Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "późny"

 

"późny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 173

późny {przymiotnik}

późny {przym. m.} (też: opóźniony, spóźniony, zapóźniony)

late {przym.}

Ten rok jest również wyjątkowy, gdyż z uwagi na późny wybór Komisji Europejskiej nie miała ona okazji przedstawić swojej rocznej strategii politycznej.

This year is also exceptional, because in view of the late election of the European Commission, the Commission has not had the opportunity to present its annual policy strategy.

A, niestety, ten późny stan raka jest tym w którym najczęściej jest on diagnozowany, kiedy angiogeneza jest już w toku a komórki rakowe rosną jak dzikie.

And, unfortunately, this late stage of cancer is the one at which it's most likely to be diagnosed, when angiogenesis is already turned on and cancer cells are growing like wild.

Jestem przekonany, że ta Izba ponownie rozważy te stanowiska w terminie późniejszym.

I am convinced that those positions will be reconsidered by this House later.

Prawdą jest, że Komisja zaproponowała ustalenie daty na późniejszym etapie.

The truth is that the Commission did propose to have this date set at a later stage.

W przypadku jasnego wyniku, nie byłoby konieczne wprowadzanie późniejszych dostosowań.

With a clear result, it would not be necessary to make adjustments later on.

późny {przym. m.} (też: nierychliwy)

tardy {przym.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "późny":

 

Podobne tłumaczenia

"późny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "późny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wyniki tego rodzaju badań powinny zdecydować o kierunku późniejszych dyskusji.

These studies should then determine the content of subsequent discussions.

Niech mię zważy na wadze sprawiedliwej, a niech Bóg pozna szczerość moję.

(Let me be weighed in an even balance, That God may know mine integrity);

I jak widać na późniejszych zdjęciach, udało nam się odtworzyć jej twarz.

And you can see in the images afterward, we've managed to reconstruct her successfully.

W badaniach klinicznych obserwowano reakcje nadwrażliwości typu późnego.

In clinical studies, delayed hypersensitivity reactions have been reported.

Najzdradliwsze jest serce nadewszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna?

The heart is deceitful above all things, and it is exceedingly corrupt: who can know it?

Dalsze informacje zostaną podane w serwisie internetowym EBC w późniejszym terminie.

Further information will be provided on the ECB’s website in due course.

To jest bardzo wczesny prototyp, późniejsze wersje były znacznie lepsze.

So this is a very early prototype. ~~~ Of course, it got much better after that.

Ten kompromis stał się podstawą późniejszego wniosku o zwolnienie WTO.

This compromise became the basis for the subsequent request for a WTO waiver.

Opisane zaburzenia sercowo- naczyniowe mogą zagrażać życiu i prowadzić do śmierci chorego.

These cardiovascular events can be life-threatening and may lead to death.

Jednak przypadki dyskinezy późnej opisywano także w okresie pierwszych 3 miesięcy leczenia.

dyskinesia have also been reported within the first 3 months of treatment.

Nie chodzi tylko o aresztowanie przestępców; chodzi o ich późniejsze ukaranie.

It is not merely a matter of arresting criminals; it is about dealing with them afterwards.

Opisane działania nadają nowe tempo europejskiej perspektywie Bałkanów Zachodnich.

These developments bring a new momentum to the European perspective of the Western Balkans.

Nie wróci się więcej do domu swego, ani go więcej pozna miejsce jego.

He shall return no more to his house, Neither shall his place know him any more.

Ryzyko wystąpienia ostrej reakcji związanej z infuzją i reakcji nadwrażliwości typu późnego.

The risk of acute infusion related reactions and delayed hypersensitivity reactions.

To jest linia postępowania, jaką będziemy podążać także w późniejszym głosowaniu.

That is the line that we will pursue in the vote afterwards as well.

Późniejsze wydarzenia zależą od tego, ile zainwestujemy w dalsze badania w tej dziedzinie.

What will happen beyond that depends on how much we invest in further research in this area.

Opisane w przedmiotowym sprawozdaniu procesy nie uwzględniają nierówności.

The processes described here do not take inequalities into account.

Sprawozdanie z oceny zostanie opublikowane w serwisie internetowym EBC w późniejszym terminie.

The assessment will be published on the ECB’s website in due course.

Inhalowanie dawki insuliny ia Opisane poniżej kroki należy wykonywać en

Push the blue button until it clicks and watch for the insulin cloud to appear in the chamber.

Późniejsze obietnice i groźby nie wpłynęły w żaden sposób na podstawowe elementy traktatu.

The post-dated promises and threats have done nothing to change the fundamentals of the Treaty.
 

Wyniki z forum

"późny" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.