Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "podział"

 

"podział" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 601

podział {rzeczownik}

podział {m.} (też: przedział, dział, dzielenie, dywizja)

division {rzecz.}

Nowy podział Rumunii na obszary rozwoju gospodarczego nie powinien być odwlekany.

The new division of Romania into areas of economic development cannot be delayed.

Przy dobrym systemie administracji istnieje wyraźny podział odpowiedzialności.

With a good administrative system there is a clear division of responsibility.

Pierwszy film pokazuje normalny podział komórek bez działania Tumor Treating Fields.

The first clip shows a normal cell division without the Tumor Treating Fields.

Ten podział trwa do dziś, a taki stan rzeczy odpowiada Wielkiej Brytanii.

This is a division that persists today and a state of affairs which suits Britain.

Odpowiedź na zapomniane kryzysy brzmi następująco: lepszy podział pracy.

The response to forgotten crises is precisely a better division of work.

podział {m.} (też: rozłożenie, rozdział)

apportionment {rzecz.}

podział {m.} (też: działka, udział, ogródek działkowy, przydzielenie)

allotment {rzecz.}

podział {m.} [biol.]

fission {rzecz.} [biol.]

podział {m.} (też: cięcie, rozszczepienie, rozłam)

scission {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "podział":

 

Podobne tłumaczenia

"podział" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "podział" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Kraje demokratyczne osiągają równy podział dóbr o wiele szybciej niż dyktatury.

Countries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.

Na poniższych wykresach pokazano ilość banknotów w obiegu w podziale na nominały.

The charts below show the circulation figures of the seven banknote denominations.

Wnioskowaliśmy o podział kosztów, lecz reakcja była znikoma lub nie było jej wcale.

We have been requesting the sharing of the burden, with little or no response.

Pan Rajoelina odmawia podziału władzy i usuwa każdego, kto się mu sprzeciwia.

Mr Rajoelina refuses to share power and is removing everyone who opposes him.

Opinia EBC w sprawie zmodyfikowanych zmian zasad podziału zysku Lietuvos bankas

ECB Opinion on the revised amendments to Lietuvos bankas' profit distribution rules 

Przyjmiemy klucz podziału w oparciu o wielkość emisji i zdolność do zapłaty.

There will be a global distribution key based on emissions and the ability to pay.

Złoty Podział - miałem obsesję na jego punkcie jeszcze zanim się urodziłem.

Golden section, I've been obsessed with this thing since before I was born.

Nie zamierzam omawiać, tego podziału ale dwie pierwsze przesłanki są wielce sensowne.

I am not going to go through them, but the first two are perfectly sensible.

Obawiamy się, że ten podział doprowadzi do rozproszenia odpowiedzialności.

We fear that this will lead to the fragmentation of your responsibilities.

Kosmiczny podział: my i oni i Bóg winny najgorszego rodzaju faworyzowania?

A cosmic us and them, and a God who is guilty of the worst kind of favoritism?

W przedmiotowym wniosku nie usiłuje się zmieniać tego podziału obowiązków.

The current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.

Mianowicie, że w społeczeństwach islamskich nie ma podziału między religią a państwem.

This is that in Islamic societies there is no separation of religion and state.

Nie gódźmy się na nowe linie podziału ekonomicznego między nowymi a starymi.

Let us now avoid new economic demarcation lines between the new ones and the old ones.

Aby dodać podział wiersza, umieść kursor w komórce i naciśnij Ctrl+Enter.

To create a line break, place your cursor in a cell and press Ctrl+Enter.

Co również ważne w tej konkretnej części, to podział funkcji zarządzania.

What is also important in this particular part is that there is shared management.

Jest to ważna przesłanka o tyle, że pozwala na sprawiedliwy podział obciążeń.

This is an important premise in that it allows for an equitable sharing of the burdens.

Rada zdecydowała o podziale czasu pracy na segmenty aktywne i nieaktywne.

The Council has decided to partition working time into active and inactive segments.

Musimy uczynić więcej, by zapewnić większą konwergencję, zamiast tworzyć nowe podziały.

We must do more to create more convergence, and not to create more differences.

Pierwotny podział budżetu według regionów zastąpiło podejście sektorowe.

The original regional focus of the budget has been replaced by a sectoral approach.

Zdefiniowano podział odpowiedzialności pomiędzy Komisję i państwa członkowskie.

The sharing of responsibilities between the Commission and the Member States is defined.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.