"nie dotyczy" - angielskie tłumaczenie

PL

"nie dotyczy" po angielsku

PL nie dotyczy
volume_up

nie dotyczy
volume_up
n/a [Bryt.] [skr.] (not applicable)
Pradaxa 110 mg (dotyczy wyłącznie opakowania zewnętrznego, nie dotyczy opakowania bezpośredniego).
Pradaxa 110 mg (only applicable for folding box, not applicable for bottle label)
Substancja czynna specyficzne immunoglobuliny: nie dotyczy.
Active substance specific immunoglobulins: not applicable
Nie dotyczy, gdyż produkt ten jest przeznaczony tylko do stosowania u noworodków cieląt.
Not applicable since the product is only to be used in newborn calves.

Podobne tłumaczenia angielskie dla słowa "nie dotyczy"

nie partykuła
nie-
dotyczyć czasownik

Przykłady użycia - "nie dotyczy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTen kryzys dotyczy wszystkich, nie tylko krajów, których dotyka bezpośrednio.
The crisis concerns everyone, not just the countries which are suffering from it.
PolishDotyczy to nie tylko oligopoli i monopoli, ale również barier w dostępie do rynku.
This relates to oligopolies and monopolies, but also to barriers to market access.
PolishTa sprawa nie dotyczy mnie osobiście, lecz stanowiska przewodniczącego Parlamentu.
This is not about me personally but about the office of the President of Parliament.
PolishNierównowaga strukturalna, którą kryzys jedynie zaostrzył, nie dotyczy jedynie długów.
The structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.
PolishPytanie to nie dotyczy zatem Irlandii, która wywiązała się ze swych zobowiązań.
This question therefore did not apply to Ireland, which has fulfilled its obligations.
PolishJednak nie zawsze dotyczy to stypendiów i pożyczek na pokrycie kosztów utrzymania.
This treatment does not necessarily apply to support or maintenance grants and loans.
PolishNiemniej jednak wdrożenie SIS II nie dotyczy tylko samego centralnego SIS II.
Nevertheless, the implementation of SIS II does not just concern the central SIS II.
PolishDotyczy to nie tylko obywateli Białorusi, ale także innych, w tym Polaków.
This affects not just Belarus nationals, but also others, which includes Poles.
PolishProblem ten dotyczy nie tylko Azji, ale wszystkich państw na wszystkich kontynentach.
This is a problem not only for Asia, but for every country on every continent.
PolishTak więc, to nie dotyczy wolności rysowników; to dotyczy waszych wolności.
So really, it's not about the freedom of cartoonists; it's about your freedoms.
PolishNie dotyczy to tylko stoczni, ale także wielu innych dziedzin, np. rolnictwa.
This applies not just to the shipyards, but to many other areas, such as agriculture.
PolishW rzeczywistości pustynnienie dotyczy nie tylko Unii Europejskiej, ale całej planety.
Indeed, desertification concerns not only the European Union, but the whole planet.
PolishSą codziennie obecne w naszych telewizjach, co nie zawsze dotyczy naszego parlamentu.
They are shown on television every day, which is not always true of our Parliament.
PolishSprawozdanie to nie dotyczy zakazywania komukolwiek dostępu do Internetu.
This report is not about barring anyone in any way from access to the Internet.
PolishTo nie dotyczy tylko sektora nieformalnego - ale także sektora medycyny.
Now, it is not just this informal sector. ~~~ There is also traditional medicine.
PolishTo debata, która dotyczy nie tylko rynku wewnętrznego i nie tylko Węgier.
It is a debate that does not affect just the internal market or only Hungary.
PolishDziś przemoc w Tybecie nie dotyczy tylko praw człowieka, ale także podziału władzy.
The violence in Tibet today is not only about human rights but also about power-sharing.
PolishJednakże nie tego dotyczy debata. Debata dotyczy tego, jak osiągnąć zamierzone rezultaty.
However, that is not what the debate is about: it is about how to achieve results.
PolishI dotyczy to nie tylko nowych państw członkowskich, ale także starych.
And this is true not only in the new Member States but in the old ones as well.
PolishNie dotyczy to zmniejszenia częstości występowania gorączki i udokumentowanych zakażeń.
The incidence of fever and documented infections were not reduced in either setting.