Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "napisać"

 

"napisać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 733

napisać {czasownik}

napisać {czas.} (też: komponować, skomponować, pisać, redagować)

Tak więc postanowiłam napisać książkę, pamiętnik, o tej dekadzie z mojego życia.

And so I decided to write a book, a memoir, about this decade of my life.

Musiałem napisać dziennie pięć stron artykułów naukowych albo oddać pięć dolarów.

I had to write five pages a day towards papers or I would have to give up five dollars.

Jak napisać zasadę mówiącą, by salowi postępowali tak, jak postąpili?

How could you even write a rule that got the janitors to do what they did?

Na papierze można napisać, co nam się żywnie podoba, lecz papier nam nie pomoże.

You can write anything you like on paper, but paper will not help us.

Nieskończona liczba małp nigdy nie mogłaby napisać dzieł Szekspira.

An infinite number of monkeys could never write the works of Shakespeare.

napisać {czas.} (też: pisać)

to pen [penned|penned] {czas. przech.}

Na półautomatycznym wstrzykiwaczu leku GONAL- f należy napisać datę pierwszego użycia.

Please write on the GONAL-f pre-filled pen the day of first use of the solution for injection.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "napisać":

 

Podobne tłumaczenia

"napisać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "napisać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Mój znakomity kolega, profesor Tim Congdon, napisał nawet na ten temat pamflet.

My distinguished colleague, Professor Tim Congdon, has written a pamphlet on this.

W związku z tym moje gratulacje z powodu napisania i przyjęcia sprawozdania.

It is therefore a compliment that the paper has actually been written and adopted.

Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...

I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…

I napiszesz na onych kamieniach wszystkie słowa zakonu tego znacznie i jaśnie.

And thou shalt write upon the stones all the words of this law very plainly.

Ale ostatni artykuł napisany był przez Francisa Cricka, jednego z odkrywców DNA.

But the last article in that issue was written by Francis Crick of DNA fame.

Dzisiaj kształtujemy warunki, na podstawie których zostanie napisany epilog.

Today, we are creating the conditions in which the epilogue will be written.

na piśmie. - Sprawozdawca José Javier Pomés Ruiz napisał dobre sprawozdanie.

in writing. - (PL) The rapporteur, Mr Pomés Ruiz, has written a good report.

A gdy będą one drewna, na których napiszesz, w ręce twojej przed oczyma ich,

And the sticks whereon thou writest shall be in thy hand before their eyes.

Felieton, który napisałam o ojcu rok przed jego śmiercią, był w książce Tima.

An essay I'd written about my father, the year before he died, was in Tim's new book.

Napisałam ponad 300 opowiadań na tym małym laptopie i chciałam, żeby je opublikowano.

I wrote over 300 short stories on that little laptop, and I wanted to get published.

To jest książka napisana przez zatwardziałego gracza o imieniu Kevin Carroll.

This is a book written by a consummate player by the name of Kevin Carroll.

Zacytuję ten fragment w języku, w jakim został on napisany, a więc po rosyjsku

I will quote the words in the language in which they were written, and so in Russian:

Napisałam do ministra spraw zagranicznych Iraku, a wczoraj ponownie z nim rozmawiałam.

I have written to the Foreign Minister of Iraq and I spoke to him again yesterday.

Następnie napisane jest: "przyszłość wszystkich krajów w regionie jest związana z UE”.

It goes on to say: '... the future of all countries in the region lies in the EU'.

"Podobała mi się twoja książka" powiedział "szkoda, że nie napisałaś jej inaczej."

"I liked your book," he said, "but I wish you had written it differently."

I z przyjemnością odkryłem, że napisał tę książkę, gdy sam był na urlopie.

And I was pleased to see that he actually wrote the book while he was on sabbatical.

Nigdzie nie jest napisane, że jest to decyzja, która musi zostać podjęta jednomyślnie.

It is not written anywhere that this is a decision that must be taken unanimously.

Napiszę do niej list dotyczący konkretnej sprawy, którą poruszyła w swoim wystąpieniu.

I will write to her addressing one concrete case she referred to in her intervention.

I mógł napisać spory esej pod tytułem "Co zrobiłem w czasie letnich wakacji." (śmiech).

And he could have written quite an essay on "What I Did Over My Summer Vacation."

List mu posłali, w którem to było napisane: Daryjuszowi królowi pokój na wszystkiem

they sent a letter unto him, wherein was written thus: Unto Darius the king, all peace.
 

Wyniki z forum

"napisać" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.