Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ograniczyć"

 

"ograniczyć" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-44 z 879

ograniczyć {czasownik}

ograniczyć {czas.} (też: obniżyć, zmniejszyć, redukować, zredukować)

Gdybyśmy tylko mogli ograniczyć regulacje, jakie przewijają się przez to miejsce!

If only we were able to reduce the amount of regulation going through this place!

Przepływ pracowników pomaga również ograniczyć marginalizację społeczną i ubóstwo.

The movement of workers also helps to reduce social marginalisation and poverty.

Ponadto opłata za przejazd może znacząco ograniczyć popyt na transport drogowy.

Furthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.

Musi nam się udać ograniczyć transport żywych zwierząt przeznaczonych na ubój.

We have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.

Może przepisy te choć trochę pomogą ograniczyć niechciane długi gospodarstw domowych.

It is possible that it might help a little to reduce unwanted household debts.

ograniczyć {czas.} (też: zamknąć)

(NL) Panie Przewodniczący! Oczywiście będę musiał ograniczyć się do kilku podstawowych komentarzy.

(NL) Mr President, obviously, I will have to confine myself to a couple of essential comments.

Chciałabym ograniczyć swoje uwagi do trzech szczególnych kwestii.

I shall confine my remarks to three specific issues.

Chciałbym się ograniczyć do dwóch punktów tego dokumentu.

I would like to confine myself to two points.

Powiedział, że UE i Parlament Europejski powinny ograniczyć się do swoich ról politycznych i trzymać się z daleka od sportu.

He said that the EU and the European Parliament should confine themselves to their political roles and stay away from sport.

Europa musi mierzyć siły na zamiary, musi ograniczyć się do podstawowych działań i sama wprowadzić pewne oszczędności.

Europe must cut its coat according to its cloth, confine itself to its core activities and must itself make a number of savings.

ograniczyć {czas.} (też: zahamować, zmusić, krępować)

Należy ograniczyć dochody i dodatkowe korzyści kulturowe wyżyn społecznych.

We've got to constrain income, the bonus culture incomes at the top.

Nie jestem fanem globalizacji, mówię jedynie, że ona jest, nie możemy jej ograniczyć.

I am not a fan of globalisation, I am simply saying that it is there, we cannot constrain it.

Podczas przeciągania obiektu możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift, aby ograniczyć ruch do najbliższej osi poziomej lub pionowej.

You can hold the Shift key while dragging to constrain the movement to the nearest horizontal or vertical axis.

Pomyślcie o tym, jak bardzo nas ogranicza przeglądanie WWW, zapamiętywanie adresów URL, zapisywanie ulubionych.

When you think about it, we're so constrained by browsing the Web, remembering URLs, saving favorites.

Ogranicza go ta obręcz.

And it's kind of constrained by that circle.

ograniczyć {czas.} (też: ograniczać, krępować)

Blokując działanie endoteliny, preparat ogranicza zwężenie naczyń i zmniejsza ciśnienie krwi.

By blocking the effect of endothelin, it reduces the constriction of the vessels and this helps decrease the blood pressure.

ograniczyć {czas.} (też: opisać, określić)

ograniczyć {czas.} (też: przycinać, przyciąć, ograniczać)

to cut back {czas.}

Musimy naprawdę ograniczyć biurokrację rządową i promować nowoczesną infrastrukturę oraz systemy transportowe.

We must indeed cut back government bureaucracy and promote modern transport infrastructure and systems.

Czy możemy ograniczyć zbędne podróże do minimum?

Can we cut back on unnecessary travel?

Komisja nigdy nie kryła rozczarowania propozycją Rady, by w pewnym stopniu ograniczyć władzę organów, zagrażając w ten sposób ich skuteczności.

The Commission has never hidden its disappointment at the degree to which the Council proposed to cut back the powers of the authorities, putting their effectiveness at risk.

Musieliśmy zapewnić Radzie te niskie płatności, Komisja musiała zapewnić nam przesunięcie 700 milionów euro na rozwój regionalny; musieliśmy też ograniczyć nasze priorytety.

We have had to grant the Council these low payments, the Commission has had to grant us the EUR 700 million redeployment for regional development, and we have had to cut back our priorities.

ograniczyć {czas.} (też: ograniczać, zawęzić, zmniejszyć się, zmniejszać się)

ograniczyć {czas.} (też: ograniczać)

to hold down (number, rate, expenditure, cost) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ograniczyć":

 

Podobne tłumaczenia

"ograniczyć" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ograniczyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dystrybucja Objętość dystrybucji fondaparynuksu jest ograniczona (7- 11 litrów).

Distribution The distribution volume of fondaparinux is limited (7-11 litres).

Dystrybucja Objętość dystrybucji fondaparynuksu jest ograniczona (7 – 11 litrów).

Distribution The distribution volume of fondaparinux is limited (7-11 litres).

(Śmiech) Noworodki kontrolują swoje ruchy tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

There is not really much of an indication in fact that there is a person on board.

W obecnym zawirowaniu gospodarczym niepewne elementy należy ograniczyć do minimum.

The uncertain elements need to be kept to a minimum in this economic maelstrom.

Kwota wymiany jest ograniczona do 1000 euro dziennie na osobę lub transakcję.

The amount is limited to €1,000 for any given party/transaction on any one day.

W którymś momencie będziemy musieli się ograniczyć do tych, które są niezbędne.

At some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.

Z myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu publicznym należy ograniczyć ich stosowanie.

It is necessary, for safety and public health reasons, to restrict their use.

W związku z tym nie możemy ograniczyć się jedynie do ratowania banków i funduszy.

Therefore we cannot limit ourselves to just rescuing the banks and the funds.

Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

This liability cannot be excluded or limited without the creditor’s consent.

Nie powinniśmy jednak ograniczyć się do naiwnej obserwacji rozwoju wypadków.

Nevertheless we should not be wide-eyed and naive as we watch these events develop.

Należy o tym pamiętać, jeśli stosowana jest dieta z ograniczoną podażą sodu.

This should be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.

Wymioty można ograniczyć poprzez podawanie tabletek z małą porcją jedzenia.

Vomiting may be reduced by giving the tablets with a small quantity of food.

Musimy ograniczyć obciążenia administracyjne upraszczając środowisko regulacyjne.

We need to limit the administrative burden by simplifying the regulatory environment.

Wykazano, że lek Extavia ogranicza liczbę ataków i zmniejsza ich nasilenie.

Extavia has been shown to cut down the number of attacks and make them less severe.

Narzędzia pracy są łatwo dostępne, a jedyne co nas ogranicza, to nasza wyobraźnia.

So all the tools are out there, and the only thing that limits us is our imagination.

Ponadto opłata za przejazd może znacząco ograniczyć popyt na transport drogowy.

Furthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.

Musi nam się udać ograniczyć transport żywych zwierząt przeznaczonych na ubój.

We have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.

Musimy ograniczyć niektóre z barier w obrębie zawodów oraz między zawodami.

We have to cut down some of the barriers within and between the professions.

Niedawno Unii Europejskiej udało się ograniczyć całkowite emisje CO2 o 9 %.

The European Union has recently succeeded in reducing overall CO2 emissions by 9%.

Od początku lat 80. udało się nam ograniczyć stosowanie pestycydów o około 50%.

We have reduced the use of pesticides by around 50% since the beginning of the 1980s.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.