polsko-angielskie tłumaczenie słowa "nadawać"

PL nadawać polskie tłumaczenie

nadawać {czas. ndk}

PL nadawać
play_circle_outline
[nadaję|nadawałbym] {czasownik niedokonany}

nadawać (też: emitować, wyemitować, nadać, transmitować)
W rozdziale 46 nadaje się państwu uprawnienia do regulowania treści nadawanych w radio i publikowanych zarówno w mediach elektronicznych, jak i drukowanych.
Section 46 gives the state the power to regulate contents to be aired and published by both electronic and print media.
nadawać (też: płynąć, powiewać, transmitować)
CP: Na wasze szczęście nie nadajecie na żywo.
CP: You're lucky that this is not being streamed to them live right now.
nadawać (też: emitować, wyemitować, nadać, transmitować)
Dlatego kluczowe jest, aby mogły nadawać niezależne stacje telewizyjne, takie jak NTDTV.
Therefore it is vital that independent TV stations, such as NTDTV, can also broadcast.
Dlatego też ważne jest, aby niezależne stacje telewizyjne, takie jak NTDTV mogły nadawać.
It is therefore essential for independent television stations such as NTDTV to be able to broadcast.
W praktyce wszyscy dostawcy telewizji cyfrowej powinni nadawać te stacje nieodpłatnie.
In practice, all digital television service providers should broadcast these stations free of charge.
nadawać (też: przekazać, dodawać, wywołać, rozbudzić)
Środki aromatyzujące są stosowane do nadawania lub modyfikowania zapachu i/lub smaku żywności na użytek konsumentów.
Flavourings are used to impart or modify odour and/or taste of foods for the benefit of the consumer.
Karmeloza nadaje produktowi plastyczną konsystencję podobną do kitu, ułatwiając kształtowanie i aplikację po obu stronach kręgosłupa.
The carmellose imparts a putty-like consistency to the medicinal product for ease of molding and placement on each side of the spine.

trending_flat
"przez głośniki"

nadawać (też: doprowadzić, nadać, śpiewać, zaśpiewać)

trending_flat
"sens"

nadawać (też: ustąpić, dostarczać, poddać się, poddawać się)

trending_flat
"komuś"

nadawać (też: nadać, przyznać, przyznawać)
nadawać (też: nadać, przyznać, przyznawać)
nadawać (też: nadać, przyznać, przyznawać)
W odczuciu sprawozdawcy jest to zrównoważony kompromis, ponieważ nadaje on pewne prawa.
The rapporteur feels this compromise is balanced because it confers a number of rights.
Zadajmy sobie ponownie pytanie o wymowę oznaczenia "znak dziedzictwa Unii Europejskiej”, nadawanego po prostu na podstawie tego, gdzie znajdują się elementy dziedzictwa, o które tu chodzi.
Let us again ask ourselves about the meaning of the designation 'European Union Heritage Label', which is conferred on the basis simply of where the elements of heritage in question are located.

trending_flat
"muzykę"

nadawać (też: wypompowywać, wypompować, opróżnić, opróżniać)

Przykłady użycia - "nadawać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishnadawać swoisty charakter
Polishnadawać na tych samych falach
PolishChcieliśmy być pewni, że stworzyliśmy coś co będzie się nadawać do teledysku.
And we wanted to make sure that we did something that would work for a music video.
PolishKwestionuję twierdzenie, jakoby UE mogła nadawać i regulować prawa podstawowe.
I dispute the notion that the EU can bestow and regulate fundamental rights.
PolishNasza reakcja musi być zgodna z globalizacją i nadawać jej odpowiedni kształt.
Our response must be to go along with globalisation and shape it better.
PolishEuropa musi nadawać kształt międzynarodowej reakcji na międzynarodowe problemy.
Europe must shape the international response to international problems.
PolishJest ono ważnym instrumentem, za pomocą którego można nadawać negocjacjom nowy impet.
It is an important instrument for giving new impetus to the negotiations.
PolishDlatego kluczowe jest, aby mogły nadawać niezależne stacje telewizyjne, takie jak NTDTV.
Therefore it is vital that independent TV stations, such as NTDTV, can also broadcast.
PolishPo pierwsze naukowcy są próżni i naukowcy lubią nadawać nazwy dinozaurom.
First off, scientists have egos, and scientists like to name dinosaurs.
PolishPostanowiły nie nadawać im tak wysokiego statusu, i utrzymać ich obecny status.
They decided not to give them such an elevated status but to leave them with their current status.
PolishW praktyce wszyscy dostawcy telewizji cyfrowej powinni nadawać te stacje nieodpłatnie.
In practice, all digital television service providers should broadcast these stations free of charge.
PolishDlatego też ważne jest, aby niezależne stacje telewizyjne, takie jak NTDTV mogły nadawać.
It is therefore essential for independent television stations such as NTDTV to be able to broadcast.
PolishMożemy nadawać globalizacji kształt i to do pewnego stopnia tak, aby świat odzwierciedlał nasze cele i wartości.
We can shape globalisation and shape it, to some extent, in our own image.
PolishW tym celu nasza polityka w zakresie wsparcia dla badań europejskich powinna nadawać priorytet tym obszarom.
To this end, our policy on support for European research should give priority to these areas.
PolishW ostatecznym rozrachunku niektóre regiony i siedliska przestaną nadawać się do zamieszkania czy wykorzystania.
Eventually, certain regions and habitats become no longer habitable or can no longer be used.