Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "nie wiem"

 

"nie wiem" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 437

nie wiem

dunno [pot.]

Nie wiem, czy pamiętacie 16-megahercowego Macintosha. ~~~ To jest mała szybkość.

I don't know if you remember a Mac that was 16 Megahertz, that's slow speed.

Znaleźliśmy ją na torach kolejowych, zgwałconą przez wielu mężczyzn, nie wiem ilu.

We found her in a railway track, raped by many, many men, I don't know many.

Nie wiem, czy ktoś to widział, prezentuje się w tej sali bardzo efektownie.

I don't know if anybody's seen this -- it's pretty spectacular in the room.

Pierwszy z nich to Ludwig Wittgenstein, który powiedział: „Nie wiem, po co tu jesteśmy.

The first is Ludwig Wittgenstein who said, "I don't know why we are here.

Albo spróbujmy zapytać się, nie wiem, np. o międzynarodową stację kosmiczną.

Or let's try asking about, I don't know, the International Space Station.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"nie wiem" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nie wiem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie wiem, co wydarzy się podczas głosowania, ale nie możemy lekceważyć tej sprawy.

I do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.

Nie wiem, jak to możliwe, bo wydaje mi się, że wszyscy posłowie z Bułgarii są tutaj.

I do not know how that can be, as all the Bulgarian Members seem to be here.

(NL) Pani Przewodnicząca! Nie wiem, co sądzić o omawianej inicjatywie obywatelskiej.

(NL) Madam President, I am not sure what to make of this citizens' initiative.

Nie wiem, czy wciąż dąży Pan do wprowadzenia podatku od transakcji finansowych.

I do not know whether you are still pursuing the financial transaction tax.

Nie wiem czy my, politycy, powinniśmy mówić naszym żołnierzom takie rzeczy.

I do not know whether it is our responsibility as politicians to say that to our men.

Nawet nie wiem skąd te emocje się wzieły...... dopóki nie zacząłeś szaleć.

I didn't even know where those emotions came from... until you started freaking out.

Nie wiem, czy pan prezydent Sarkozy zrozumiał mnie źle celowo, czy też nie.

So, I do not know whether Mr Sarkozy misunderstood me deliberately or not.

Nie wiem, czy mogę to zrobić teraz - o to właśnie chodziło w mojej niebieskiej kartce.

I do not know if I can do that now - that is what my blue card was based on.

Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że posiedzenie zostanie jutro zakończone o godz. 19.00.

I do not know if everyone is aware that tomorrow, the sitting will be closed at 19.00.

Nie wiem, co skłoniło węgierskich dyplomatów do umniejszania symboli własnej historii.

I do not know what led Hungarian diplomats to demean the symbols of their own history.

Nie usłyszawszy głosów za ani przeciw, nie wiem do końca, co zostało postanowione.

Without hearing who was in favour and who was against, I am not sure what was decided.

Nie wiem czy rozwiązania zaproponowane przez sprawozdawczynię są słuszne.

I do not know whether the solutions put forward by the rapporteur are the right ones.

Nie wiem, jak dokładnie chciałby Pan to widzieć lub jak planuje Pan w tym uczestniczyć.

I do not know how exactly you envisage this or how exactly you plan to participate.

Nie wiem, czy kogoś z państwa można uznać za jednego z takich podżegaczy.

I do not know whether any of you can be counted amongst the ranks of the incendiarists.

Nie wiem, dlaczego niektórzy z państwa dziwią się na słowa "sankcje” lub "wymagania”.

I do not know why some of you are surprised by the words 'sanctions' or 'requirements'.

Mogłoby to być niebezpieczne i nie wiem, jaką miałoby to przynieść korzyść.

This could be dangerous and I do not see how it would be of any benefit.

Dzisiaj zatrzasnęliśmy drzwi i nie wiem, w jaki sposób zamierzamy je otworzyć.

We have shut a door today and I do not know how we are going to open it.

Nie wiem, które państwo pierwsze, po Słowacji, przystąpi do strefy euro.

I do not know who will be the first to join the euro area after Slovakia.

Nie wiem, jakie są zamierzenia odnośnie do hodowców owiec w moim okręgu.

I do not know what the intention would be for the sheep farmers in my constituency.

Nie wiem, czy powinniśmy iść tą samą błędną drogą, co Stany Zjednoczone.

I do not know whether we ought to go down the same erroneous path as the United States.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-angielski.