polsko-angielskie tłumaczenie słowa "niestety"

PL niestety polskie tłumaczenie

niestety {przysł.}
niestety {wykrz.}
EN

PL niestety
volume_up
{przysłówek}

niestety (też: na nieszczęście)
Niestety obecnie rozporządzenie przyczyni się do tej niewłaściwej interpretacji.
Unfortunately, the regulation will now contribute to this misinterpretation.
Niestety, nie istnieje żadne szczegółowe udokumentowanie tych posągów.
And unfortunately, there was no detailed documentation of these Buddhas.
Niestety, wszystkie takie wnioski zostały odrzucone przez większość w Parlamencie.
Unfortunately, all the proposals were rejected by the majority in Parliament.
niestety
volume_up
alas {przysł.} [form.]
Niestety tytuł niniejszej debaty odnosi się jedynie do Włoch.
Niestety tak wygląda dziś zrozumienie bezpieczeństwa lotniczego przez Radę i niestety Komisję.
Regretfully, this is the understanding of aviation safety shared by the Council and, alas, the Commission today.
Niestety, na pewno forum tym nie jest to miejsce.
niestety
volume_up
regrettably {przysł.}
Niestety w tej kwestii brak jest w tych krajach publicznego konsensu.
Regrettably, there is no social consensus on this in these countries.
Niestety otyłość często idzie w parze z ubóstwem i wykluczeniem.
Regrettably, obesity is also frequently associated with poverty and exclusion.
Niestety idea ta nie przyciągnęła poparcia większości w Izbie lub w Radzie.
Regrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
niestety
volume_up
unluckily {przysł.}

Synonimy (polski) dla "niestety":

niestety

Przykłady użycia - "niestety" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNiestety, zwracam się do pana Lópeza Garrido, to nie nas należy winić, lecz Radę!
I am sorry, Mr López Garrido, but it is not us who are to blame, but the Council!
PolishNiestety, perspektywy stabilizacji i pojednania na Madagaskarze nie są obiecujące.
Sadly, the portents for stability and reconciliation in Madagascar are not good.
PolishUważam, że wnioski dobrze się uzupełniają, lecz cele są niestety zbyt niskie.
I feel that the proposals sit well together, but sadly the targets are too low.
PolishNiestety osoby odpowiedzialne za opracowanie tego dokumentu miały inne priorytety.
It is unfortunate that those who drafted this text did not make that their priority.
PolishLecz w naszym odczuciu traktat lizboński jest niestety krokiem w złym kierunku.
But the Lisbon Treaty is, in our view, still a step in the wrong direction.
PolishNiestety jest coś, z czym wszyscy musimy się zmagać w nadchodzącym czasie.
Sadly, it is something that we shall all have to deal with for some time to come.
PolishOznacza to, że pan poseł Sumberg jest teraz, niestety, ostatnią osobą do wywołania.
It means that Mr Sumberg, to my regret, is now the last Member to be called.
PolishNiestety sukces ten nie został jak dotąd przeszczepiony na grunt Europy.
However, this success has not to date been transferred to the Community context.
PolishNiestety, może to potrwać co najmniej następnych pięć lat albo i dłużej.
Sadly, this will take at least another five more years and possibly even longer.
PolishNajwyższy wódz rzekł do nich: "Niestety, nie możemy was wziąć ze sobą, spowolnicie nas.
You'll slow us down. ~~~ We have to flee our women and children, we have to run."
PolishCo niestety pogłębia izolację, w której ludzie - tacy jak John - się znaleźli.
And that furthers the isolation that people like John found themselves in.
PolishNiestety niektóre państwa członkowskie sprzeciwiają się istnieniu tego programu.
It is regrettable that some Member States are opposed to this programme.
PolishNiestety, konsekwencje tego rodzaju przestępstw są wyniszczające i długotrwałe.
Sadly, the consequences of these crimes are devastating and long-lasting.
PolishNiestety w czasie tego kryzysu euro z doświadczeń wyciągnęliśmy bardzo bolesne wnioski.
Sadly, in this euro crisis, we have learned from experience in a very painful way.
PolishNiestety, poszanowanie praw dzieci nie jest jeszcze powszechnie gwarantowane.
Sadly, respect for children's rights has not yet been universally ensured.
PolishNiestety, społeczność międzynarodowa, w tym UE, bezradnie stoi z boku.
Sadly, the international community, including the EU, is standing by helplessly.
PolishNiestety niektóre państwa członkowskie nie podpisały jeszcze tej Konwencji.
It is regrettable that some Member States have yet to sign this Convention.
PolishNiestety wysuwane wnioski, podejmowane decyzje są mało precyzyjne i niewystarczające.
The conclusions put forward and the decisions taken are, sadly, woolly and inadequate.
PolishNiestety w Unii Europejskiej choroby nowotworowe zbierają co roku milionowe żniwo ofiar.
Sadly, in the European Union cancer reaps a harvest of one million lives each year.
PolishNiestety próby dobrowolnego zmniejszenia emisji spełzły przecież na niczym.
After all, attempts to reduce emissions voluntarily have failed miserably.