Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "podział"

 

"podział" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 593

podział {rzeczownik}

podział {m.} (też: przedział, dział, dywizja, rozczłonkowanie)

division {rzecz.}

Ten podział trwa do dziś, a taki stan rzeczy odpowiada Wielkiej Brytanii.

This is a division that persists today and a state of affairs which suits Britain.

Odpowiedź na zapomniane kryzysy brzmi następująco: lepszy podział pracy.

The response to forgotten crises is precisely a better division of work.

Podział ról i zadań poprawi efektywność działania obu tych instytucji.

A division of roles and tasks will improve the efficiency of both of these institutions.

multipleksowanie przez podział częstotliwości

frequency division multiplexing

W Traktatach Unii Europejskiej istnieje wyraźny podział kompetencji.

In the treaties of the European Union, there is a clear division of competences.

podział {m.} (też: działka, udział, ogródek działkowy, przydzielenie)

allotment {rzecz.}

podział {m.} (też: rozłożenie, rozdział)

apportionment {rzecz.}

podział {m.} [biol.]

fission {rzecz.} [biol.]

podział {m.} (też: cięcie, rozszczepienie, rozłam)

scission {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "podział":

 

Podobne tłumaczenia

"podział" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "podział" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Kraje demokratyczne osiągają równy podział dóbr o wiele szybciej niż dyktatury.

Countries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.

Na poniższych wykresach pokazano ilość banknotów w obiegu w podziale na nominały.

The charts below show the circulation figures of the seven banknote denominations.

Wnioskowaliśmy o podział kosztów, lecz reakcja była znikoma lub nie było jej wcale.

We have been requesting the sharing of the burden, with little or no response.

Pan Rajoelina odmawia podziału władzy i usuwa każdego, kto się mu sprzeciwia.

Mr Rajoelina refuses to share power and is removing everyone who opposes him.

Opinia EBC w sprawie zmodyfikowanych zmian zasad podziału zysku Lietuvos bankas

ECB Opinion on the revised amendments to Lietuvos bankas' profit distribution rules 

Przyjmiemy klucz podziału w oparciu o wielkość emisji i zdolność do zapłaty.

There will be a global distribution key based on emissions and the ability to pay.

Złoty Podział - miałem obsesję na jego punkcie jeszcze zanim się urodziłem.

Golden section, I've been obsessed with this thing since before I was born.

Nie zamierzam omawiać, tego podziału ale dwie pierwsze przesłanki są wielce sensowne.

I am not going to go through them, but the first two are perfectly sensible.

Obawiamy się, że ten podział doprowadzi do rozproszenia odpowiedzialności.

We fear that this will lead to the fragmentation of your responsibilities.

Kosmiczny podział: my i oni i Bóg winny najgorszego rodzaju faworyzowania?

A cosmic us and them, and a God who is guilty of the worst kind of favoritism?

W przedmiotowym wniosku nie usiłuje się zmieniać tego podziału obowiązków.

The current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.

Mianowicie, że w społeczeństwach islamskich nie ma podziału między religią a państwem.

This is that in Islamic societies there is no separation of religion and state.

Nie gódźmy się na nowe linie podziału ekonomicznego między nowymi a starymi.

Let us now avoid new economic demarcation lines between the new ones and the old ones.

Co również ważne w tej konkretnej części, to podział funkcji zarządzania.

What is also important in this particular part is that there is shared management.

Rada zdecydowała o podziale czasu pracy na segmenty aktywne i nieaktywne.

The Council has decided to partition working time into active and inactive segments.

Musimy uczynić więcej, by zapewnić większą konwergencję, zamiast tworzyć nowe podziały.

We must do more to create more convergence, and not to create more differences.

Pierwotny podział budżetu według regionów zastąpiło podejście sektorowe.

The original regional focus of the budget has been replaced by a sectoral approach.

Zdefiniowano podział odpowiedzialności pomiędzy Komisję i państwa członkowskie.

The sharing of responsibilities between the Commission and the Member States is defined.

Tam musi się dokonać jakiś podział, a tutaj możemy kontrolować migrację.

Some sharing has to be done there, for it is here we can control the migratory flows.

W proponowanym rocznym podziale środków na rok 2010 przewidziano kwotę 75 milionów euro.

The proposed annual breakdown provides an amount of EUR 75 million in 2010.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.