Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ograniczyć"

 

"ograniczyć" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-47 z 1836

ograniczyć {czasownik}

ograniczyć {czas.} (też: obniżyć, zmniejszyć, redukować, zredukować)

Gdybyśmy tylko mogli ograniczyć regulacje, jakie przewijają się przez to miejsce!

If only we were able to reduce the amount of regulation going through this place!

Przepływ pracowników pomaga również ograniczyć marginalizację społeczną i ubóstwo.

The movement of workers also helps to reduce social marginalisation and poverty.

Ponadto opłata za przejazd może znacząco ograniczyć popyt na transport drogowy.

Furthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.

Musi nam się udać ograniczyć transport żywych zwierząt przeznaczonych na ubój.

We have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.

Musimy ograniczyć biurokrację oraz wesprzeć MŚP i podmioty rozwijające technologię.

We need to reduce bureaucracy and support SMEs and technology developers.

ograniczyć {czas.} (też: zamknąć)

(NL) Panie Przewodniczący! Oczywiście będę musiał ograniczyć się do kilku podstawowych komentarzy.

(NL) Mr President, obviously, I will have to confine myself to a couple of essential comments.

Chciałabym ograniczyć swoje uwagi do trzech szczególnych kwestii.

I shall confine my remarks to three specific issues.

Chciałbym się ograniczyć do dwóch punktów tego dokumentu.

I would like to confine myself to two points.

Powiedział, że UE i Parlament Europejski powinny ograniczyć się do swoich ról politycznych i trzymać się z daleka od sportu.

He said that the EU and the European Parliament should confine themselves to their political roles and stay away from sport.

Europa musi mierzyć siły na zamiary, musi ograniczyć się do podstawowych działań i sama wprowadzić pewne oszczędności.

Europe must cut its coat according to its cloth, confine itself to its core activities and must itself make a number of savings.

ograniczyć {czas.} (też: zahamować, zmusić, krępować)

Należy ograniczyć dochody i dodatkowe korzyści kulturowe wyżyn społecznych.

We've got to constrain income, the bonus culture incomes at the top.

Nie jestem fanem globalizacji, mówię jedynie, że ona jest, nie możemy jej ograniczyć.

I am not a fan of globalisation, I am simply saying that it is there, we cannot constrain it.

Podczas przeciągania obiektu możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift, aby ograniczyć ruch do najbliższej osi poziomej lub pionowej.

You can hold the Shift key while dragging to constrain the movement to the nearest horizontal or vertical axis.

To bardzo ważne w czasach rosnących potrzeb i coraz większych ograniczeń budżetowych.

At a time when needs are growing and budgets are constrained, this is critical.

Taka dyskryminacja poważnie ogranicza dostęp do rynku pracy zarówno starszym, jak i młodszym pracownikom.

Such discrimination severely constrains access to the labour market for both older and younger workers.

ograniczyć {czas.} (też: opisać, określić)

ograniczyć {czas.} (też: ograniczać, krępować)

Blokując działanie endoteliny, preparat ogranicza zwężenie naczyń i zmniejsza ciśnienie krwi.

By blocking the effect of endothelin, it reduces the constriction of the vessels and this helps decrease the blood pressure.

ograniczyć {czas.} (też: przycinać, przyciąć, ograniczać)

to cut back {czas.}

Musimy naprawdę ograniczyć biurokrację rządową i promować nowoczesną infrastrukturę oraz systemy transportowe.

We must indeed cut back government bureaucracy and promote modern transport infrastructure and systems.

Czy możemy ograniczyć zbędne podróże do minimum?

Can we cut back on unnecessary travel?

Komisja nigdy nie kryła rozczarowania propozycją Rady, by w pewnym stopniu ograniczyć władzę organów, zagrażając w ten sposób ich skuteczności.

The Commission has never hidden its disappointment at the degree to which the Council proposed to cut back the powers of the authorities, putting their effectiveness at risk.

Musieliśmy zapewnić Radzie te niskie płatności, Komisja musiała zapewnić nam przesunięcie 700 milionów euro na rozwój regionalny; musieliśmy też ograniczyć nasze priorytety.

We have had to grant the Council these low payments, the Commission has had to grant us the EUR 700 million redeployment for regional development, and we have had to cut back our priorities.

ograniczyć {czas.} (też: hamować, zahamować, ograniczać, uciszyć)

to choke off {czas.}

ograniczyć {czas.} (też: ograniczać, zawęzić, zmniejszyć się, zmniejszać się)

ograniczyć {czas.} (też: ograniczać)

to hold down (number, rate, expenditure, cost) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ograniczyć":

 

Podobne tłumaczenia

"ograniczyć" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ograniczyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W obecnym zawirowaniu gospodarczym niepewne elementy należy ograniczyć do minimum.

The uncertain elements need to be kept to a minimum in this economic maelstrom.

Dystrybucja Objętość dystrybucji fondaparynuksu jest ograniczona (7- 11 litrów).

Distribution The distribution volume of fondaparinux is limited (7-11 litres).

Dystrybucja Objętość dystrybucji fondaparynuksu jest ograniczona (7 – 11 litrów).

Distribution The distribution volume of fondaparinux is limited (7-11 litres).

(Śmiech) Noworodki kontrolują swoje ruchy tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

There is not really much of an indication in fact that there is a person on board.

Jeżeli nie ograniczymy zużycia energii istnieje niebezpieczeństwo, że wciąż...

If we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...

Zostaje to osłabione, jeśli wymiana informacji pomiędzy organami jest ograniczona.

This is undermined if exchange of information between authorities is restricted.

Kosztuje to trzy razy więcej, a mimo to liczba pacjentów wciąż jest ograniczona.

It costs three times as much and even then the number of patients is even limited.

Z myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu publicznym należy ograniczyć ich stosowanie.

It is necessary, for safety and public health reasons, to restrict their use.

W którymś momencie będziemy musieli się ograniczyć do tych, które są niezbędne.

At some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.

W związku z tym nie możemy ograniczyć się jedynie do ratowania banków i funduszy.

Therefore we cannot limit ourselves to just rescuing the banks and the funds.

A zatem tak i jeszcze raz tak: ograniczmy stosowanie pestycydów i zróbmy to szybko.

So, yes and yes again: let us reduce pesticide use and let us reduce it quickly.

Kwota wymiany jest ograniczona do 1000 euro dziennie na osobę lub transakcję.

The amount is limited to €1,000 for any given party/transaction on any one day.

Mam nadzieję, że zagraniczne media będą mogły wykonywać swoją pracę bez ograniczeń.

I hope that foreign media will be able to do their work without restrictions.

(SV) Niestety, żaden kraj na świecie nie może przyjmować imigrantów bez ograniczeń.

(SV) Unfortunately, no country can have unrestricted immigration in this world.

Ograniczę się do dwóch uwag, które mają raczej charakter ogólny i polityczny.

I will limit myself to two comments which are somewhat more general and political.

Nie powinniśmy jednak ograniczyć się do naiwnej obserwacji rozwoju wypadków.

Nevertheless we should not be wide-eyed and naive as we watch these events develop.

Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

This liability cannot be excluded or limited without the creditor’s consent.

Potrzebujemy ograniczeń realistycznych i proporcjonalnych do potencjalnych zagrożeń.

We need restrictions that are realistic and in proportion to any potential threat.

Czy muszą temu automatycznie towarzyszyć niedobory i ograniczona produkcja żywności?

Must this automatically be accompanied by shortages and limited production of food?

Unia Europejska jest pierwszym regionem na świecie, który ograniczył emisje.

The European Union is the first region in the world that has reduced emissions.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: nieprzyjemny finał, zmarnowany, w czepku urodzony, aż do przesady, wsadzić mordę w kubeł

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.