Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "podatkowy"

Wyniki dla "podatek". Nie znaleziono wyników dla"podatkowy".
 

"podatkowy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 97

podatek {rzeczownik}

podatek {m.} (też: podatek dochodowy)

tax {rzecz.}

Sytuacja, w której rolnicy płacą podatek, a finansiści nie, jest nie do przyjęcia.

The situation where farmers pay tax while financiers do not is not acceptable.

Czy podatek od transakcji finansowych przyczyni się do rozwoju gospodarczego?

Is it useful for economic development to have a tax on financial transactions?

Podstawą powinny zatem stać się podatek od transakcji finansowych i euroobligacje.

The tax on financial transactions and eurobonds should therefore be the cornerstone.

Umowy te mogą w niektórych przypadkach określać kraj, w którym należy uiścić podatek.

These agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.

Podatek dochodowy w kontekście przedsiębiorców normowany jest następującymi ustawami:

Income tax as applicable to businesses is regulated by the following acts:

podatek {f.} (też: obowiązek, powinność, służba, cło)

duty {rzecz.}

Chodzi mi o podatek akcyzowy.

It is the question of excise duty.

Wydaje mi się, że to naprawdę niecodzienne, iż nie uwzględniono limitów ilościowych, ponieważ wiemy, że tego rodzaju podatek ma różne cele.

I feel it is truly extraordinary that quantitative limits have not been included, as we know that this type of duty has various aims.

Państwa członkowskie mają trudności z właściwym oszacowaniem kwot podatków i ceł.

It is hard for the Member States to assess the amount of taxes and duties correctly.

Pomoc wspólnotowa nie będzie wykorzystana na opłacanie podatków, ceł czy innych obciążeń.

Community aid is not going to be used to pay taxes, duties or other charges.

Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (

Mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures (

podatek {m.} [prawn.] (też: obciążenie, cło, danina, narzucony ciężar)

imposition {rzecz.} [prawn.]

podatek {m.} [handl.] (też: cło importowe)

impost {rzecz.} [handl.]
Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "podatkowy".
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "podatek":

 

Podobne tłumaczenia

"podatkowy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "podatkowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wierzę, że wkrótce będziemy też omawiać potencjalny wspólny system podatkowy.

I believe that soon we will also be discussing a possible common fiscal system.

Głównym problemem, jeśli chodzi o środki własne, jest "karuzela podatkowa” VAT.

The main problem area in own resources is the VAT 'carrousel' transactions.

Proszę się także nie obawiać dyskusji o polityce podatkowej - to nie jest zabronione.

Nor should you be frightened of discussing fiscal policy - it is not prohibited.

Chcemy innej Europy i chcemy społecznie sprawiedliwej polityki podatkowej.

We want to see a different Europe and we want a socially just taxation policy.

Niewątpliwie ostrożność podatkowa jest dla konsumentów jak zimny prysznic.

Without doubt, fiscal prudence implies a shake-up in the consumer climate.

Chciałabym podkreślić, że każde państwo odpowiada za swoją politykę podatkową.

I should point out that every state is responsible for deciding its own fiscal policy.

Istotnie, dyscyplina podatkowa i zwiększanie poziomów zatrudnienia powinny iść w parze.

Indeed, fiscal discipline and the raising of employment levels should go hand in hand.

Konsolidacja podatkowa jest nie do uniknięcia, ponieważ państwa zgromadziły ogromne długi.

Fiscal consolidation is inevitable because countries accumulated high debts.

Przedmiotowe sprawozdanie podkreśla ponadto suwerenność podatkową państw członkowskich.

The report also stresses the fiscal sovereignty of the Member States.

Jednocześnie powinniśmy też zachować szczególną ostrożność co do zmian w reżimie podatkowym.

At the same time we should be very cautious as regards changes in the taxation regime.

Choć słowa tego już się nie używa, musimy podjąć działania na rzecz konwergencji podatkowej.

Although it is a word that is no longer used, we need to work towards fiscal convergence.

Wspierajmy zatem dobrą politykę podatkową, ale jej nie narzucajmy.

Let us therefore support good taxation policies, but not impose them.

Dotyczy on także reformy strukturalnej, konsolidacji podatkowej i środków zwiększania wzrostu.

It is also about structural reform, fiscal consolidation and growth-enhancing measures.

Japonia borykała się z kryzysem podatkowym na rynku nieruchomości pod koniec lat 80.

So, Japan had a fiscal real estate crisis back in the late '80s.

Wkład polityki podatkowej i celnej do strategii lizbońskiej (debata)

Taxation and customs policies and the Lisbon Strategy (debate)

Wkład polityki podatkowej i celnej do strategii lizbońskiej (głosowanie)

Taxation and customs policies and the Lisbon Strategy (vote)

Ważne jest, aby poprawić efekt synergii między polityką podatkową a polityką rozwoju.

It is important that the synergy effects between taxation and development policy should be improved.

Co roku, 10% podatników dostaje list z urzędu podatkowego.

Each year, one in 10 taxpayers receives a notice from the IRS.

Europejska unia monetarna nie sprawdziła się, a więc wprowadźmy europejską unię gospodarczo-podatkową.

European monetary union has not worked, so let us have European economic and fiscal union.

I każdego roku musi następować rozwój tworzenia krajowej bazy podatkowej i tworzenia gospodarki.

And every year there must be progress on mobilization of domestic revenue and generation of the economy.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: blacha do pieczenia, łatwizna, połykacz ognia, bestiariusz, granulat

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.