Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "nadawać"

 

"nadawać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-29 z 513

nadawać {czasownik}

nadawać [nadaję|nadawał] (sens) {czas.} (też: dostarczać, ustąpić, poddać się, poddawać się)

nadawać [nadaję|nadawał] (przez głośniki) {czas.} (też: doprowadzić, doprowadzać, nadać, zaszczebiotać)

to pipe [piped|piped] {czas. przech.}

nadawać [nadaję|nadawał] (muzykę) {czas.} (też: opróżniać, opróżnić, wypompowywać, wypompować)

to pump out (sth) {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "nadawać":

 

Podobne tłumaczenia

"nadawać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nadawać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W rezultacie operatorzy telewizji kablowej zaprzestali nadawania siedmiu kanałów.

As a result, the country's cable providers stopped broadcasting seven channels.

Fiolki z preparatem VASOVIST nie nadają się do wielokrotnego pobierania dawek.

Vials containing VASOVIST are not intended for the withdrawal of multiple doses.

Chcieliśmy być pewni, że stworzyliśmy coś co będzie się nadawać do teledysku.

And we wanted to make sure that we did something that would work for a music video.

Kwestionuję twierdzenie, jakoby UE mogła nadawać i regulować prawa podstawowe.

I dispute the notion that the EU can bestow and regulate fundamental rights.

Posiadacz tego imienia, pan minister Vizjak, nadaje potężną dynamikę tej debacie.

The bearer of this name, Minister Vizjak, lends this debate a very powerful dynamic.

Jej zadaniem jest nadawać niepowtarzalne specyfikacje gatunków tym językom.

What that does is to confer exquisite species specificities to these languages.

Każda butelka jest inna, co oznacza, że poziom wody nadaje jej różne formy.

Each bottle is different, meaning the water level will give you a different shape.

Mam pytanie merytoryczne dotyczące priorytetu, jaki sprawozdawczyni nadaje młodzieży.

I have a substantive question regarding the priority the rapporteur gives to youth.

Możemy dać przykład, nadając naszemu biuru prasowemu imię Anny Politkowskiej.

We can set an example by naming our press office after Anna Politkovskaya.

Do podania nadają się wyłącznie roztwory bezbarwne, przejrzyste lub lekko opalizujące.

Only solutions which are colourless, clear or slightly opalescent, should be injected.

cz podania nadają się wyłącznie roztwory bezbarwne, przejrzyste lub lekko opalizujące.

Only solutions which are colourless, clear or slightly opalescent, should be injected.

podania nadają się wyłącznie roztwory bezbarwne, przejrzyste lub lekko opalizujące.

Only solutions which are colourless, clear or slightly opalescent, should be injected.

Nadajemy im wstępny kształt, zwykle okrągły lub czasami kształt małej torpedy.

We give them a little pre-shape, usually a round or a little torpedo shape, sometimes.

W istocie to nasze cechy jako człowieka nadają znaczenie naszemu życiu politycznemu.

Indeed, it is our human qualities that give meaning to our political life.

W końcu to właśnie telekomunikacja w pewnym stopniu nadaje Europie ludzką twarz.

After all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.

Nadaje Unii rozgłos i jasno daje do zrozumienia, że UE jest naprawdę ważna .

It really puts the Union on the map. It makes it clear that the EU is truly important.

Jest ono ważnym instrumentem, za pomocą którego można nadawać negocjacjom nowy impet.

It is an important instrument for giving new impetus to the negotiations.

Nie nadaje się ona do ponoszenia odpowiedzialności za politykę bezpieczeństwa i obrony.

She is not fit to be responsible for foreign security and defence policy.

Tak, nadawanie odpowiedniej miary rzeczom w indywidualnym przypadku jest zawsze trudne.

Yes, it is always difficult for us to weigh things up in an individual case.

W odczuciu sprawozdawcy jest to zrównoważony kompromis, ponieważ nadaje on pewne prawa.

The rapporteur feels this compromise is balanced because it confers a number of rights.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: pijaczek, inteligent, warsztat powroźniczy, placek z owocami, ekscentryk

Podobne słowa

Więcej w słowniku angielsko-polskim.