Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "nadawać"

 

"nadawać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-50 z 519

nadawać {czasownik}

nadawać [nadaję|nadawał] (sens) {czas. ndk} (też: ustąpić, poddać się, poddawać się, podporządkować się)

nadawać [nadaję|nadawał] (przez głośniki) {czas. ndk} (też: doprowadzić, obszyć, doprowadzać, nadać)

to pipe [piped|piped] {czas. przech.}

nadawać [nadaję|nadawał] {czas. ndk} (też: płynąć, powiewać, transmitować)

to stream {czas.}

CP: Na wasze szczęście nie nadajecie na żywo.

CP: You're lucky that this is not being streamed to them live right now.

nadawać [nadaję|nadawał] {czas. ndk} (też: rozbudzić, wywołać, dodawać, nadać)

Karmeloza nadaje produktowi plastyczną konsystencję podobną do kitu, ułatwiając kształtowanie i aplikację po obu stronach kręgosłupa.

The carmellose imparts a putty-like consistency to the medicinal product for ease of molding and placement on each side of the spine.

nadawać [nadaję|nadawał] (komuś) {czas. ndk} (też: nadać, przyznać, przyznawać)

to confer [conferred|conferred] (on/upon sb) {czas.}

W odczuciu sprawozdawcy jest to zrównoważony kompromis, ponieważ nadaje on pewne prawa.

The rapporteur feels this compromise is balanced because it confers a number of rights.

Zadajmy sobie ponownie pytanie o wymowę oznaczenia "znak dziedzictwa Unii Europejskiej”, nadawanego po prostu na podstawie tego, gdzie znajdują się elementy dziedzictwa, o które tu chodzi.

Let us again ask ourselves about the meaning of the designation 'European Union Heritage Label', which is conferred on the basis simply of where the elements of heritage in question are located.

nadawać [nadaję|nadawał] (komuś) {czas. ndk} (też: nadać, przyznać, przyznawać)

to confer on (sb) {czas.}

nadawać [nadaję|nadawał] (komuś) {czas. ndk} (też: nadać, przyznać, przyznawać)

to confer upon (sb) {czas.}

nadawać [nadaję|nadawał] (muzykę) {czas. ndk} (też: opróżnić, rozpowszechnić, wypompować, wypompowywać)

to pump out (sth) {czas.}

nadawać [nadaję|nadawał] {czas. ndk} (też: nadać, wietrzyć, przewietrzyć, emitować)

to air [aired|aired] {czas.}

W rozdziale 46 nadaje się państwu uprawnienia do regulowania treści nadawanych w radio i publikowanych zarówno w mediach elektronicznych, jak i drukowanych.

Section 46 gives the state the power to regulate contents to be aired and published by both electronic and print media.

nadawać [nadaję|nadawał] {czas. ndk} (też: nadać, emitować, wyemitować, transmitować)

Dlatego kluczowe jest, aby mogły nadawać niezależne stacje telewizyjne, takie jak NTDTV.

Therefore it is vital that independent TV stations, such as NTDTV, can also broadcast.

Dlatego też ważne jest, aby niezależne stacje telewizyjne, takie jak NTDTV mogły nadawać.

It is therefore essential for independent television stations such as NTDTV to be able to broadcast.

W praktyce wszyscy dostawcy telewizji cyfrowej powinni nadawać te stacje nieodpłatnie.

In practice, all digital television service providers should broadcast these stations free of charge.

Publiczne nadawanie w Europie powinno się obejść bez lokowania produktu.

Public broadcasting in Europe, in particular, should do without product placement.

Obecnie istnieją już organy nadzorujące nadawanie publiczne: rady radiowo-telewizyjne.

There are already controlling bodies for public broadcasting: the broadcasting councils.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "nadawać":

 

Podobne tłumaczenia

"nadawać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nadawać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Fiolki z preparatem VASOVIST nie nadają się do wielokrotnego pobierania dawek.

Vials containing VASOVIST are not intended for the withdrawal of multiple doses.

Chcieliśmy być pewni, że stworzyliśmy coś co będzie się nadawać do teledysku.

And we wanted to make sure that we did something that would work for a music video.

Kwestionuję twierdzenie, jakoby UE mogła nadawać i regulować prawa podstawowe.

I dispute the notion that the EU can bestow and regulate fundamental rights.

Posiadacz tego imienia, pan minister Vizjak, nadaje potężną dynamikę tej debacie.

The bearer of this name, Minister Vizjak, lends this debate a very powerful dynamic.

Każda butelka jest inna, co oznacza, że poziom wody nadaje jej różne formy.

Each bottle is different, meaning the water level will give you a different shape.

Mam pytanie merytoryczne dotyczące priorytetu, jaki sprawozdawczyni nadaje młodzieży.

I have a substantive question regarding the priority the rapporteur gives to youth.

Możemy dać przykład, nadając naszemu biuru prasowemu imię Anny Politkowskiej.

We can set an example by naming our press office after Anna Politkovskaya.

Do podania nadają się wyłącznie roztwory bezbarwne, przejrzyste lub lekko opalizujące.

Only solutions which are colourless, clear or slightly opalescent, should be injected.

cz podania nadają się wyłącznie roztwory bezbarwne, przejrzyste lub lekko opalizujące.

Only solutions which are colourless, clear or slightly opalescent, should be injected.

podania nadają się wyłącznie roztwory bezbarwne, przejrzyste lub lekko opalizujące.

Only solutions which are colourless, clear or slightly opalescent, should be injected.

W istocie to nasze cechy jako człowieka nadają znaczenie naszemu życiu politycznemu.

Indeed, it is our human qualities that give meaning to our political life.

W końcu to właśnie telekomunikacja w pewnym stopniu nadaje Europie ludzką twarz.

After all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.

Nadaje Unii rozgłos i jasno daje do zrozumienia, że UE jest naprawdę ważna .

It really puts the Union on the map. It makes it clear that the EU is truly important.

Jest ono ważnym instrumentem, za pomocą którego można nadawać negocjacjom nowy impet.

It is an important instrument for giving new impetus to the negotiations.

Nie nadaje się ona do ponoszenia odpowiedzialności za politykę bezpieczeństwa i obrony.

She is not fit to be responsible for foreign security and defence policy.

Tak, nadawanie odpowiedniej miary rzeczom w indywidualnym przypadku jest zawsze trudne.

Yes, it is always difficult for us to weigh things up in an individual case.

W odczuciu sprawozdawcy jest to zrównoważony kompromis, ponieważ nadaje on pewne prawa.

The rapporteur feels this compromise is balanced because it confers a number of rights.

Nasza reakcja musi być zgodna z globalizacją i nadawać jej odpowiedni kształt.

Our response must be to go along with globalisation and shape it better.

Dlatego kluczowe jest, aby mogły nadawać niezależne stacje telewizyjne, takie jak NTDTV.

Therefore it is vital that independent TV stations, such as NTDTV, can also broadcast.

t ro podania nadają się wyłącznie roztwory bezbarwne, przejrzyste lub lekko opalizujące.

Only solutions which are colourless, clear or slightly opalescent, should be injected.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku angielsko-polskim.