polsko-angielskie tłumaczenie słowa "ograniczyć"

PL ograniczyć polskie tłumaczenie

PL ograniczyć
volume_up
{czasownik}

ograniczyć (też: obniżyć, zredukować, obniżać, redukować)
Przepływ pracowników pomaga również ograniczyć marginalizację społeczną i ubóstwo.
The movement of workers also helps to reduce social marginalisation and poverty.
Musimy ograniczyć wszystkie niepotrzebne emisje i transport.
We must reduce all unnecessary emissions and reduce transport.
Musimy ograniczyć biurokrację oraz wesprzeć MŚP i podmioty rozwijające technologię.
We need to reduce bureaucracy and support SMEs and technology developers.
ograniczyć (też: ograniczać)
volume_up
to hold down {czas.} (number, rate, expenditure, cost)
ograniczyć (też: ograniczać, zmniejszać się, zmniejszyć się, zawęzić)
ograniczyć (też: ograniczać, limitować, zubażać, zubożyć)
Musimy ograniczyć obciążenia administracyjne upraszczając środowisko regulacyjne.
We need to limit the administrative burden by simplifying the regulatory environment.
Słyszałem, że Komisja zamierza ograniczyć zakres tego programu.
I have heard that the Commission intends to limit the scope of this programme.
Nie ograniczymy się - nie uda się nam ograniczyć - wyłącznie do istniejących środków finansowych.
We will not limit ourselves - we will be unable to limit ourselves - to the existing funds alone.

Synonimy (polski) dla "ograniczyć":

ograniczyć

Przykłady użycia - "ograniczyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzepływ pracowników pomaga również ograniczyć marginalizację społeczną i ubóstwo.
The movement of workers also helps to reduce social marginalisation and poverty.
PolishW obecnym zawirowaniu gospodarczym niepewne elementy należy ograniczyć do minimum.
The uncertain elements need to be kept to a minimum in this economic maelstrom.
PolishZ myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu publicznym należy ograniczyć ich stosowanie.
It is necessary, for safety and public health reasons, to restrict their use.
PolishW związku z tym nie możemy ograniczyć się jedynie do ratowania banków i funduszy.
Therefore we cannot limit ourselves to just rescuing the banks and the funds.
PolishW którymś momencie będziemy musieli się ograniczyć do tych, które są niezbędne.
At some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.
PolishOd początku lat 80. udało się nam ograniczyć stosowanie pestycydów o około 50%.
We have reduced the use of pesticides by around 50% since the beginning of the 1980s.
PolishMusimy ograniczyć obciążenia administracyjne upraszczając środowisko regulacyjne.
We need to limit the administrative burden by simplifying the regulatory environment.
PolishOdpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.
This liability cannot be excluded or limited without the creditor’s consent.
PolishNiedawno Unii Europejskiej udało się ograniczyć całkowite emisje CO2 o 9 %.
The European Union has recently succeeded in reducing overall CO2 emissions by 9%.
PolishMusi nam się udać ograniczyć transport żywych zwierząt przeznaczonych na ubój.
We have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.
PolishMogłoby się wydawać, że myśl musi być wolna, że nie można jej w żaden sposób ograniczyć.
One would think, how can thought not be free, who can limit its freedom and how?
PolishMówi pan, że trzeba ograniczyć biurokrację dla małych i średnich przedsiębiorstw.
You say that red tape must be cut for small and medium-sized enterprises.
PolishLeczenie mitratapidem u danego psa należy ograniczyć do jednego cyklu leczenia.
Mitratapide therapy should be restricted to one treatment course for an individual dog.
PolishMusimy ograniczyć niektóre z barier w obrębie zawodów oraz między zawodami.
We have to cut down some of the barriers within and between the professions.
PolishWymioty można ograniczyć poprzez podawanie tabletek z małą porcją jedzenia.
Vomiting may be reduced by giving the tablets with a small quantity of food.
PolishKwota, o jaką każdy kraj uprzemysłowiony ma zamiar ograniczyć swoje emisje do 2020 roku.
The amount by which each developed country intends to limit its emissions by 2020.
PolishMusimy ograniczyć biurokrację oraz wesprzeć MŚP i podmioty rozwijające technologię.
We need to reduce bureaucracy and support SMEs and technology developers.
PolishMiast unikać kwestii spornych, udało nam się ograniczyć nasze różnice.
Far from skirting around divisive subjects, we managed to reduce our differences.
PolishJest to dla nas jedyny sposób, aby ograniczyć wpływ zmian klimatycznych w przyszłości.
This is the only way for us to curb the impact of climate change in future.
PolishRefleksja ta nie może się ograniczyć do pouczania czy krytykowania Irlandii.
Such reflection should not be limited to lecturing and censuring Ireland.