Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ostrze"

 

"ostrze" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 38

ostrze {rzeczownik}

ostrze {n.} (też: głownia, brzeszczot, lemiesz)

blade {rzecz.}

Ostrzejszy niż kiedykolwiek, ostrze z karbonu... tnie kości w ten sposób.

Sharper than ever, its carbon steel blade... cuts bones like this.

Zdecydowałem więc pociąć włókno narzędziem, które zrobiłem poprzez przerobienie końcówki igły w ostrze.

So I decided to slice these up with the tool that I make by -- I sharpen the end of a needle into a blade.

Jest tam ostrze, które przetnie fragment tkanki i przeniesie go na szkiełko podstawowe mikroskopu.

There's a blade here that's going to cut across a section of the tissue and transfer it to a microscope slide.

Czy ktoś widzi ostrze na czubku tej igły?

Can anybody see the blade on the end of that needle?

Bierzecie ubijaczkę piany - coś, co znajdziecie wszędzie. ~~~ Odcinacie ostrze.

You get an eggbeater, which is everywhere, and you saw off a blade, and then you take tubing, and you stick it on that.

ostrze {n.} (też: rąbek, krawędź)

edge {rzecz.}

ostrze {n.}

cutting edge {rzecz.}

ostrze (wiertła) {n.} [techn.] (też: krawędź tnąca, krawędź cięcia)

cutting edge {rzecz.} [techn.]

ostrze {n.} (też: grot)

arrowhead {rzecz.}

ostrze {n.} (też: wzrost, szpikulec, wzwód, iglica)

spike {rzecz.}

Wprowadzić ostrze zestawu do pobierania z filtrem do korka fiolki z lekiem BeneFIX.

Insert the filter spike end into the stopper of the BeneFIX vial.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ostrze":

 

Podobne tłumaczenia

"ostrze" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ostrze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wiele państw członkowskich - na przykład Holandia - wyraźnie przed tym ostrzega.

Many Member States, the Netherlands for example, have expressly warned against this.

Przed pochopnymi decyzjami i rozwiązaniami ostrzega nas m.in. dramat Serbii i Kosowa.

The drama of Serbia and Kosovo should caution us against taking hasty decisions.

Wielu naukowców ostrzega, że konsekwencje GMO dla środowiska mogą być katastrofalne.

Many scientists believe that GMOs may have disastrous consequences for the environment.

Haiti nas ostrzega, że zasady mogą stać się złe, bo rząd jest słaby.

What Haiti warns us is that rules can be bad because governments are weak.

W tym celu Chrome analizuje treść strony i ostrzega użytkownika, jeśli wydaje się ona podejrzana.

Chrome does this by analyzing the content on the site and warn you if it seems suspicious.

Aby pili i potaczli się, owszem, aby szaleli od ostrza miecza, który Ja poślę między nich.

And they shall drink, and reel to and fro, and be mad, because of the sword that I will send among them.

Partia Wolności ostrzega przed skutkami islamizacji.

The Party for Freedom warns of the consequences of Islamification.

Specjalne ostrze enia i rodki ostro no ci dotycz ce stosowania

Special warnings and special precautions for use

Specjalne ostrze enia i rodki ostro no ci dotycz ce stosowania

is 4.4 Special warnings and precautions for use

Specjalne ostrze enia i rodki ostro no ci dotycz ce stosowania

Special warnings and precautions for use

Sprawozdawca słusznie ostrzega, że region bułgarsko-grecko-turecki ma szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o nielegalną imigrację.

The rapporteur rightly warns of the sensitivity of the Bulgaria-Turkey-Greece region in terms of illegal immigration.

Nie żyłem w tamtym systemie, ale Václav Klaus żył i kiedy on ostrzega nas przed powrotem do niego, uważam, że powinniśmy go wysłuchać.

I did not live under that system, but Václav Klaus did, and when he warns against going back to it, I think we should listen.

Ceny żywności rosną do tak wielkich wartości, że dawny przywódca Związku Radzieckiego, Michaił Gorbaczow, ostrzega przez rewolucją żywnościową.

Food prices are spiralling so much that former Soviet Union leader, Mikhail Gorbachev, is warning of a food revolution.

W istocie już od kilku miesięcy Parlament ostrzega Komisję o zagrożeniu, jakie stanowią dla naszego wewnętrznego rynku niektóre umowy dwustronne.

Indeed, for months now, we in Parliament have been warning the Commission of the danger to our internal market of a number of bilateral agreements.

Wytwarza tyle metanalu, że istnieje nawet prawo federalne, w którym ostrzega się kupujących przenośne domy o niebezpieczeństwie metanalu w powietrzu.

It out-gasses formaldehyde so much so that there is a federal law in place to warn new mobile home buyers of the formaldehyde atmosphere danger.

Dlatego też popieram stanowisko Komisji Europejskiej, która ostrzega przed stosowaniem instrumentów protekcjonistycznych we wspieraniu krajowych producentów.

I therefore support the standpoint of the European Commission which is warning against protectionist measures in support of domestic producers.

Zaleca się nabranie z pojemnika przepełnionej miarki, a następnie zgarnięcie nadmiaru proszku płaskim przedmiotem (np. odwrotną stroną ostrza noża).

It is recommended that a heaped measuring spoon is removed from the container and a flat surface e. g. base of a knife is drawn across the top of the measure.

W ust. 10 sprawozdania słusznie ostrzega się przed poleganiem wyłącznie na zorientowaniu na eksport i zróżnicowaniu eksportu, aby zrównoważyć handel.

In paragraph 10, I think the report rightly warns against relying exclusively on export orientation and export diversification in order to make trade sustainable.

Geert Wilders jest ścigany przez lewicową elitę, ponieważ ostrzega Niderlandy, Europę i świat przed faszystowską ideologią, która przybiera imię islamu.

Mr Wilders is being persecuted by the leftist elite because he warns the Netherlands, Europe and the world about a fascist ideology that goes by the name of Islam.

Ostatecznie węgierski rzecznik ds. mniejszości etnicznych również ostrzega, że Węgry kontynuują działania zmierzające ku całkowitej asymilacji mniejszości etnicznych.

After all, the Hungarian ombudsman for ethnic minorities also warns that Hungary is continuing to work towards the total assimilation of ethnic minorities.
 

Wyniki z forum

"ostrze" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-niemiecki.