Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ograniczyć"

 

"ograniczyć" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-50 z 1787

ograniczyć {czasownik}

ograniczyć {czas.} (też: obniżyć, zmniejszyć, uszczuplić, opuścić)

Przepływ pracowników pomaga również ograniczyć marginalizację społeczną i ubóstwo.

The movement of workers also helps to reduce social marginalisation and poverty.

Musi nam się udać ograniczyć transport żywych zwierząt przeznaczonych na ubój.

We have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.

Musimy ograniczyć biurokrację oraz wesprzeć MŚP i podmioty rozwijające technologię.

We need to reduce bureaucracy and support SMEs and technology developers.

Musimy drastycznie ograniczyć emisję dwutlenku węgla i stać się gospodarką niskoemisyjną.

We must reduce our CO2 emissions dramatically. We must become a low-carbon economy.

Musimy ograniczyć badania na zwierzętach, ale nie wolno traktować ludzi jako alternatywy.

We must reduce animal testing, but humans are still not to be seen as the alternative.

(NL) Panie Przewodniczący! Oczywiście będę musiał ograniczyć się do kilku podstawowych komentarzy.

(NL) Mr President, obviously, I will have to confine myself to a couple of essential comments.

Chciałabym ograniczyć swoje uwagi do trzech szczególnych kwestii.

I shall confine my remarks to three specific issues.

Chciałbym się ograniczyć do dwóch punktów tego dokumentu.

I would like to confine myself to two points.

Powiedział, że UE i Parlament Europejski powinny ograniczyć się do swoich ról politycznych i trzymać się z daleka od sportu.

He said that the EU and the European Parliament should confine themselves to their political roles and stay away from sport.

Europa musi mierzyć siły na zamiary, musi ograniczyć się do podstawowych działań i sama wprowadzić pewne oszczędności.

Europe must cut its coat according to its cloth, confine itself to its core activities and must itself make a number of savings.

ograniczyć {czas. dk} (też: zahamować, zmusić, krępować)

Należy ograniczyć dochody i dodatkowe korzyści kulturowe wyżyn społecznych.

We've got to constrain income, the bonus culture incomes at the top.

Nie jestem fanem globalizacji, mówię jedynie, że ona jest, nie możemy jej ograniczyć.

I am not a fan of globalisation, I am simply saying that it is there, we cannot constrain it.

Podczas przeciągania obiektu możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift, aby ograniczyć ruch do najbliższej osi poziomej lub pionowej.

You can hold the Shift key while dragging to constrain the movement to the nearest horizontal or vertical axis.

Taka dyskryminacja poważnie ogranicza dostęp do rynku pracy zarówno starszym, jak i młodszym pracownikom.

Such discrimination severely constrains access to the labour market for both older and younger workers.

Pomyślcie o tym, jak bardzo nas ogranicza przeglądanie WWW, zapamiętywanie adresów URL, zapisywanie ulubionych.

When you think about it, we're so constrained by browsing the Web, remembering URLs, saving favorites.

ograniczyć {czas. dk} (też: opisać, określić)

ograniczyć {czas. dk} (też: ograniczać, krępować)

ograniczyć {czas. dk} (też: ograniczać, przyciąć, przycinać)

to cut back {czas.}

Musimy naprawdę ograniczyć biurokrację rządową i promować nowoczesną infrastrukturę oraz systemy transportowe.

We must indeed cut back government bureaucracy and promote modern transport infrastructure and systems.

Czy możemy ograniczyć zbędne podróże do minimum?

Can we cut back on unnecessary travel?

Komisja nigdy nie kryła rozczarowania propozycją Rady, by w pewnym stopniu ograniczyć władzę organów, zagrażając w ten sposób ich skuteczności.

The Commission has never hidden its disappointment at the degree to which the Council proposed to cut back the powers of the authorities, putting their effectiveness at risk.

Musieliśmy zapewnić Radzie te niskie płatności, Komisja musiała zapewnić nam przesunięcie 700 milionów euro na rozwój regionalny; musieliśmy też ograniczyć nasze priorytety.

We have had to grant the Council these low payments, the Commission has had to grant us the EUR 700 million redeployment for regional development, and we have had to cut back our priorities.

ograniczyć {czas.} (też: ograniczać)

to hold down (number, rate, expenditure, cost) {czas.}

ograniczyć {czas.} (też: zawęzić, zmniejszyć się, zmniejszać się, zawęzić się)

ograniczyć {czas.} (też: zubożyć, ograniczać, limitować, zubażać)

W którymś momencie będziemy musieli się ograniczyć do tych, które są niezbędne.

At some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.

W związku z tym nie możemy ograniczyć się jedynie do ratowania banków i funduszy.

Therefore we cannot limit ourselves to just rescuing the banks and the funds.

Musimy ograniczyć obciążenia administracyjne upraszczając środowisko regulacyjne.

We need to limit the administrative burden by simplifying the regulatory environment.

Jednak jest możliwość zapobiec rakowi i ograniczyć jego skutki w ok. 30 %.

However, it is possible to prevent cancer and limit its effects in about 30% of cases.

Mogłoby się wydawać, że myśl musi być wolna, że nie można jej w żaden sposób ograniczyć.

One would think, how can thought not be free, who can limit its freedom and how?

ograniczyć {czas. dk} (też: zahamować, hamować, uciszyć, uciszać)

to choke off {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ograniczyć":

 

Podobne tłumaczenia

"ograniczyć" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ograniczyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W obecnym zawirowaniu gospodarczym niepewne elementy należy ograniczyć do minimum.

The uncertain elements need to be kept to a minimum in this economic maelstrom.

Dystrybucja Objętość dystrybucji fondaparynuksu jest ograniczona (7- 11 litrów).

Distribution The distribution volume of fondaparinux is limited (7-11 litres).

Dystrybucja Objętość dystrybucji fondaparynuksu jest ograniczona (7 – 11 litrów).

Distribution The distribution volume of fondaparinux is limited (7-11 litres).

Jeżeli nie ograniczymy zużycia energii istnieje niebezpieczeństwo, że wciąż...

If we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...

Zostaje to osłabione, jeśli wymiana informacji pomiędzy organami jest ograniczona.

This is undermined if exchange of information between authorities is restricted.

Z myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu publicznym należy ograniczyć ich stosowanie.

It is necessary, for safety and public health reasons, to restrict their use.

W związku z tym nie możemy ograniczyć się jedynie do ratowania banków i funduszy.

Therefore we cannot limit ourselves to just rescuing the banks and the funds.

A zatem tak i jeszcze raz tak: ograniczmy stosowanie pestycydów i zróbmy to szybko.

So, yes and yes again: let us reduce pesticide use and let us reduce it quickly.

Mam nadzieję, że zagraniczne media będą mogły wykonywać swoją pracę bez ograniczeń.

I hope that foreign media will be able to do their work without restrictions.

(SV) Niestety, żaden kraj na świecie nie może przyjmować imigrantów bez ograniczeń.

(SV) Unfortunately, no country can have unrestricted immigration in this world.

Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

This liability cannot be excluded or limited without the creditor’s consent.

Potrzebujemy ograniczeń realistycznych i proporcjonalnych do potencjalnych zagrożeń.

We need restrictions that are realistic and in proportion to any potential threat.

Czy muszą temu automatycznie towarzyszyć niedobory i ograniczona produkcja żywności?

Must this automatically be accompanied by shortages and limited production of food?

Unia Europejska jest pierwszym regionem na świecie, który ograniczył emisje.

The European Union is the first region in the world that has reduced emissions.

Przewidywany wariant ograniczy migrację wahadłową, choć zależy nam na jej rozwoju.

This would restrict circular migration which we increasingly want to see developing.

Wymioty można ograniczyć poprzez podawanie tabletek z małą porcją jedzenia.

Vomiting may be reduced by giving the tablets with a small quantity of food.

Musimy ograniczyć niektóre z barier w obrębie zawodów oraz między zawodami.

We have to cut down some of the barriers within and between the professions.

Od początku lat 80. udało się nam ograniczyć stosowanie pestycydów o około 50%.

We have reduced the use of pesticides by around 50% since the beginning of the 1980s.

Musi nam się udać ograniczyć transport żywych zwierząt przeznaczonych na ubój.

We have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.

Niedawno Unii Europejskiej udało się ograniczyć całkowite emisje CO2 o 9 %.

The European Union has recently succeeded in reducing overall CO2 emissions by 9%.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.