polsko-angielskie tłumaczenie słowa "pewny"

PL pewny polskie tłumaczenie

pewny {przym. m.}

PL pewny
play_circle_outline
{przymiotnik rodzaju męskiego}

  1. ogólne
  2. Ekonomia

1. ogólne

pewny (też: pewien, niechybny, przeświadczony, pewna)
Jestem pewny, że zostanie ono jutro przegłosowane jednomyślnie.
I am sure that it will probably be voted for unanimously tomorrow.
Uczucie tego sprawia, że jestes pewny, że idziesz właściwą ścieżką.
The feeling of that grease makes you sure you're in the correct path.
. - Jestem pewny, że coś naprawdę zostanie zrobione.
. - I am sure that something really will be done.
pewny (też: określony, ustalony, pewien, jakiś)
Jestem pewny, że obywatele też będą podzielać to odczucie.
I am certain that citizens will feel that way, too.
Jestem absolutnie pewny, że jeśli do tego dopuścimy, to będzie to sprzeczne z unijnym prawem o konkurencji.
I am absolutely certain that it will be contrary to EU competition law if this goes ahead.
Związek kliniczny jednak nie jest pewny i nie przeprowadzono badania u pacjentów.
The clinical relevance of these findings is uncertain as this has not been studied in patients.
pewny (też: murowany)
play_circle_outline
ironclad {przym.} [przen.] (guarantee)
pewny (też: niezawodny, godny zaufania)
pewny (też: niezawodny)
W sytuacji gwałtownie rosnącej liczby ujawniających się nowych kryzysów potrzebujemy szybkich i pewnych decyzji.
With an exponential number of new crises emerging, we need swift and sure-fire decisions.
pewny (też: pewny siebie, przekonany)
Jestem pewny, że w dobie globalizacji zapewni to ludziom odpowiednią ochronę.
In an age of globalisation, I am confident that this provides people with adequate protection.
Powinien być przecież pewny, że uzyska podobny wynik.
After all, he should be confident that he will get a similar result.
Teraz, kiedy przeczytałem dokumenty negocjacyjne, jestem pewny i spokojny.
I feel reassured and confident now that I have read the negotiation documents that we have received.
pewny (też: niesłabnący)
pewny (też: zapewniony, zagwarantowany)
play_circle_outline
assured {przym.} (guaranteed)
Traktat lizboński teraz dowodzi, że Europa jest gotowa, ufna i pewna siebie.
The Lisbon Treaty now demonstrates that Europe is ready, confident and self-assured.
Mogą państwo być pewni, że Komisja bardzo pilnie śledzi tę sytuację.
You can be assured that the Commission is following this situation very closely.
Zatem mogą być Państwo pewni, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, działania zostaną podjęte.
So rest assured that action will be taken, if necessary.
pewny (też: gotowy, ustalony, rutynowy)
pewny (też: efektywny, murowany)
play_circle_outline
surefire {przym.} [pot.]
W sytuacji gwałtownie rosnącej liczby ujawniających się nowych kryzysów potrzebujemy szybkich i pewnych decyzji.
With an exponential number of new crises emerging, we need swift and sure-fire decisions.
pewny (też: pozytywny, przekonany, dodatni)
Byłem pewny, że skoro możemy stworzyć rzeczy udające życie, możemy pójść krok dalej.
So I was positive that, if somehow we can make things mimic life, let's go one step further.
Należy zwrócić uwagę na korzystny rozwój sytuacji w pewnych aspektach.
There have been some positive developments that should be stressed.
Choć rozwój wypadków był w pewnej mierze pozytywny, wiele pozostaje do zrobienia.
There have been some positive developments, but equally there is more to be done.
pewny (też: niezawodny, wiarygodny, godny zaufania, zaufany)

trending_flat
"osoba"

pewny (też: pewny siebie)
Traktat lizboński teraz dowodzi, że Europa jest gotowa, ufna i pewna siebie.
The Lisbon Treaty now demonstrates that Europe is ready, confident and self-assured.
Mogą państwo być pewni, że Komisja bardzo pilnie śledzi tę sytuację.
You can be assured that the Commission is following this situation very closely.
Zatem mogą być Państwo pewni, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, działania zostaną podjęte.
So rest assured that action will be taken, if necessary.

2. Ekonomia

pewny (też: mocny)
play_circle_outline
sound {przym.} [ekon.]
Pewny i ekologicznie racjonalny recykling statków (debata)
Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships (debate)
Cele i deklarowane cele są sensowne, ale pozostają pewne wątpliwości.
The aims and stated aims are sound, but certain ambiguities remain.
Jeżeli urządzenie do prześwietlania pasażerów jest instrumentem pewnym, to w takim razie nieprawidłowo się je przedstawia.
If the body scanner is a sound instrument, then it is presented in the wrong manner.

Przykłady użycia - "pewny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJestem pewny, że w nadchodzących tygodniach osiągniemy zadowalający rezultat.
I am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.
PolishOczywiście, z czasem, jestem coraz bardziej pewny tego, że idę w dobrym kierunku.
Obviously, over time I have a lot more confidence that it's going to be OK.
PolishPrzyszłość gospodarki rolnej oraz WPR muszą zagwarantować rolnikom realny i pewny dochód.
The future of farming and the CAP must provide farmers with a viable secure income.
PolishJestem też pewny, że technologia będzie się rozwijać i tym samym podnosić się będzie standard życia.
We've gone beyond the capacity of the human mind to an extraordinary degree.
PolishJestem całkowicie pewny, że zachowa swoją pozycję również w przyszłości.
I am absolutely convinced that it will continue to be so.
PolishCzęstość występowania poniżej 5 % (stopień 3 lub 4, związek z leczeniem możliwy, prawdopodobny lub pewny):
Incidence of less than 5 % (Grade 3 or 4, possibly, probably, or definitely related):
Polishs Jeśli pacjent samodzielnie wykonuje zastrzyki leku Viraferon, musi być pewny, że przepisana dawka jest
Your doctor has determined the exact dosage for administration of Viraferon according to your individual needs.
PolishI podobało się to królowi, i posłał mię, gdym mu zamierzył pewny czas.
PolishKonkluzje te przysłużyły się również bardzo mocno mnie samej, wyznaczając pewny kurs na kolejne miesiące.
The conclusions, of course, will also be of great help to me, in providing me with a clear steer for the months to come.
PolishNie ma czegoś takiego jak dług pewny lub zagrożony; należy koniecznie powstrzymać ciągły wzrost długu narodowego.
in writing. - (DE) There is no such thing as good or bad debt; the continual rise in national debt must be stemmed.
PolishOczywiście istnieje różnica między inwestycjami a konsumpcją, ale w którymś momencie zbyt duży dług pewny staje się długiem zagrożonym.
Of course investment is different to consumption, but at some point too much good debt becomes bad debt too.
PolishCzy istnieje coś takiego jak dług pewny?
PolishJestem pewny, że czytelne i łatwe w stosowaniu przepisy będą przede wszystkim przyczyniać się do większej zgodności z prawem.
I am convinced that understandable rules which are easy to apply will first and foremost foster compliance with the law.
PolishŻywność drożeje, własnej mamy coraz mniej, a import jest coraz bardziej drogi i coraz mniej pewny.
Foodstuffs are becoming more expensive, we have less and less food of our own, and imports are becoming increasingly expensive and increasingly less secure.
PolishPrzytem rozkazał im Mojżesz, mówiąc: Na początku każdego siódmego roku, w pewny czas roku odpuszczania, w święto Kuczek;
And Moses commanded them, saying, At the end of [every] seven years, in the set time of the year of release, in the feast of tabernacles,
PolishWięc mówię, trzymając rękę na buzi, bo mój oddech musi być stuprocentowo pewny.
So I say to the baby, holding my hand over my mouth because my breath must be 100 proof, I say to the baby, 'Sir or Madam, what is your considered opinion of the human species?'
PolishWłaściwie nawet nie możesz być pewny co do nazwy państwa. ~~~ Słowo "Indie" pochodzi od rzeki Indus, która płynie przez Pakistan.
In fact, you can't even take the name of the country for granted, because the name "India" comes from the river Indus, which flows in Pakistan.
PolishWznosimy budynki nie dlatego, że grunt jest pewny i stabilny, ale dzięki temu, że je budujemy, grunt staje się stabilniejszy.
We are constructing buildings not because they are on strong and solid ground but because by building them, we will eventually make the ground stronger.
PolishLekarz przepisujący Ytracis musi być pewny, że ryzyko związane z napromieniowaniem jest niższe niż ryzyko wynikające z samej choroby.
The doctor who prescribes Ytracis must ensure that the risks linked to the radioactive exposure are lower than the risks from the disease itself.
PolishTu nie chodzi tylko o to, aby słowa "pewny jak w banku” odzyskały swoje dawne znaczenie, tu chodzi o przyszłość naszą i naszych dzieci.
It is not a case of ensuring that the expression 'safe as a bank' regains its former meaning. What is at issue is our future and that of our children.