polsko-angielskie tłumaczenie słowa "pływać"

PL pływać polskie tłumaczenie

pływać {czas. ndk}

PL pływać
volume_up
[pływam|pływałbym] {czasownik niedokonany}

pływać (też: płynąć, bujać, słać się)
Ponieważ częściowo pływa, możecie sobie wyobrazić, że jeśli poziom wód podniesie się nieznacznie, lód oderwie się od dna, odłamie i popłynie na północ.
Because it's partly floating, you can imagine, is sea level rises a little bit, the ice lifts off the bed, and then it can break off and float north.
Roztwór jest zabarwiony lub widoczne są pływające w nim cząsteczki.
The solution is coloured or you can see particles floating in it.
lekko żółty, lub widoczne są pływające w nim cząsteczki.
pływać (też: wpłynąć, przepływać, przepłynąć, płynąć)
Podczas noszenia plastra można korzystać z natrysku, zażywać kąpieli, pływać i ćwiczyć jak zwykle.
You may shower, bath, swim and exercise as normal while wearing the patch.
Zostali zalani opcjami zanim zdąrzyli zaprotestować, że nie wiedzą jak pływać.
They were flooded with choice before they could protest that they didn't know how to swim.
Psom nie powinno się pozwalać pływać w zbiornikach wodnych przed upływem 4 dni od zastosowania preparatu.
Dogs should not be allowed to swim in surface waters for 4 days after treatment.
pływać (też: płynąć, popłynąć, popływać)
volume_up
to paddle [paddled|paddled] {czas. nieprzech.} (swim)
Próbowałem łopatek do pływania itp.

Synonimy (polski) dla "pływać":

pływać

Przykłady użycia - "pływać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZostali zalani opcjami zanim zdąrzyli zaprotestować, że nie wiedzą jak pływać.
They were flooded with choice before they could protest that they didn't know how to swim.
PolishW przypadku cieczy mogą one swobodnie pływać, dotykać się i łączyć się w cząsteczki.
In liquids, they can cruise and cuddle and link up to form molecules.
PolishNie możesz nauczyć się pływać na piankowym materacu i później wejść do wody.
You cannot learn swimming on a foam mattress and enter into water.
PolishNie brać prysznica, kąpieli, ani nie pływać, przez co najmniej trzy godziny od nałożenia leku.
Avoid showering, bathing, or swimming for at least three hours after any application.
PolishMusi być sprytny, musi umieć sam pływać oraz sam podejmować decyzje w obcym oceanie.
It needs to be one smart puppy, able to navigate and make decisions on its own in an alien ocean.
PolishOto nowe zasady pływania, dla tych, którzy boją się lub nie umieją pływać.
So here are the new rules of swimming, if any of you are afraid of swimming, or not good at it.
PolishPodczas noszenia plastra można korzystać z natrysku, zażywać kąpieli, pływać i ćwiczyć jak zwykle.
You may shower, bath, swim and exercise as normal while wearing the patch.
PolishPsom nie powinno się pozwalać pływać w zbiornikach wodnych przed upływem 4 dni od zastosowania preparatu.
Dogs should not be allowed to swim in surface waters for 4 days after treatment.
PolishPotrafią pływać z tą samą prędkością w dzień i w nocy. ~~~ Pływają szybciej niż pływacy olimpijscy.
They can swim at the same speed day and night -- that's faster than any Olympic swimmer.
PolishJeśli będą pływać tylko z połową dopuszczalnego ładunku, koszty transportu będą zbyt wysokie.
If they sail only half-full, the freight costs are too high.
PolishNie brać prysznica, kąpieli, ani nie pływać, przez co najmniej trzy godziny od nałożenia preparatu.
Showering, bathing, or swimming for at least three hours after any application should be avoided.
PolishChce pływać kajakiem, chce wspinać się po górach.
She wants to be out kayaking, she wants to be out climbing mountains.
PolishPingwiny nie lubią ropy, nie lubią w niej pływać.
Penguins don't like oil and they don't like to swim through oil.
PolishBędziecie mogli pracować takimi robotami programując je tak, żeby biegać, latać i pływać nimi gdzie tylko zechcecie.
You're going to be able to do programmable work through these kinds of robots, so that you can run, fly and swim anywhere.
Polish(Śmiech) Uczysz się pływać pływając.
PolishA teraz oboje mogą dzięki swoim protezom lepiej się wspinać, szybciej poruszać, inaczej pływać niż my - normalnie wyposażeni ludzie.
And now both of these can climb better, move faster, swim differently with their prosthetics than us normal-abled persons.
PolishUczysz się pływać poprzez pływanie.
PolishCztery lata temu byłem na plaży z moim synem i on uczył się pływać w tej relatywnie miękkiej pianie morskiej na plażach Delaware.
Four years ago, I was at the beach with my son, and he was learning how to swim in this relatively soft surf of the Delaware beaches.
PolishW tym konkretnym przypadku wszyscy armatorzy muszą współpracować i pływać w konwoju, ponieważ żaden nie mógłby zrobić niczego samodzielnie.
In this particular case, all the shipowners had to work together and sail in a convoy as none of them was able to go it alone.