Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "narzucać"

 

"narzucać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-30 z 142

narzucać {czasownik}

to impose [imposed|imposed] (discipline, opinion, religion) {czas.}

Nie powinniśmy narzucać warunków, które nie są bezpośrednio powiązane z tymi kryteriami.

We should not impose conditionalities which are not linked with these criteria.

Jednomyślność jest systemem, który pozwala nielicznym narzucać swoją wolę wszystkim innym.

Unanimity is the system that allows a few to impose their will on everyone else.

narzucać komuś swoje towarzystwo

to impose one's presence on sb

Oczywiście jako mieszkańcy zamożnego świata nie możemy narzucać innym konkretnego stylu życia.

Naturally, we in the rich world must not impose a particular way of living on other people.

Nie chcę nic nikomu narzucać: chcę jedynie ocenić możliwości.

I do not wish to impose anything on anyone: I just want to assess possibilities.

narzucać [narzucam|narzucał] (coś komuś) {czas. ndk} (też: wmusić)

to foist [foisted|foisted] (sth (off) on/upon sb) {czas. przech.}

narzucać [narzucam|narzucał] (komuś) {czas. ndk} (też: narzucić)

to intrude [intruded|intruded] (opinion, view on sb) {czas. przech.}

narzucać [narzucam|narzucał] {czas. ndk} (też: rzucić, wyrzucić, narzucić, przerzucić)

narzucać [narzucam|narzucał] (płaszcz) {czas. ndk} (też: narzucić)

to throw on {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "narzucać":

 

Podobne tłumaczenia

"narzucać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "narzucać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Właśnie dlatego uważam, że takiej decyzji na szczeblu UE nie można narzucać.

This is why I do not believe that such a decision can be imposed at EU level.

Nie można ich narzucać w negocjacjach wbrew życzeniom krajów partnerskich.

These cannot be imposed in the negotiations against the wishes of the partner countries.

Nie powinniśmy narzucać warunków, które nie są bezpośrednio powiązane z tymi kryteriami.

We should not impose conditionalities which are not linked with these criteria.

Dialog międzykulturowy nie powinien być narzucany lub stworzony w sposób protekcjonalny.

Intercultural dialogue should not be imposed or be designed in a condescending way.

Dyrektywa ta narzuca jednakże limit maksymalnego możliwego czasu pracy.

However, this directive does impose a limit on the maximum possible working time.

Nie dlatego, że Ameryka go narzuca. ~~~ Ale dlatego, że świat go pragnie.

Not because America is pushing it, but because the world is pulling it.

Jego żywot jest z góry przesądzony z powodu warunków, jakie narzuca skrajna bieda.

His livelihood is predetermined by the conditions of grinding poverty.

Obywatele postrzegają Europę jako wroga, który reguluje i narzuca drastyczne oszczędności.

Citizens perceive Europe as an enemy who regulates and imposes drastic austerity.

Z pewnością celem nie możemy być dążenie do jakiegoś rodzaju prywatnego narzucania decyzji.

Surely the aim cannot be to move towards a sort of private enforcement.

Nie wierzę jednak, że to Bruksela powinna narzucać taryfy socjalne.

However, I do not believe that it is for Brussels to prescribe social tariffs.

Oczywiście jako mieszkańcy zamożnego świata nie możemy narzucać innym konkretnego stylu życia.

Naturally, we in the rich world must not impose a particular way of living on other people.

Błędem byłoby ślepe narzucanie jednolitej dla całej Wspólnoty granicy 10 metrów.

Blindly imposing a Community-wide ten-metre border would be wrong.

Panie przewodniczący! Turcja nie powinna narzucać tych kryteriów politycznych w naszym imieniu.

Mr President, Turkey should not prescribe these political criteria on our behalf.

Innymi słowy Unia nie ma narzucać konkretnych działań ani ich wymagać, jej zadaniem jest pomoc.

In other words, the Union does not prescribe or order, but helps.

Narzucanie jednego światopoglądu religijnego całemu społeczeństwu byłoby nie do zaakceptowania.

The widespread imposition of one religious view on the whole of society would be unacceptable.

Wybór przestaje oferować możliwości, a zamiast tego narzuca ograniczenia.

Choice no longer offers opportunities, but imposes constraints.

Nie narzucam wam mojej religii, a wy nie narzucajcie mi swojej.

I do not impose my religion on you and you do not impose your religion on me.

Jest to moralny obowiązek, który narzuca Europie światową misję.

It is this moral duty that gives Europe a mission in the world.

Nie narzuca się im tego, jaka powinna być jakość zapewnianej przez nie opieki.

It does not dictate what quality of care they should provide.

Zatem narzucamy surowe wymogi: kontrolujemy ich przestrzeganie i będziemy nadal je narzucać.

So we are imposing them: we are monitoring them and we are imposing them and will continue to do so.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.