Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pasować"

 

"pasować" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-42 z 206

pasować {czasownik}

pasować {czas.} (też: dopasować, zmieścić się, umieścić, być zdatnym)

Po pierwsze, jak ma do tego wszystkiego pasować zmieniająca się co sześć miesięcy prezydencja?

Firstly, where does the six-month rotating presidency fit into this?

Igły pochodzące z innych krajów mogą nie pasować do wstrzykiwacza NutropinAq Pen.

Needles from other countries may not fit on your NutropinAq Pen.

Mam tylko nadzieję, że te optyczne, paralelne przekaźniki wzrokowe będą pasować do ich spojówek.

I just hope that the optical diaphanous polyalloy transducers...... can fit on one of their retinas.

pasować jak ulał

to fit like a glove

Te procesy muszą jednak idealnie do siebie pasować.

However, these work processes must fit together seamlessly.

pasować {czas.} (też: dogadzać, być do twarzy, być zdatnym, konweniować)

Za mało w nim miejsca na ryzyko, a to zupełnie nie pasuje do przyszłości w którą wkraczamy.

And it is really not suited for the future that we're moving into.

Produkcja mleka także doskonale pasuje do terenów, na których warunki naturalne są najuboższe.

Milk production is also eminently suited to areas where natural conditions are poorest.

Ponadto tego typu inwestycje wyjątkowo pasują do obecnych czasów.

This sort of investment is furthermore especially suited to our times.

Nie powołujmy się na prawo tylko wtedy, gdy nam to pasuje.

Let us not invoke the law just when it suits us.

To pasuje tym u władzy, ale do pewnego momentu.

Now that suits the powerful up to a moment.

pasować {czas.} (też: płynąć, przekazać, spędzać, przepuścić)

pasować {czas.} (też: składać, złożyć, zgiąć, zagiąć)

pasować (koło zębate) {czas.} [techn.] (też: zazębiać się, wyposażyć w skrzynię biegów, wyposażać w skrzynię biegów, wyposażyć w przekładnię)

to gear [geared|geared] {czas.} [techn.]

pasować (na rycerza) {czas.} [hist.]

to belt [belted|belted] {czas.} [hist.]

pasować (do czegoś) {czas.} (też: harmonizować)

to consort [consorted|consorted] (with sth) {czas.}

pasować {czas.} (też: odpowiadać)

Podział ten dobrze też pasuje do historii geologicznej.

And as it turns out, it actually corresponds really nicely with geologic history.

pasować {czas.}

to slot in {czas.}

pasować {czas.} (też: wchodzić, wejść, mieścić się, zmieścić się)

to fit in {czas.}

Kiedy ja piszę coś takiego, to jest to "skandalizowanie”, ale Herbert Bösch jest oczywiście członkiem tej partii i pasuje do niej.

When I write it, it is called 'scandal-mongering', but Herbert Bösch, or course, is a member of the party and fits in with it.

Jej ostatni fragment, którego prawie nie było słychać, ponieważ przewodniczący już stukał młotkiem, doskonale pasuje do treści tego sprawozdania.

The last bit, that was hardly audible because the President was hammering away with his gavel, fits in with this report.

pasować (do kogoś/czegoś) {czas.} [przen.]

to fit in (with sb/sth) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pasować":

 

Podobne tłumaczenia

"pasować" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pasować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Doznałem poważnych poparzeń słonecznych i czułem się jakbym tam nie pasował.

And I got a big sunburn, and I was convinced that I was really not from there.

Jeśli sekwencje DNA pasują do siebie, przyczepiają się i możemy przyjrzeć się kropkom.

Now, if the DNA sequences match, they'll stick together, and so we can look at spots.

Unijne motto "Zjednoczeni w różnorodności” bardzo dobrze pasuje do projektu Europeana.

The EU motto 'United in Diversity' is very appropriate for the Europeana project.

To hiszpańskie powiedzenie mogłoby bardzo dobrze pasować do tej sytuacji.

That is a saying in Spain, which could very well be applied to this situation.

Właściwie, wygląda, że bęzie świetnie pasować do bluzki którą masz na sobie.

Actually, it looks like it goes very well with the blouse you're wearing.

Z drugiej strony weźmy George'a Busha - jaka metafora mogłaby tutaj pasować?

As opposed to you could see George Bush, well, what's the metaphor there?

Co ciekawe, to niezwykle pasuje tego w jaki sposób znaleźliśmy jego grób.

Now that was, ironically, and very befittingly, the way we found his grave.

(Muzyka: "Sonata w F", KV 13, Wolfgant A. Mozart) Doskonale tu pasuje.

(Music: "Sonata in F," KV 13, by Wolfgang A. Mozart) It fits the room perfectly.

Przeciwnie, świat, który właśnie się rodzi, dużo lepiej pasuje do normalnego toku dziejów.

In fact, what's now emerging is the much more normal case of history.

Są to sytuacje, w których umysłowy model nie pasuje do rzeczywistości.

They are situations where the mental model doesn't match the reality.

Czy Rada wybiera punkty, które jej pasują, czy też zwraca uwagę na kwestie legalności?

Is it valid or not, or do you select only those points that suit you?

Nie pasuje tu i, jako taki, nie pasuje do przedmiotowych wytycznych.

It does not belong here and, as such, does not belong in these guidelines.

Narzędzie projektowe wykorzystuje ustawienia, które najlepiej pasują do kamery.

The design tool will then use settings that best match that camera.

Upewnili się, że ich grupa docelowa i ich samochody pasują do siebie.

They made sure that the demographic for who they were targeting and the car was all matching.

Styl rozważań również pasuje do okoliczności. Rada się nie spieszy.

The style of the deliberations is also in keeping with the circumstances.

Po pierwsze, jak ma do tego wszystkiego pasować zmieniająca się co sześć miesięcy prezydencja?

Firstly, where does the six-month rotating presidency fit into this?

Wówczas, istotnie częściej, neandertalczyk pasuje do europejczyka niż afrykańczyka.

Then, significantly more often, does a Neanderthal match the European rather than the African.

Za mało w nim miejsca na ryzyko, a to zupełnie nie pasuje do przyszłości w którą wkraczamy.

And it is really not suited for the future that we're moving into.

Mam bardzo poplątany życiorys, co może sprawia, że świetnie pasuję do tych poplątanych czasów.

I've got a very confused background which perhaps makes me appropriate for confused times.

Produkcja mleka także doskonale pasuje do terenów, na których warunki naturalne są najuboższe.

Milk production is also eminently suited to areas where natural conditions are poorest.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.