Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "nie dotyczy"

 

"nie dotyczy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 364

nie dotyczy

Nie dotyczy, gdyż produkt ten jest przeznaczony tylko do stosowania u noworodków cieląt.

Not applicable since the product is only to be used in newborn calves.

Pradaxa 110 mg (dotyczy wyłącznie opakowania zewnętrznego, nie dotyczy opakowania bezpośredniego).

Pradaxa 110 mg (only applicable for folding box, not applicable for bottle label)

Substancja czynna specyficzne immunoglobuliny: nie dotyczy.

Active substance specific immunoglobulins: not applicable

Ten rodzaj opakowania nie dotyczy wszystkich krajów.

This presentation is not applicable in all countries.

Nie dotyczy. oz op g ne aż zw be zy ic zn lec t uk od Pr

Not applicable. t uc rod lp i na dic Me
n/a (not applicable) [Bryt.] [skr.]

Nie dotyczy (bydło) Nie dotyczy (owce)

N/ A (Cattle), N/ A (Sheep)

(4) nie dotyczy bardzo często:

(4) N/ A Very common:

(10) nie dotyczy często:

(10) N/ A Common:

(2) nie dotyczy często:

(2) N/ A Common:

(1) nie dotyczy często:

(1) N/ A Common:
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"nie dotyczy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nie dotyczy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dotyczy to nie tylko oligopoli i monopoli, ale również barier w dostępie do rynku.

This relates to oligopolies and monopolies, but also to barriers to market access.

Ten kryzys dotyczy wszystkich, nie tylko krajów, których dotyka bezpośrednio.

The crisis concerns everyone, not just the countries which are suffering from it.

Ta sprawa nie dotyczy mnie osobiście, lecz stanowiska przewodniczącego Parlamentu.

This is not about me personally but about the office of the President of Parliament.

Niemniej jednak wdrożenie SIS II nie dotyczy tylko samego centralnego SIS II.

Nevertheless, the implementation of SIS II does not just concern the central SIS II.

Nie dotyczy to tylko stoczni, ale także wielu innych dziedzin, np. rolnictwa.

This applies not just to the shipyards, but to many other areas, such as agriculture.

Jednak nie zawsze dotyczy to stypendiów i pożyczek na pokrycie kosztów utrzymania.

This treatment does not necessarily apply to support or maintenance grants and loans.

Problem ten dotyczy nie tylko Azji, ale wszystkich państw na wszystkich kontynentach.

This is a problem not only for Asia, but for every country on every continent.

Są codziennie obecne w naszych telewizjach, co nie zawsze dotyczy naszego parlamentu.

They are shown on television every day, which is not always true of our Parliament.

W rzeczywistości pustynnienie dotyczy nie tylko Unii Europejskiej, ale całej planety.

Indeed, desertification concerns not only the European Union, but the whole planet.

Tak więc, to nie dotyczy wolności rysowników; to dotyczy waszych wolności.

So really, it's not about the freedom of cartoonists; it's about your freedoms.

Dotyczy to nie tylko obywateli Białorusi, ale także innych, w tym Polaków.

This affects not just Belarus nationals, but also others, which includes Poles.

Nierównowaga strukturalna, którą kryzys jedynie zaostrzył, nie dotyczy jedynie długów.

The structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.

Pytanie to nie dotyczy zatem Irlandii, która wywiązała się ze swych zobowiązań.

This question therefore did not apply to Ireland, which has fulfilled its obligations.

Nie dotyczy to zmniejszenia częstości występowania gorączki i udokumentowanych zakażeń.

The incidence of fever and documented infections were not reduced in either setting.

A może z jakichś powodów nasza rezolucja nie dotyczy kary śmierci, lecz tych zarzutów?

Or is our resolution not about the death penalty but, somehow, about these allegations?

To debata, która dotyczy nie tylko rynku wewnętrznego i nie tylko Węgier.

It is a debate that does not affect just the internal market or only Hungary.

Sprawozdanie to nie dotyczy zakazywania komukolwiek dostępu do Internetu.

This report is not about barring anyone in any way from access to the Internet.

To nie dotyczy tylko sektora nieformalnego - ale także sektora medycyny.

Now, it is not just this informal sector. ~~~ There is also traditional medicine.

Dziś przemoc w Tybecie nie dotyczy tylko praw człowieka, ale także podziału władzy.

The violence in Tibet today is not only about human rights but also about power-sharing.

To nie dotyczy tylko poziomu rozwoju gospodarczego państw członkowskich.

The differences concern more than the level of economic development of the Member States.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.