Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "nie do zniesienia"

 

"nie do zniesienia" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 34

nie do zniesienia {przymiotnik}

intolerable {przym.}

Odwiedziliśmy również abchaską "strefę konfliktu”, gdzie obecnie warunki są nie do zniesienia.

We also visited Abkhazia's 'conflict zone', where conditions at present are intolerable.

W kilku ustępach jest on zupełnie nie do zniesienia.

In several paragraphs it is absolutely intolerable.

Trzeba zacząć od tego, że dyktat ze strony amerykańskich standardów rachunkowości stał się nie do zniesienia.

To start with, the dictatorship of the US accounting standards has become intolerable.

Ale powinniśmy również być oburzeni tym, co jest nadal niezadowalające, nie do przyjęcia lub nawet nie do zniesienia.

But we should also be outraged at what remains disappointing, unacceptable, or even intolerable.

To jest nie do zniesienia i musi ulec zmianie.

This is intolerable and has to change.

nie do zniesienia {przym.} (też: nieznośny, nie do wytrzymania)

unendurable {przym.}

Było to nie do zniesienia.

It was the unendurable.

nie do zniesienia {przym.} (też: nie do wytrzymania)

unsupportable {przym.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"nie do zniesienia" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nie do zniesienia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Poza tym koszt zniknięcia Europy okazałby się dla nas wszystkich nie do zniesienia.

Besides, the cost of not having Europe would be unbearable for all of us.

"Narkotyki: z początku fajne, później nie do zniesienia."

"Drugs are fun in the beginning but become a drag later on."

Ciążą nam psychologiczne naciski nie do zniesienia.

Unbearable psychological pressures bear down on us.

Postkomunistyczny reżim stał się nie do zniesienia.

The post-communist regime has become unbearable.

Sprzeciwiam się tym deportacjom, ponieważ sytuacja mniejszości w Kosowie, a szczególnie Romów, jest nie do zniesienia.

I oppose these deportations because the situation of minorities in Kosovo, especially the Roma, is unbearable.

Ten koszt jest nie do zniesienia.

The cost is unbearable.

Nie do zniesienia jest widok tego, w jaki sposób ci mężczyźni i kobiety są wzywani do przedstawienia dowodów tego, jakie tortury przechodzili.

It is unbearable to watch the way in which these men and women are summoned to submit evidence of the acts of torture that they have suffered.

[…] Wciąż rozmyśla o tym, by ruszyć na Zachód i tam wreszcie cieszyć się życiem, jakby życie w kraju Adama było nie do zniesienia.

[...] Still, she fancies the idea of moving to the West so as there at last to enjoy life, as if life in the land of Adam could not be enjoyed.

To nie do zniesienia!

It's unbearable!

Byłoby rzeczą nie do zniesienia, gdyby wspomniana poprawka oraz sam pomysł selekcji embrionów miały się stać krokiem ku nowej europejskiej etyce.

It would be insufferable if this amendment and its idea of selecting embryos were to become a stepping stone to a new ethics in Europe.

Wymagania stawiane dealerom przez producentów staną się po prostu nie do zniesienia i nie do zaspokojenia przez dużą część skromnych właścicieli warsztatów.

The demands made on dealers by manufacturers will become quite simply unbearable and unmanageable for a large number of modest garage owners.

Ma ona szczególnie dramatyczny wpływ na pracę instytutów związków zawodowych, a w długim okresie stałe cięcia finansowe są już po prostu nie do zniesienia.

It has a particularly dramatic effect on the work of the trade union institutes, and, over the long term, continual funding cuts are simply no longer sustainable.

Śmierć pana Zapaty to wołanie o pomoc kogoś, kto starał się w bardzo tragiczny sposób zwrócić uwagę na coś, co - przynajmniej dla niego - było sytuacją całkowicie nie do zniesienia.

Mr Zapata's death is a cry for help from a person drawing attention in a very tragic way to what - at least for him - was a completely unbearable situation.

Obciążenie związane z nieustannie rosnącą liczbą nielegalnych imigrantów - pragnę podkreślić słowo "nielegalnych” - staje się dla obywateli UE nie do zniesienia.

The burden represented by the constantly growing number of illegal immigrants - I would like to emphasise the word 'illegal' here - is becoming unbearable for the citizens of the EU.

Bez takiego zniesienia napiętnowania nikt nie będzie chciał takich ludzi do siebie przyjmować.

Unless they are freed from such stigma, nobody will wish to accept them.

Koniec końców nie prowadzi to do zniesienia dyskryminacji.

All in all, this does not lead to discrimination being abolished.

Nie wszystkie kraje, dla których przygotowano plany, będą uprawnione do zniesienia wiz z dniem 1 stycznia.

Not all the countries for whom a road map was drawn up are eligible to receive the waiver on 1 January.

Nie należę do grupy, która dąży do zniesienia rynków.

I do not belong to a group that seeks to abolish the markets.

Nie należy do UE zmuszanie jakiegokolwiek kraju do utrzymania moratorium lub zniesienia kary śmierci.

It is not for the EU to bully any country into maintaining abolition or enacting abolition of the death penalty.

Nie pomoże on wcale w rozwiązaniu problemu w danym sektorze, który zmierza do planowanego zniesienia kwot mlecznych.

It will do nothing to solve the problem of a sector that is on its way out with the planned end of milk quotas.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.