Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "narzucać"

 

"narzucać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-28 z 72

narzucać {czasownik}

narzucać {czas.}

to impose [imposed|imposed] (discipline, opinion, religion) {czas.}

Nie chcemy niczego narzucać, lecz jedynie proponować, chronić i wspierać.

We do not want to impose anything again but rather to propose, protect and support.

Nie powinniśmy narzucać warunków, które nie są bezpośrednio powiązane z tymi kryteriami.

We should not impose conditionalities which are not linked with these criteria.

Jednomyślność jest systemem, który pozwala nielicznym narzucać swoją wolę wszystkim innym.

Unanimity is the system that allows a few to impose their will on everyone else.

narzucać komuś swoje towarzystwo

to impose one's presence on sb

Oczywiście jako mieszkańcy zamożnego świata nie możemy narzucać innym konkretnego stylu życia.

Naturally, we in the rich world must not impose a particular way of living on other people.

narzucać (komuś) {czas.} (też: narzucić)

to intrude [intruded|intruded] (opinion, view on sb) {czas. przech.}

narzucać (coś komuś) {czas.} (też: wmusić)

to foist [foisted|foisted] (sth (off) on/upon sb) {czas. przech.}

narzucać {czas.} (też: rzucać, rzucić, wyrzucać, wyrzucić)

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "narzucać":

 

Podobne tłumaczenia

"narzucać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "narzucać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

[…]Tellkamp z wielką kompozytorską zręcznością narzuca czytelnikowi własny rytm.

[...] With great skill in composition, Tellkamp imposes his rhythm on the reader.

Właśnie dlatego uważam, że takiej decyzji na szczeblu UE nie można narzucać.

This is why I do not believe that such a decision can be imposed at EU level.

Nie można ich narzucać w negocjacjach wbrew życzeniom krajów partnerskich.

These cannot be imposed in the negotiations against the wishes of the partner countries.

Nie powinniśmy narzucać warunków, które nie są bezpośrednio powiązane z tymi kryteriami.

We should not impose conditionalities which are not linked with these criteria.

Nie dlatego, że Ameryka go narzuca. ~~~ Ale dlatego, że świat go pragnie.

Not because America is pushing it, but because the world is pulling it.

Jego żywot jest z góry przesądzony z powodu warunków, jakie narzuca skrajna bieda.

His livelihood is predetermined by the conditions of grinding poverty.

Nie wierzę jednak, że to Bruksela powinna narzucać taryfy socjalne.

However, I do not believe that it is for Brussels to prescribe social tariffs.

Oczywiście jako mieszkańcy zamożnego świata nie możemy narzucać innym konkretnego stylu życia.

Naturally, we in the rich world must not impose a particular way of living on other people.

Innymi słowy Unia nie ma narzucać konkretnych działań ani ich wymagać, jej zadaniem jest pomoc.

In other words, the Union does not prescribe or order, but helps.

Panie przewodniczący! Turcja nie powinna narzucać tych kryteriów politycznych w naszym imieniu.

Mr President, Turkey should not prescribe these political criteria on our behalf.

Wybór przestaje oferować możliwości, a zamiast tego narzuca ograniczenia.

Choice no longer offers opportunities, but imposes constraints.

Zatem narzucamy surowe wymogi: kontrolujemy ich przestrzeganie i będziemy nadal je narzucać.

So we are imposing them: we are monitoring them and we are imposing them and will continue to do so.

Ktoś zripostował: "Nie waż narzucać nam brudów szczęścia."

And someone wrote an article saying, "Don't impose on us the dirty work of happiness."

Smak i molarność mogą się różnić i nie uważam, że możemy narzucać je w sposób jednolity na szczeblu UE.

Taste and morality can vary and I do not think we can impose them uniformly from the EU.

To nie my mamy dyktować wyniki czy narzucać rozwiązania.

It is not for us to dictate outcomes or impose solutions.

Uważam, że nie możemy narzucać rozwiązań "w rozmiarze uniwersalnym”.

I believe we cannot impose one-size-fits-all solutions.

Nie możecie narzucać tego projektu bez poparcia ludzi.

You cannot push on with this project without the support of the people.

To pozwala Rosji narzucać warunki całej UE w sposób wysoce nieproporcjonalny.

This allows Russia to start dictating its conditions to the whole of the EU in a truly disproportionate way.

Ale zawsze twierdziliśmy też, że te zasady należy realizować od wewnątrz, a nie narzucać z zewnątrz.

But we have always maintained that these principles should be realised from within, not imposed from outside.

Ponieważ pojęcia prawdziwej demokracji i wolności są ideami ludzi, to nie można ich narzucać siłą z zewnątrz.

As the notions of true democracy and freedom come from the people, they cannot be forced from outside.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.