Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "odzyskać"

 

"odzyskać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-38 z 221

odzyskać {czasownik}

odzyskać {czas. dk} (też: odnaleźć, wykurować się, ożywić się, ożywiać się)

Aby odzyskać swoje konto, zacznij od wykonania następujących czynności:

To recover your account, please begin with these steps:

Komisja musi niezwłocznie odzyskać te pieniądze.

The Commission must recover this money immediately.

Jeśli chcesz odzyskać hasło, odwiedź tę stronę.

If you'd like to recover your password, visit this page.

Powinniśmy pomóc przemysłowi samochodowemu odzyskać siły, ale nie powinniśmy próbować po raz drugi wymyślać koła.

We should help the car industry to recover, but we should not try to reinvent the wheel.

Dzięki temu może w bliskiej przyszłości, światło pomoże szpitalom leczyć ludzi szybciej, szybciej odzyskać zdrowie.

And that is how, maybe in the near future, light can help hospitals to make people better sooner, recover them quicker.

odzyskać {czas. dk} (też: odnaleźć, uzyskać)

Po pierwsze, musimy odzyskać pozycję lidera w dziedzinie ochrony klimatu na świecie.

The first is that we must regain the leading role in global climate protection.

Teraz ty mi pomagasz odzyskać pewność siebie na przyszłość."

And now you are helping me to regain some confidence in the future."

Ważne jest, aby po tym rozczarowaniu odzyskać inicjatywę.

After this disappointment, it is important to regain the initiative.

Dobra natury są czymś najcenniejszym i czymś, co bardzo trudno odzyskać po stracie.

Nature's goods is our most precious commodity, and something that is very difficult to regain once it is lost.

Innymi słowy, Grecja musi odzyskać wiarygodność.

In other words, Greece must regain its credibility.

odzyskać (szkło, metal) {czas. dk} (też: nawodnić, żądać zwrotu, zagospodarowywać, zagospodarować)

UE powinna odzyskać pozycję lidera i sprawić, aby słyszano jej jeden głos.

The European Union needs to reclaim the role of leader and make itself heard with one voice.

Zamiast kazać kłusownikom spłacać długi, jak to było w całej Afryce, IRDNC pomogło ludziom wykorzystać ich umiejętności i odzyskać prawa do zarządzania własną fauną i florą.

Instead of shooting poachers dead like they were doing elsewhere in Africa, IRDNC has helped men reclaim their abilities to manage their peoples and their rights to own and manage wildlife.

Pierwszy paradoks jest taki, że dorastanie to odrzucenie przeszłości i bezzwłocznie jej odzyskanie.

The first paradox is that growing up is about rejecting the past and then promptly reclaiming it.

odzyskać {czas. dk} (też: naprawić, uratować, wyszukać, aportować)

Chciałem tylko odzyskać list.

I was just trying to retrieve the letter.

odzyskać {czas. dk} (też: odzyskiwać)

A potem z powrotem do Stanów by odzyskać zdrowie w szpitalu dla weteranów takim jak ten w Walter Reed.

And then back to the States to recuperate at veterans' hospitals, such as here in Walter Reed.

odzyskać {czas. dk} (też: odnaleźć, odnajdywać, odzyskiwać)

odzyskać {czas. dk} (też: wracać)

to get back {czas.}

Jeśli w czasie wakacji będą mieli problem powinni przynajmniej odzyskać część swoich ciężko zarobionych pieniędzy.

If they should experience a problem, then they should at least get back some of their hard earned money.

Sądzę, że dziś możemy się zgodzić, że sektor mleczarstwa rzeczywiście usiłuje odzyskać niektórych klientów, którzy opuścili ten rynek, ponieważ uznali, że ceny są zbyt wysokie.

I think we can agree today that the sector is really struggling to get back some of the customers that left the milk or dairy sector because they thought prices were too high.

odzyskać {czas. dk} (też: odzyskiwać)

to win back {czas.}

Albo przynajmniej odzyskać wiarygodność utraconą od września 2009 roku!

Or at least win back the credibility you have lost since September 2009!

Jednolity rynek usług musi być narzędziem, które przywróci wzrost gospodarczy, pomoże odzyskać zaufanie konsumentów oraz zapewnić wszystkim niezawodne produkty.

The single services market must be a tool to restore economic growth, win back consumer trust and guarantee reliable products for all.

odzyskać {czas. ndk} (też: odzyskiwać)

to salvage (packaging, waste paper) {czas.}

Oddział " B " wracać do szybu... odzyskać co tylko będzie można.

Squad " B, " head back to the shaft... and salvage what you can.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "odzyskać":

 

Podobne tłumaczenia

"odzyskać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "odzyskać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

YR: Tak, starałem się odzyskać kontrolę, ale w chmurach straciłem orientację.

YR: Yeah. ~~~ I did try in [the] clouds, but you lose [orientation completely].

Po pierwsze, musimy odzyskać pozycję lidera w dziedzinie ochrony klimatu na świecie.

The first is that we must regain the leading role in global climate protection.

Jeśli zachowamy czujność, jeśli nie zboczymy z kursu, możemy odzyskać zaufanie ludzi.

If we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.

Jak wszyscy wiemy, w styczniu 2009 roku rząd iracki odzyskał kontrolę nad tym obszarem.

As we all know, in January 2009 the Iraqi Government took back control of that area.

Albo przynajmniej odzyskać wiarygodność utraconą od września 2009 roku!

Or at least win back the credibility you have lost since September 2009!

Ponieważ zostałeś nam wykradziony... i musieliśmy znaleźć drogę żeby cię odzyskać.

Because you were stolen from us... and we needed a way to get you back.

Wszystkie zostały skorygowane, odnośne kwoty odzyskane i niezbędne dokumenty dostarczone.

All these samples have been corrected, recovered and the necessary documents provided.

Szanse na odzyskanie należnych im pieniędzy po deportacji są zerowe.

The chances of them getting their money after they have been deported are non-existent.

Odzyskana przez banki płynność, nie pomogła w rozwiązaniu problemu.

The liquidity that is available to them has not solved the problem.

Pomimo odzyskania niepodległości, Rosja nadal uważa Ukrainę za region "przygraniczny”.

Having regained its independence, Russia still considers it part of the 'near abroad' region.

Trzynaście procent dawki emtrycytabiny zostało odzyskane w moczu w postaci trzech metabolitów.

Thirteen percent of the emtricitabine dose was recovered in urine as three metabolites.

Czy w takim przypadku irlandzcy podatnicy odzyskają całość lub chociaż część swoich pieniędzy?

In that case, will the Irish taxpayers get some, or all, of their money back?

Jeżeli chce odzyskać swoich wyborców, będzie musiała przedstawić jakieś poważniejsze argumenty.

It will have to come up with more serious arguments if it wants to win them back.

Oddział " B " wracać do szybu... odzyskać co tylko będzie można.

Squad " B, " head back to the shaft... and salvage what you can.

Zebraliśmy się tu dzisiaj, by dać dyrektorowi szansę odzyskania równowagi.

We're here today to give the director a chance to even the keel.

Czyli kopniecie ludzika, a on powinien próbować odzyskać równowagę.

So, you kick the guy and the guy's supposed to counter-balance.

Ich rodzice są tak biedni, że nie mają środków, by je odzyskać.

Their parents are so poor, they have no resources to get them back.

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w stanie odzyskać przynajmniej jedną czwartą tych pieniędzy.

Just imagine we could only recoup even a quarter of that money.

Dlatego pacjenci powinni unikać tych czynności aż do odzyskania pełnej sprawności.

Consequently affected persons should avoid these tasks until their faculties are fully recovered.

Przejrzystość jest kluczem do odzyskania zaufania zwykłych ludzi i podmiotów rynku finansowego.

The key to confidence among ordinary people and among financial-market operators is transparency.
 

Wyniki z forum

"odzyskać" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-angielskim.