Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "pani"

 

"pani" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-50 z 2638

pani {zaimek}

pani {zaim.} (też: wy, ty, państwo, pan)

you {zaim.}

Pani Doyle, mogę panią zapewnić, że nie odmówiłbym pani udzielenia tego kredytu.

Mrs Doyle, I can assure you I would never have turned you down for this mortgage.

Pani baronesso Ludford! O ile mi wiadomo, jest pani obywatelką Wielkiej Brytanii.

Baroness Ludford, as far as I am aware, you are a citizen of the United Kingdom.

Wreszcie, pani wysoka przedstawiciel, udaje się pani z wizytą na Bliski Wschód.

Finally, Madam High Representative, you will be making a trip to the Middle East.

Musi pani objąć przywództwo, także w kwestiach dotyczących kryzysu finansowego.

You need to lead the way, including in matters relating to the financial crisis.

(DE) Pani przewodnicząca! Pan Bildt wygłosił dobre, jasne i zwięzłe przemówienie.

(DE) Madam President, you have made a good, clear and concise speech, Mr Bildt.

pani {zaim.} (też: twój, twoja, twoje, wasz)

your {zaim.}

Chciałbym jednak przedstawić trzy uwagi do wystąpienia pani komisarz Georgievej.

Yet I wish to make three comments following your speech, Commissioner Georgieva.

Jednak w swoim piśmie odwołała się Pani jedynie do sprawozdania rocznego Komisji.

However, in your letter, you simply referred to the Commission's annual report.

Jest też inny powód, dla którego pani wizyta ma dla mnie szczególne znaczenie.

There is another reason why your visit is especially significant at this time.

Skoro więc wiedział o tym personel, przyjmuję, że wie również pani przewodnicząca.

So, if your staff were aware of it, then, by implication, you were aware of it.

(FR) Panie przewodniczący, pani komisarz, pani minister! Dziękuję za wasze uwagi.

(FR) Mr President, Commissioner, Minister, I thank you and I welcome your comments.

pani {zaim.} (też: twój, wasz, pan, pański)

thy {zaim.} [arch.]

pani {zaim.} (też: wy, ty, pan, panna)

ye {zaim.} [przest.]

pani {zaim.} (też: wy, ty, pan, panna)

thou {zaim.} [przest.]

pani {rzeczownik}

pani (mężatka) {f.}

Mrs. (married woman) {rzecz.} [Amer.] [skr.]

(DE) Pani przewodnicząca! Ja również chciałbym pogratulować pani poseł Lulling.

(DE) Madam President, I, too, should very much like to congratulate Mrs Lulling.

Pani Doyle, mogę panią zapewnić, że nie odmówiłbym pani udzielenia tego kredytu.

Mrs Doyle, I can assure you I would never have turned you down for this mortgage.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani poseł Schaldemose wykonanej pracy.

Firstly, I should like to congratulate Mrs Schaldemose on the work she has done.

Wiem, że sprawozdawczyni - pani Gebhardt chce ochronić prawa związków zawodowych.

I know that the rapporteur, Mrs Gebhardt, wants to protect trade union rights.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani Thomsen jej wspaniałego sprawozdania.

I would first of all like to congratulate Mrs Thomsen on her excellent report.

pani (mężatka) {f.}

Mrs (married woman) {rzecz.} [Bryt.] [skr.]

(DE) Pani przewodnicząca! Ja również chciałbym pogratulować pani poseł Lulling.

(DE) Madam President, I, too, should very much like to congratulate Mrs Lulling.

Pani Doyle, mogę panią zapewnić, że nie odmówiłbym pani udzielenia tego kredytu.

Mrs Doyle, I can assure you I would never have turned you down for this mortgage.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani poseł Schaldemose wykonanej pracy.

Firstly, I should like to congratulate Mrs Schaldemose on the work she has done.

Wiem, że sprawozdawczyni - pani Gebhardt chce ochronić prawa związków zawodowych.

I know that the rapporteur, Mrs Gebhardt, wants to protect trade union rights.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani Thomsen jej wspaniałego sprawozdania.

I would first of all like to congratulate Mrs Thomsen on her excellent report.

pani {f.}

Ms (woman: marital status unknown) {rzecz.} [Bryt.] [skr.]

Mamy zachęty do inwestowania w nowe samochody, czego chce pani poseł Harms i inni.

We have the incentives to invest in those new cars that Ms Harms and others want.

Wspaniałe i kompletne sprawozdanie pani Fiony Hall również jest tego dowodem.

Ms. Fiona Hall's excellent and comprehensive report also bears evidence to that.

Myślę, pani posłanko Patrie, że otrzymała pani wiele uznania za pani ciężką pracę.

I believe, Ms Patrie, that you have received a lot of recognition for your hard work.

Pani Poseł Schaake! Chcę tu omówić dwa szczególne punkty Pani sprawozdania.

In this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.

Jestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.

I have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.

pani {f.}

Ms. (woman: marital status unknown) {rzecz.} [Amer.] [skr.]

Mamy zachęty do inwestowania w nowe samochody, czego chce pani poseł Harms i inni.

We have the incentives to invest in those new cars that Ms Harms and others want.

Wspaniałe i kompletne sprawozdanie pani Fiony Hall również jest tego dowodem.

Ms. Fiona Hall's excellent and comprehensive report also bears evidence to that.

Myślę, pani posłanko Patrie, że otrzymała pani wiele uznania za pani ciężką pracę.

I believe, Ms Patrie, that you have received a lot of recognition for your hard work.

Pani Poseł Schaake! Chcę tu omówić dwa szczególne punkty Pani sprawozdania.

In this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.

Jestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.

I have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.

pani {f.} (też: kobieta, dama, lady, białogłowa)

lady {rzecz.}

Jeżeli mogę skomentować, uważam, że pani Thatcher zasługuje na wielki szacunek.

If you would allow me this comment, I think she was, and is, a great lady.

Oto starsza pani, która ma tyle wiary we mnie, że muszę dać z siebie wszystko dla niej.

Here is an old lady who has got so much faith in me, I must do my best for her.

Była tam pewna pani z Danii, choć niewiele brakowało, a mogło jej tam już nie być.

There was a lady there from Denmark who very nearly might not have been.

Pani Przewodnicząca! Pragnę podziękować Szanownej Pani Poseł za przyjęcie mojego pytania.

Madam President, I would like to thank the honourable lady for accepting my question.

Dlatego przypominamy pani Ashton, że Unia Europejska ma 27 państw członkowskich.

We therefore urge Lady Ashton to bear in mind that the European Union has 27 Member States.

pani {f.}

madam {rzecz.}

Pani Przewodnicząca! Sytuacją w Zimbabwe zajmowaliśmy się 24 kwietnia tego roku.

- (PL) Madam President, we discussed the situation in Zimbabwe on 24 April 2008.

Pani przewodnicząca! Na pewno wiele osób zainteresuje to, co mam do powiedzenia.

Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.

(DE) Pani przewodnicząca! Ja również chciałbym pogratulować pani poseł Lulling.

(DE) Madam President, I, too, should very much like to congratulate Mrs Lulling.

Wreszcie, pani wysoka przedstawiciel, udaje się pani z wizytą na Bliski Wschód.

Finally, Madam High Representative, you will be making a trip to the Middle East.

- (EL) Pani przewodnicząca! Dopiero co wysłuchaliśmy debaty na temat Palestyny.

- (EL) Madam President, a short while ago we heard the discussion on Palestine.

pani {f.} (też: pan, władca, magister, mistrz)

master {rzecz.}

(DE) Pani Przewodnicząca! Unia Europejska jest mistrzem kunktatorstwa.

(DE) Madam President, the EU is a master of procrastination.

Oto jako oczy sług pilnują rąk panów swych, i jako oczy dziewki pilnują ręki pani swej, tak oczy nasze poglądają na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami.

Behold, as the eyes of servants [look] unto the hand of their master, As the eyes of a maid unto the hand of her mistress; So our eyes [look] unto Jehovah our God, Until he have mercy upon us.

A ona rzekła: Tak jest, Panie

But she said, Yea, Lord: for even the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table.

pani {f.} (też: pani domu)

dame {rzecz.} [Bryt.] [arch.]

Pragnę powołać się na art. 145 Regulaminu, aby odrzucić uwagi i komentarze, które pod moim adresem skierowała pani poseł Sarah Ludford w swoim wystąpieniu w trakcie dzisiejszej debaty.

I speak under Rule 145 to rebut remarks and comments made about me by Dame Sarah Ludford in her speech in this debate.

W podobnie drastyczno-kabaretowym stylu – ale z mniejszym sukcesem – Lösch opowiedział w 2007 roku w Düsseldorfie „Der Besuch der alten Dame” („Wizytę starszej pani”) Dürrenmatta.

In 2007, he went to Düsseldorf as a guest director, staging Dürrenmatt's Der Besuch der alten Dame (The Visit) in a similarly drastic, over-the-top cabaret style - but with less success.

pani {f.} (też: szlachcianka)

gentlewoman {rzecz.}

pani {f.} (też: senora)

senora (señora) {f.} [Hiszp.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "pani":

 

Podobne tłumaczenia

"pani" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pani" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Modlił się tedy Elizeusz, i rzekł: O Panie, otwórz proszę oczy jego, żeby widział.

And Elisha prayed, and said, Jehovah, I pray thee, open his eyes, that he may see.

(DE) Pani komisarz! Ostatnia pani uwaga dotyczy dokładnie tego, o co mi chodzi.

(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.

Nie, Pani Komisarz, dyskusje w Europie nie są dostosowane do problemów świata.

No, Commissioner, Europe's talk is no match for the problems facing the world.

Posługując się słowami pani komisarz, powiem, że głęboko niepokoi nas ta sytuacja.

We are, to use the Commissioner's words, deeply concerned about the situation.

I będą ufać w tobie, którzy znają imię twoje; albowiem nie opuszczasz tych, Panie

Sing praises to Jehovah, who dwelleth in Zion: Declare among the people his doings.

W tym kontekście, pani komisarz Vassiliou, propozycja Komisji jest doskonała.

In this regard, Commissioner Vassiliou, the Commission proposal is excellent.

Pani poseł ukradziono telefon, pieniądze, karty kredytowe i wszystkie dokumenty.

She had her telephone, her money, her credit cards and all her papers stolen.

Jak słusznie stwierdziła pani komisarz, wyciągnęliśmy wnioski z tego wypadku.

As the Commissioner has correctly established, we have learned from this accident.

(CS) Pani komisarz! Musimy przywrócić rodzicom zaufanie do europejskiego rynku.

(CS) Commissioner, we have to give parents back their trust in the European market.

Czy pani komisarz zbada tą sprawę i zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc?

Will the Commissioner investigate this matter and use all her powers to assist?

(FR) Panie przewodniczący, pani komisarz! O ile wiem, do tanga trzeba dwojga.

(FR) Mr President, Commissioner, as far as I am concerned, it takes two to tango.

Pani Marie Colvin jest moją koleżanką i niektóre fragmenty pisałem razem z nią.

Marie Colvin is one of my friends and I have written some of those pieces with her.

Panie Solis, Jeśli ojciec chce zatrzymać swoje prawa, nie możemy nic zrobić.

Mr. Solis, if the Father wants to assert his rights here, there's nothing we can do.

Turystyka przeszczepowa powoduje nowe problemy, o których wspominała pani komisarz.

Transplantation tourism raises new questions, as the Commissioner mentioned.

(ES) Panie przewodniczący, pani komisarz! Rozmawiamy o dyrektywie usługowej.

(ES) Mr President, Commissioner, we are talking about the Services Directive.

Pani minister Malmström bardzo słusznie poruszyła problem współpracy regionalnej.

Minister Malmström, quite rightly, raised the issue of regional cooperation.

Tak jak powiedziała pani komisarz, przedstawił on ważkie i kompleksowe sprawozdanie.

As the Commissioner said, 'He brought forward a rich and comprehensive report'.

Oczywiście prawdą jest to, co powiedziała pani komisarz: budżet to zawsze kompromis.

What the Commissioner said is true, of course: a budget is always a compromise.

Czy pani minister Malmström chciałaby zabrać głos przed podpisaniem aktów prawnych?

Would Minister Malmström like to take the floor before signing the legislative acts?

Tedy odpowiadając rzekłem do Anioła, który mówił zemną: Co to jest, Panie mój?

Then I answered and said unto the angel that talked with me, What are these, my lord?
 

Wyniki z forum

"pani" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Pandora · panegiryk · panel · panele · panendeizm · panenteizm · panew(ka) · panewka · panga · Pangea · pani · panicz · paniczny · Panie · panienka · panieński · panieństwo · panier · panierka · panierować · panierowany

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.