Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pasmo"

 

"pasmo" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 34

pasmo {rzeczownik}

pasmo {n.} (też: grupa, taśma, zgraja, szarfa)

band {rzecz.}

A to wężowidła, które również produkują pasma światła, które tańczą wzdłuż ich ramion.

And there are brittle stars that produce bands of light that dance along their arms.

I tak jak poprzednie stworzenie, potrafi produkować pasma światła.

And like the one you just saw, it can produce these as bands of light.

Pozostałe pasma powinny być zwolnione do 1 stycznia 2012 r., jak to przewiduje wniosek Komisji.

The other bands should be released by 1 January 2012, as stipulated in the Commission proposal.

Więc jeśli ściśnie się podstawę, pasma biegną od podstawy, po końce.

So if I squeeze the base, the bands go from base to tip.

Pasma częstotliwości dla łączności komórkowej (

Frequency bands for mobile communications (

pasmo {n.} [techn.] (też: szerokość pasma)

bandwidth {rzecz.} [techn.]

Format H.264 optymalizuje zapotrzebowanie na zajmowane pasmo i pamięć masową bez pogarszania jakości obrazu.

H.264 optimizes bandwidth and storage use without compromising image quality.

pasmo i pamięć są nadmiernie wykorzystywane.

In the process, bandwidth and storage is also wasted.

Format H.264 optymalizuje zapotrzebowanie na pasmo i pamięć masową bez pogarszania jakości obrazu, natomiast dzięki obsłudze formatu Motion JPEG dodatkowo wzrasta elastyczność urządzenia.

H.264 greatly optimizes bandwidth and storage use without compromising image quality, while Motion JPEG is supported for increased flexibility.

Format kompresji wideo H.264 znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na pasmo i pamięć masową bez pogarszania jakości obrazu. Dzięki obsłudze formatu Motion JPEG wzrasta elastyczność urządzenia.

The H.264 video compression format drastically reduces bandwidth and storage requirements without compromising image quality. Motion JPEG is supported for increased flexibility.

pasmo {n.} (też: strefa)

zone {rzecz.}

pasmo {n.} (też: kosmyk)

strand {rzecz.}

pasmo (górskie) {n.} (też: skiba, grzbiet, fałd, zmarszczka)

ridge {rzecz.}

pasmo {n.}

mountain range {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pasmo":

 

Podobne tłumaczenia

"pasmo" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pasmo" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Życie to pasmo wyborów i ciągła presja podejmowania wyboru co do kolejnych działań.

Life is a string of choices creating a constant pressure to decide what to do next.

Zajmowanie się zmianami klimatycznymi to de facto pasmo sukcesów polityki europejskiej.

Dealing with climate change is de facto a success story of European politics.

Ale w trzeciej domenie życia: miłości, Len doznawał pasma porażek.

But in the third great arena of life, love, Len is an abysmal failure.

Nie powinniśmy jednak zapominać, że ogólnoświatowa walka przeciwko karze śmierci to pasmo sukcesów.

We should not forget, however, that the global fight against the death penalty is a success story.

W pakiecie opowiadamy się za bardziej elastyczną polityką przyznawania pasm częstotliwości w Europie.

In the package we advocate a more flexible frequency policy in Europe.

Najwyższe pasmo górskie stanu - ponad 3 900 metrów.

It's the highest range in the state -- over 13,000 feet.

Mamy bardzo wąskie pasmo na przetwarzanie głosu.

("You have to choose which me you're going to listen to.")

Postrzegam moje życie jako pasmo eksperymentów.

And I see my life as a series of experiments.

To widok na zachodnie pasmo Schell Creek.

Over on the eastern side it's gentle, as you can see.

Tak więc cieszę się, że poprzez pakiet telekomunikacyjny posłowie do PE utrzymają nadzór nad przyznawaniem pasm częstotliwości.

So I welcome the fact that, through the telecoms package, MEPs will now retain scrutiny of spectrum allocation.

To dobrze, że w miarę jak państwa członkowskie przechodzą z telewizji analogowej na cyfrową, udostępniane są nowe pasma radiowe.

It is good that new radio spectrum is to be made available as the Member States are switching from analogue to digital television.

Po trzecie: doświadczenie z gór, zdominowane przez widok, wiosennej kotliny za Dannym, tam na prawo, 24 km poprzez pasmo Schell Creek.

And if you go up there and look back, then you'll get a sense of what the view starts to be like from the top of the mountain.

Od tego czasu kraj ten doświadczył pasma straszliwych cierpień i powinniśmy zadać sobie pytanie: czym jest Afganistan?

Since that time, this country has had a terrible history of suffering, and we ought to ask ourselves the question: what is Afghanistan?

Wszystkie większe rzeki południowych Indii wypływają z Ghatów Zachodnich, pasma górskiego ciągnącego się wzdłuż zachodniego wybrzeża kraju.

All the major rivers in south India are sourced in the Western Ghats, the chain of hills running along the west coast of India.

Mediana czasu przeżycia dla leku Paxene nie mogła być obliczona, lecz niższe 95 % pasmo wynosiło 617 dni u pacjentów z podstawowej populacji.

Median survival for Paxene could not be computed, but the lower 95 % bound was 617 days in core patients.

Opracowanie europejskiej polityki w zakresie szerokiego pasma (głosowanie)

Broadband (vote)

Chcemy ekologicznej polityki energetycznej, chcemy "szerokiego pasma” na obszarach wiejskich i chcemy paneuropejskich sieci elektroenergetycznych.

We want an ecological energy policy, we want broadband in rural areas and we want pan-European electricity networks.

Na północy budowla otwiera się: kończąc się eksplozją dziennego światła, widokiem miasta i pasma Gór Judzkich.

And then, coming towards the north, it opens up: it bursts out of the mountain into, again, a view of light and of the city and of the Jerusalem hills.

W 2013 roku uwolnione zostanie pasmo 800 MHz, a w 2015 roku - 1 200 MHz. Jest to bardzo potrzebne, jeśli Europa chce pozostać jednym ze światowych liderów.

In 2013, 800 MHz will be freed up, in 2015, 1 200 MHz, and that is badly needed if Europe wants to remain amongst the global frontrunners.

Układ o stowarzyszeniu pomiędzy UE i Meksykiem ma za sobą pasmo sukcesów - co przyznała pani poseł Mann, która przewodniczy wspólnej komisji parlamentarnej.

The EU-Mexico Association Agreement has a history of success - as Mrs Mann, who chairs the Joint Parliamentary Committee, has acknowledged.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.