polsko-angielskie tłumaczenie słowa "oczywiście"

PL oczywiście polskie tłumaczenie

oczywiście {przysł.}

PL oczywiście
play_circle_outline
{przysłówek}

oczywiście (też: jasne, rozumie się)
Oczywiście powinniśmy zachować czujność i oczywiście powinniśmy ciąć koszty.
Of course we should be vigilant, and of course we should cut costs.
Oczywiście jesteśmy dopiero na początku międzyinstytucjonalnych negocjacji.
Of course we are only at the beginning here of the interinstitutional negotiations.
Oczywiście jesteśmy zainteresowani edukacją. ~~~ Oczywiście jesteśmy zainteresowani edukacją.
And, of course, we're interested in participating with education.
oczywiście (też: jak wiadomo)
Oczywiście - sytuacja wewnętrzna, oczywiście - wybory.
Obviously it must be the domestic situation, and obviously it must be the elections.
Oczywiście wysiłki te zostaną podjęte z wykorzystaniem zestawu różnych instrumentów.
These efforts will obviously be made using a combination of multiple instruments.
A ponieważ mają charakter globalny, potrzebujemy oczywiście globalnych rozwiązań.
As the problems are global, obviously global solutions are what are needed.
oczywiście (też: na pewno, z pewnością, przecież, owszem)
Te oczywiście są i dla rolników jest to taki element, na który mogą liczyć.
That is certainly in place, and that is accountable for the farmers.
Oczywiście liczymy, że umowa końcowa zostanie odpowiednio wynegocjowana.
We certainly hope that the final agreement will be properly negotiated.
Wniosek Komisji oczywiście nie jest kaftanem bezpieczeństwa.
The Commission's proposal is certainly not a straightjacket.
oczywiście (też: absolutnie, całkowicie, rzeczywiście, zdecydowanie)
Oczywiście pytanie o obligatoryjny charakter rejestru jest bardzo istotne.
It is clear that the question of the mandatory nature of the register is absolutely crucial.
Oczywiście nie mamy żadnego mandatu, żeby coś takiego zrobić.
Of course we have absolutely no mandate for doing anything of the sort.
To oczywiście całkowita prawda.
oczywiście
Oczywiście kluczowym czynnikiem osiągnięcia sukcesu będzie stabilność polityczna.
Evidently, political stability will be essential for success.
Stabilna i stała demokracja to oczywiście wstępny warunek ewentualnego członkostwa Turcji w UE.
Evidently, a stable and permanent democracy is a precondition for eventual membership of the EU.
Oczywiście są tutaj tylko wygrani i pan komisarz także zasługuje na gratulacje w tym względzie.
Evidently, there are only winners here, and the Commissioner, too, deserves our congratulations for this.
oczywiście (też: podobno, widocznie, pozornie, najwyraźniej)
Oczywiście jest to nasz wkład na rzecz ograniczenia biurokracji.
Apparently, this is our contribution to curtailing bureaucracy.
Przyspieszenie było oczywiście identyczne dla obydwu typów napędu.
The acceleration was apparently identical for both fuel types.
Oczywiście, potrzebujemy dalszych analiz.

Przykłady użycia - "oczywiście" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWojna jest oczywiście rzeczą trudną, która zawsze przynosi przykre konsekwencje.
War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.
PolishOczywiście na konferencji w Kopenhadze były kraje dążące do storpedowania rozmów.
Of course, at Copenhagen there were countries that wanted to torpedo the talks.
PolishRozwój międzynarodowych sieci tranzytu kolejowego oczywiście jest priorytetem.
Development of international transit rail networks is understandably a priority.
PolishMetale ziem rzadkich występują oczywiście rzadko na rynku, ale nie w przyrodzie.
Rare earth elements are, of course, rare on the market, but not in the ground.
PolishOczywiście jest to równoznaczne z radykalną zmianą w produkcji i zużyciu energii.
Clearly, this means radical change in the production and consumption of energy.
PolishI w tym paraliżu, oczywiście, nasza zdolność współczucia także jest sparaliżowana.
And in that paralysis, of course, our capacity for compassion is also paralyzed.
PolishOczywiście system prawa karnego traktuje ich jak zwykłych staromodnych rabusiów.
Of course, the criminal justice system treats them as common old garden criminals.
PolishOczywiście, publikacje te nie mają żadnej wartości dla konsumentów ani dla firm.
Of course, these scams represent no value whatsoever to the consumer or businesses.
PolishOczywiście łatwiej powiedzieć, niż zrobić, ale istnieją sygnały, że to działa.
That is easier said than done of course, but there are indications that it works.
PolishOczywiście możliwość przystępowania będą mieć pojedyncze osoby, a także partie.
Of course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
PolishOczywiście to zależy od popytu na rynku na inne formy zabezpieczeń finansowych.
Of course, this depends on the demand in the market for other forms of collateral.
PolishOczywiście zgadzam się, że kraje kandydujące muszą kontynuować proces reform.
Of course, I agree that candidate countries must continue the process of reform.
PolishOczywiście to co powiedziano o aspektach regionalnych jest niezwykle istotne.
Of course, what has been said about the regional aspects is extremely important.
PolishTo pozytywny obrót spraw, przy czym oczywiście konieczne są dalsze działania.
This is a welcome development and, of course, further measures are still needed.
PolishTym sposobem mamy obecnie ramy prawne, które musimy oczywiście zacząć stosować.
We therefore now have a legal framework and it must, of course, be put to use.
PolishMyślę, że apel ten został w pełni zrozumiany, ale oczywiście przekażę go dalej.
I think that the message has been fully understood but I will of course pass it on.
PolishOczywiście nie możemy zapominać o możliwości zawarcia tego ogólnego porozumienia.
Of course, we should not forget the possibility of reaching that general agreement.
PolishZa jego pomocą nie rozwiążemy całkiem problemu mobilności - oczywiście, że nie.
We will not solve the mobility problem completely on the back of it, of course not.
PolishTen atak nie był oczywiście atakiem przeciwko talibom, był to atak na 500 cywilów.
This attack was not, of course, against the Taliban; it was against 500 civilians.
PolishNie zapominając oczywiście o elastyczności ze strony prezydencji francuskiej.
Not forgetting to mention, of course, the flexibility of the French Presidency.