Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pewny"

 

"pewny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-48 z 4251

pewny {przymiotnik}

pewny {przym. m.} (też: pewien, przeświadczony, niechybny, pewne)

sure {przym.}

Jestem pewny, że wspólnie uda nam się jak najszybciej opracować przedmiotowy pakiet.

Together I am sure we can get this package through in the quickest possible time.

Nie jestem pewny, czy łatwo jest sobie wyobrazić skutki tego dla gospodarki.

I am sure you can quite easily imagine the economic consequences of this.

Jeśli chodzi o tę kwestię, może pan przewodniczący być pewny, że debata będzie rzetelna.

As far as this question is concerned, you may be sure that the debate will be thorough.

Uczucie tego sprawia, że jestes pewny, że idziesz właściwą ścieżką.

The feeling of that grease makes you sure you're in the correct path.

Nie jestem pewny, czy należy pogratulować panu posłowi Cashmanowi.

I am not sure whether congratulations are in order for Mr Cashman.

pewny {przym. m.} (też: jakiś, niewątpliwy, określony, pewien)

certain {przym.}

Jestem absolutnie pewny, że jeśli do tego dopuścimy, to będzie to sprzeczne z unijnym prawem o konkurencji.

I am absolutely certain that it will be contrary to EU competition law if this goes ahead.

Jestem pewny, że obywatele też będą podzielać to odczucie.

I am certain that citizens will feel that way, too.

Jestem bowiem pewny, że, znając determinację Parlamentu Europejskiego, na tym nie poprzestaniemy i stopniowo będziemy te uprawnienia poszerzać.

I am certain that, knowing the determination of the European Parliament, we shall not stop at this point and we shall gradually act to extend these rights.

Jestem pewna, że za pomocą tego sprawozdania Parlament wysyła bardzo zrównoważony i pewny sygnał i wzywam Izbę do zagłosowania jutro za przyjęciem sprawozdania.

I am certain that Parliament, through this report, is sending out a very balanced and firm signal, and I urge the House to vote in favour of the report tomorrow.

Dlatego jestem pewny, że obywatele Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oczekują obecnie całkiem słusznie, że wolna Europa wyciągnie do nich przyjazną dłoń.

I am therefore certain that the citizens of the former Yugoslav Republic of Macedonia now quite rightly expect that free Europe will offer them the hand of friendship.

pewny {przym. m.} [ekon.] (też: mocny)

sound {przym.} [ekon.]

Pewny i ekologicznie racjonalny recykling statków (debata)

Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships (debate)

Jednak nie jestem pewna, czy szczegółowe rozwinięcie tych punktów potwierdza ten pozytywnie brzmiący przekaz.

However, I am not sure that the details underneath these major headings do justice to this positive-sounding approach.

Mówiąc to, jestem również świadoma faktu, że brzmi to trochę jak: "OK, wygląda na to, że możemy to zrobić, ale czy na pewno?"

And as I tell you this, I'm also aware of the fact that it sounds like, "Oh, okay, it sounds like we could do it, but can we really do it?"

Zatem, to brzmi jak optymistyczny pogląd na świat w pewnym sensie, ponieważ kiedy myślicie o sumie niezerowej, myślicie o obopólnej wygranej, co jest dobre.

Now, this sounds like an intrinsically upbeat worldview in a way, because when you think of non-zero, you think win-win, you know, that's good.

My także wrzucamy do jednego garnka wiele składników i pięknie brzmiących zobowiązań i zaleceń, ale wcale nie jesteśmy pewni, czy będą one do siebie pasować.

We are also throwing lots of ingredients and fine-sounding commitments and recommendations into the pot, but we are not at all sure that they will go well together.

pewny {przym. m.} (też: pewny siebie, przekonany)

confident {przym.}

Jestem pewny, że w dobie globalizacji zapewni to ludziom odpowiednią ochronę.

In an age of globalisation, I am confident that this provides people with adequate protection.

Ale jestem pewny, że działa ona tak dobrze, jak tylko mogliśmy się tego na dany moment spodziewać.

But I am confident it is working as well as we could expect at this point.

Teraz, kiedy przeczytałem dokumenty negocjacyjne, jestem pewny i spokojny.

I feel reassured and confident now that I have read the negotiation documents that we have received.

Powinien być przecież pewny, że uzyska podobny wynik.

After all, he should be confident that he will get a similar result.

Jestem pewny, że w branży zostaną podjęte szybkie działania.

I am confident that the industry will act quickly.

pewny {przym. m.} (też: zapewniony, zagwarantowany)

assured (guaranteed) {przym.}

Dlatego może pan być pewny, że będziemy bardzo krytyczni wobec dalszego zwiększania budżetu na rok 2011 i lata następne.

Therefore, you can be assured that we shall be very critical of further increases in the budgets for 2011 and subsequent years.

oto im ci prorocy mówią: Nie oglądacie miecza, a głód nie przyjdzie na was, ale pokój pewny dam wam na tem miejscu.

behold, the prophets say unto them, Ye shall not see the sword, neither shall ye have famine; but I will give you assured peace in this place.

Może pan jednak być pewny poparcia tej Izby w zakresie utrzymania wykonalnej WPR i wykonalnego budżetu, a to stwarza dogodne podstawy do trwających dyskusji.

You can, however, rest assured of the support of this House in maintaining a workable CAP and a workable budget, and this forms a good basis for ongoing discussion.

pewny (osoba) {przym. m.} (też: pewny siebie)

assured {przym.}

pewny {przym. m.} (też: godny zaufania, niezawodny)

dependable {przym.}

pewny {przym. m.} (też: murowany)

ironclad (guarantee) {przym.} [przen.]

pewny {przym. m.} (też: niesłabnący)

unfaltering {przym.}

pewny {przym. m.} (też: gotowy, ustalony, rutynowy)

cut-and-dried {przym.}

pewny {przym. m.} (też: godny zaufania, zaufany, niezawodny, wiarygodny)

trusted {przym.}

pewny {przym. m.} (też: efektywny, murowany)

surefire {przym.} [pot.]

pewny {przym. m.} (też: pozytywny, przekonany, dodatni)

positive {przym.}

Byłem pewny, że skoro możemy stworzyć rzeczy udające życie, możemy pójść krok dalej.

So I was positive that, if somehow we can make things mimic life, let's go one step further.

Są jednak oczywiście i pewne pozytywne aspekty tego sprawozdania, które rzeczywiście trzeba poprzeć, jak na przykład ograniczenie marnowania papieru w drukowaniu.

However, there are, of course, some positives in the report, and these should indeed be supported - for example, the reduction in paper wasted in printing.

pewny {przym. m.} (też: niezawodny)

sure-fire {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pewny":

 

Podobne tłumaczenia

"pewny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pewny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jest to krok w stronę akceptacji tego, że pewnego dnia umrę i ulegnę rozkładowi.

It's also a step towards taking responsibility for my own burden on the planet.

Tę kwestię także należy rozważyć z pewną dozą ostrożności, o ile się ona pojawi.

This too is a question that must be considered with some care, should it arise.

Może być uzależniona od wykształcenia, doświadczenia, ale na pewno nie od płci.

It may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.

Jej konstytucja jest w pewnych obszarach zbliżona do konstytucji europejskiej.

Its constitution is, in some respects, an example for a European constitution.

W obecnym zawirowaniu gospodarczym niepewne elementy należy ograniczyć do minimum.

The uncertain elements need to be kept to a minimum in this economic maelstrom.

Materiał, który wam teraz przedstawię to pewna idea z książki pełnej pomysłów.

The material I'm going to show you is one idea from a book with a lot of ideas.

Będę trzymać się limitu czasowego, muszę jednak odpowiedzieć na pewne pytania.

I will adhere to the time limit, but I cannot help but respond to some questions.

(DE) Panie przewodniczący! Jak zawsze organy finansowe UE mają pewne problemy.

(DE) Mr President, as ever, the funding bodies of the EU are having some problems.

Porozumienie Rady ma pewne braki i w związku z tym nie może tego zagwarantować.

The Council's agreement has some deficiencies and therefore cannot guarantee this.

Jestem pewny, że w nadchodzących tygodniach osiągniemy zadowalający rezultat.

I am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.

W przedmiotowym jakoby broni się godziwej pracy i walczy z niepewnym zatrudnieniem.

This report claims to defend decent work and to fight against precarious work.

Zgodnie z oczekiwaniami, kwestia GMO stała się dziedziną pewnej kontrowersji.

As expected, the issue of GMO involvement has been an area of some controversy.

Chcę was przekonać, że ludzie są, do pewnego stopnia, urodzonymi esencjalistami.

I want to convince you that humans are, to some extent, natural born essentialists.

W pewnym sensie, sam dywan jest zamiatany pod dywan, ale my tego nie widzimy.

In a sense, the room itself is the elephant in the room, but we don't see it.

Uważam, że mamy pewne wolne moce w sposobie, w jaki organizujemy naszą pracę.

I believe we have some direct spare capacity in the way we organise our work.

Była to w pewnym stopniu gorąca dyskusja między nami i ekspertami ds. budżetu.

There was, to some extent, a heated debate between us and the budget experts.

Równocześnie uważamy , że nasi partnerzy muszą szanować pewne podstawowe reguły.

We also believe, however, that our partners have to respect some basic rules.

Panie komisarzu Rehn! W ostatnich dniach złożył pan pewne ośmielające oświadczenia.

Mr Rehn, you have made some very encouraging statements over the last few days.

Może w pewnym zakresie istnieje wolność myśli, ale nie ma wolności działania.

There may be a degree of freedom of thought, but there is not freedom of action.

Jest faktem, że europejska machina oczywiście nadal wymaga pewnych przeróbek.

The fact is, the European machine is obviously still in need of some adjustments.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

petryfikować · petycja · pewien · pewna · pewne · pewniak · pewnie · pewnik · pewno · pewność · pewny · pezetpeerowiec · pełen · pełgać · pełgający · pełna · pełne · pełnia · pełnić · pełno · pełnoekranowy

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-angielski.