polsko-angielskie tłumaczenie słowa "natomiast"

PL natomiast polskie tłumaczenie

natomiast {przysł.}
natomiast {spójn.}

PL natomiast
volume_up
{przysłówek}

natomiast
Klonowanie zwierząt w celach gospodarczych jest natomiast etycznym nadużyciem.
Cloning animals for economic purposes, on the other hand, is an ethical abuse.
Natomiast priorytetem muszą być oczywiście kwalifikacje kandydatów.
On the other hand, of course, the qualifications of the candidates must take priority.
Natomiast w sprawie Turco orzeczenie Trybunału było pozytywne.
In the Turco case, on the other hand, the Court's decision is positive.
natomiast (też: raczej, za to, w zamian)
volume_up
instead {przysł.}
Dotyczy natomiast podstawowej, ekonomicznej zasady wyrównywania szans.
Instead, it embodies the fundamental economic principle of levelling the playing field.
Działa natomiast za pośrednictwem banków i innych pośredników finansowych.
Instead, it works through banks and other financial intermediaries.
Natomiast ogromne sumy są zwracane państwom członkowskim w postaci rabatów.
Instead, large sums are repaid to the Member States as rebates.

Przykłady użycia - "natomiast" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNatomiast pani Ingeborg Gräßle życzę, aby skończyła swoje raporty przed północą.
Meanwhile, may I wish Mrs Gräßle success in completing her reports before midnight.
PolishNasze opinie różnią się natomiast poważnie w delikatnej kwestii kwot przywozowych.
It is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
PolishNadal nie ma natomiast zgody co do ich celu lub sposobu wykorzystania dochodów.
There is still no consensus on either the objective or the use of the revenue.
PolishKlonowanie zwierząt w celach gospodarczych jest natomiast etycznym nadużyciem.
Cloning animals for economic purposes, on the other hand, is an ethical abuse.
PolishNatomiast z marynarzy zrobi się znowu kozły ofiarne bez żadnej taryfy ulgowej.
On the other hand, very strict use will again be made of seamen as scapegoats.
PolishNie dowiedziono natomiast wpływu produktu Betaferon na czas trwania rzutów choroby.
There is no evidence of Betaferon having an effect on the duration of relapses.
PolishWspomniano tu natomiast o kilku anomaliach, do których pokrótce chcę się odnieść.
A number of anomalies have been mentioned and I am going to repeat them very briefly.
PolishDrugi obszar wartości dodanej dotyczy solidarności, natomiast trzeci dotyczy energii.
The second area of added value concerns solidarity and the third concerns energy.
PolishNatomiast w przypadku niewydolności nerek, modyfikacja dawki jest konieczna.
In the presence of renal insufficiency the infusion dose/ rate should be adjusted.
PolishNatomiast im później nastąpi odejście od euro, tym gorsze będą jego konsekwencje.
The longer it takes to leave the euro, the worse the consequences of the exit will be.
PolishMożemy natomiast udostępnić w 100% te informacje w bardzo zrozumiały sposób.
What we can do is make the information 100% available in a very understandable way.
PolishNatomiast Libertas mówiła jedno, a teraz odkrywamy, że jest zupełnie inaczej.
Libertas told us one thing, and now we have discovered it is very different.
PolishBoryka się natomiast z problemem systematycznego naruszania praw demokratycznych.
It does have a problem with the systematic violation of democratic rights.
PolishParlament Europejski w dwóch swoich rezolucjach wzywał natomiast do decyzji przeciwnej.
No less than two resolutions of this House have called for the contrary decision.
PolishDrugi problem dotyczy natomiast testów, z powodu których dziś tu jesteśmy.
The second question is about the tests that have brought us all here this morning.
PolishNatomiast chciałem poprzeć bardzo mocno wystąpienie pana Chatzimarkakisa.
I would like to offer my strong support for the statement by Mr Chatzimarkakis.
PolishChciałabym natomiast poruszyć trzy kwestie dotyczące podatku od transakcji finansowych.
I would like to raise three issues regarding the tax on financial transactions.
PolishReform zaniechano, natomiast te wdrożone podlegają zasadniczo martwym przepisom prawa.
Reforms have ground to a halt and those implemented are basically dead letter.
PolishPodjęta decyzja została natomiast uzasadniona tym, że nie znamy wieku oskarżonych.
This decision has been justified by the claim that the age of the accused is uncertain.
PolishNatomiast jest problem, oczywiście, jakie są efekty wykorzystania tej broni.
Obviously, the question of the consequences of using such weapons remains outstanding.