Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "natomiast"

 

"natomiast" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 1202

natomiast {spójnik}

natomiast {spójn.} (też: jednak, ale, chociaż, zaś)

but {spójn.}

Wiem natomiast, dlaczego dla mnie jest taki wyjątkowy: ponieważ jest jak palimpsest.

But I also know why it's exquisite to me, because it's a palimpsest of things.

Uważam, że wytyczone cele można osiągnąć, natomiast nie będzie to łatwe.

I believe that the objectives outlined can be achieved but it will not be easy.

Ludzie akceptują to, co znają, natomiast to, co odległe, nieznane budzi ich niepokój.

People accept what they know, but anything that is beyond their horizon arouses concern.

Straty indywidualne są małe, natomiast łącznie kwota ogólna jest duża.

The individual losses are small, but taken together the overall amount is large.

Nie udało się nam jeszcze tego osiągnąć, natomiast UE wykonała ogromy krok w tym kierunku.

We are not there yet, but the EU has nevertheless taken a huge step forward.

natomiast {spójn.}

in contrast {spójn.}

Natomiast spontaniczne ustąpienie zwiotczenia następowało po 7, 1 minuty.

In contrast, muscle relaxation recovered spontaneously after 7.1 minutes.

Handel uprawnieniami do emisji nie jest natomiast wart poparcia.

Emissions trading, in contrast, is not worth our support.

Szwajcarzy natomiast przekazują ją na niższe szczeble władzy - gdy tylko to możliwe, na poziom kantonów.

The Swiss, in contrast, devolve it downwards, wherever possible, to the level of their cantons.

Natomiast w historycznej grupie porównawczej wieku 18 miesięcy osiągnął 1 z 42 pacjentów.

In contrast, only one of the 42 patients in the historical comparison group was alive at 18 months of age.

Moja rola natomiast polega na rozpatrywaniu skarg, pomocy w ujawnianiu i naprawianiu przypadków niewłaściwego administrowania.

In contrast, my role is in dealing with complaints, helping complainants uncover maladministration and attempting to put it right.

natomiast {spójn.} (też: za)

by contrast {spójn.}

Mój rząd, natomiast, zdecydował się przyjąć tych więźniów i gratuluję mu takiego podejścia.

My government, by contrast, has decided to receive these detainees and I congratulate it on this approach.

Natomiast inflacja indywidualna odczuwana przez osoby rzadko używające lub nieużywające samochodu będzie niższa.

By contrast, those who use a car rarely or not at all will experience a lower “personal” rate of inflation.

Natomiast 5 ’ - trifosforan telbiwudyny w stężeniach do 100 μM nie hamował działania komórkowych polimeraz DNA α, β lub γ.

By contrast, telbivudine-5'-triphosphate at concentrations up to 100 μ M did not inhibit cellular DNA polymerases α, β, or γ.

Natomiast w przypadku węgierskich i polskich banków centralnych był wprawdzie gotów zrobić to samo, ale domagał się zabezpieczenia.

By contrast, with the Hungarian and Polish central banks, it was prepared to do the same only against collateral.

Poza ogólnie korzystnym oddziaływaniem stabilnych cen polityka pieniężna nie wywiera natomiast trwałego wpływu na zmienne realne.

By contrast, apart from the positive impact of price stability, monetary policy has no scope for exerting any lasting influence on real variables.

natomiast {przysłówek}

natomiast {przysł.}

on the other hand {przysł.}

Klonowanie zwierząt w celach gospodarczych jest natomiast etycznym nadużyciem.

Cloning animals for economic purposes, on the other hand, is an ethical abuse.

Natomiast z marynarzy zrobi się znowu kozły ofiarne bez żadnej taryfy ulgowej.

On the other hand, very strict use will again be made of seamen as scapegoats.

Natomiast występuje istotny poziom błędów w transakcjach leżących u podstaw płatności.

On the other hand, the number of errors in the transactions underlying the payments is high.

Natomiast priorytetem muszą być oczywiście kwalifikacje kandydatów.

On the other hand, of course, the qualifications of the candidates must take priority.

Globalizm natomiast jest programem tworzenia ponadnarodowej światowej władzy.

Globalism, on the other hand, is a programme aimed at creating a supra-national global power.

natomiast {przysł.} (też: raczej, za to)

instead {przysł.}

Ja natomiast uważam, że pierwszeństwo powinny mieć wspólne interesy obywateli Europy.

I believe instead that the common interest of the European people should prevail.

Dotyczy natomiast podstawowej, ekonomicznej zasady wyrównywania szans.

Instead, it embodies the fundamental economic principle of levelling the playing field.

Chce natomiast nadal deregulować sektor wbrew najlepszym interesom farmerów.

Instead, she wants to continue deregulating the sector against the farmers' best interests.

Nie powinniśmy postępować w ten sposób; potrzebujemy natomiast dialogu i wolności wyznania.

We should not act in this way; instead, we need dialogue and freedom of religion.

Natomiast Lewica Europejska żąda, aby Unia Europejska realizowała spójną politykę pokojową.

Europe's Left instead demands that the European Union implement a consistent peace policy.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "natomiast":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "natomiast" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Zawsze potrafi zrozumieć, natomiast nie zawsze człowiek potrafi zrozumieć konia.

However, although horses always understand us, we cannot always understand them.

Natomiast zmieniać musimy głębokość reform związanych z zarządzaniem gospodarczym.

However, we have to change the depth of reforms related to economic governance.

To jednak sprawa przyszłości, natomiast dotychczas osiągnęliśmy naprawdę niewiele.

However, that is in the future and what we have achieved so far is extremely poor.

Nadal nie ma natomiast zgody co do ich celu lub sposobu wykorzystania dochodów.

There is still no consensus on either the objective or the use of the revenue.

Nasze opinie różnią się natomiast poważnie w delikatnej kwestii kwot przywozowych.

It is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.

Natomiast w rzeczywistości, w każdym razie w tym roku, bitwa została przegrana.

However, in actual fact, I think that the battle has been lost, at least this year.

Nie dowiedziono natomiast wpływu produktu Betaferon na czas trwania rzutów choroby.

There is no evidence of Betaferon having an effect on the duration of relapses.

Natomiast pani Ingeborg Gräßle życzę, aby skończyła swoje raporty przed północą.

Meanwhile, may I wish Mrs Gräßle success in completing her reports before midnight.

Natomiast w przypadku niewydolności nerek, modyfikacja dawki jest konieczna.

In the presence of renal insufficiency the infusion dose/ rate should be adjusted.

Możemy natomiast udostępnić w 100% te informacje w bardzo zrozumiały sposób.

What we can do is make the information 100% available in a very understandable way.

Natomiast Libertas mówiła jedno, a teraz odkrywamy, że jest zupełnie inaczej.

Libertas told us one thing, and now we have discovered it is very different.

Japonia jest szóstym co do wielkości partnerem UE, natomiast UE trzecim dla Japonii.

Japan is the EU's sixth biggest trade partner, and the EU is Japan's third biggest.

Natomiast jest akceptowalną częścią mieszanki energetycznej różnych krajów.

However, it is an acceptable part of the energy mix of a number of countries.

Drugi obszar wartości dodanej dotyczy solidarności, natomiast trzeci dotyczy energii.

The second area of added value concerns solidarity and the third concerns energy.

Natomiast na pozytywną ocenę zasługują dwa elementy dyskutowanej dyrektywy.

However, two features of the directive under discussion deserve a positive response.

Natomiast tabletki powlekane { Nazwa własna } 400 mg nie zawierają laktozy.

However, there is no lactose in { Invented Name } 400 mg film-coated tablets.

Połowie pacjentek podano preparat Hercaptin, natomiast drugiej połowie go nie podano.

Half of the patients received Herceptin, while the other half did not receive it.

Wiadomo natomiast, że Dolina Bekaa to twierdza islamskiego ruchu Hezbollah.

However, the Bekaa Valley is a stronghold of the Islamist Hezbollah movement.

Wspomniano tu natomiast o kilku anomaliach, do których pokrótce chcę się odnieść.

A number of anomalies have been mentioned and I am going to repeat them very briefly.

Boryka się natomiast z problemem systematycznego naruszania praw demokratycznych.

It does have a problem with the systematic violation of democratic rights.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kibel, heroina, wytrysk, spłacalność, płyta ochronna

Podobne słowa

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.