fakcie) podsumowano w poniższej tabeli:

The data from this additional post-hoc analysis are summarised in the table below:

European Medicines Agency Post- authorisation Evaluation of Medicines for Human Use

European Medicines Agency Post-authorisation Evaluation of Medicines for Human Use

Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE- 10435 Sztokholm Szwecja

Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm Sweden

Merck Sharp & Dohme B. V Waarderweg 39 Post Bus 581 2003 PC Haarlem Holandia

Merck Sharp & Dohme B. V Waarderweg 39 Post Bus 581 2003 PC Haarlem The Netherlands

W Unii Europejskiej tworzymy wspólnotę nowoczesnych państw post-narodowych.

In the European Union, we are building a community of modern post-national states.
POST {rzecz.} [komp.] [zł.] (też: Power-On Self-Test)

post {rzeczownik}

poczta {f.}

post {rzecz.} (też: mail, post office)

słupek (siatki) {m.} [sport.]

post {rzecz.} [sport.]
post {rzecz.} (też: station, checkpoint)

słup {m.}

post {rzecz.} (też: pole, spurt, prism, column)

słupek (bramki) {m.} [sport.]

post {rzecz.} [sport.] (też: upright, goalpost, upright post)

urząd {m.}

post {rzecz.} (też: office, bureau, agency, department)

Urząd wysokiego komisarza jest produktem traktatu lizbońskiego.

The post of High Representative is a product of the Lisbon Treaty.

post-

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano wystąpienie zapalenia trzustki u dzieci.

There have been post-marketing reports of pancreatitis in paediatric patients.

Dane ze wspomnianych analiz post- hoc (po fakcie) podsumowano w poniższej tabeli:

The data from this additional post-hoc analysis are summarised in the table below:

Stopniowo należy poukładać wszystkie klocki, tworzące ramy na okres po 2012 roku.

Gradually, the building blocks must be put in place for a post-2012 framework.

Jednak pozytywny zryw, jaki miał miejsce bezpośrednio po referendum zakończył się.

But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.

Działania niepożądane opisane w doniesieniach po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Adverse reactions from post-marketing reports Infections and infestations Not known:

to post {czasownik}

rozmieścić {czas.}

to post [posted|posted] {czas.} (też: to garrison, to arrange, to lay out, to distribute)

wywiesić {czas.}

to post [posted|posted] {czas.} (też: to hang up, to hang, to loll, to put up)

zaksięgować {czas.} [fin.]

to post [posted|posted] {czas.} [fin.]

Gdy nastąpi ostateczne pobranie pieniędzy, obciążenie zostanie zaksięgowane na Twoim koncie jako pomyślnie zakończone.

When this final deduction occurs, the charge will be posted to your account as successful.

dodać dane {czas.} [komp.] [zł.]

to post [posted|posted] {czas.} [komp.]

rozpowszechnić {czas.} [komp.] [zł.]

to post [posted|posted] {czas.} [komp.]

rozmieszczać {czas.}

to post [posted|posted] {czas.} (też: to dispose, to garrison, to arrange, to lay out)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "post":

 

Podobne tłumaczenia

"POST" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "POST" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Slovenija The Medicines Company UK Ltd Tel: + 800 843 633 26 ali +41 61 564 1320 E- pošta:

Slovenija The Medicines Company UK Ltd Tel: + 800 843 633 26 ali +41 61 564 1320 E-pošta:

Post powanie w przypadku przedawkowania Nie istnieje swoista odtrutka przeciwko olanzapinie.

Management of overdose There is no specific antidote for olanzapine.

A on im rzekł: Ten rodzaj dyjabłów inaczej wynijść nie może, tylko przez modlitwę i przez post.

And he said unto them, This kind can come out by nothing, save by prayer.

Zapalenie w troby (w tym w trobowokomórkowe i cholestatyczne uszkodzenie w troby lub mieszana posta

Hepatitis (including hepatocellular, cholestatic or mixed liver injury)

Parlament podkreśla jednak, że dawstwo od żywych dawców należy traktować jako uzupełnienie dawstwa post mortem.

Parliament emphasises, however, that living donations must be considered complementary to donations after death.

Takie post powanie pomo e chroni rodowisko.

These measures will help to protect the environment.

Kali sarakosti: Życzę wszystkim udanego Wielkiego Postu.

Kali sarakosti: Happy Lent to you all.

Wskazane mo e by wdro enie standardowego post powania w przedawkowaniu (tzn. płukanie

Standard procedures for management of overdose may be indicated (i. e. gastric lavage, administration of activated charcoal).

Bardzo rzadko - retinopatia cukrzycowa Długotrwała poprawa kontroli glikemii zmniejsza ryzyko post pu retinopatii cukrzycowej.

Uncommon - Diabetic retinopathy Long-term improved glycaemic control decreases the risk of progression of diabetic retinopathy.

Długotrwała poprawa kontroli glikemii zmniejsza ryzyko post pu retinopatii cukrzycowej. aż

Very rare - Diabetic retinopathy Long-term improved glycaemic control decreases the risk of progression of diabetic retinopathy. no

Posta farmaceutyczna

Pharmaceutical Form

Ta ocena całego wpływu poszczególnych działań naukowo-badawczych zostanie przeprowadzona przez wysokiej rangi ekspertów. Wyniki oceny ex-post 6.

This assessment of the overall impact of the different research activities will be carried out by high-level experts.

Podczas zmiany preparatu z dwufazowej insuliny ludzkiej na preparat NovoMix 30, leczenie nale y rozpocz stosuj c tak sam dawk, w takim samym schemacie post powania.

When transferring a patient from biphasic human insulin to NovoMix 30, start with the same dose and regimen.

Preparat stosuje si go w typie SM okre lanym jako posta nawracaj co- ust puj ca, gdy u pacjenta wyst puj rzuty choroby (nawroty), a nast pnie okresy bez wyst powania objawów (remisje).

It is used in the type of MS known as ‘ relapsing-remitting’, when the patient has attacks (relapses) followed by periods with no symptoms (remissions).

U pacjentów, u których stwierdzono zapalenie w troby (w tym w trobokomórkowe i cholestatyczne uszkodzenie w troby oraz mieszan posta uszkodzenia w troby), nale y przerwa leczenie olanzapin.

In cases where hepatitis (including hepatocellular, cholestatic or mixed liver injury) has been diagnosed, olanzapine treatment should be discontinued.
 

Wyniki z forum

"POST" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.