polsko-angielskie tłumaczenie słowa "podział"

PL podział polskie tłumaczenie

podział {m.}

PL podział
volume_up
{męski}

  1. Biologia
  2. inne

1. Biologia

podział
volume_up
fission {rzecz.} [biol.]

2. inne

podział (też: dział, przedział, dywizja, rozczłonkowanie)
volume_up
division {rzecz.}
W Traktatach Unii Europejskiej istnieje wyraźny podział kompetencji.
In the treaties of the European Union, there is a clear division of competences.
Podział ról i zadań poprawi efektywność działania obu tych instytucji.
A division of roles and tasks will improve the efficiency of both of these institutions.
Odpowiedź na zapomniane kryzysy brzmi następująco: lepszy podział pracy.
The response to forgotten crises is precisely a better division of work.
podział (też: udział, działka, ogródek działkowy, przydział)
volume_up
allotment {rzecz.}
podział (też: rozłożenie, rozdział)
I na koniec, spodziewam się, że na tym etapie przewidziano jakiś wzór podziału podatków płaconych w poszczególnych państwach członkowskich.
And finally, I expect at this stage some formula has been arrived at for the apportionment of tax that is payable in the different Member States.
We wniosku zawarto wzór podziału oparty na równym podziale między sprzedażą, pracą i aktywami, a współczynnik dotyczący pracy dzieli się na dwa elementy: płace i liczbę pracowników.
The proposal provides for an apportionment formula with an equal division between sales, labour and assets, and the labour factor will be divided into two components: payroll and number of employees.
podział (też: cięcie, rozszczepienie, rozłam)
volume_up
scission {rzecz.}

Przykłady użycia - "podział" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKraje demokratyczne osiągają równy podział dóbr o wiele szybciej niż dyktatury.
Countries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.
PolishWnioskowaliśmy o podział kosztów, lecz reakcja była znikoma lub nie było jej wcale.
We have been requesting the sharing of the burden, with little or no response.
PolishKosmiczny podział: my i oni i Bóg winny najgorszego rodzaju faworyzowania?
A cosmic us and them, and a God who is guilty of the worst kind of favoritism?
PolishZdefiniowano podział odpowiedzialności pomiędzy Komisję i państwa członkowskie.
The sharing of responsibilities between the Commission and the Member States is defined.
PolishCo również ważne w tej konkretnej części, to podział funkcji zarządzania.
What is also important in this particular part is that there is shared management.
PolishZłoty Podział - miałem obsesję na jego punkcie jeszcze zanim się urodziłem.
Golden section, I've been obsessed with this thing since before I was born.
PolishWłaściwy podział zasobów UE i państw członkowskich będzie miał ogromne znaczenie.
The correct distribution of EU and Member States' resources will be of great significance.
PolishPierwotny podział budżetu według regionów zastąpiło podejście sektorowe.
The original regional focus of the budget has been replaced by a sectoral approach.
PolishUważam, że ważny jest także podział odpowiedzialności pomiędzy Unię i miasta.
I think that it is also important to divide the responsibility between the EU and cities.
PolishObawiamy się, że ten podział doprowadzi do rozproszenia odpowiedzialności.
We fear that this will lead to the fragmentation of your responsibilities.
PolishPozwolą na przyjęcie określonego podejścia, które zakłada podział ryzyka korzyści.
It will allow a specific approach which involves risk benefit sharing.
PolishTam musi się dokonać jakiś podział, a tutaj możemy kontrolować migrację.
Some sharing has to be done there, for it is here we can control the migratory flows.
PolishKolejną kwestią, która była przedmiotem gorącej debaty jest funkcjonalny podział operatora.
Another issue that has been the subject of heated debate is functional separation.
PolishAby wstawić podział strony, kliknij menu Wstaw i wybierz opcję Podział strony.
To insert a page break, click the Insert menu and select Page break.
Polish. ~~~ rozpoczyna się podział mięśni brodawkowatych, W 6. ~~~ tyg.
Within five weeks, you can start to see the early atrium and the early ventricles.
PolishBardzo ważny jest sprawiedliwy i wyważony podział finansowania między regiony.
Fair and balanced distribution across the regions for the allocation of financing is crucial.
PolishW ramach unii gospodarczej i walutowej Europy istnieje wyraźny podział obowiązków.
Within Europe's economic and monetary union, there is a clear allocation of responsibilities.
PolishPrzelew krwi powodował podział pomiędzy naszymi narodami i brat stawał przeciwko bratu.
Bloodshed was dividing our peoples and pitting brother against brother.
Polish(Śmiech) Kategorie mają być czytelne dla wybierającego, nie dla tego co wprowadził podział.
(Laughter) The categories need to say something to the chooser, not the choice-maker.
PolishPodział władzy polega na tym, że są ci, którzy podejmują decyzje i ci, którzy sprawują kontrolę.
In the separation of powers, there are those who decide and those who control.