Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "późny"

 

"późny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 120

późny {przymiotnik}

późny {przym. m.} (też: opóźniony, spóźniony, zapóźniony)

late {przym.}

W długoterminowym badaniu „ follow- up ” pacjentów z uprzednią serokonwersją, u których zaprzestano podawania lamiwudyny, późny nawrót wirologiczny wystąpił u 39 % badanych.

In a long-term follow-up study of patients who had previously seroconverted and discontinued lamivudine, late virological relapse occurred in 39 % of the subjects.

Ten rok jest również wyjątkowy, gdyż z uwagi na późny wybór Komisji Europejskiej nie miała ona okazji przedstawić swojej rocznej strategii politycznej.

This year is also exceptional, because in view of the late election of the European Commission, the Commission has not had the opportunity to present its annual policy strategy.

A, niestety, ten późny stan raka jest tym w którym najczęściej jest on diagnozowany, kiedy angiogeneza jest już w toku a komórki rakowe rosną jak dzikie.

And, unfortunately, this late stage of cancer is the one at which it's most likely to be diagnosed, when angiogenesis is already turned on and cancer cells are growing like wild.

W jasności twarzy królewskiej jest żywot, a łaska jego jest jako obłok z deszczem późnym.

In the light of the king's countenance is life; And his favor is as a cloud of the latter rain.

WAŻNE: nie przechowywać mieszanki granulatu z pokarmem w celu podania w późniejszym czasie.

Never store any granule/ food mixture for use at a later time.

późny {przym. m.} (też: nierychliwy)

tardy {przym.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "późny":

 

Podobne tłumaczenia

"późny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "późny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Opisane zostały następujące reakcje niepożądane podczas stosowania produktu Xeomin:

Spasmodic torticollis The following adverse reactions were reported with Xeomin:

Późniejsze dawkowanie różni się w zależności od typu i nasilenia krwawienia.

The following dose varies according to the type and severity of the haemorrhage.

W późniejszym wieku, ludzie niekoniecznie decydują się sami na tego typu operację.

When people get older, they don't necessarily choose to follow this kind of surgery.

Mimo że pracowałem do bardzo późna, mieszkałem w apartamencie na Union Square.

Although I worked very long hours, I lived in a penthouse in Union Square.

Niech mię zważy na wadze sprawiedliwej, a niech Bóg pozna szczerość moję.

(Let me be weighed in an even balance, That God may know mine integrity);

I jak widać na późniejszych zdjęciach, udało nam się odtworzyć jej twarz.

And you can see in the images afterward, we've managed to reconstruct her successfully.

W badaniach klinicznych obserwowano reakcje nadwrażliwości typu późnego.

In clinical studies, delayed hypersensitivity reactions have been reported.

Dalsze informacje zostaną podane w serwisie internetowym EBC w późniejszym terminie.

Further information will be provided on the ECB’s website in due course.

Najzdradliwsze jest serce nadewszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna?

The heart is deceitful above all things, and it is exceedingly corrupt: who can know it?

To jest bardzo wczesny prototyp, późniejsze wersje były znacznie lepsze.

So this is a very early prototype. ~~~ Of course, it got much better after that.

Opisane zaburzenia sercowo- naczyniowe mogą zagrażać życiu i prowadzić do śmierci chorego.

These cardiovascular events can be life-threatening and may lead to death.

Gdy nań wiatr powienie, aliści go niemasz, ani go więcej pozna miejsce jego.

For the wind passeth over it, and it is gone; And the place thereof shall know it no more.

Jednak przypadki dyskinezy późnej opisywano także w okresie pierwszych 3 miesięcy leczenia.

dyskinesia have also been reported within the first 3 months of treatment.

Nie wróci się więcej do domu swego, ani go więcej pozna miejsce jego.

He shall return no more to his house, Neither shall his place know him any more.

Ryzyko wystąpienia ostrej reakcji związanej z infuzją i reakcji nadwrażliwości typu późnego.

The risk of acute infusion related reactions and delayed hypersensitivity reactions.

Sprawozdanie z oceny zostanie opublikowane w serwisie internetowym EBC w późniejszym terminie.

The assessment will be published on the ECB’s website in due course.

Inhalowanie dawki insuliny ia Opisane poniżej kroki należy wykonywać en

Push the blue button until it clicks and watch for the insulin cloud to appear in the chamber.

Opisane poniżej ’ Ciężkie zdarzenia niepożądane odnotowane po wprowadzeniu produktu do obrotu ’.

Described below under ‘ serious adverse reactions reported during the post-marketing period’.

Opisane zmiany były odwracalne i nie miały żadnych niepożądanych następstw toksykologicznych.

These changes were reversible and did not appear to have any adverse toxicological consequences.

Kurcz powiek Opisane zostały następujące reakcje niepożądane podczas stosowania produktu Xeomin:

Blepharospasm The following adverse reactions were reported with Xeomin:
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.