polsko-angielskie tłumaczenie słowa "odzyskać"

PL odzyskać polskie tłumaczenie

volume_up
odzyskać {czas. dk}
volume_up
odzyskać {czas. ndk}

PL odzyskać
volume_up
{czasownik dokonany}

odzyskać (też: zdrowieć, ożywiać się, ożywić się, odnaleźć)
Aby odzyskać swoje konto, zacznij od wykonania następujących czynności:
To recover your account, please begin with these steps:
Komisja musi niezwłocznie odzyskać te pieniądze.
The Commission must recover this money immediately.
Jeśli chcesz odzyskać hasło, odwiedź tę stronę.
If you'd like to recover your password, visit this page.
odzyskać (też: uzyskać, odnaleźć)
Ważne jest, aby po tym rozczarowaniu odzyskać inicjatywę.
After this disappointment, it is important to regain the initiative.
Po pierwsze, musimy odzyskać pozycję lidera w dziedzinie ochrony klimatu na świecie.
The first is that we must regain the leading role in global climate protection.
Teraz ty mi pomagasz odzyskać pewność siebie na przyszłość."
And now you are helping me to regain some confidence in the future."
odzyskać (też: odzyskiwać)
volume_up
to recuperate {czas.} (money)
A potem z powrotem do Stanów by odzyskać zdrowie w szpitalu dla weteranów takim jak ten w Walter Reed.
And then back to the States to recuperate at veterans' hospitals, such as here in Walter Reed.
odzyskać (też: odnaleźć, odnajdywać, odzyskiwać)
Bardziej niż kiedykolwiek, musimy teraz walczyć o to, by odzyskać suwerenność i pozostać sobą.
Now more than ever our fight must be that of rediscovered sovereignty and of the right of the people to stay as they are.
odzyskać (też: aportować, wyszukać, uratować, pobierać)
Chciałem tylko odzyskać list.
odzyskać (też: wracać)
Jeśli w czasie wakacji będą mieli problem powinni przynajmniej odzyskać część swoich ciężko zarobionych pieniędzy.
If they should experience a problem, then they should at least get back some of their hard earned money.
Sądzę, że dziś możemy się zgodzić, że sektor mleczarstwa rzeczywiście usiłuje odzyskać niektórych klientów, którzy opuścili ten rynek, ponieważ uznali, że ceny są zbyt wysokie.
I think we can agree today that the sector is really struggling to get back some of the customers that left the milk or dairy sector because they thought prices were too high.
odzyskać (też: odzyskiwać)
Albo przynajmniej odzyskać wiarygodność utraconą od września 2009 roku!
Or at least win back the credibility you have lost since September 2009!
Jednolity rynek usług musi być narzędziem, które przywróci wzrost gospodarczy, pomoże odzyskać zaufanie konsumentów oraz zapewnić wszystkim niezawodne produkty.
The single services market must be a tool to restore economic growth, win back consumer trust and guarantee reliable products for all.

trending_flat
"szkło, metal"

odzyskać (też: odebrać, odbierać, zagospodarować, zagospodarowywać)
UE powinna odzyskać pozycję lidera i sprawić, aby słyszano jej jeden głos.
The European Union needs to reclaim the role of leader and make itself heard with one voice.
Artyści ci powinni mieć możliwość odzyskania swojej własności, za której tworzenie byli odpowiedzialni tylko oni.
These artists should have been able to reclaim their property that they alone were responsible for creating.
Panie Przewodniczący! To bardzo dobra wiadomość, że ludność dąży do odzyskania wolności i swoich praw oraz zmiany reżimu politycznego i większej demokracji.
Mr President, it is very good news that populations are moving to reclaim their freedoms and rights, and to obtain a change of the political regime and more democracy.

Synonimy (polski) dla "odzyskać":

odzyskać

Przykłady użycia - "odzyskać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishYR: Tak, starałem się odzyskać kontrolę, ale w chmurach straciłem orientację.
YR: Yeah. ~~~ I did try in [the] clouds, but you lose [orientation completely].
PolishPo pierwsze, musimy odzyskać pozycję lidera w dziedzinie ochrony klimatu na świecie.
The first is that we must regain the leading role in global climate protection.
PolishJeśli zachowamy czujność, jeśli nie zboczymy z kursu, możemy odzyskać zaufanie ludzi.
If we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.
PolishPonieważ zostałeś nam wykradziony... i musieliśmy znaleźć drogę żeby cię odzyskać.
Because you were stolen from us... and we needed a way to get you back.
PolishJeżeli chce odzyskać swoich wyborców, będzie musiała przedstawić jakieś poważniejsze argumenty.
It will have to come up with more serious arguments if it wants to win them back.
PolishAlbo przynajmniej odzyskać wiarygodność utraconą od września 2009 roku!
Or at least win back the credibility you have lost since September 2009!
PolishUE powinna odzyskać pozycję lidera i sprawić, aby słyszano jej jeden głos.
The European Union needs to reclaim the role of leader and make itself heard with one voice.
PolishPrzejrzyste i bezpieczne znakowanie pozwoli także konsumentom odzyskać zaufanie do tych producentów.
Instead, clear and safe labelling will mean a return to consumer confidence in them.
PolishWyobraźmy sobie, że jesteśmy w stanie odzyskać przynajmniej jedną czwartą tych pieniędzy.
Just imagine we could only recoup even a quarter of that money.
PolishPamiętaj, że po usunięciu konta nie będzie można go odzyskać.
Please note that once you delete an account, you can't undo the deletion.
PolishMożna zdobyć coś, co wygląda podobnie, ale nie można odzyskać tego samego przedmiotu.
You could get something that looked like it or felt like it, but you couldn't get the same object back.
PolishIch rodzice są tak biedni, że nie mają środków, by je odzyskać.
Their parents are so poor, they have no resources to get them back.
PolishCzyli kopniecie ludzika, a on powinien próbować odzyskać równowagę.
So, you kick the guy and the guy's supposed to counter-balance.
PolishTeraz ty mi pomagasz odzyskać pewność siebie na przyszłość."
And now you are helping me to regain some confidence in the future."
PolishOddział " B " wracać do szybu... odzyskać co tylko będzie można.
Squad " B, " head back to the shaft... and salvage what you can.
PolishDobra natury są czymś najcenniejszym i czymś, co bardzo trudno odzyskać po stracie.
Nature's goods is our most precious commodity, and something that is very difficult to regain once it is lost.
PolishAby odzyskać swoje konto, zacznij od wykonania następujących czynności:
To recover your account, please begin with these steps:
PolishWażne jest, aby po tym rozczarowaniu odzyskać inicjatywę.
After this disappointment, it is important to regain the initiative.
PolishA potem z powrotem do Stanów by odzyskać zdrowie w szpitalu dla weteranów takim jak ten w Walter Reed.
And then back to the States to recuperate at veterans' hospitals, such as here in Walter Reed.
PolishI nie ma rzeczy której bym nie zrobił...... żeby ją odzyskać.
And there is nothing I will not do...... to get the girl back.