Search for the most beautiful word
volitive
reconquest

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "oczywiście"

 

"oczywiście" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-27 z 965

oczywiście {przysłówek}

oczywiście {przysł.} (też: jasne, rozumie się)

of course {przysł.}

Oczywiście przedstawiciele Parlamentu Europejskiego również zostali zaproszeni.

Representatives of the European Parliament have, of course, been invited as well.

Niepewności pracy towarzyszy oczywiście zwiększona liczba przypadków dręczenia.

Job uncertainty is, of course, accompanied by an increase in cases of bullying.

Wojna jest oczywiście rzeczą trudną, która zawsze przynosi przykre konsekwencje.

War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.

Oczywiście kwestie dotyczące nienawiści rasowej trzeba traktować bardzo poważnie.

Of course issues relating to racial hatred must be treated very seriously indeed.

Oczywiście zagadnienie to należy postrzegać w kontekście kompleksowej odpowiedzi.

Of course, this issue should be put in the context of the comprehensive response.

oczywiście {przysł.} (też: jak wiadomo)

obviously {przysł.}

Oczywiście chcemy pogratulować prezydentowi Miedwiediewowi i premierowi Putinowi.

Obviously, we wish to congratulate President Medvedev and Prime Minister Putin.

Niemniej jednak oczywiście obywatele muszą mieć zaufanie do rynku wewnętrznego.

However, the internal market obviously requires citizens to have confidence in it.

To kwestie do dyskusji, oczywiście otwartej, które możemy poruszyć w ciągu 2008 r.

These are matters for discussion, obviously open, that we can tackle during 2008.

Jest faktem, że europejska machina oczywiście nadal wymaga pewnych przeróbek.

The fact is, the European machine is obviously still in need of some adjustments.

Pilne reformy będą oczywiście dotyczyły ustawodawstwa w sprawie partii politycznych.

Immediate reforms will obviously relate to legislation on political parties.

oczywiście {przysł.} (też: na pewno, przecież, z pewnością, wszak)

certainly {przysł.}

Rada planuje oczywiście wznowienie rozmów w tej sprawie z władzami chińskimi.

The Council will certainly discuss this issue again with the Chinese authorities.

Oczywiście mój głos był w znacznym stopniu umotywowany przez niektóre z nich.

Certainly my vote was motivated in great measure by consideration of some of those.

Oczywiście z niecierpliwością oczekuję wypowiedzi Komisji Rybołówstwa w tej sprawie.

I certainly look forward to the input from the Committee on Fisheries on this issue.

Oczywiście musimy uwzględniać kompetencje państw członkowskich w tym zakresie.

We must certainly take into account the competences of Member States in that regard.

Oczywiście, byliśmy zaniepokojeni z powodu ostatnich wydarzeń w tym kraju.

Certainly, we were concerned about the recent developments in the country.

oczywiście {przysł.} (też: koniecznie, rzeczywiście, absolutnie, zdecydowanie)

absolutely {przysł.}

Sprawą bezwzględnie fundamentalną jest oczywiście to, aby mieli dostęp do informacji.

It is, of course, absolutely fundamental that they have access to information.

Oczywiście pytanie o obligatoryjny charakter rejestru jest bardzo istotne.

It is clear that the question of the mandatory nature of the register is absolutely crucial.

Oczywiście nie mamy żadnego mandatu, żeby coś takiego zrobić.

Of course we have absolutely no mandate for doing anything of the sort.

Z tego względu oczywiście nie jest tak, że już zawieramy umowy i kończymy negocjacje - absolutnie nie.

Therefore, it is simply not the case that we are ready to conclude the treaties and negotiations - absolutely not.

Oczywiście, chcę jednak mieć całkowitą pewność, że zapewniliśmy wszystkim prawdziwie równe reguły gry.

But, of course, I want to be absolutely certain that we do have a genuine level playing field for this to operate.

oczywiście {przysł.} (też: podobno, widocznie, pozornie, najwyraźniej)

apparently {przysł.}

Oczywiście jest to nasz wkład na rzecz ograniczenia biurokracji.

Apparently, this is our contribution to curtailing bureaucracy.

Przyspieszenie było oczywiście identyczne dla obydwu typów napędu.

The acceleration was apparently identical for both fuel types.

Oczywiście, potrzebujemy dalszych analiz.

Apparently, we need more analysis.

Odpowiedź polega oczywiście na przedstawieniu szerokiego katalogu wydarzeń z dziedziny kultury, gospodarki i techniki oraz inżynierii społecznej.

The answer, apparently, is to offer a vast catalogue of cultural, economic, technical developments and social engineering provision.

Oczywiście byłoby to absurdalne i nikt w Unii Europejskiej by tego nie zaakceptował, a jednak najwidoczniej Turcja może robić, co chce.

Of course that would be absurd, and nobody in the European Union would accept something like that, and yet apparently Turkey can do what it wants.

oczywiście {przysł.}

evidently {przysł.}

Stabilna i stała demokracja to oczywiście wstępny warunek ewentualnego członkostwa Turcji w UE.

Evidently, a stable and permanent democracy is a precondition for eventual membership of the EU.

Oczywiście kluczowym czynnikiem osiągnięcia sukcesu będzie stabilność polityczna.

Evidently, political stability will be essential for success.

Oczywiście są tutaj tylko wygrani i pan komisarz także zasługuje na gratulacje w tym względzie.

Evidently, there are only winners here, and the Commissioner, too, deserves our congratulations for this.

Dzisiejszy świat jest oczywiście inny.

Today's world is evidently different.

Będę oczywiście głosować za ich odrzuceniem.

I will vote against them, evidently.

oczywiście

oczywiście (też: jak najbardziej)

Oczywiście, trzeba kupować i mieć fajne rzeczy, które można kochać latami, a nie byle co.

By all means, we should buy and own some great stuff. ~~~ But we want stuff that we're going to love for years, not just stuff.

Tak więc oczywiście należy kontynuować strategię wpływania na umysły ludzi, co jest niezbędnym krokiem w kierunku zmiany reżimu.

Do, therefore, by all means, continue pursuing the mind change strategy as a necessary step towards regime change.

Oczywiście pierwszą i zdecydowanie najważniejszą rzeczą, którą trzeba rozważyć jest zdrowie człowieka musimy więc mieć pewność, że jest ono chronione wszelkimi środkami.

The first and absolutely most important thing that must be considered of course is human health, so we have to be sure that this is protected by all means.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "oczywiście":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "oczywiście" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Oczywiście głosowałam za przystąpieniem Rumunii i Bułgarii do obszaru Schengen.

I naturally voted for the accession of Romania and Bulgaria to the Schengen area.

Oczywiście jest to równoznaczne z radykalną zmianą w produkcji i zużyciu energii.

Clearly, this means radical change in the production and consumption of energy.

Rozwój międzynarodowych sieci tranzytu kolejowego oczywiście jest priorytetem.

Development of international transit rail networks is understandably a priority.

Amerykanie mieli oczywiście jak najlepsze intencje kiedy tworzyli ten system.

The Americans also had the best of intentions when they first created their system.

Jest on oczywiście powiązany z Morzem Bałtyckim, lecz nie stanowi części strategii.

Naturally it is related to the Baltic Sea, but it is not part of the strategy.

Oczywiście istnieje wiele produktów, które zaliczają się do zdrowego jedzenia.

does not tempt us to say that there are no truths to be known about human nutrition.

Zabawa konstrukcyjna - jest oczywiście zabawą, ale też fantastycznym sposobem nauki.

So, they’re great examples, I think, of exploration and experimentation in design.

Oczywiście, byłbym bardziej zadowolony, gdyby przystąpiła do niego również Rada.

Admittedly, I would have preferred it if the Council had also been on board.

Oczywiście mamy nadzieję, że problem rozwiąże przede wszystkim mediacja afrykańska.

Clearly what is now hoped for is that it can primarily be African mediation.

Oczywiście nie wszystko na raz. ~~~ No ale wiecie, musiał to wszystko umieć.

Not all at the same time -- but he had to, you know, do all of those things.

Test może być przeprowadzony na wiele sposobów i oczywiście nie zawsze jest idealny.

The test can be applied in different ways, and no, it is not always perfect.

Oczywiście zareagowaliśmy na potrzeby humanitarne społeczeństwa kenijskiego.

Naturally, we responded to the humanitarian needs of the Kenyan population.

Pytanie dotyczące odpowiedzialności za ten stan rzeczy oczywiście pominę milczeniem.

Clearly, I shall pass over the question of the responsibility for all this.

Oczywiście rozwiązanie jest również konieczne dla samego narodu cypryjskiego.

Naturally a solution is also necessary for the people of Cyprus themselves.

Oczywiście różnimy się, ale przeważnie współpracujemy jako sojusznicy i przyjaciele.

We have our differences but for the most part we work together as allies and friends.

Oczywiście musimy wyciągnąć wnioski z wydarzeń w Grecji na przestrzeni ostatnich lat.

Naturally, we must draw conclusions from what has happened in Greece in recent years.

Oto pytania, które oczywiście wymagają odpowiedzi, na otrzymanie których liczę.

These are questions that naturally require answers, which I am counting on receiving.

Oczywiście termin ich zamknięcia jest uzależniony od negocjacji i wysiłków Chorwacji.

When they are closed naturally depends on the negotiations and on Croatia's efforts.

Pragnę podziękować osobiście panu, i oczywiście wszystkim członkom szwedzkiego rządu.

I wish to thank you personally and, indeed, the entire Swedish Government.

Oczywiście, jego obecność powinna być stanowczo zakwestionowana i potępiona.

That said his presence ought to be categorically challenged and condemned.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.