polsko-angielskie tłumaczenie słowa "pierwotny"

PL pierwotny polskie tłumaczenie

pierwotny {przym. m.}

PL pierwotny
play_circle_outline
{przymiotnik rodzaju męskiego}

pierwotny (też: autorski, początkowy, oryginalny)
Pierwotny wniosek Komisji był nadmiernie skonstruowany pod kątem dużych przedsiębiorstw.
The Commission's original proposal was tailored far too much to large enterprises.
Pierwotny podział budżetu według regionów zastąpiło podejście sektorowe.
The original regional focus of the budget has been replaced by a sectoral approach.
Zaproponowany kompromis jest lepszy niż pierwotny wniosek.
The compromise that has now been proposed is better than the original motion.
pierwotny (też: początkowy)
pierwotny (też: podstawowy, wrodzony, zasadniczy, prymitywny)
Dla mnie ten utwór jest odą do głosu, ponieważ jest tajemniczy, jak widzimy, jest dość spontaniczny i jest pierwotny.
To me, this piece is an ode to the voice because it's mysterious -- as we can see -- it's quite spontaneous, and it's primal.
umieszczę to z powrotem pod tym dużym obrazkiem... a więc zyskujemy pewien obraz tego, jak wyglądał pierwotny wszechświat.
So, you can kind of get an idea from this extrapolating that back under this huge picture, so we get this idea of what the primal universe looked like.
To, co powiedziałeś doktorze Nuland, nie wiem, gdzie pan jest, przypomniało mi ten moment, bo te myśli, które mnie wtedy ogarnęły, to uczucie, było jak krzyk pierwotny.
. ~~~ Because the thought that came to my mind was that the feeling that I had was like a primal scream.
pierwotny (też: wrodzony, naturalny, przyrodzony, cielisty)
pierwotny (też: prymitywny)
Rybołówstwo jest jedną z podstawowych czynności zapewniających ludziom żywność i przetrwanie, i to właśnie stanowi pierwotny cel każdej polityki rybołówstwa.
Fishing is a fundamental activity for guaranteeing human beings' food and survival, and this is the primordial objective of any fisheries policy.
pierwotny (też: trzeźwy, prostolinijny, dosadni, ubrudzony ziemią)
pierwotny (też: prymitywny, prastary, prawiekowy)
pierwotny (też: wstępny, początkowy)
Państwa sprawozdanie wzbogaci pierwotny wniosek Komisji.
Your report will enrich the initial proposal of the Commission.
Pierwotny wniosek Komisji został uzupełniony o dwa elementy wprowadzone przez Parlament.
The Commission's initial proposal has been supplemented by two elements introduced by Parliament.
Pierwotny wniosek Komisji pochodzi z lipca 2009 roku.
The Commission's initial proposal dates from June 2009.
pierwotny (też: podstawowy, elementarny, zasadniczy, szczątkowy)
pierwotny (też: prymitywny)

Przykłady użycia - "pierwotny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishpęcherzyk jajnikowy pierwotny
PolishJuż nie mówię, że pierwotny projekt tego sprawozdania był absolutnie mętny.
I shall pass over the fact that the preliminary draft of this report was totally muddled.
PolishPrzede wszystkim, zaczęłam postrzegać miłość jako popęd, pierwotny popęd do łączenia się w pary.
Foremost, I have come to think that romantic love is a drive, a basic mating drive.
PolishWczesne stadium raka piersi jest definiowane jako bez przerzutów, pierwotny, inwazyjny rak piersi.
Early breast cancer is defined as non-metastatic primary invasive carcinoma of the breast.
PolishPrzedarł się przez pierwotny gąszcz, usiadł obok 400-letniego drzewa i usnął.
He went through this old-growth forest and sat up beside this 400-year-old culturally modified tree and went to sleep.
PolishMogą to być osoby, które urodziły się z brakiem przeciwciał (pierwotny zespół niedoboru odporności, PNO).
These can be people who are born with a lack of antibodies (primary immunodeficiency syndrome, PID).
PolishNie wykazano różnicy w skutkach leczenia analizując płeć pacjentów, wiek i pierwotny poziom frakcji LDL- C.
There was no evidence of a difference in the treatment effect by patient's gender, age, or baseline LDL-C level.
PolishPierwotny punkt końcowy stanowił odsetek chorych, u których uzyskano wydłużenie fazy ON o godzinę lub dłużej (patrz Tabela 1).
The primary outcome was the proportion of patients with a 1 or more hour increase in ON time (see Table 1).
PolishNa pierwotny punkt końcowy skuteczności leku składały się potwierdzone objawowe nawracające VTE nie n
The primary efficacy endpoint was the composite of confirmed symptomatic recurrent non-fatal VTE and fatal VTE reported up to Day 97.
PolishUważam, że nawet ulepsza pierwotny tekst.
PolishLeczenie zapobiegało występowaniu nowych przypadków sercowo- naczyniowych (pierwotny punkt końcowy) z względnym zmniejszeniem ryzyka wynoszącym 22 % (CI:
New cardiovascular events (primary endpoint) were prevented, with relative risk reductions of 22% (CI:
PolishLeczenie zapobiegało występowaniu nowych przypadków sercowo- naczyniowych (pierwotny punkt końcowy) z względnym zmniejszeniem ryzyka wynoszącym 22 % (CI:
New cardiovascular events (primary endpoint) were prevented, with relative risk reductions of 22 % (CI:
PolishTabela 2 Pierwotny punkt końcowy:
PolishNa pierwotny punkt końcowy skuteczności leku składały się potwierdzone objawowe nawracające VTE nie powodujące zgonu i VTE kończące się
The primary efficacy endpoint was the composite of confirmed symptomatic recurrent non-fatal VTE and fatal VTE reported up to Day 97.
PolishPierwotny hiperaldosteronizm:
PolishHiperaldosteronizm pierwotny:
PolishPierwotny ” test statystyczny dla „ odpowiedzi ” był testem tendencji CR w porównaniu do PR w porównaniu do braku odpowiedzi (p < 0, 0001).
The “ primary” statistical test for “ response” was the trend test of CR versus PR versus non-response (p < 0.0001) Abbreviations:
PolishPod koniec okresu dużo zyskałem; było to zaskoczeniem dla mnie i dla każdego innego, biorąc pod uwagę mój pierwotny sceptycyzm.
I turned out at the end of the period of time with a profit, which was a surprise to me and to everybody else, given my earlier reluctance in that area.
PolishW badaniu Tibial Nonunion porównano preparat Osigraft i autoprzeszczep, a pierwotny punkt końcowy określający skuteczność wyznaczono na 9 miesięcy po leczeniu.
The Tibial Nonunion pivotal trial compared Osigraft with autograft, with a primary efficacy endpoint at 9 months post-treatment.
PolishMiędzy 2009 a 2011 r. kraje strefy euro zmniejszyły wskaźnik deficytu do PKB średnio o 2,3 pkt proc. i poprawiły deficyt pierwotny o ok. 2½ pkt proc.
From 2009 to 2011, euro area countries, on average, reduced the deficit-to-GDP ratio by 2.3 percentage points, and the primary deficit improved by about 2½ percentage points.