Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "obciążenie"

 

"obciążenie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-28 z 57

obciążenie {rzeczownik}

obciążenie {n.} (też: ciężar, brzemię)

burden {rzecz.}

Dla rolników i konsumentów WPR stanowi sztuczne, kosztowne i zbędne obciążenie.

The CAP is an artificial, expensive and unnecessary burden on farmers and consumers.

Faktem jest, że ciąża i urodzenie dziecka stanowią obciążenie dla organizmu kobiety.

It is a fact that pregnancy and childbirth are a burden for a woman's body.

Zachęci to do ostrzejszej konkurencji i zmniejszy obciążenie konsumentów.

It will promote more vigorous competition and reduce the burden on consumers.

Największe obciążenie jednak poniosłyby słabsze gospodarki nowych państw członkowskich.

The greatest burden would fall on the weaker economies of the new Member States.

Rada z kolei nie wyraża zgody, jako że jej zdaniem stanowi to niepotrzebne obciążenie.

The Council will not agree because it says this is an unnecessary burden.

obciążenie {n.} (też: ciężar, ładunek, ładowność)

load {rzecz.}

Dopasowując niezawodność, obciązenie jest właściwie bez znaczenia.

Matching the reliability, base load is actually irrelevant.

Obciążenie glukozą Roztwór cyprofloksacyny do infuzji zawiera 5 g glukozy na worek o pojemności 100 ml.

Glucose Load Ciprofloxacin Bayer solution for infusion contains 5 g glucose in 100 mL solution for infusion.

Obciążenie glukozą Roztwór cyprofloksacyny do infuzji zawiera 10 g glukozy na worek o pojemności 200 ml.

Glucose Load Ciprofloxacin Bayer solution for infusion contains 10 g glucose in 200 mL solution for infusion.

Jeśli pacjent toleruje dodatkowe obciążenie płynami, lekarz może zdecydować o przetoczeniu drugiego litra płynu.

If you can tolerate the additional fluid load, your doctor may administer a second litre of fluid.

To bardzo duże obciążenie.

And that's a lot of load.

obciążenie {n.} [prawn.] (też: cło, danina, podatek, narzucony ciężar)

imposition {rzecz.} [prawn.]

obciążenie {n.} (też: ciężar, brzemię)

burthen {rzecz.} [arch.]

obciążenie (dla kogoś) {n.} (też: ciężar)

encumbrance (to sb) {rzecz.}

obciążenie {n.} [prawn.] (też: hipoteka)

encumbrance {rzecz.} [prawn.]

obciążenie {n.} (też: przeszkoda, wleczenie, opór, szmaty)

drag {rzecz.}

obciążenie {n.} [prawn.] (też: hipoteka)

incumbrance {rzecz.} [prawn.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "obciążenie":

 

Podobne tłumaczenia

"obciążenie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "obciążenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Powoduje to zakłócenia na rynku, ale też wskazuje na społeczne jego obciążenie.

This distorts the market but it also indicates that the market has its social cost.

Jednakże obciążenie ich odpowiedzialnością może jedynie poprawić standard oferowanych usług.

However, making them liable can only help improve the services offered.

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic.

High blood pressure increases the workload of the heart and arteries.

Tata był tak naprawdę kimś na wzór MacGyvera: wynajdował sposoby na obciążenie różnych rzeczy.

My dad was kind of like MacGyver, really: ~~~ he would invent, like, ways to make things heavy.

Oznacza to, że poważnie wzrośnie obciążenie posłów do PE pracą.

This means that the workload of the Members of our Parliament will grow considerably.

W związku z tym proszę, przestańmy traktować budżet europejski jako obciążenie finansów krajowych.

So please, let us stop treating the European budget as a strain on domestic finances.

Ze względu na traktat lizboński bezsprzecznie zwiększyło się obciążenie Parlamentu Europejskiego pracą.

The work in the European Parliament has undoubtedly increased because of the Treaty of Lisbon.

Jest to zbyt duże obciążenie dla finansów naszych rolników.

It is too much of a strain on our farmers' finances.

A na obszarach wiejskich to obciążenie kobiet jest jeszcze większe.

Women are particularly overburdened in rural areas.

Jest to znaczne obciążenie finansowe dla rolników.

There is therefore a very significant financial impact for farmers.

Podałem jej leki zmniejszające obciążenie serca.

I gave her medications to relieve the strain on her heart.

Moja druga uwaga dotyczy starzejącej się i stanowiącej ogromne obciążenie struktury wiekowej naszego społeczeństwa.

My second point concerns ageing and the top-heavy age structure in this society.

na piśmie. - Burzliwa sytuacja na światowym rynku finansów stanowi duże obciążenie dla rządów państw członkowskich.

in writing. - Turbulent global finance has put the governments of the Member States under serious strain.

Efektem było nadmierne obciążenie polityki handlowej odpowiedzialnością za nadrobienie tych wszystkich niepowodzeń.

The result of this was to overload trade policy with the responsibility for making up for all these shortcomings.

Ponadto wprowadzenie podatku globalnego spowodowałoby problemy techniczne i zwiększyłoby obciążenie administracyjne.

In addition, the implementation of a global tax would lead to technical problems and complex administration.

Obciążenie nas wszystkich w celu uzyskania tego, co jest niepotrzebne i nie do uzyskania, jest polityczną chciwością.

To tax us all to achieve the unobtainable and unneeded is political greed.

Nie powinno być postrzegane jako obciążenie, ale czynnik wzbogacający społeczeństwo i Europę, stanowiący jej bogactwo.

It should not be regarded as a liability, but something that enriches society and Europe and is a resource.

Sytuacja w Naddniestrzu pogarsza się, stanowiąc szczególne obciążenie zarówno dla władz, jak i społeczeństwa Mołdawii.

The Transdniestria situation is getting worse, putting particular strain on the authorities and the Moldovan public.

Coraz mniejsze grono państw ponosić będzie coraz większe obciążenie, a przy tym Wielka Brytania może utracić swój rabat.

Even fewer will have to carry even more, with a possible loss of the rebate for the UK.

Powszechnie zakłada się, że wychowywanie wielojęzyczne stanowi nadmierne obciążenie i może negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka.

For example, it is often assumed that a multilingual upbringing overtaxes the child and could impair its development.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.