Search for the most beautiful word
persevered
agglomerate

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "podział"

 

"podział" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 319

podział {rzeczownik}

podział {m.} (też: przedział, dział, dzielenie, dywizja)

division {rzecz.}

Nowy podział Rumunii na obszary rozwoju gospodarczego nie powinien być odwlekany.

The new division of Romania into areas of economic development cannot be delayed.

Przy dobrym systemie administracji istnieje wyraźny podział odpowiedzialności.

With a good administrative system there is a clear division of responsibility.

Pierwszy film pokazuje normalny podział komórek bez działania Tumor Treating Fields.

The first clip shows a normal cell division without the Tumor Treating Fields.

Ten podział trwa do dziś, a taki stan rzeczy odpowiada Wielkiej Brytanii.

This is a division that persists today and a state of affairs which suits Britain.

Odpowiedź na zapomniane kryzysy brzmi następująco: lepszy podział pracy.

The response to forgotten crises is precisely a better division of work.

podział {m.} [biol.]

fission {rzecz.} [biol.]

podział {m.} (też: rozłożenie, rozdział)

apportionment {rzecz.}

podział {m.} (też: działka, udział, ogródek działkowy, przydzielenie)

allotment {rzecz.}

podział {m.} (też: cięcie, rozszczepienie, rozłam)

scission {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "podział":

 

Podobne tłumaczenia

"podział" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "podział" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Na poniższych wykresach pokazano ilość banknotów w obiegu w podziale na nominały.

The charts below show the circulation figures of the seven banknote denominations.

Kraje demokratyczne osiągają równy podział dóbr o wiele szybciej niż dyktatury.

Countries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.

Wnioskowaliśmy o podział kosztów, lecz reakcja była znikoma lub nie było jej wcale.

We have been requesting the sharing of the burden, with little or no response.

Opinia EBC w sprawie zmodyfikowanych zmian zasad podziału zysku Lietuvos bankas

ECB Opinion on the revised amendments to Lietuvos bankas' profit distribution rules 

Złoty Podział - miałem obsesję na jego punkcie jeszcze zanim się urodziłem.

Golden section, I've been obsessed with this thing since before I was born.

Kosmiczny podział: my i oni i Bóg winny najgorszego rodzaju faworyzowania?

A cosmic us and them, and a God who is guilty of the worst kind of favoritism?

Obawiamy się, że ten podział doprowadzi do rozproszenia odpowiedzialności.

We fear that this will lead to the fragmentation of your responsibilities.

Aby dodać podział wiersza, umieść kursor w komórce i naciśnij Ctrl+Enter.

To create a line break, place your cursor in a cell and press Ctrl+Enter.

Jest to ważna przesłanka o tyle, że pozwala na sprawiedliwy podział obciążeń.

This is an important premise in that it allows for an equitable sharing of the burdens.

Co również ważne w tej konkretnej części, to podział funkcji zarządzania.

What is also important in this particular part is that there is shared management.

Zdefiniowano podział odpowiedzialności pomiędzy Komisję i państwa członkowskie.

The sharing of responsibilities between the Commission and the Member States is defined.

Pierwotny podział budżetu według regionów zastąpiło podejście sektorowe.

The original regional focus of the budget has been replaced by a sectoral approach.

Po drugie, jednym z bardzo ważnych aspektów jest podział pracy między donatorami.

Secondly, one very important aspect is a better distribution of the work between donors.

Tam musi się dokonać jakiś podział, a tutaj możemy kontrolować migrację.

Some sharing has to be done there, for it is here we can control the migratory flows.

Uważam, że ważny jest także podział odpowiedzialności pomiędzy Unię i miasta.

I think that it is also important to divide the responsibility between the EU and cities.

Przelew krwi powodował podział pomiędzy naszymi narodami i brat stawał przeciwko bratu.

Bloodshed was dividing our peoples and pitting brother against brother.

Pozwolą na przyjęcie określonego podejścia, które zakłada podział ryzyka korzyści.

It will allow a specific approach which involves risk benefit sharing.

Migracja jest skutkiem nierównego podziału dobrobytu na całym świecie.

Migration is the consequence of the uneven distribution of available wealth in the world.

Europa nie może zgodzić się na nowy podział kontynentu, na nową Jałtę.

Europe can never consent to a new partitioning of the continent, to a new Yalta Agreement.

Podział zmian w ustawodawstwie doprowadził do braku przejrzystości w całym procesie.

Splitting up the legislative amendments has resulted in a process that lacks transparency.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.