polsko-angielskie tłumaczenie słowa "obciążenie"

PL obciążenie polskie tłumaczenie

PL obciążenie
play_circle_outline
{nijaki}

  1. ogólne
  2. Prawo

1. ogólne

obciążenie (też: ciężar, brzemię)
Zachęci to do ostrzejszej konkurencji i zmniejszy obciążenie konsumentów.
It will promote more vigorous competition and reduce the burden on consumers.
Największe obciążenie jednak poniosłyby słabsze gospodarki nowych państw członkowskich.
The greatest burden would fall on the weaker economies of the new Member States.
Dla rolników i konsumentów WPR stanowi sztuczne, kosztowne i zbędne obciążenie.
The CAP is an artificial, expensive and unnecessary burden on farmers and consumers.
obciążenie (też: ciężar, ładowność, ładunek)
Dopasowując niezawodność, obciązenie jest właściwie bez znaczenia.
Matching the reliability, base load is actually irrelevant.
Obciążenie glukozą Roztwór cyprofloksacyny do infuzji zawiera 5 g glukozy na worek o pojemności 100 ml.
Glucose Load Ciprofloxacin Bayer solution for infusion contains 5 g glucose in 100 mL solution for infusion.
Obciążenie glukozą Roztwór cyprofloksacyny do infuzji zawiera 10 g glukozy na worek o pojemności 200 ml.
Glucose Load Ciprofloxacin Bayer solution for infusion contains 10 g glucose in 200 mL solution for infusion.
obciążenie (też: ciężar, brzemię)
play_circle_outline
burthen {rzecz.} [arch.]
obciążenie (też: opór, szmaty, fura, przeszkoda)

trending_flat
"dla kogoś"

obciążenie (też: ciężar)
play_circle_outline
encumbrance {rzecz.} (to sb)

2. Prawo

obciążenie (też: podatek, cło, danina, narzucony ciężar)
play_circle_outline
imposition {rzecz.} [prawn.]
obciążenie (też: hipoteka)
play_circle_outline
encumbrance {rzecz.} [prawn.]
obciążenie (też: hipoteka)
play_circle_outline
incumbrance {rzecz.} [prawn.]

Przykłady użycia - "obciążenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPowoduje to zakłócenia na rynku, ale też wskazuje na społeczne jego obciążenie.
This distorts the market but it also indicates that the market has its social cost.
PolishJednakże obciążenie ich odpowiedzialnością może jedynie poprawić standard oferowanych usług.
However, making them liable can only help improve the services offered.
PolishOznacza to, że poważnie wzrośnie obciążenie posłów do PE pracą.
This means that the workload of the Members of our Parliament will grow considerably.
PolishW związku z tym proszę, przestańmy traktować budżet europejski jako obciążenie finansów krajowych.
So please, let us stop treating the European budget as a strain on domestic finances.
PolishWysokie ciśnienie tętnicze krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic.
High blood pressure increases the workload of the heart and arteries.
PolishTata był tak naprawdę kimś na wzór MacGyvera: wynajdował sposoby na obciążenie różnych rzeczy.
My dad was kind of like MacGyver, really: ~~~ he would invent, like, ways to make things heavy.
PolishMoja druga uwaga dotyczy starzejącej się i stanowiącej ogromne obciążenie struktury wiekowej naszego społeczeństwa.
My second point concerns ageing and the top-heavy age structure in this society.
PolishZe względu na traktat lizboński bezsprzecznie zwiększyło się obciążenie Parlamentu Europejskiego pracą.
The work in the European Parliament has undoubtedly increased because of the Treaty of Lisbon.
PolishA na obszarach wiejskich to obciążenie kobiet jest jeszcze większe.
Women are particularly overburdened in rural areas.
PolishObciążenie nas wszystkich w celu uzyskania tego, co jest niepotrzebne i nie do uzyskania, jest polityczną chciwością.
To tax us all to achieve the unobtainable and unneeded is political greed.
PolishJest to znaczne obciążenie finansowe dla rolników.
There is therefore a very significant financial impact for farmers.
PolishCoraz mniejsze grono państw ponosić będzie coraz większe obciążenie, a przy tym Wielka Brytania może utracić swój rabat.
Even fewer will have to carry even more, with a possible loss of the rebate for the UK.
PolishJest to zbyt duże obciążenie dla finansów naszych rolników.
It is too much of a strain on our farmers' finances.
PolishPodałem jej leki zmniejszające obciążenie serca.
I gave her medications to relieve the strain on her heart.
Polish. - Burzliwa sytuacja na światowym rynku finansów stanowi duże obciążenie dla rządów państw członkowskich.
in writing. - Turbulent global finance has put the governments of the Member States under serious strain.
PolishPonadto wprowadzenie podatku globalnego spowodowałoby problemy techniczne i zwiększyłoby obciążenie administracyjne.
In addition, the implementation of a global tax would lead to technical problems and complex administration.
PolishNie powinno być postrzegane jako obciążenie, ale czynnik wzbogacający społeczeństwo i Europę, stanowiący jej bogactwo.
It should not be regarded as a liability, but something that enriches society and Europe and is a resource.
PolishEfektem było nadmierne obciążenie polityki handlowej odpowiedzialnością za nadrobienie tych wszystkich niepowodzeń.
The result of this was to overload trade policy with the responsibility for making up for all these shortcomings.
PolishOdzyskując nieprawidłowo wypłacone kwoty, moglibyśmy znacznie zmniejszyć obciążenie budżetu.
Simply by recovering amounts of money that have incorrectly been paid out, we would be able to ease the strain on the budget significantly.
PolishPrzez lata starano się chronić, zmniejszać obciążenie pracą i dążyć do równego traktowania kobiet.
For many years now, efforts have been made to protect women, reduce their workload and treat them in the same way as men are treated.