Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "podatkowy"

 

"podatkowy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 56

podatkowy {przymiotnik}

podatkowy {przym. m.} (też: fiskalny, skarbowy)

fiscal {przym.}

Jednocześnie system podatkowy jest obciążony nadmierną ilością funkcji i zadań - ekonomicznych, fiskalnych, społecznych czy ochrony środowiska.

At the same time the tax system is burdened with an excessive number of functions and tasks - economic, fiscal, social or environmental.

podatek {rzeczownik}

podatek {m.} (też: podatek dochodowy)

tax {rzecz.}

Sytuacja, w której rolnicy płacą podatek, a finansiści nie, jest nie do przyjęcia.

The situation where farmers pay tax while financiers do not is not acceptable.

Czy podatek od transakcji finansowych przyczyni się do rozwoju gospodarczego?

Is it useful for economic development to have a tax on financial transactions?

Podstawą powinny zatem stać się podatek od transakcji finansowych i euroobligacje.

The tax on financial transactions and eurobonds should therefore be the cornerstone.

Umowy te mogą w niektórych przypadkach określać kraj, w którym należy uiścić podatek.

These agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.

Podatek dochodowy w kontekście przedsiębiorców normowany jest następującymi ustawami:

Income tax as applicable to businesses is regulated by the following acts:

podatek {f.} (też: obowiązek, zadanie, powinność, działka)

duty {rzecz.}

Chodzi mi o podatek akcyzowy.

It is the question of excise duty.

Wydaje mi się, że to naprawdę niecodzienne, iż nie uwzględniono limitów ilościowych, ponieważ wiemy, że tego rodzaju podatek ma różne cele.

I feel it is truly extraordinary that quantitative limits have not been included, as we know that this type of duty has various aims.

Pomoc wspólnotowa nie będzie wykorzystana na opłacanie podatków, ceł czy innych obciążeń.

Community aid is not going to be used to pay taxes, duties or other charges.

Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (

Mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures (

Nie należy wierzyć, że nagłe podniesienie podatków przyniesie więcej pieniędzy do budżetu.

It is wrong to believe that a sudden increase in taxes and duties will bring in more money for the budget.

podatek {m.} [prawn.] (też: obciążenie, cło, danina, narzucony ciężar)

imposition {rzecz.} [prawn.]

podatek {m.} [handl.] (też: cło importowe)

impost {rzecz.} [handl.]

podatek {rzecz.} [ekon.]

levy {rzecz.} [ekon.] [Amer.]

Zaczyna obowiązywać podatek EWWiS, pierwszy podatek europejski.

The ECSC levy, the first European tax, comes into force.

Taki system opodatkowania jest na ogół znany jako "podatek Tobina”.

Such a levy system is usually known as a 'Tobin Tax'.

Na przykład zamiar rządu greckiego, aby po prostu pobierać od tych transakcji podatek w wysokości 10%, to skandal.

The Greek Government's intention, for example, to simply levy a 10% tax on such transactions is scandalous.

Do najważniejszych przykładów należą m.in. Bazylea III, zabezpieczenie depozytów, opłata bankowa i podatek od transakcji.

Key examples here would be Basel III, deposit protection, the bank levy and the transaction tax, amongst others.

Zatem kraje UE mogą swobodnie nakładać taki podatek na samochody rejestrowane na ich terytorium po raz pierwszy.

EU countries are therefore free to levy a registration tax when a car is registered on their territory for the first time.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "podatkowy":

Synonimy (polski) dla "podatek":

 

Podobne tłumaczenia

"podatkowy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "podatkowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Głównym problemem, jeśli chodzi o środki własne, jest "karuzela podatkowa” VAT.

The main problem area in own resources is the VAT 'carrousel' transactions.

Chcemy innej Europy i chcemy społecznie sprawiedliwej polityki podatkowej.

We want to see a different Europe and we want a socially just taxation policy.

Jednocześnie powinniśmy też zachować szczególną ostrożność co do zmian w reżimie podatkowym.

At the same time we should be very cautious as regards changes in the taxation regime.

Wspierajmy zatem dobrą politykę podatkową, ale jej nie narzucajmy.

Let us therefore support good taxation policies, but not impose them.

Wkład polityki podatkowej i celnej do strategii lizbońskiej (debata)

Taxation and customs policies and the Lisbon Strategy (debate)

Wkład polityki podatkowej i celnej do strategii lizbońskiej (głosowanie)

Taxation and customs policies and the Lisbon Strategy (vote)

Ważne jest, aby poprawić efekt synergii między polityką podatkową a polityką rozwoju.

It is important that the synergy effects between taxation and development policy should be improved.

Co roku, 10% podatników dostaje list z urzędu podatkowego.

Each year, one in 10 taxpayers receives a notice from the IRS.

I każdego roku musi następować rozwój tworzenia krajowej bazy podatkowej i tworzenia gospodarki.

And every year there must be progress on mobilization of domestic revenue and generation of the economy.

W istocie potrzebujemy obecnie większej koordynacji polityki gospodarczej, a zwłaszcza polityki podatkowej.

What we now need is, indeed, better coordination of economic, and in particular taxation, policy.

Jednak zgadzam się z tym, że zmniejszenie obciążenia podatkowego stanowi instrument stymulujący gospodarkę.

However, I do accept that reducing the taxation burden is an instrument of economic stimulation.

Okres na określenie zobowiązania podatkowego z tytułu VAT nie został zharmonizowany na szczeblu europejskim.

The liability period for VAT at the national level has not been harmonised.

Jeśli nie będziemy przywiązywać wagi do polityki podatkowej nie będziemy w stanie osiągnąć celów lizbońskich.

Without paying due attention to taxation policy we would not be able to achieve the Lisbon objectives.

Polityka podatkowa ma do odegrania ważną rolę w zakresie osiągnięcia celów dotyczących wzrostu i zatrudnienia.

Taxation policy has a major role to play in helping to achieve growth and employment objectives.

Głęboko wierzę, że państwa członkowskie muszą zachować swoją niezależność w zakresie wyboru sytemu podatkowego.

I firmly believe that Member States must retain their autonomy when it comes to selecting a taxation system.

Na wniosek podatnika wysokość zaliczki może zostać określona na podstawie deklaracji podatkowej za poprzedni rok.

On request, the advance payment may be determined on the basis of your return from the previous year.

Co do czego zgadzamy się w ramach tej polityki podatkowej?

What do we agree with in this taxation policy?

Chodzi przede wszystkim o politykę budżetową i podatkową. Taka deklaracja niepokoi kraje zacofane, głównie nowoprzyjęte.

This declaration is of concern to the more backward countries, particularly the new Member States.

Potrzebujemy lepszej koordynacji polityki gospodarczej, ale polityka podatkowa musi pozostać w rękach państw członkowskich.

We need to have better co-ordination of economic policy but taxation policy must remain in the hands of Member States.

Jednakże nie dostrzegamy żadnego dowodu, że słabość systemu tranzytowego doprowadziła do oszustwa zwanego "karuzelą podatkową”.

However, we do not see any proof that weaknesses of the transit system led to carousel fraud.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.